Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study
Zubatá, Karolína ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultanti: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Název diplomové práce: Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence - follow-up studie Oxidační stres (OS) bývá primárně spojován s patologickými stavy, byl však popsán i u zdravých, v termínu narozených dětí, a to v důsledku drastických změn, kterými organismus novorozence během a po porodu prochází. Cílem naší práce bylo pomocí vhodných biomarkerů proměřit hladiny OS v erytrocytech (RBC) novorozenců a přispět k porozumění toho, jak se organismus adaptuje na vnější prostředí. Tato problematika není plně prozkoumána a chybí oficiální referenční hodnoty. Vzorky krve byly získány od malého počtu subjektů (n = 8) a to dvakrát - v den narození (pupečníková krev) a po dvou měsících, jako follow-up vzorky (periferní krev). V nemocnici byla provedena základní hematologická a biochemická vyšetření, naše experimentální data zahrnují proměření několika biomarkerů OS v různých frakcích krve (RBC membrány, plasma a celé RBC): membránově vázaný hemoglobin (MBH), peroxidace lipidů (LPO), kvantifikace...
Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry
Slatinský, Lukáš ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Lukáš Slatinský Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry ABCB1 (Pgp, P-glycoprotein) a ABCG2 (BCRP, breast cancer resistance protein) patří mezi membránové efluxní transportéry závislé na ATP, tzv. ATP-binding cassettes (ABC). Fyziologicky jsou exprimovány v buněčné membráně a chrání tkáně před potencionálně toxickými xenobiotiky, včetně léčiv. Tím, že jsou schopny odčerpávat širokou škálu cytotoxických léčiv, představují také jeden z obranných mechanismů nádorových buněk, což vede k selhávání léčby. BRAF protein má důležitou regulační a signální roli v MAPK/ERK signalizační kaskádě ovlivňující buněčné dělení, diferenciaci a sekreci. Mutace BRAF vedou k nadměrné aktivitě MAPK/ERK kaskády v mnoha nádorových buňkách a stávají se tak cílem protinádorové terapie. Kobimetinib a dabrafenib jsou relativně nové protinádorové látky, inhibují uvedenou signální dráhu a používají se v léčbě melanomu s mutacemi BRAF. Cílem této práce bylo zjistit, jestli inhibitory kináz kobimetinib a dabrafenib mohou inhibovat efluxní transportéry ABCB1 a ABCG2 a překonávat tak...
In vitro transport abakaviru přes monovrstvu Caco-2 buněkꓼ interakce s etravirinem a rilpivirinem
Mlčochová, Alice ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Alice Mlčochová Školitel: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro transport abakaviru přes monovrstvu Caco-2 buněkꓼ interakce s etravirinem a rilpivirinem. Abakavir patří do skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NRTI) tvořících základní složku kombinované antiretrovirální terapie HIV-pozitivních pacientů [1]. Etravirin a rilpivirin jsou antiretrovirotika patřící mezi novější nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI), které se v rámci cART podávají společně s NRTI. Na ATP závislé transportéry, tzv. ABC transportéry, jsou schopné ovlivňovat farmakokinetické vlastnosti léčiv a způsobovat lékové interakce na úrovni absorpce, distribuce a exkrece. P-glykoprotein (Pgp, ABCB1) a BCRP (ABCG2) patří mezi klinicky nejvýznamnější zástupce se schopností navozovat lékové interakce. Cílem této práce bylo zavedení metody studia absorpce léčiv s použitím monovrstvy lidské intestinální buněčné linie Caco-2, jejíž integrita byla ověřena pomocí hodnocení TEER (transepiteliální elektrické rezistence). Tento model byl pak dále použit při transportních studiích s abakavirem. Ty prokázaly asymetrii v přestupu abakaviru přes Caco-2 monovrstvu v...
Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study
Zubatá, Karolína ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultanti: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Název diplomové práce: Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence - follow-up studie Oxidační stres (OS) bývá primárně spojován s patologickými stavy, byl však popsán i u zdravých, v termínu narozených dětí, a to v důsledku drastických změn, kterými organismus novorozence během a po porodu prochází. Cílem naší práce bylo pomocí vhodných biomarkerů proměřit hladiny OS v erytrocytech (RBC) novorozenců a přispět k porozumění toho, jak se organismus adaptuje na vnější prostředí. Tato problematika není plně prozkoumána a chybí oficiální referenční hodnoty. Vzorky krve byly získány od malého počtu subjektů (n = 8) a to dvakrát - v den narození (pupečníková krev) a po dvou měsících, jako follow-up vzorky (periferní krev). V nemocnici byla provedena základní hematologická a biochemická vyšetření, naše experimentální data zahrnují proměření několika biomarkerů OS v různých frakcích krve (RBC membrány, plasma a celé RBC): membránově vázaný hemoglobin (MBH), peroxidace lipidů (LPO), kvantifikace...
