Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka
Fexová, Lucie ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je obnovit povědomí o tradici českého cukrovarnictví. Za tímto účelem jsem si vybrala nymburský cukrovar v éře, kdy byl jeho ředitelem Hanuš Karlík, jedna z nejvýznamnějších osobností českého cukrovarnictví. Práce sestává ze stručného úvodu do historie českého cukrovarnictví, kam je zasazeno založení nymburského cukrovaru, následuje popis období, kdy byl ředitelem Hanuš Karlík a jak jeho správa ovlivnila nymburský cukrovar, tak i cukrovarnictví obecně. Závěr obsahuje pohled na cukrovar po Karlíkově odchodu a osud cukrovaru až po neslavný konec. Práce vychází především z lokálních archivních zdrojů, pamětí a novin. K zasazení tématu do širšího historického kontextu je užito několik publikací o dějinách Nymburka a o obecných dějinách cukrovarnictví.
Objevení východu a jeho tajů
Buiová, Ngoc Bich ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Ráda bych se ve své bakalářské práci věnovala cestám českých cestovatelů na východ, při nichž objevili Asii. Zaměřila bych se převážně na jihovýchodní Asii a pokud bude dostatek materiálu tak na mou rodnou vlast, Vietnam. Prací bych se ráda přiblížila k pocitům tehdejšího cestovatele a jeho vnímání nově objeveného asijského světa. Zajímá mě střet a šíření křesťanství, které s sebou přináší cestovatelé, s buddhismem a jeho zvyky. Ráda bych se věnovala v jedné kapitole také porovnání obou náboženství a jejich oblíbenosti v té době mezi obyvateli Asie. Také mě zajímá, jakému přijetí se dostalo samotným cestovatelům od obyvatel Asie. Určitě bych se také zaměřila na mezinárodní obchod mezi kontinenty, protože Asie byla pro Evropu orientální království k obchodu. Možná bych se v jedné kapitole ráda zaobírala také mentalitou evropského člověka a asijského člověka. Cílem této práce bude znovuobjevení dálného východu pomocí dochovaných pramenů. A pochopení nápadu cestovatelů k vydání se na tuto cestu.
Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie
Samková, Eva ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Eva Samková: Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie bakalářské práce Anotace Bakalářská práce "Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie" se zaměřuje na osobu a vládu císaře Karla V. ve Španělsku v letech 1516-1556. Cílem práce je porovnání textů, myšlenek a teorií v dílech historiků zabývajících evropskou historií 16. století a osobou císaře Karla V. Konkrétně děl španělského historika M. F. Álvareze (Biografia de una nacion. Madrid 2010), německých historiků K. Brandiho (Emperor Charles V. The growth and destiny of a man and of a world-empire. London 1968) a F. Seibta (Karel V. Císař a reformace. Praha 1999), rakouského historika F. Heera (Evropské duchovní dějiny. Praha 2000) a mezinárodního sborníku esejí, jehož editorem je H. Soly (Charles V. 1500- 1558 and his time. Antverpy 1999). Nejprve je představen život a osobnost Karla V. ve stručném životopise a jako další následují výtahy z jednotlivých sledovaných knih, doplněných citacemi přímo z originálního textu. Závěrem je samotné porovnání již zmíněné literatury.
Svatá královna Eliška? Proměna a idealizace obrazu české královny
Mikulíková, Klára ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce je věnována české královně Elišce Přemyslovně, a to z několika úhlů pohledu. Vedle jejího historického obrazu sestaveného na základě historických, převážně narativních pramenů je cílem práce zachytit také proměnu tohoto obrazu v příklad zbožné ženy a světice, a to zejména v souvislosti s dnešní snahou o její beatifikaci. V této souvislosti budou hledány také historické počátky idealizace královny Elišky, které beatifikační proces doprovázely již v době vrcholného středověku. Dalším cílem je pak sonda do kanonizačních procesů středověkých urozených dam a panovnic a v nedávné době kanonizovaných českých a moravských světců a sledování proměn tohoto procesu od středověku do současnosti. Stranou pozornosti přitom nezůstanou ani motivace současného úsilí o Eliščino blahořečení.
Jiří Černý a hudební publicistika za normalizace
Jiroušková, Markéta ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce Jiří Černý a hudební publicistika za normalizace se v úvodu zabývá definicí samotného pojmu publicistika a hudební kritika. Dále je věnována pozornost dějinám hudební kritiky a jejímu historickému vývoji. Po tomto úvodu se práce zabývá jednotlivými dekádami od konce šedesátých let až do let osmdesátých. Postupně líčí politický kontext a hudební, zejména rockovou scénu v příslušném období. Neméně důležitou součástí je také nelehké působení hudebních periodik v totalitním režimu. Důraz je kladen především na osobu hudebního publicisty Jiřího Černého, kterému ideologické důvody bránily svobodně se angažovat v mediálním světě. Uvádí se zde jeho pořady Antidiskotéky či později režimem zakázaný Dvanáct na houpačce. Cílem této práce je analýza vlivu normalizačního režimu na tvorbu hudební publicistiky.
