Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Biotechnologické využití rostlinných virů
Vaculík, Petr ; Čeřovská, Noemi (vedoucí práce) ; Ryšánek, Pavel (oponent) ; Petrzik, Karel (oponent)
Model terciární struktury kapsidového proteinu X viru bramboru (PVX CP) byl využit jako předloha pro navržení nových pozic pro vkládání antigenů za účelem jejich prezentace na povrchu částic PVX. Na základě tohoto modelu bylo vybráno sedm pozic (A-G), které se nacházejí na povrchu virionu. Jako antigen pro prezentaci byl použit 17 aminokyselinový epitop onkoproteinu E7 odvozený od lidského papilomaviru typu 16 (E7 epitop) ve fúzi s 6xHis kotvou nebo StrepII kotvou, a to v obou možných uspořádáních (6xHis-E7, E7-6xHis, StrepII-E7 a E7-StrepII). Modifikované PVX CP byly nejprve exprimovány v Escherichia coli MC1061, kde docházelo k tvorbě virových částic pouze v případě vložení inzertů StrepII-E7 a E7-StrepII do pozice A v PVX CP. Výsledky z transientní exprese modifikovaných PVX CP v Nicotiana benthamiana prokázaly, že nejvhodnější pozice pro prezentaci antigenů je pozice A, která je situovaná mezi 24. a 25. aminokyselinou v PVX CP. Dále bylo zjištěno, že virové částice mohly být detekovány pouze v přítomnosti StrepII kotvy a že stabilita těchto částic je ovlivněna uspořádáním inzertu (StrepII-E7 vs. E7-StrepII), neboť bylo možné purifikovat pouze virové částice nesoucí inzert v uspořádání E7-StrepII. Kromě využití PVX pro přípravu antigen prezentujícího systému byl také posouzen vliv infekce PVX na...
Acetyl - CoA karboxylasa - evoluce a inhibice
Chalupská, Dominika ; Čeřovská, Noemi (vedoucí práce) ; Plchová, Helena (oponent) ; Vlček, Čestmír (oponent)
Abstrakt
 Acetyl-CoA
karboxylasa
(ACC)
je
klíčovým
enzymem
metabolismu
mastných
kyselin.
 U
 eukaryot
 se
 často
 vyskytuje
 v
 mnoha
 isoformách
 a
 v
 různých
 buněčných
 kompartmentech.

 V
zemědělství
 jsou
 inhibitory
 plastidové
 ACC
 používány
 jako
 účinné
 herbicidy
 travinných
 plevelů.
 Problémem
 se
 ale
 stává
 resistence
 některých
 populací
 travinných
 plevelů
 vůči
 používaným
 herbicidům
 aryloxyfenoxypropionatům
 (APPs)
 a
 cyklohexandionům
(CHDs).
Pomocí
PCR
a
sekvenování
bylo
u
resistentních
rostlin
populací
 Avena
 sterilis
 ssp.
 ludoviciana
 Durieu
 z
obilnářské
 oblasti
 severní
 Austrálie
 nalezeno
 pět
 aminokyselinových
substitucí
v
plastidové
ACC:
Trp-1999-Cys,
Trp-2027-Cys,
Ile-2041-Asn,
 Asp-2078-Gly
 a
 Gly-2096-Ala.
 S
použitím
 kvasinkového
 "gene-replacement"
 systému
 jsme
 ukázali,
že
každá
z
těchto
mutací
způsobuje
resistenci
k
herbicidům
i
u
pšeničné
plastidové
 ACC:
 Asp-2078-Gly
 způsobuje
 resistenci
 k
APPs
 a
 CHDs,
 Trp-2027-Cys
 a
 Ile-2041-Asn
 způsobují
resistenci
k
APPs
a
Trp-1999-Cys
způsobuje
resistenci
pouze
k
fenoxapropu.
