Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace sítě ISP
Čech, Ondřej ; Podermański, Tomáš (oponent) ; Grégr, Matěj (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou sítě lokálního ISP, zjistěním aktuálních problémů a návrhem řešení pro nalezené problémy. Byly zjištěny problémy s broadcast-stormem, používáním privátního adresového prostoru, nastavením RSTP protokolu a DHCP spoofingem. Zavedeny byly tyto změny: OSPF směřování, přenastavení RSTP, automatické zálohovaní, oddělení klientů pomocí DHCP. Došlo k redukci broadcast provozu a s ním spojeným broadcast-stormem.
Závitovací operace ve stavebnictví
Čech, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je souhrn běžných závitů a závitových spojů používaných ve stavebnictví doplněný ukázkami reálných spojů. Možnosti zhotovování závitů na stavbách, přesněji v mobilních situacích, kdy nelze použít staticky uloženého stroje. Obsahuje přehled strojního vybavení a technologický režim u vybraných závitů. Toto dílo je doplněno o popis specifické situace obrábění a řezání závitu na těžkotonážním dílu vodní elektrárny.
Charakterizace vlastností elektrodových materiálů a elektrod pro elektrochemické zdroje proudu pomocí rentgenové difrakční spektroskopie
Klvač, Ondřej ; Chladil, Ladislav (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Práce popisuje možnosti zkoumání elektrod akumulátorů pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. Zprvu je věnována pozornost výpočtu teoretického difraktogramu. Jsou rozebrány možnosti in-situ a ex-situ technik a sestavena literární rešerše. Teoretické předpoklady jsou v praktické části porovnány s měřením elektrod sodíkových a lithiových článků, u kterých byla provedena analýza krystalografických fází a změn mřížkových parametrů. Závěrem jsou diskutovány možnosti budoucího výzkumu.
Elektrodové materiály a elektrolyty pro hliníko-iontové akumulátory
Benešová, Petra ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje úvod do aktuální tematiky hliníko-iontových akumulátorů, které by se v budoucnu mohly stát dostupnou alternativou na poli elektrochemických zdrojů energie. Práce úvodem představuje základní princip funkce hliníko-iontových akumulátorů a jejich výhody, které jsou motivací pro další výzkum v této oblasti. Hlavním obsahem teoretické části je pojednání o současném stavu a směřování výzkumu v oblasti vhodných elektrodových materiálů a elektrolytů pro tento typ akumulátorů. Experimentální část je jednak věnována přípravě katodových materiálů na bázi uhlíku, přípravě elektrolytu a sestavení elektrodových cel, v následující části jsou pak vyhodnocena měření a jsou stručně diskutovány dosažené výsledky s přihlédnutím k vlivům působícím během měření.
Studium struktury vysokonapěťových katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy
Kunický, Daniel ; Čech, Ondřej (oponent) ; Chladil, Ladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá studiem strukturálních změn vysokonapěťových lithno-iontových článku pomocí metody rentgenové strukturní analýzy. První část obsahuje teoretický rozbor k problematice změn v známých typech lithno-ion článků s důrazem na využití rentgenové strukturní analýzy. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé měřicí metody in situ, ex situ a operando, které se hojně vyskytují v zahraničních publikacích. Ověření možnosti využití je provedeno na materiálu LiFePO4. Experimentální část poté dokumentuje optimalizaci měření, přípravu elektrod a sestavení elektrochemické cely pro účely měření. V závěru je provedena charakterizace a analýza naměřených dat na vybraných vzorcích pomocí Rietveldovy analýzy.
Vlastnosti grafenoidových vrstev
Mach, Radoslav ; Čech, Ondřej (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práca „Vlastnosti grafenoidových vrstiev“ sa zaoberá materiálmi grafenoidovej podstaty ako je grafén, oxid grafénu a jeho redukovaná forma. Práca efektívne zhŕňa základné teoretické poznatky v prvej polovici svojho rozsahu. V druhej polovici sa zaoberá praktickou časťou zloženou z experimentov nanášania grafenoxidových roztokov, analýzou vytvorených vrstiev a najmä porovnaniami vlastnosti neredukovaného oxidu grafénu s jeho chemicky redukovanou formou. Materiál je skúmaný vo forme nanesenej tenkej vrstvy na rôznych typoch substrátov.