Výstavy pořádané v prostorách Československé akademie věd a Akademie věd České republiky
Šandová, Nela ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá výstavní činností ústavů Československé akademie věd (ČSAV) od 70. let minulého století až po dnešní výstavní aktivity Akademie věd České republiky (AV ČR). Ústavy ČSAV byly jedněmi z mála míst, kde mohli vystavovat neoficiální a často i politicky nežádoucí výtvarní umělci. Velká část práce se věnuje Ústavu makromolekulární chemie, kde se dodnes ve vstupní chodbě konají výstavy. Dále se práce zaměřuje na architekta budovy Makromolekulárního ústavu Karla Pragera a umělce, kteří zde představili svá díla, např. na V. Boštíka, A. Šimotovou, O. Zoubka aj., a na samotná místa sloužící jako alternativní galerie. Cílem práce je také ukázat, jak dnes tyto prostory fungují a jaký je celkový zájem veřejnosti o kulturní činnost AV ČR. Klíčová slova Československá akademie věd (ČSAV), Akademie věd České republiky (AV ČR), Makromolekulární ústav, Karel Prager, Makráč, Galerie 4P, Filosofický klub, alternativní výstavní místa, zakázané umění
Každodennost v raném novověku z pohledu Zuzany Černínové
Benešová, Kateřina ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Chládek, Oldřich (oponent)
Ve své diplomové práci se budu zabývat životem Zuzany Černínové, české šlechtičny, manželky Jana Černína z Chudenic a matky Humprechta Jana Černína. Mým cílem bude přiblížit každodennost v raném novověku, konkrétně potom v období Bílé hory, a to prostřednictvím Zuzany Černínové a její četné korespondence se svým synem, jež se ve velké míře zachovala a byla vydána Františkem Dvorským a Zdeňkem Kalistou. Z četné korespondence jsem vyčlenila hlavní témata, která se stala základem mé práce. Diplomovou práci rozděluji na dvě části. V první části se budu zabývat vymezením pojmu "každodennost", a dále zde budu interpretovat všechny důležité životní události jako je narození, svatba, smrt a pohřeb, kde se úzce zaměřím na Zuzanu Černínovou a její rodinu. Ve vztahu k těmto životním událostem zařadím také vdovské věno a právní náležitosti s tím spojené nebo vliv nemocí na soudobou společnost. Ve druhé části svého bádání přenesu pozornost na Zuzanu Černínovou jako takovou, zde budu analyzovat její postavení šlechtičny, které se měnilo před a po smrti manžela, práva, jež nabyla po smrti manžela, a její situaci. Rovněž zahrnu rozdílné postavení šlechtičny - vdovy, pokud za sebou má syna, jenž může převzít správu nad panstvím. Neopomenu přiblížit mimo jejího sociálního postavení a postavení její rodiny i...
Česká folková scéna a politická persekuce po roce 1977
Jeřábková, Kamila ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Diplomová práce Česká folková scéna a politická persekuce po roce 1977 se zabývá událostmi folkové scény v ČSSR po vydání Charty 77. DP je zaměřena zejména na členy folkového uskupení Šafrán. Časový úsek práce je tedy vymezen událostmi po roce 1977 až do první poloviny 80. let v tehdejším Československu. DP je rozdělena do dvou částí. Úvod práce a její první část je věnována politické a kulturní situaci sedmdesátých let 20. století. V druhé části práce je popsán vznik a vývoj folkové hudby jako samostatného hudebního žánru v ČSSR. Hlavním cílem práce je dílčí zachycení životní situace, ve které se nacházeli folkoví písničkáři v tomto určeném časovém období. Vychází z popisu osobních vzpomínek vybraných hudebníku na politickou persekuci, která se zaměřovala rovněž na jejich tvorbu. Závěrečná část diplomové práce je věnována vzniku a průběhu operace StB tzv. Akce Asanace. Akce měla dopad nejen na osobní život těchto tvůrců, ale také další vývoj folkové hudby v druhé polovině 20. století v Československu.
Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století
Nováková, Veronika Kateřina ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století se bude zabývat nábožensko-duchovní situací v carském Rusku od počátku 20. století do nástupu bolševického režimu v roce 1917. Jejím cílem bude nejen analýza a popis náboženských poměrů v soudobé pravoslavné církvi, ale též reflexe této situace v "menšinových" náboženských společnostech. Představí stav, v němž se pravoslaví nalézalo, a osvětlí situaci, jíž ovlivnilo jak nakročení Ruska k industriální společnosti, tak rovněž vypuknutí první světové války a revolucí roku 1917.
Dějiny Bukovce od 18. do poloviny 19. století
Pola, Martin ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Chládek, Oldřich (oponent)
Tato diplomová práce popisuje dějiny vsi Bukovec u Horšovského Týna od počátku 18. století do poloviny 19. století. Časový rámec byl zvolen na jedné straně s ohledem na již sepsané dějiny vsi do konce 17. století, zatímco druhá hranice byla vymezena revolučním rokem 1848, který přinesl zásadní změny ve fungování obcí a jejich samospráv. Po celé vymezené období byl Bukovec součástí rozsáhlého trauttmansdorffského dominia s centrem v Horšovském Týně. Zároveň byl sídlem farnosti; právě analýza panských a farních dokumentů umožňuje do značné míry pochopit sociální a hospodářské vazby v rámci obce, a nastínit tak její historický vývoj ve sledovaném období. Klíčová slova Bukovec, panství Horšovský Týn, farnost Bukovec, sociální dějiny, hospodářské dějiny, mikrohistorie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Čechura, Jakub
4 Čechura, Jan
1 Čechura, Jiří
2 Čechura, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.