Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Hiršová, Petra ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent) ; Slanař, Ondřej (oponent)
Souhrn Vliv epigallokatechingalátu na tvorbu žluče Epigallokatechingalát (EGCG), významný katechin zeleného čaje, působil příznivě u řady experimentálních modelů poškození jater. Jeho efekt na tvorbu žluče a jaterní metabolismus cholesterolu však nebyl dosud zcela objasněn. V předkládané disertační práci byl studován účinek EGCG na tvorbu žluče a homeostázu žlučových kyselin a cholesterolu jak u zdravých potkanů tak u potkanů s intrahepatální cholestázou navozenou podáváním ethinylestradiolu. Podávání EGCG potkanům vedlo ke snížení toku žluče o 23 %. Paracelulární permeabilita a biliární exkrece žlučových kyselin nebyla ovlivněna, zatímco biliární exkrece glutathionu po podáváni EGCG byla snížena významně (o 70 %). Stejně tak významné bylo snížení exprese proteinu Mrp2, hlavního transportéru pro glutathion. EGCG výrazně zvýšil biliární exkreci cholesterolu a fosfolipidů. Tyto změny těsně korelovaly se zvýšenou expresí Abcg5/8 (ATP-binding cassette transporter G5/8) a Sr-B1 (scavenger receptor class B type 1) a se sníženou expresí acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (Acat2). EGCG u potkanů rovněž zvýšil plazmatické koncentrace žlučových kyselin. Zatímco exprese hlavních jaterních transportérů žlučových kyselin se nezměnila, exprese Cyp7a1, klíčového enzymu v syntéze žlučových kyselin, byla po podávání EGCG...
Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII-ABCB1 buněk
Repeľová, Beáta ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Beáta Repeľová Školiteľ: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Názov diplomovej práce: Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII - ABCB1 buněk Tenofovir disoproxil fumarát (TDF), esterové proliečivo tenofoviru, sa radí medzi najvyužívanejšie komponenty kombinovanej antiretrovírusovej terapie. Typické je jeho široké uplatnenie a dobrá tolerovateľnosť pacientmi. Medzi faktory obmedzujúce biodostupnosť po orálnom podaní a distribúciu TDF, patrí liekový efluxný transportér P-glykoproteín (P-gp), ktorého je substrátom. Množstvo antiretrovírusových liečiv je známymi substrátmi, či inhibítormi P-gp, z čoho sa dá predpokladať vznik liekových interakcií na úrovni transmembránového transportu. Cieľom tejto práce bolo popísať vplyv súčasne podaných antiretrovírusových látok na transmembránový transport TDF cez monovrstu buniek MDCKII pomocou obojsmerného transportu a koncentračného ekvilibria. Vyhodnotením experimentov sme potvrdili, že TDF je substrátom P-gp. Po celú dobu trvania experimentov sme zaznamenávali vysoké hodnoty efluxného pomeru vyjadrujúceho transmembránový transport TDF cez monovrstvu parentných buniek, čo naznačovalo zapojenie...
Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Vykoukalová, Nikol ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Nikol Vykoukalová Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Predikce průchodu takrin BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru Tato diplomová práce se zabývá stanovením predikce prostupu takrinových BQCA derivátů, potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby, přes hematoencefalickou bariéru (HEB) pomocí metody PAMPA (paralelní umělé membránové pronikání). Pokusili jsme se predikovat prostupnost pomocí koeficientu permeability, studovat závislost mezi rozpustností sloučenin a jejich hodnotou log P (resp. log D) a následný význam těchto ukazatelů k predikci jejich průchodu HEB. K solubilizaci sloučenin byl z důvodu vysoce lipofilní povahy všech testovaných látek použit roztok 1% Pluronicu F-127 v PBS, který již látky svou schopností tvořit micely dokázal solubilizovat a zajistit mj. také jejich konstantní koncentraci v průběhu měření. Vlastní stanovení prostupu se provádělo tak, že se roztoky sloučenin nanesly do donorové části mikrotitračních desek (tzv. sendvičového uspořádání), na jejímž dně byl nanesen roztok lipidu izolovaný z mozku vepře (PBL), který slouží jako membrána simulující fosfolipidovou membránu endotelu mozkových kapilár. Touto membránou procházel...
