Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 249 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neplatnost, nicotnost a neúčinnost usnesení valné hromady a dalších orgánů kapitálové obchodní společnosti.
Šutko, David ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Neplatnost, nicotnost a neúčinnost usnesení valné hromady a dalších orgánů kapitálové obchodní společnosti Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje tématu neplatnosti usnesení valné hromady kapitálových společností v platném soukromém právu České republiky. Úvodu této diplomové práce je věnován nastínění historického vývoje právních předpisů na území Československé republiky a jejích nástupnických státních útvarů týkajících se obecně úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti s určitým zaměřením na dobré mravy a neplatnost usnesení valné hromady kapitálových společností. Na toto historické vymezení navazuje kapitola věnující se otázce právní povahy usnesení valné hromady. Podobně jako v případě historického vývoje i zde je v úvodu směřována pozornost na právní povahu usnesení valné hromady před v historickém kontextu, jmenovitě před rokem 2014, kdy účelem této analýzy je vymezení základních teoretických předpokladů, které jsou dále použitelné i na právní povahu usnesení valné hromady za účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zjištěním na závěr této kapitoly je skutečnost, že změna v právní povaze usnesení valné hromady nemá většího významu pro posouzení platnosti usnesení valné hromady. Logicky navazující kapitolou na předcházející text je poté část věnována...
Právní úprava odpovědnosti za prospekt cenných papírů
Mach, Tomáš ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
Právní úprava odpovědnosti za prospekt cenných papírů Abstrakt Cílem této práce je rozbor důsledků plynoucí z toho, že emitent v souvilosti s veřejnou nabídkou cenných papírů či jejich přijetím k obchodování na regulovaný trh vyhotoví a uveřejní vadný prospekt, tedy takový prospekt, který obsahuje neúplné, nesprávné zavádějící či klamavé informace. Není ambicí této práce popsat podrobně celou právní upravu prospektu cenného papíru. Práce je zaměřena pouze na vybrané aspekty právní úpravy prospektu cenného papíru. Hlavním ohniskem práce je rozbor soukromoprávních důsledků vyhotovení a uveřejnění prospektu, který nevyhovuje zákonným požadavkům. Není tedy pojednáno o veřejnoprávních sankcích, včetně trestněprávních důsledků uvedeného jednání. Prospekt je nutné chápat jako informační dokument sloužící primárně k ochraně investorů, přičemž taková ochrana je poskytováná prostřednictvím informační povinnosti, tedy v tom, že prospekt musí obsahovat zákonem předepsané informace, které nesmějí být neúplné, nepravdíve, závádějící či klamavé. Z takto vymezeného účelu prospektu je třeba dovodit zvýšeno odpovědnost s ním spojenou. Oblast odpovědnosti za prospekt je jednou z výjimek právní úpravy prospektu, která není v rámci Evropské unie harmonizována. Je tak dána poměrné široká diskreční pravomoc členských států, aby...
Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným
Bujgl, David ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Cílem této práce je upozornit na vybrané aspekty smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným a nastínit možné řešení výkladových problémů vzniklých při interpretaci Zákona o obchodních korporacích. V první kapitole autor popisuje změnu zavedenou Zákonem o obchodních korporacích, kdy je nově umožněn vznik různých druhů podílů. S různými druhy podílů mohou být spojena různá práva, resp. povinnosti. Autor této práce se zaměřuje na vymezení, rozdělení a popis vybraných práv a povinností a dopad tohoto vymezení na smlouvu o převodu podílu. Ve druhé kapitole autor této práce popisuje smlouvu o převodu podílu z pohledu motivace smluvních stran tuto smlouvu uzavřít a zároveň smlouvu o převodu podílu porovnává s alternativou nabytí majetku společnosti se zaměřením na praktické výhody a nevýhody. Dále jsou v této kapitole nastíněny jednotlivé smluvní typy využívané k převodu podílu. Kapitola třetí se bude věnovat zejména praxi, která se vyvinula u velkých transakcí, kdy je převod rozdělen do dvou fází. Nejprve je uzavřena obligační smlouva upravující jednotlivá práva a povinnosti, přičemž po splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou je uzavřena smlouva převodní, kterou je závazek převést podíl, jenž byl ujednán v obligační...
