Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The role of fish-eating predators and socio-economic trends in recreational fishing
Lyach, Roman ; Čech, Martin (vedoucí práce) ; Adámek, Zdeněk (oponent) ; Jurajda, Pavel (oponent)
Sportovní rybaření je jednou z nejvýznamnějších rekreačních aktivit a zároveň jedním s nejvýraznějších způsobů jak člověk ovlivňuje vodní ekosystémy a rybí populace. Socio- ekonomické trendy i rybožraví predátoři přitom hrají ve sportovním rybaření důležitou roli. Jedním z poznatků práce byl fakt, že se vydra říční živí převážně malými rybami (5-10 g), a to u druhů, které jsou velice početné, a mají malý význam pro rybáře. V tomto případě dominoval v potravě vydry hrouzek obecný. Překryv mezi úlovky vyder a rybářů byl velice malý. Rybářsky významné druhy lososovitých ryb tvořily pouze malý podíl potravy vydry (10 % podle biomasy). Kormoráni se také živí především malými rybami (10-100 g), a to u druhů, které jsou taktéž velice početné. V tomto případě dominovala v potravě kormoránů plotice obecná. Rybářsky významné druhy ryb představovaly pouze 10 % v potravě kormoránů. Kormoráni sice odstraňují především početné druhy a malé ryby, nicméně tyto ryby slouží jako potrava pro dravce. Malé ryby by zároveň mohly v budoucnu dorůst do lovitelné velikosti. Záchranný program lososa obecného nebyl prozatím příliš úspěšný. Predace kormoránů na lososech není ovšem důvodem jeho neúspěchu. Největší problém je na dolním Labi na území Německa, kde dochází k vysoké mortalitě migrujících lososů. Pokud má být tento...
Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky
Čech, Martin ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Šerý, Ondřej (oponent)
V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých zakázkách a samotných výrobcích. Jedná se tedy o prakticky zaměřenou aplikaci, která se skládá ze tří částí: databázové vrstvy, aplikačního serveru a klientského programu pro správu dat. Je navíc specializována na správu výrobků, jejich rozklad na elementární součástky a vytváření jejich výrobních postupů. Další významnou částí je evidence produkce zaměstnanců, díky které je možné sledovat postup vývoje zakázky a také generovat mzdu. V práci se zaměříme zejména na řešení jednotlivých částí aplikace a komunikace mezi nimi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pretentious approach to analytic number theory
Čech, Martin ; Kala, Vítězslav (vedoucí práce) ; Hančl, Jaroslav (oponent)
Cílem této práce je představit předstíravý přístup k analytické teorii čísel, který byl v nedávné době vyvíjen Granvillem, Soundararajanem a dalšími. V prvních čtyřech kapitolách předvedeme klasický důkaz prvočíselné věty. Poté vybudujeme předstíravý přístup, vysvětlíme rozdíly, výhody a nevýhody od kla- sických metod a ukážeme nový důkaz prvočíselné věty založený na Halászově větě. Tuto větu si poté dokážeme pomocí nových technik podle Granvilla, Harpera a Soundararajana, které jsou jednodušší než předchozí důkazy. V poslední kapitole ukážeme, jak mohou být předstíravé techniky použity k intuitivnějším důkazům jiných klasických vět nebo k důkazům výsledků nových. 1
Hokejový stadion
Čech, Martin ; Barnat, Jan (oponent) ; Pilgr, Milan (vedoucí práce)
Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce hokejového stadionu umístěného v Opavě. Jedná se o trojlodní halový objekt půdorysného tvaru průniku elipsy a obdélníka o maximálních půdorysných rozměrech 70 x 82 m. Stadion je zastřešen válcovou střechou o poloměru 50 m, výška budovy v nejvyšším bodě je cca 14 m. Objekt je rozdělen na 3 části – hlavní loď a dvě boční lodě. Hlavní loď půdorysně sestává z obdélníka o rozměrech 40 x 42 m a dvou navazujících půlkruhů a poloměru cca 20 m. Vazby hlavní lodi jsou tvořeny obloukovými příhradovými vazníky uloženými na plnostěnných sloupech. Boční lodi o půdorysných rozměrech 15 x 42 m navazují na hlavní loď a jsou tvořeny šikmým příhradovým vazníkem. Prostorová tuhost je zajištěna příčnými a podélnými ztužidly. Opláštění konstrukce je navrženo ze sendvičových panelů Kingspan.
Sexuální segregace ryb čeledi Cyprinidae ve VN Římov
Žák, Jakub ; Prchalová, Marie (vedoucí práce) ; Čech, Martin (oponent)
Sexuální segregace, tedy odlišné využívání prostoru každého z pohlaví je rozšířený fenomén živočišné říše. V důsledku segregace dochází k odlišení potravy, habitatu či rizika predace mezi pohlavími. Mimo mořské prostředí není u ryb téměř vůbec prostudována a to ani u druhů s tak širokým areálem rozšíření jako jsou cejn velký (Abramis brama), ouklej obecná (Alburnus alburnus) a plotice obecná (Rutilus rutilus). Tato práce zkoumala sexuální segregaci u zmiňovaných třech druhů ryb a to jak na úrovni předpokladů pro sexuální segregaci jako je odlišná velikost pohlaví a věková struktura, tak i samotnou sexuální segregaci na úrovni potravních rozdílů mezi pohlavími či odlišným využíváním habitatů v prostoru VN Římov. K tomu bylo využito tenatních odlovů v epilimnionu na čtyřech lokalitách v podélném gradientu nádrže. Vzorkování proběhlo vždy v srpnu mezi lety 2009 - 2016. Bylo potvrzeno, že z hlediska životních historií se samice oukleje obecné a plotice obecné dožívají vyššího průměrného věku a jsou větší než samci. U cejna velkého nebyl prokázán věkový rozdíl mezi pohlavími, ale velikostní pohlavní dimorfismus směrem k větším samicím byl splněn. Analýza potravy naznačila, že samci cejna velkého by mohli mít odlišnou potravní niku než samice, jelikož je v jejich potravě vyšší zastoupení detritu, malých...