Studium interakce antiretovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2
Erbenová, Kateřina ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Erbenová Školitelka: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakce antiretrovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2. Maravirok je inhibitor vstupu CCR5 HIV viru do buněk představující jednu z důležitých komponent antiretrovirální terapie. Pro optimalizaci léčebné strategie a minimalizaci rizik kombinované antiretrovirální léčby s využitím maraviroku je důležitá znalost interakce tohoto léčiva s ostatními antiretrovirotiky. Konkrétně interakce na membránových transportérech by mohly ovlivnit farmakokinetiku, a tím koncentrace podaných léčiv ve tkáních a navodit buď nedostatečnou účinnost terapie, nebo zvýšení její toxicity. Náplní této práce bylo experimentálně vyhodnotit interakci maraviroku s dvěma nejvýznamnějšími aktivními lékovými transportéry z rodiny ABC transportních proteinů, ABCB1 (P-glykoproteinem) a ABCG2 (BCRP). S pomocí in vitro metod na buněčných liniích byly řešeny dva základní cíle: (1) schopnost maraviroku inhibovat eflux modelového substrátu pomocí ABCB1 a ABCG2 a (2) schopnost těchto transportérů přenášet maravirok jako svůj substrát. Z dat získaných v rámci této práce je patrné, že maravirok neinhibuje eflux fluorescenčního...
The impaired change in plasma long-chain acylcarnitine level as a marker of insulin resistence
Šišmová, Petra ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Kandidát: Petra Šišmová Školitel: Dr. Pharm. Elina Makarova, doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Redukce změny plazmatické koncentrace acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako markeru inzulínové resistence Inzulínová rezistence představuje jeden z faktorů, které by mohly vést k rozvoji diabetu mellitu 2. typu (T2DM). Zvýšené hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem (LC-acylkarnitiny) jsou spojeny s obezitou a T2DM a nedávné studie naznačují, že LC-acylkarnitiny mohou hrát roli ve vývoji inzulínové rezistence. Včasná diagnóza by mohla pomoci předcházet nástupu T2DM a vzniku souvisejících komplikací. Cílem této studie bylo zjistit, zda-li by měření změn koncentrace acylkarnitinů během glukózo tolerančního testu (GTT) mohlo být použito jako nový marker inzulínové rezistence. Po intraperitoneálním podání glukózy C57bl/6N myším, krmených stravou s vysokým obsahem tuku (HFD), db/db myším a příslušným kontrolám, byly změřeny hladiny glukózy, inzulínu, glykovaného hemoglobinu, koncentrace volných mastných kyselin (FFAs) a acylkarnitinů, a to ve stavu nalačno a následně 1 a 2 hodiny po...
Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII-ABCB1 buněk
Repeľová, Beáta ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Beáta Repeľová Školiteľ: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Názov diplomovej práce: Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII - ABCB1 buněk Tenofovir disoproxil fumarát (TDF), esterové proliečivo tenofoviru, sa radí medzi najvyužívanejšie komponenty kombinovanej antiretrovírusovej terapie. Typické je jeho široké uplatnenie a dobrá tolerovateľnosť pacientmi. Medzi faktory obmedzujúce biodostupnosť po orálnom podaní a distribúciu TDF, patrí liekový efluxný transportér P-glykoproteín (P-gp), ktorého je substrátom. Množstvo antiretrovírusových liečiv je známymi substrátmi, či inhibítormi P-gp, z čoho sa dá predpokladať vznik liekových interakcií na úrovni transmembránového transportu. Cieľom tejto práce bolo popísať vplyv súčasne podaných antiretrovírusových látok na transmembránový transport TDF cez monovrstu buniek MDCKII pomocou obojsmerného transportu a koncentračného ekvilibria. Vyhodnotením experimentov sme potvrdili, že TDF je substrátom P-gp. Po celú dobu trvania experimentov sme zaznamenávali vysoké hodnoty efluxného pomeru vyjadrujúceho transmembránový transport TDF cez monovrstvu parentných buniek, čo naznačovalo zapojenie...
Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Vykoukalová, Nikol ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Nikol Vykoukalová Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Predikce průchodu takrin BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru Tato diplomová práce se zabývá stanovením predikce prostupu takrinových BQCA derivátů, potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby, přes hematoencefalickou bariéru (HEB) pomocí metody PAMPA (paralelní umělé membránové pronikání). Pokusili jsme se predikovat prostupnost pomocí koeficientu permeability, studovat závislost mezi rozpustností sloučenin a jejich hodnotou log P (resp. log D) a následný význam těchto ukazatelů k predikci jejich průchodu HEB. K solubilizaci sloučenin byl z důvodu vysoce lipofilní povahy všech testovaných látek použit roztok 1% Pluronicu F-127 v PBS, který již látky svou schopností tvořit micely dokázal solubilizovat a zajistit mj. také jejich konstantní koncentraci v průběhu měření. Vlastní stanovení prostupu se provádělo tak, že se roztoky sloučenin nanesly do donorové části mikrotitračních desek (tzv. sendvičového uspořádání), na jejímž dně byl nanesen roztok lipidu izolovaný z mozku vepře (PBL), který slouží jako membrána simulující fosfolipidovou membránu endotelu mozkových kapilár. Touto membránou procházel...