Evidence skutečných majitelů společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
Gnědin, Arťom ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
Evidence skutečných majitelů společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Tato diplomová práce se zabývá evidencí skutečných majitelů společností s ručeným omezeným a akciových společností. Cílem práce je představit východiska institutu evidence skutečného majitele a poté prodiskutovat jeho stěžejní rysy a problematické otázky s ním spojené. Práce nejdříve uvádí přiblížení vývoje institutu evidence skutečných majitelů v čase, přičemž dále hodnotí potenciál splnění cílů, které jsou spojovány se zavedením evidence. Zároveň upozorňuje na úskalí, která může evidence v praxi přinášet. Práce se dále věnuje otázkám spojeným s rozsahem povinně evidovaných informací o skutečném majiteli a formou uchovávání takových informací a nakládání s nimi. Práce vede diskuzi s cílem provést vyvážený výklad příslušných ustanovení tak, aby byly splněny potřebné předpoklady pro naplnění smyslu a účelu evidence na jedné straně, a aby bylo šetřeno práv právnických osob na straně druhé. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na definici skutečného majitele a na systematizaci způsobů, jak může být u jednotlivých fyzických osob nebo skupin fyzických osob toto postavení založeno. Práce vykládá ustanovení zakotvující definici skutečného majitele a cílí na praktické důsledky, které mohou být spjaty s různými způsoby...
Základní kapitál společnosti s ručením omezeným
Pavel, Josef ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Základní kapitál společnosti s ručením omezeným Abstrakt Tato práce se zabývá institutem základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným, jeho významem a smyslem. Cílem práce je přitom zhodnotit současnou právní úpravu, porovnat ji s úpravou základního kapitálu v jiných zemích (zejména v Německu) a navrhnout její konkrétní zlepšení. Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným přinesla výraznou změnu oproti předchozí právní úpravě - zrušení minimálního základního kapitálu. To je důsledkem, nikoliv příčinou zpochybňování základního kapitálu jako institutu ochrany věřitelů. Garanční funkci totiž základní kapitál neplní, protože zákonná úprava základního kapitálu neposkytuje (a ani předchozí tak nečinila) účinné záruky, že společnost bude mít jak po svém vzniku, tak v průběhu své existence jakékoliv prostředky odpovídající výši základního kapitálu. Ostatní úprava ohledně reálné tvorby a udržení základního kapitálu byla (s výjimkami např. v podobě testu základního kapitálu) zachována, což je pozitivní zejména vzhledem k vysokému počtu společností, které mají výrazně vyšší než minimální základní kapitál. Práce dospívá k tomu, že z funkcí základního kapitálu platí zejména funkce signalizační, funkce počátečního zdroje a funkce pojítka smluvních prvků společnosti s ručením omezeným. Ostatní funkce plní...
Projekt fúze
Vlasák, Tomáš ; Čech, Petr (oponent) ; Josková, Lucie (oponent)
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Valná hromada akciové společnosti
Káninská, Markéta ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Resumé A joint stock company is a very common type of a company to which many legal provisions are dedicated. Since a joint stock company represents much more complicated legal entity, compared to other types of companies, the regulation of the organizational structure of a joint stock company is very detailed. The supreme body of a joint stock company is the general meeting, which has an irreplaceable function within the organizational structure of the company. General meeting is the most important organ of a joint stock company by means of which the shareholders exercise their right to participate on the management of the company and decide the most important matters. The theme of my thesis: "General meeting of the joint stock company" is rather complex. Since the detailed study of this theme would significantly exceed the scope of this thesis, I decided to write about a specific phase of the general meeting, i.e. the convention of the general meeting, the course of the general meeting and passing of the resolution of the general meeting. I write about general meetings of those joint stock companies, whose securities were not admitted to trading on a regulated market, because they represent the majority of the joint stock companies and they are much more common. In the introductory chapter I talk about...
