Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie a vývoj kopané na Letenské pláni
Lejnar, František ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 století až po 50 léta století dvacátého. Primárním tématem bude toto období jako jedno z nejslavnějších československého sportu.
Negative depiction of Jewry in slovak literature in the 18th and 19th centuries
Pastuszek, Ján ; Sládek, Miloš (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Práca sa zameriava na negatívne stereotypy vo vzťahu k Židom v slovenskej literatúre v 18. a 19. storočí. V úvodnej časti práce sa zaoberáme národnostnou situáciou v Uhorsku v 18. a 19. storočí, zvlášť židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska s pohľadom na jeho kultúru a dejiny. V jadre práci sa zameriavame na osobnosť a tvorbu jednotlivých autorov a protižidovské prvky obsiahnuté v ich literárnom diele v časovom rozmedzí od začiatku 18. storočia až po koniec 19. storočia. Práca podáva na základe dobových prameňov negatívny obraz židovstva v slovenskej literatúre a analyzuje jeho formu, príčiny a vývoj v kontexte s dobovou celospoločenskou situáciou v Uhorsku.
Perestrojka a její odraz v ruské a české společnosti a kultuře
Kuksin, Artem ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Ve své bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na jednu z klíčových historických událostí z dějin Sovětského svazu známou jako Perestrojka. Chci v ní odpovědět na otázku, jací byli lidé pozdního socialismu v ČSSR a v Sovětském svazu, čím se lišilo jejich vnímání současného dění a budoucna, jak byl chápán duch času na konci století v médiích a ve filmové tvorbě. Za nezbytnou část práce považuji zachycenípostavy generálního tajemníka KSSS Michaila Gorbačova, průběhu a následků jeho ekonomické asociální politiky, popsání zvláštnosti režimů a společenských poměrů v období 1985-1989.
Venkov a válka. Rekruti z třeboňského panství v habsburské armádě na počátku 18. století
Paták, Josef ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent)
(česky) Raně novověká stálá armáda a venkovské prostředí spolu byly spojeny hustou sítí vztahů a předivem vlivů, které se navenek promítaly do několika odlišných rovin. Velmi důležitou složkou vzájemné interakce byla personální provázanost, která byla dána prostou skutečností, že venkovští poddaní tvořili významnou část živé síly, která sloužila, nasazovala své životy a umírala v řadách raně novověkých vojsk. Právě problematika rekrutů a verbování mezi venkovskou populací je tématem této práce, která si klade dva základní cíle. Prvním z nich je poznání způsobů a postupů, s jejichž pomocí vyřizovala vojenskou agendu patrimoniální správa. Druhým pak hledání konkrétních osob, které do armády vstoupily, a přiblížení jejich životní situace, rodinného zázemí a sociálního postavení, jakož i jejich srovnání s poddanými, kteří si vojenskou kariéru nevyvolili. Výzkum je z hlediska teritoriálního a chronologického omezen na třeboňské panství na počátku 18. století. Vycházet bude především z původních pramenů uložených ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
Hrad Kašperk. Znovuobjevení šumavské perly
Hraničková, Dagmar ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Cílem této práce je zmapovat novodobé dějiny hradu Kašperk a to především od 17. století, kdy byla tato památka již rozpadlá odkoupena městem a dále pustla až do minulého století. Nastíním historii hradu od jeho založení roku 1356 Karlem IV., jeho postupné chátrání a následné rekonstrukce a dále se pokusím dát dohromady informace o akcích, které se na hradě pořádaly a také zmínky o hradě, které mimo jiné vedly k oživení zájmu o středověké památky, který přetrvává dodnes.