Studium interakce antiretovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2
Erbenová, Kateřina ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Erbenová Školitelka: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakce antiretrovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2. Maravirok je inhibitor vstupu CCR5 HIV viru do buněk představující jednu z důležitých komponent antiretrovirální terapie. Pro optimalizaci léčebné strategie a minimalizaci rizik kombinované antiretrovirální léčby s využitím maraviroku je důležitá znalost interakce tohoto léčiva s ostatními antiretrovirotiky. Konkrétně interakce na membránových transportérech by mohly ovlivnit farmakokinetiku, a tím koncentrace podaných léčiv ve tkáních a navodit buď nedostatečnou účinnost terapie, nebo zvýšení její toxicity. Náplní této práce bylo experimentálně vyhodnotit interakci maraviroku s dvěma nejvýznamnějšími aktivními lékovými transportéry z rodiny ABC transportních proteinů, ABCB1 (P-glykoproteinem) a ABCG2 (BCRP). S pomocí in vitro metod na buněčných liniích byly řešeny dva základní cíle: (1) schopnost maraviroku inhibovat eflux modelového substrátu pomocí ABCB1 a ABCG2 a (2) schopnost těchto transportérů přenášet maravirok jako svůj substrát. Z dat získaných v rámci této práce je patrné, že maravirok neinhibuje eflux fluorescenčního...
Evaluation of antiproliferative effect of selected tyrosine kinase inhibitors in MDCKII cell lines
Vagiannis, Dimitrios ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
5 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Dimitrios Vagiannis Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení antiproliferačního efektu vybraných inhibitorů tyrosinkinas na buněčných liniích MDCKII Tyrosinkinasy jsou důležité enzymy regulující esenciální buněčné procesy jako např. diferenciaci, proliferaci, apoptózu, transkripci, metabolismus a mezibuněčnou komunikaci. Abnormální aktivita těchto enzymů je příčinou vzniku různých typů nádorových onemocnění. Blokáda jejich funkce prostřednictvím inhibitorů tyrosinkinas (TKis) se stala slibnou strategií zejména v protinádorové terapii. "ATP-binding cassette" (ABC) lékové efluxní transportéry jsou rodinou transmembránových proteinů, které aktivně pumpují celou řadu strukturně nesouvisejících látek ven z buňky. Hrají významnou roli ve farmakokinetice (ovlivňují absorpci, distribuci i eliminaci), ale zároveň svou aktivitou negativně ovlivňují účinnost chemoterapie (účastní se fenoménu mnohočetné lékové rezistence). V rámci našeho výzkumu jsme hodnotili antiproliferační vlastnosti čtyř vybraných TKis, jmenovitě alektinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu, v MDCKII buněčných liniích (v parentní a v liniích transdukovaných lidskými transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1)....
Analysis of genomic regions bound and regulated by Ataxin-3
Svoreň, Martin ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent: Martin Svoreň Školiteľ: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Školiteľ-špecialista: Doc. Bernd Evert, Ph.D. Názov diplomovej práce: Analýza oblastí genómu viazaných a regulovaných ataxínom 3 Spinocerebelárna ataxia typu 3 (SCA3), známa tiež ako Machado-Josephova choroba, je dominantne dedičné neurodegeneratívne ochorenie. Je spôsobené mutantným proteínom ataxínom 3 (ATXN3), ktorý obsahuje abnormálne dlhý polyglutamínový segment kódovaný opakujúcim sa CAG kodónom. ATXN3 je schopný viazať DNA a interaguje s celým radom transkripčných faktorov. Tieto fakty poukazujú na priamu rolu ataxínu 3 v transkripcii. Je pravdepodobné, že mutantný ATXN3 spúšťa mnohé, vzájomne prepojené patogénne kaskády, vedúce k neuronálnej toxicite, no hlavný patomechanizmus zodpovedný za rozvoj tejto neurodegenratívnej choroby na molekulárnej úrovni ostáva neznámy. Nedávno sa sekvenovaním imunoprecipitovaných chromatínových fragmentov viazaných ataxínom 3 podarilo identifikovať 16 genómových oblastí, ktoré boli za účelom potvrdenia prítomnosti väzby ataxínu 3 na DNA ďalej analyzované pomocou PCR. Zvýšenú väzbovosť špecifickú pre ATXN3 vykázalo 5 oblastí v blízkosti týchto génov: CCAAT/enhancer viažúci proteín delta (CEBPD),...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ČEČKOVÁ, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.