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem
Bém, Jáchym ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem Tato diplomová práce si klade za cíl pojmout některá specifika, která provází obecnou úpravu smluv uzavíraných se spotřebitelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou oblast, která obsahuje mnohé nejasnosti nejenom v důsledku rekodifikace civilního práva, nebylo možné se zabývat všemi aspekty spotřebitelského práva. Z tohoto důvodu se v této práci se pak zá- měrně nezabývám zvláštní úpravou uzavírání smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory. Naopak je ale kladen důraz na některá vybraná ustanovení, která vykazují jisté in- terpretační nejasnosti, případně která mohou být sporná a u kterých předpokládám nutný zá- sah judikatury. Diplomová práce obsahuje 5 kapitol, které se tematicky člení do několika okruhů. V první - úvodní kapitole této práce si kladu několik základních otázek, které se pokusím dopodrobna rozebrat a pokud možno i nalézt odpověď, nebo minimálně nastínit možné způsoby řešení. Předně je nutno problematiku uvést z hlediska systematiky práva a vymezit základní pojmy, kterými jsou spotřebitel, podnikatel a samotné smlouvy uzavírané se spotřebiteli. Čtvrtá kapi- tola je nejobsáhlejší část a tvoří jádro této práce. Obsahuje analýzu jednotlivých zvláštností smluv uzavíraných se spotřebiteli vymezených oproti...
Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví
Krušina, Pavel ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Název diplomové práce: Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví můžeme důvodně označit za jednu z aktuálních právních problémů, a to zejména s ohledem na stále zvyšující se počty porušování těchto práv. Jednotlivá řešení ochrany a vymáhání průmyslových práv jsou postupně přizpůsobovány novým prioritám a vývoji (a to na mezinárodní, unijní a národní úrovni). Boj proti padělání nemůže být uskutečňován pouze na národní úrovni. Z tohoto důvodu byla přijata Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Tato práce se zabývá problematikou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a je členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole bylo nutné obecně uvést problematiku práv průmyslového vlastnictví a vyložit stěžejní pojmy v souvislosti s vymáháním těchto práv. V kapitole druhé byl popsán komplexní přehled úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české, a to ve vztahu k základním aspektům týkající se vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Třetí kapitola byla věnována zkoumání specifické oblasti soukromoprávního vymáhání průmyslových práv, a to zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl detailněji analyzován. V této kapitole byly identifikovány hlavní výkladové problémy a slabé stránky tohoto...
Žaloba na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu a její převzetí do práva českého
Vybíhal, Ondřej ; Pelikán, Robert (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá žalobou na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu. Následně se zabývá úpravou tohoto institutu v České republice, kde úpravu podobného institutu nalezneme v § 68 ZOK. Vedle úpravy obecné odpovědnosti, kde věnuji pozornost zejména institutu faute, který ve své podobě český právní řád nezná, popisuji francouzskou právní úpravu odpovědnosti pro nedostatek aktiv. Porovnání toho, jakým způsobem byl institut podobný francouzskému převzat do českého právního řádu, je zajímavé již proto, že institut má ve francouzském právu velmi dlouhou tradici. V poslední části se tato práce zabývá novelou ZOK, kterou předložilo Ministerstvo spravedlnosti koncem roku 2016 a která se nachází teprve na začátku legislativního procesu. Ve Francii institut představuje speciální typ odpovědnosti, která může statutárním orgánům vzniknout v případě nedostatku aktiv. V České republice se jedná svou povahou o speciální ručení, které může být členům statutárního orgánu obchodní korporace soudem uloženo. Odlišnosti úpravy institutu v českém právním řádu plynou jednak z odlišného pojetí způsobu, jakým má být plněno ze strany příslušných orgánů společnosti - ve Francii dochází k plnění přímo do majetkové podstaty společnosti, ze které jsou následně uspokojeni věřitelé. V České republice je plněno přímo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 249 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 Čech, Pavel
1 Čech, Prokop
3 Čech, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.