Význam a druhové složení nerybí složky v potravě rybožravých predátorů
Mach, Jakub ; Čech, Martin (vedoucí práce) ; Vejřík, Lukáš (oponent)
Rybožraví ptačí predátoři jsou často pokládáni za výhradní požírače ryb a jako takoví jsou viněni z působení značných ztrát na rybích populacích a tím i z působení ekonomických škod. Za použití literární rešerše je mapována důležitost a druhové složení nerybí složky kořisti v potravě vybraných patnácti druhů ptačích rybožravých predátorů. Cílem práce je určit velikost nerybí části potravy využívané jednotlivými druhy rybožravých predátorů a kategorizovat je na základě rozdílů ve velikosti této složky potravy. Dále je pak cílem určit některé z faktorů, které mohou ovlivňovat jak velikost a druhové složení nerybí části potravy, tak i její samotnou analýzu. Dle nalezených dat vykazovalo pět druhů ptáků ve své potravě téměř výhradně ryby, osm dalších druhů také vykazovalo preferenci rybí kořisti, avšak v absolutní většině případů i s přítomnou a z hlediska výživy důležitou složkou nerybí kořisti. Dva druhy jevily známky značného potravního oportunismu. Jako vlivy, které mohou ovlivnit množství nerybí kořisti v potravě těchto rybožravých predátorů, byly stanoveny zejména potravní nabídka prostředí, použitá metoda analýzy potravy, nedostatečná pozornost věnovaná jiné, než rybí složce potravy, či menší pozornost věnovaná některým druhům rybožravých ptáků. Klíčová slova: Rybožraví ptačí predátoři, nerybí...
Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v konfliktních lokalitách
Ráslová, Pavlína ; Čech, Martin (vedoucí práce) ; Vrána, Pavel (oponent)
v Abstrakt Kontinentální subspecie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) je na území České republiky nejvýznamnějším rybožravým predátorem. Způsobuje škody na rybách produkčním a zejména sportovním rybářům, a ani po svém vyškrtnutí ze seznamu zvláště chráněných živočichů v roce 2013 nevymizel ze středu zájmu rybářů i badatelů. Tato diplomová práce hodnotí kvalitativní a kvantitativní složení potravy kormoránů v zimním období 2011/2012 na dvou vytipovaných lokalitách: Žehuňský rybník (okres Kolín) a řeka Berounka v přírodní rezervaci Zábělá u Plzně. Dále tato práce definuje hlavní složky potravy kormorána v těchto oblastech a vyhodnocuje případné výkyvy a změny ve složení potravy během zimy. V rámci studie proběhly také analýzy podílu lovených hospodářsky cenných druhů ryb a pestrosti druhového spektra. Výsledné údaje obou lokalit jsou porovnány mezi sebou a s relevantní literaturou. Pro potravní analýzu byly použity vývržky kormoránů, diagnostické kosti a zbytky ryb nalezené na nocovištích. Z výsledků této analýzy bylo zjištěno, že v obou lokalitách lovili kormoráni nejvíce plotici obecnou. Z hlediska biomasy byl na Žehuňském rybníku nejvíce loven kapr obecný, zatímco na Zábělé dominovala plotice obecná. Pokud porovnáme obě lokality z hlediska druhové diverzity odlovené ichtyofauny, byla tato...
Civilní letectví v EU a ČR z pohledu unijního práva
Čech, Martin ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent)
142 Abstrakt Tato diplomová práce je věnována civilnímu letectví v Evropě a specificky právní úpravě poskytování letových navigačních služeb a uspořádání letového provozu. Cílem práce je analyzovat vývoj legislativní reformy letových navigačních služeb a systému uspořádání letového provozu v Evropě se zaměřením na vliv unijního práva prostřednictvím iniciativy Jednotného evropského nebe, rozebrat hlavní prvky modernizačního úsilí a poukázat na proměny postavení a vztahů zúčastněných stran v důsledku nového právního a institucionálního rámce. První kapitola představuje princip státní suverenity nad vzdušným prostorem, jenž tvoří základ leteckého práva. Druhá kapitola se věnuje letovým navigačním službám a právní úpravě jejich poskytování podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Následující kapitola uvádí přehled hlavních organizací zúčastněných na civilním letectví se zaměřením na ICAO, EUROCONTROL a Evropskou unii, její postavení, systematiku práva Evropské unie a na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na společnou dopravní politiku EU v oblasti letecké dopravy, postupnou liberalizaci letecké dopravy, včetně jejích důsledků, a aktuální směry politiky EU v oblasti letectví. Pátá kapitola tvoří stěžejní část práce, rozebírá do detailu jednotlivé balíčky opatření...
Algebraic proofs of Dirichlet's theorem on arithmetic progressions
Čech, Martin ; Kala, Vítězslav (vedoucí práce) ; Příhoda, Pavel (oponent)
Dirichletova věta o aritmetických posloupnostech říká, že každá aritmetická posloupnost an = kn + pro nesoudělná čísla k, obsahuje nekonečně mnoho prvočísel. Původní důkaz této věty byl analytický a využíval mnoho neele- mentárních metod. Cílem této práce je najít nutné a postačující podmínky, za kterých může existovat elementárnější algebraický důkaz této věty a v těchto případech větu dokázat. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
29 ČECH, Martin
3 ČECH, Miroslav
6 Čech, Marek
2 Čech, Michal
1 Čech, Mikuláš
3 Čech, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.