Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 244 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Projekt fúze
Vlasák, Tomáš ; Čech, Petr (oponent) ; Josková, Lucie (oponent)
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Valná hromada akciové společnosti
Káninská, Markéta ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Resumé A joint stock company is a very common type of a company to which many legal provisions are dedicated. Since a joint stock company represents much more complicated legal entity, compared to other types of companies, the regulation of the organizational structure of a joint stock company is very detailed. The supreme body of a joint stock company is the general meeting, which has an irreplaceable function within the organizational structure of the company. General meeting is the most important organ of a joint stock company by means of which the shareholders exercise their right to participate on the management of the company and decide the most important matters. The theme of my thesis: "General meeting of the joint stock company" is rather complex. Since the detailed study of this theme would significantly exceed the scope of this thesis, I decided to write about a specific phase of the general meeting, i.e. the convention of the general meeting, the course of the general meeting and passing of the resolution of the general meeting. I write about general meetings of those joint stock companies, whose securities were not admitted to trading on a regulated market, because they represent the majority of the joint stock companies and they are much more common. In the introductory chapter I talk about...
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem
Bém, Jáchym ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem Tato diplomová práce si klade za cíl pojmout některá specifika, která provází obecnou úpravu smluv uzavíraných se spotřebitelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou oblast, která obsahuje mnohé nejasnosti nejenom v důsledku rekodifikace civilního práva, nebylo možné se zabývat všemi aspekty spotřebitelského práva. Z tohoto důvodu se v této práci se pak zá- měrně nezabývám zvláštní úpravou uzavírání smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory. Naopak je ale kladen důraz na některá vybraná ustanovení, která vykazují jisté in- terpretační nejasnosti, případně která mohou být sporná a u kterých předpokládám nutný zá- sah judikatury. Diplomová práce obsahuje 5 kapitol, které se tematicky člení do několika okruhů. V první - úvodní kapitole této práce si kladu několik základních otázek, které se pokusím dopodrobna rozebrat a pokud možno i nalézt odpověď, nebo minimálně nastínit možné způsoby řešení. Předně je nutno problematiku uvést z hlediska systematiky práva a vymezit základní pojmy, kterými jsou spotřebitel, podnikatel a samotné smlouvy uzavírané se spotřebiteli. Čtvrtá kapi- tola je nejobsáhlejší část a tvoří jádro této práce. Obsahuje analýzu jednotlivých zvláštností smluv uzavíraných se spotřebiteli vymezených oproti...
Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví
Krušina, Pavel ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Název diplomové práce: Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví můžeme důvodně označit za jednu z aktuálních právních problémů, a to zejména s ohledem na stále zvyšující se počty porušování těchto práv. Jednotlivá řešení ochrany a vymáhání průmyslových práv jsou postupně přizpůsobovány novým prioritám a vývoji (a to na mezinárodní, unijní a národní úrovni). Boj proti padělání nemůže být uskutečňován pouze na národní úrovni. Z tohoto důvodu byla přijata Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Tato práce se zabývá problematikou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a je členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole bylo nutné obecně uvést problematiku práv průmyslového vlastnictví a vyložit stěžejní pojmy v souvislosti s vymáháním těchto práv. V kapitole druhé byl popsán komplexní přehled úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české, a to ve vztahu k základním aspektům týkající se vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Třetí kapitola byla věnována zkoumání specifické oblasti soukromoprávního vymáhání průmyslových práv, a to zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl detailněji analyzován. V této kapitole byly identifikovány hlavní výkladové problémy a slabé stránky tohoto...
Žaloba na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu a její převzetí do práva českého
Vybíhal, Ondřej ; Pelikán, Robert (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá žalobou na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu. Následně se zabývá úpravou tohoto institutu v České republice, kde úpravu podobného institutu nalezneme v § 68 ZOK. Vedle úpravy obecné odpovědnosti, kde věnuji pozornost zejména institutu faute, který ve své podobě český právní řád nezná, popisuji francouzskou právní úpravu odpovědnosti pro nedostatek aktiv. Porovnání toho, jakým způsobem byl institut podobný francouzskému převzat do českého právního řádu, je zajímavé již proto, že institut má ve francouzském právu velmi dlouhou tradici. V poslední části se tato práce zabývá novelou ZOK, kterou předložilo Ministerstvo spravedlnosti koncem roku 2016 a která se nachází teprve na začátku legislativního procesu. Ve Francii institut představuje speciální typ odpovědnosti, která může statutárním orgánům vzniknout v případě nedostatku aktiv. V České republice se jedná svou povahou o speciální ručení, které může být členům statutárního orgánu obchodní korporace soudem uloženo. Odlišnosti úpravy institutu v českém právním řádu plynou jednak z odlišného pojetí způsobu, jakým má být plněno ze strany příslušných orgánů společnosti - ve Francii dochází k plnění přímo do majetkové podstaty společnosti, ze které jsou následně uspokojeni věřitelé. V České republice je plněno přímo...
EKG zesilovač s batériovým napájením a bezdrátovým přenosem z pacienta
Čapka, Vladimír ; Čech, Petr (oponent) ; Chmelař, Milan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem zesilovače elektrokardiografu a bezdrátovým přenosem EKG signálu. V první části popisuji vznik a průběh elektrického signálu na srdci. Rozebírám zde stavbu samotného srdce a jeho převodního systému srdečního. Druhá část znázorňuje zbůsob snímání EKG signálu. Třetí část se zabývá návrhem zesilovače. Postupně v ní probírám všechny části zesilovače, vypočítávám hodnoty součástek a zdůvodňuji jejich výběr. Konec práce se věnuje bezdrátovému přenosu EKG signálu. Popisuji zde využíváné metody a hledám jejich výhody a nevýhody.