Tyto
 mutace
by
velmi
pravděpodobně
mohly
způsobit
resistenci
kteréhokoli
druhu
travinných
 plevelů
pod
selekčním
tlakem
hojně
používaných
herbicidů.

 Lidská
ACC
představuje
zajímavý
cíl
nových
léčiv
pro
léčbu
metabolického
syndromu.
...
Produkce heterologních proteinů v rostlinách se zaměřením na antigeny odvozené od lidského papillomaviru (HPV 16)
Folwarczna, Jitka ; Čeřovská, Noemi (vedoucí práce) ; Ryšánek, Pavel (oponent) ; Kumar, Jiban (oponent)
6 Abstrakt Infekce lidskými papillomaviry (HPV) je zejména v rozvojových zemích stále velkým problémem. Přestože jsou proti HPV komerčně dostupné profylaktické vakcíny, je jejich využití ekonomicky náročné a neřeší problém již infikovaných osob. Proto se vyvíjí další úsilí vedoucí ke vzniku terapeutických vakcín a zároveň se hledají postupy vedoucí ke snížení produkční ceny profylaktických vakcín. Virové proteiny, jako například E7 onkoprotein a L2 kapsidový protein z HPV typu 16, patří mezi slibné kandidáty pro přípravu experimentálních vakcín proti HPV. V předkládané práci jsme optimalizovali expresi mutovaného E7 onkoproteinu (E7ggg) připojeného k C-konci kapsidového proteinu (CP) Viru tabákové mozaiky (TMV) nebo X viru bramboru (PVX). Byl sledován vliv linkerů spojujících CP a E7ggg na expresi a stabilitu fúzních proteinů. Fúzní proteiny byly nejprve produkovány v bakteriích Escherichia coli (E. coli) MC1061 a poté v netransgenních i transgenních rostlinách Nicotiana benthamiana (N. benthamiana). Protože se fúzní proteiny obsahující TMV CP připravené v E. coli produkovaly v nerozpustné podobě, byl pro zvýšení podílu rozpustných proteinů testován vliv molekulárních chaperonů (Trigger faktoru (TF), DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL- GroES). L2108-120 epitop připojený k C-konci PVX CP byl produkován v...
Metabolismus karcinogenů a léčiv monooxygenasovým systémem
Moserová, Michaela ; Stiborová, Marie (vedoucí práce) ; Entlicher, Gustav (oponent) ; Čeřovská, Noemi (oponent)
Ellipticin, alkaloid z rostlin čeledi Apocynaceae, vykazuje významný protinádorový a anti-HIV účinek. Je pro-léčivem, jehož farmakologická účinnost a vedlejší genotoxické účinky závisí na metabolické aktivaci cytochromy P450 (CYP) a peroxidasami (Px). Z toho důvodu bylo cílem disertační práce poznání příspěvku jednotlivých CYP a Px k oxidaci ellipticinu v různých tkáních (játra, plíce a ledviny) laboratorního potkana, který byl vybrán jako vhodný model ilustrující osud ellipticinu v lidském organismu. Dále byly využity mikrosomální systémy myší s "deletovanou" reduktasou v játrech (HRNTM ) a myší kotrolní linie (WT) a purifikované enzymy CYP1A1 a 3A4. Sledován byl i vliv cytochromu b5 na produkci jednotlivých metabolitů (aktivačních a detoxikačních) ellipticinu a tvorba aduktů aktivovaného ellipticinu s DNA. Karcinogenní benzo[a]pyren (BaP) je po své aktivaci cytochromy P450 (CYPs) schopný kovalentní vazby na DNA. Sledovali jsme jeho schopnost tvorby aduktů s DNA a indukce enzymů CYP a NADPH:CYP reduktasy (RED) v myších játrech, hlavním orgánu tvorby aduktů BaP s DNA. CYP1A1 je označován za nejdůležitější enzym v metabolické aktivaci BaP. V práci jsme sledovali vliv jednotlivých složek systému monooxygenas se smíšenou funkcí (MFO systému) na metabolismus BaP. V disertační práce byly využity mikrosomální...