Elektrochemická příprava grafen oxidu a jeho využití v elektrodových kompozitech s LiFePO4
Krejčí, Pavel ; Chladil, Ladislav (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím grafenových struktur v oblasti kompozitních materiálů pro elektrody elektrochemických zdrojů proudu. Předkládá základní charakterizaci grafenu, přehled možností výroby elektrodových kompozitů lithno-železnatý-fosfát/grafen (LFP/G) a konkrétní výsledky, kterých dosáhly jednotlivé studie. Má za cíl čtenáře seznámit s rozvíjejícími se možnostmi využití kompozitů na bázi grafenu v oblasti skladování elektrické energie. Experimentální část se zabývá elektrochemickou exfoliací grafitu a následnou přípravou kompozitu LFP/G s rozličným množstvím grafenového materiálu a s rozličnými grafenovými materiály. Dále jsou prováděna měření rentgenové difrakční spektroskopie a hodnoceny vlivy grafenových struktur na výsledné parametry elektrochemického zdroje proudu.
Finanční analýza společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
Čech, Ondřej ; Holečková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Staňková, Anna (oponent)
Bakalářská práce na téma Finanční analýza společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. je rozdělena na dvě části, metodickou a praktickou. Metodická část se zabývá podstatou a účelem finanční analýzy společně s jejími zdroji. Dále horizontální a vertikální analýzou a rozdílovými a poměrovými ukazateli rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Na závěr metodické části jsou představeny bonitní a bankrotní modely. V praktické části je tato metodika aplikována na analyzovanou společnost v účetních obdobích končících v letech 2012 až 2016.
Challenge of an Arbitrator in International Arbitration
Čech, Ondřej ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
v českém jazyce Rozhodčí řízení se v posledních desetiletích stalo velice oblíbenou metodou řešení mezinárodních obchodních sporů. Jeden z klíčových faktorů stojících za tímto úspěchem je možnost zvolit si rozhodce. Právo strany rozhodčího řízení zvolit si rozhodce je však omezeno základními principy jako je například právo na spravedlivý proces. Konkrétní definice tohoto práva se liší napříč právními řády, jeho základ však zůstává neměnný. V kontextu volby rozhodců se právo na spravedlivý proces projevuje skrze pravidlo, že rozhodci musí být nezávislí a nestranní. To znamená, že osoba rozhodující spor nesmí být ovlivněna vnějšími zájmy, jež by vedly k podjatosti vůči stranám. Z tohoto důvodu zásadně všechny rozhodčí řády a pravidla obsahují úpravu procesu vyloučení rozhodce z řízení, v případě, že tyto požadavky nesplňuje. Jeden z typů podjatosti, který má negativní vliv na nestrannost je takzvaný "issue conflict" značící vztah mezi rozhodcem a předmětem sporu, který má potenciál vyústit v předsudky vůči určitým otázkám v rámci řízení. Jedná se zejména o případy, kdy rozhodce působí ve více příbuzných řízeních, ale může jít i o situace, kdy rozhodce pouze projevil určitý názor naznačující zaujatost. Různé komentáře ovšem stranám sporu doporučují volit rozhodce, kteří jsou příznivě nakloněni vůči...
Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie
Smejkal, Jan ; Čech, Ondřej (oponent) ; Chladil, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu dendritických a mechových struktur při nízkých, středních a vysokých proudových hustotách. Aditiva byla vybrána s ohledem na jejich známé výhody pro Ni – Zn akumulátory a s ohledem na použití v galvanickém průmyslu. Přidané látky byly zkoumány pomocí difraktometru XRD Rigaku Miniflex 600 HR a elektronového mikroskopu Tescan Vega 3 XMU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 ČECH, Ondřej
5 Čech, Oldřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.