Analýza parametrů infračerveného zobrazení
Zembol, Filip ; Drastich, Aleš (oponent) ; Čech, Petr (vedoucí práce)
Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití těchto parametrů pro sestrojení termografické rovnice a programu v prostředí MATLAB, ve které graficky zobrazíme rovnici termografie a vliv jednotlivých veličin v ní vystupujících. V práci se nejprve seznámíme s infračerveným zářením, jeho typy a vlastnostmi. Pomocí jednotlivých vyzařovacích zákonů a rušivých elementů infračerveného záření bude sestaven vzorec, který bude ořezávat jednotlivé rušivé elementy povrchového teplotního reliéfu. Tento vzorec umožní vypočítat emisní povrchovou teplotu snímané scény (šedého tělesa) a odstraňovat tak elementy, které je ovlivňují výslednou teplotu snímané scény. Poté sestrojíme program, který bude na základě rovnice termografie vyobrazovat model IR akvizice (termogram). Termogram se bude měnit v závislosti na změnách veličin v rovnici termografie. Změna bude vyjádřena posunem barevného spektra (termografickou stupnicí). Tento program tedy graficky reprezentuje změny veličin ovlivňujících výslednou scénu a umožní lepší pochopení vlivu a funkce jednotlivých veličin v termografické rovnici.
Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice
Niedoba, Michał ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
V této diplomové práci srovnávám vybrané aspekty právní úpravy společnosti s ručením omezeným v českém a polském právu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první nastíním stručný vývoj právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Popíšu její počátky a specifika v českých zemích i v Polsku. Ve druhé kapitole se zabývám společnosti s ručením omezeným jako pojmem pozitivního práva. Tuto kapitolu jsem do práce zařadil, abych mohl popsat právní základ společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. V této kapitole si rovněž kladu za cíl stručně popsat základní ustanovení zákonů, zvláště zákona o obchodních korporacích a "kodeksu społek handlowych", které se této společnosti týkají. Snažím se najít podobnosti i rozdíly v chápání společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. Kapitola tři stručně shrnuje vliv evropského práva na národní právní úpravy společnosti s ručením omezeným. V této kapitole jsou vypsány demonstrativním výčtem směrnice, které Česká republika a Polská republika implementovaly do svých právních řádů. V kapitole čtyři popisuji identifikační znaky společnosti s ručením omezeným. Kapitola začíná obchodní firmou, následuje její konstrukce a zásady, kterými se podnikatel při volbě obchodní formy musí řídit. Zabývám se rozdílem mezi právem k firmě jako právem majetkovým v...
Jednotné řízení a pokyny v koncernu
Mach, Ota ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Shrnutí Hlavním účelem práce je představení nového českého koncernového práva se zvláštním zaměřením na právo udílet pokyny řízené osobě. Celá práce je prostoupena úvahou, zda se zákonodárci podařilo najít přiměřený balanc mezi uvolněnějším francouzským přístupem a německou právní úpravou, která je založena především na ochraně minoritních společníků a věřitelů. První kapitola práce se zaměřuje na pojem jednotného řízení a popisuje jeho hlavní znaky - koncernový zájem, jednotnou politiku a koncepční řízení a koordinaci. Dále je podrobně rozebrán význam a způsob koncernové deklarace, která, jakožto formální požadavek koncernu, v důsledku vede ke koncernovým výhodám, jako je například specifický způsob vyrovnání újmy. Další kapitoly jsou věnovány pojmům pokyn a obchodní vedení. Jelikož zákon obecně zakazuje udílet pokyny do obchodního vedení právě s výjimkou pro koncernové vztahy, v práci je podrobně vysvětlen pojem obchodního vedení především s odkazy na rozhodnutí českých soudů. Mimo pokyn jsou popsány i další způsoby prosazování vlivu v rámci koncernu. Zvláštní pozornost je věnována personálním změnám v orgánech řízené osoby. Druhá část čtvrté kapitoly se pak zabývá výhradně koncernovými pokyny. Nejdříve jsou rozebrány obecné otázky týkající se pokynů a jejich propojení s koncernovou deklarací. Dále je pár...
Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem
Coubalová, Veronika ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem Tato práce se zabývá zvláštními způsoby uzavírání smluv upravenými v občanském zákoníku, kterými jsou dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a veřejná nabídka. Než se však přistoupí k samotnému předmětu této práce je potřeba, alespoň v základních rysech říci, co je smlouva a jaký je typický způsob jejího uzavírání, když je následně pojednáváno o zvláštních způsobech uzavírání smlouvy. První kapitola se tak věnuje pojmu smlouvy a typickému způsobu jejího uzavírání. V druhé kapitole je shrnuto, jak se lze odchýlit od typického způsobu uzavírání smluv a jaká úprava se pak pro tento postup použije. Jelikož je tato práce zaměřená na podnikatele, tak se věnuje zvláštní úpravě uzavírání smluv zejména z tohoto pohledu. V práci je tedy definováno, kdo je vůbec podnikatelem podle občanského zákoníku a jak se pro něj liší úprava uzavírání smluv. Na konci druhé kapitoly je ještě poskytnut stručný popis veřejného příslibu, ačkoliv se nejedná o způsob uzavření smlouvy, a to proto, aby bylo možné posoudit, které právní jednání způsobuje uzavření smlouvy a které je veřejným příslibem a zakládá povinnost poskytnout plnění bez uzavření smlouvy. Následující tři kapitoly se již věnují zvláštním způsobům uzavírání smlouvy, jak jsou upraveny v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 244 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 Čech, Pavel
1 Čech, Prokop
3 Čech, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.