Molekulárně-biologická charakterizace M viru bramboru a viru svinutky bramboru
Vaculík, Petr ; Čeřovská, Noemi (vedoucí práce) ; Fousek, Jan (oponent)
Diplomová práce má tři hlavní cíle: 1. Sekvenční analýza M viru bramboru (PVM) českého izolátu VIRUBRA 4/009 a fylogenetická analýza izolátů PVM 2. Bakteriální exprese rekombinantního pohybového proteinu TGB1 PVM českého izolátu VIRUBRA 4/007 3. Příprava binárního vektoru pGREEN-0029 s expresní kazetou kapsidového proteinu viru svinutky bramboru (PLRV) a jeho transformace do bakterie Agrobacterium tumefaciens V teoretické části je popsáno taxonomické zařazení, morfologie, struktura genomu a způsob přenosu PVM a PLRV. Dále je popsána bakteriální exprese rekombinantních proteinů, principy uplatňující se při tvorbě transgenních rostlin rezistentních k virům a transgenoze prostřednictvím Agrobacterium tumefaciens. Empirická část zahrnuje metody práce s DNA (např. immuno-capture, reverzní transkripce, polymerázová řetězová reakce, TA klonování) a metody práce s proteiny (např. ELISA, SDS-PAGE, Western blot). Sekvenční analýzou byly získány úplné nukleotidové sekvence čtecích rámců pro pohybové proteiny (TGB1, TGB2 a TGB3), kapsidový protein a "NA-binding" protein PVM izolátu VIRUBRA 4/009. Fylogenetickou analýzou kapsidových proteinů izolátů PVM bylo zjištěno, že izolát VIRUBRA 4/009, jako jediný z evropských a asijských izolátů, patří společně s americkými izoláty do jedné evoluční skupiny....
Characterization of recombinant human serine racemase
Hoffman, Hillary Elizabeth ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Křen, Vladimír (oponent) ; Čeřovská, Noemi (oponent)
6 Brief Abstract The pyridoxal-5'-phosphate-dependent enzyme serine racemase (SR) is responsible for the biosynthesis of D-serine in the mammalian central nervous system. D-serine acts as a neurotransmitter and coagonist, together with L-glutamate, of ionotropic N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs). Excitotoxic D-serine levels have been implicated in neuropathologies including Alzheimer's disease and amyotrophic lateral sclerosis. SR inhibitors offer a novel and potentially highly specific approach for attenuation of NMDAR-mediated glutamate excitotoxicity and for further study of the pathway. Many of the SR inhibitors described to date are small, naturally occurring compounds, and novel structures capable of influencing SR's activity are highly sought after. Moreover, structural information about this enigmatic enzyme is lacking, and suitable animal models need to be identified for inhibitor studies. This thesis presents the first published biochemical comparison of mouse and human SR orthologs, validating, at least in part, the use of mouse models in SR research. Additionally, hydroxamic acids are introduced as a novel class of SR inhibitors. While the experimentally determined structure of a mammalian SR remains elusive, random and site-directed mutagenesis experiments in combination with multiple...
Produkce polyklonálních protilátek proti rekombinantnímu proteinu X viru bramboru
Čeřovská, Noemi ; Plchová, Helena ; Moravec, Tomáš ; Filigarová, Marie ; Dědič, P.
Gen kódující obalový protein (CP) X viru bramboru (PVX) byl klónován v expresním vektoru pMPM-4AΩ . PVX CP byl exprimován v Escherichia coli a byl použit pro produkci králičích polyklonálních protilátek.Získaná antiséra a protilátky byly testovány na přítomnost PVX v hostitelských rostlinách Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR 1 a N. benthamiana a v různých kultivarech přírodního hostitele Solanum tuberosum Protilátky byly specifické pro PVX a použitelné pro detekci širokého spektra izolátů PVX při použití metody IPTA ELISA a Western blotu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.