Odsun Němců z Karlovarska 1945-1947
Slámová, Jana ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tématem této bakalářské práce je odsun Němců z Karlovarska v letech 1945 - 1947. Práce zkoumá především dobu po druhé světové válce, kdy bylo Karlovarsko osídleno převážně německými obyvateli. V první části práce nastíním charakteristiku doby, která předcházela vývoji událostí, za kterými stojí nástup Adolfa Hitlera. Dále se budu zabývat prvními myšlenkami odsunu, které byly zformulovány prezidentem v exilu Edvardem Benešem a následnou nenávistnou atmosférou, která vedla k odplatě za roky útisku Německem a která ovládla celý český národ. Ráda bych se zabývala příčinami, průběhem i důsledky, které vedly k vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Cílem bakalářské práce je prozkoumat především období od roku 1945 - 1947, ale také období první republiky a život židovského obyvatelstva v pohraničí západních Čech. Klíčová slova Odsun Němců, Židé, Československo, Mnichovská dohoda, Druhá světová válka, Karlovarsko, Mariánské Lázně, Drmoul
Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka
Fexová, Lucie ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je obnovit povědomí o tradici českého cukrovarnictví. Za tímto účelem jsem si vybrala nymburský cukrovar v éře, kdy byl jeho ředitelem Hanuš Karlík, jedna z nejvýznamnějších osobností českého cukrovarnictví. Práce sestává ze stručného úvodu do historie českého cukrovarnictví, kam je zasazeno založení nymburského cukrovaru, následuje popis období, kdy byl ředitelem Hanuš Karlík a jak jeho správa ovlivnila nymburský cukrovar, tak i cukrovarnictví obecně. Závěr obsahuje pohled na cukrovar po Karlíkově odchodu a osud cukrovaru až po neslavný konec. Práce vychází především z lokálních archivních zdrojů, pamětí a novin. K zasazení tématu do širšího historického kontextu je užito několik publikací o dějinách Nymburka a o obecných dějinách cukrovarnictví.
Objevení východu a jeho tajů
Buiová, Ngoc Bich ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Ráda bych se ve své bakalářské práci věnovala cestám českých cestovatelů na východ, při nichž objevili Asii. Zaměřila bych se převážně na jihovýchodní Asii a pokud bude dostatek materiálu tak na mou rodnou vlast, Vietnam. Prací bych se ráda přiblížila k pocitům tehdejšího cestovatele a jeho vnímání nově objeveného asijského světa. Zajímá mě střet a šíření křesťanství, které s sebou přináší cestovatelé, s buddhismem a jeho zvyky. Ráda bych se věnovala v jedné kapitole také porovnání obou náboženství a jejich oblíbenosti v té době mezi obyvateli Asie. Také mě zajímá, jakému přijetí se dostalo samotným cestovatelům od obyvatel Asie. Určitě bych se také zaměřila na mezinárodní obchod mezi kontinenty, protože Asie byla pro Evropu orientální království k obchodu. Možná bych se v jedné kapitole ráda zaobírala také mentalitou evropského člověka a asijského člověka. Cílem této práce bude znovuobjevení dálného východu pomocí dochovaných pramenů. A pochopení nápadu cestovatelů k vydání se na tuto cestu.
Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie
Samková, Eva ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Eva Samková: Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie bakalářské práce Anotace Bakalářská práce "Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie" se zaměřuje na osobu a vládu císaře Karla V. ve Španělsku v letech 1516-1556. Cílem práce je porovnání textů, myšlenek a teorií v dílech historiků zabývajících evropskou historií 16. století a osobou císaře Karla V. Konkrétně děl španělského historika M. F. Álvareze (Biografia de una nacion. Madrid 2010), německých historiků K. Brandiho (Emperor Charles V. The growth and destiny of a man and of a world-empire. London 1968) a F. Seibta (Karel V. Císař a reformace. Praha 1999), rakouského historika F. Heera (Evropské duchovní dějiny. Praha 2000) a mezinárodního sborníku esejí, jehož editorem je H. Soly (Charles V. 1500- 1558 and his time. Antverpy 1999). Nejprve je představen život a osobnost Karla V. ve stručném životopise a jako další následují výtahy z jednotlivých sledovaných knih, doplněných citacemi přímo z originálního textu. Závěrem je samotné porovnání již zmíněné literatury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Čechura, Jakub
4 Čechura, Jan
1 Čechura, Jiří
2 Čechura, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.