Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Key Determinants of Plane Ticket Price Dispersion
Vlčková, Radka ; Kučera, Adam (vedoucí práce) ; Čechová, Kristýna (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem cen letenek s využitím deskriptivních a ekonometrických analýz. Pozorovaný fenomén stoupajících a klesajících cen v období blížícím se odletu je popsán a porovnán s rozsáhle rozvinutými teoriemi, jako je využití poptávky a stochastické stanovování cen na základě vysoké poptávky. Studium cen letenek na evropských trasách s použitím popisných technik ukázalo, že letecké společnosti se dynamicky adaptují na nejistou poptávku. V ekonometrické části jsou určeny klíčové faktory ovlivňující rozptyl cen. Tato práce přispívá k dosavadnímu výzkumu hlavně ekonometrickým přístupem; kolísání cen je měřeno týdenně s použitím variačního koeficientu. To umožnilo porovnat, jak různé letové nebo tržní vlastnosti ovlivňují rozptyl cen v různých týdnech před odletem. Bylo ukázáno, že rozhodujícím faktorem je počet prodaných míst, tj. míra obsazenosti.
The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliamentary Election
Kotrč, Michal ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Čechová, Kristýna (oponent)
Čo vysvetl'uje nedávny volebný úspech extrémnej pravice na Slovensku? Hoci existuje vel'a štúdií o západoeurópskych extrémne pravicových stranách, menšia pozornost' je venovaná ich stredoeurópskym náprotivkom. Z meto- dologického hl'adiska ešte menej štúdií berie vo svojich modeloch do úvahy priestorové efekty. Ciel'om tejto bakalárskej práce je vysvetlit' volebnú pod- poru extrémne pravicovej politickej strany Kotleba - L'udová strana Naše Slovensko (Kotleba-L'SNS) v parlamentných vol'bách v roku 2016 s využitím širokej škály sociálno-demografických, ekonomických a kultúrnych premenných na obecnej úrovni. V prvej fáze používame regresiu s využitím metódy naj- menších štvorcov ako náš základný model. Ked'že tento model vykazuje ko- reláciu priestorových chýb, v druhej fáze využívame model s priestorovými chybami. Podarilo sa nám vytvorit' premennú, ktorá odstránila Rómov zo skupiny nezamestnaných, a tak sme oddelili efekt Rómov a nezamestna- nosti na volebnú podporu strany Kotleba-L'SNS. Týmto spôsobom sme zis- tili významný pozitívny vplyv podielu nezamestnaných l'udí na volebnú pod- poru tejto extrémne pravicovej strany. Ostatné odhady naznačujú významný pozitívny vplyv podielu mladých l'udí a l'udí s...
Dramatická výchova jako nástroj k poznávání historického dědictví hlavního města Prahy
Čechová, Květoslava ; Marušák, Radek (vedoucí práce) ; Svobodová, Radmila (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dramatickou výchovou a jejím využitím jako nástroje pro výuku historických témat spojených s Prahou a jejími památkami. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části je charakterizována dramatická výchova, vyjmenovány jsou její principy a metody práce. Dále je zde uvedeno zařazení historie a dramatické výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu. Kromě pozitiv dramatické výchovy ve výuce se teoretická část zabývá i jejími možnými problémy. Praktická část obsahuje vzorové lekce na téma Prahy, její historie a památek. Dále je zkoumána otázka, jaké problémy může přinést dramatická výchova ve výuce historie na prvním stupni základní školy.
Změny paměti epizodického typu v průběhu stárnutí
Čechová, Kateřina ; Vlček, Kamil (vedoucí práce) ; Stehlík, Luděk (oponent)
Diplomová práce se zabývala pamětí epizodického typu u lidí a jejími změnami v průběhu stárnutí u zdravé populace. Epizodická paměť je typ paměti pro specifické události a jejich vztahy v čase a prostoru, zahrnující vědomé znovuvybavení a mentální cestování časem. Jako její analogie testovatelná u zvířat byla navržena paměť epizodického typu definovaná jako paměť pro čas a umístění určité události v minulosti ("co-kde-kdy"). Nejprve jsme se zaměřili na metodologické srovnání standardních psychologických testů epizodické paměti a nově vyvinutého neverbálního počítačového testu paměti epizodického typu (EMT; Episodic-Like Memory Test) s několika různě obtížnými variantami, který umožňuje rozlišovat paměť pro obrázky, jejich pořadí a umístění (Vlček et al., 2009). Druhým cílem naší studie bylo prokázat, že koncept paměti epizodického typu "co-kde-kdy" je vhodným modelem pro testování epizodické paměti u lidí. Test EMT není závislý na verbalizaci obsahu oproti jiným testům epizodické paměti, proto bylo zajímavé porovnat jeho výsledky s jinými standardně užívanými testy epizodické paměti. Výsledky v testu EMT byly porovnány ve třech věkových kohortách (N = 58; mladší, střední věk, starší) zdravých dobrovolníků. Signifikantní rozdíl mezi věkovými skupinami byl zaznamenán u prostorové složky paměti...
Returns to schooling in different industries: The case of the Czech Republic
Havlín, Martin ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Čechová, Kristýna (oponent)
Tato práce zkoumá dvě hlavní otázky, které zatím nebyly dostatečně nebo vůbec zkoumány na českých datech. Nejprve práce analyzuje návratnost vzdělávání se zohledněním odvětví, kde jednotlivec pracuje, a poté práce měří, jak se návratnost do vzdělávání liší pro různé skupiny odvětví. Provedeme OLS regresi na základě upravené Mincerově rovnice s umělými proměnnými nejvyššího dosaženého vzdělání namísto počtu let vzdělávání. Výsledky první analýzy ukazují rozdíly mezi návratností různých úrovní vzdělání a také ukazují vliv odvětví na hodinovou mzdu jednotlivce. Výsledky druhé hlavní analýzy odhalují značné rozdíly mezi návratností vzdělávání v různých skupinách odvětví.
Dramatická výchova jako nástroj k poznávání historického dědictví hlavního města Prahy
Čechová, Květoslava ; Marušák, Radek (vedoucí práce) ; Svobodová, Radmila (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dramatickou výchovou a jejím využitím jako nástroje pro výuku historických témat spojených s Prahou a jejími památkami. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části je charakterizována dramatická výchova, vyjmenovány jsou její principy a metody práce. Dále je zde uvedeno zařazení historie a dramatické výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu. Kromě pozitiv dramatické výchovy ve výuce se teoretická část zabývá i jejími možnými problémy. Praktická část obsahuje návrh vzorových lekcí na téma Prahy a historie s ní spojené. Tyto lekce jsou uvedené do praxe a popsán jejich průběh, včetně vybraných zásadních situací pro toto téma.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Cechová, Kristína
1 Čechová, Kamila
1 Čechová, Karla
1 Čechová, Karolína
12 Čechová, Kateřina
4 Čechová, Kristína
6 Čechová, Kristýna
2 Čechová, Květoslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.