The effect of lipid signaling pathway interference on sorafenib cytotoxic efficacy and function of efflux transporters in mouse hepatocellular carcinoma cells
Sagandykova, Aigul ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Novotná, Eva (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Aigul Sagandykova Školitel: PharmDr. Martina Čečková Ph.D. Konzultant: Dr. Mikko Gynther Ph.D. Název diplomové práce: Efekt interference v lipidové signální cestě na cytotoxicitu sorafenibu a funkci efluxních transportérů u buněk myšího hepatocelulárního karcinomu. Nádorová onemocnění představují i v současné době jednu z celosvětově nejvýznamnějších terapeutických výzev. Chemoterapie dosud zůstává základním přístupem v léčbě maligních onemocnění. Její léčebné výsledky nicméně komplikuje mnohočetná léková rezistence (MDR), fenomén popsaný jako ztráta citlivosti nádorových buněk vůči širokému spektru chemoterapeutických léčiv. Dobře známou příčinou MDR je zvýšení exprese a/nebo zvýšení aktivity efluxních lékových transportérů ATP-dependentní transportérové rodiny (tzv. ABC transportérů), jež byly nalezeny v mnoha typech nádorů. V posledním desetiletí stále větší množství vědecké literatury věnuje pozornost novému znaku nádorových buněk - zánětu. Zánětlivé mikroprostředí potencuje tumorigenezi a up regulaci transportérů. Navíc řada pozorování potvrzuje, že ABC transportéry zprostředkovávají přenos signálních lipidů. Tento nový pohled vede k možnosti volby protizánětlivé léčby jako nového přístupu v...
Role biotransformačních enzymů v rezistenci nádorových buněk vůči standardním cytostatikům
Giannitsi, Anna ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anna Giannitsi Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D Název diplomové práce: Role biotransformačních enzymů v rezistenci nádorových buněk vůči standardním cytostatikům Léková rezistence patří v současnosti k jednomu z hlavních problémů chemoterapie. Nádorové buňky jsou schopny pomocí různých mechanismů odolávat účinkům cytostatik, což vede k selhání protinádorové terapie. Snaha popsat nové mechanismy rezistence a vyvinout nové terapeutické postupy omezující tuto terapeutickou překážku je logicky předmětem mnoha studií. Aktivita biotransformačních enzymů a následné snížení intracelulární koncentrace cytostatika patří mezi jeden z možných mechanismů farmakokinetické rezistence. Na ochraně nádorových buněk se podílí jak enzymy I., tak II. fáze biotransformace. Cytochromy P450 jako hlavní enzymy I. fáze hrají roli v metabolismu řady cytostatik a výsledkem jejich aktivity je vznik cytotoxicky aktivních či neaktivních metabolitů. Zvýšená exprese v nádorech a zapojení jednotlivých isoforem do celkového metabolismu cytostatika, jež je danou formou deaktivováno, se zdá být jedním z důvodů přispívajících k selhávání standardní protinádorové léčby. Zhodnocení reálného dosahu tohoto jevu je bohužel velmi nesnadné kvůli...
Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry
Slatinský, Lukáš ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Lukáš Slatinský Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry ABCB1 (Pgp, P-glycoprotein) a ABCG2 (BCRP, breast cancer resistance protein) patří mezi membránové efluxní transportéry závislé na ATP, tzv. ATP-binding cassettes (ABC). Fyziologicky jsou exprimovány v buněčné membráně a chrání tkáně před potencionálně toxickými xenobiotiky, včetně léčiv. Tím, že jsou schopny odčerpávat širokou škálu cytotoxických léčiv, představují také jeden z obranných mechanismů nádorových buněk, což vede k selhávání léčby. BRAF protein má důležitou regulační a signální roli v MAPK/ERK signalizační kaskádě ovlivňující buněčné dělení, diferenciaci a sekreci. Mutace BRAF vedou k nadměrné aktivitě MAPK/ERK kaskády v mnoha nádorových buňkách a stávají se tak cílem protinádorové terapie. Kobimetinib a dabrafenib jsou relativně nové protinádorové látky, inhibují uvedenou signální dráhu a používají se v léčbě melanomu s mutacemi BRAF. Cílem této práce bylo zjistit, jestli inhibitory kináz kobimetinib a dabrafenib mohou inhibovat efluxní transportéry ABCB1 a ABCG2 a překonávat tak...
Pharmacotherapy of breast cancer: Novel approaches, overcoming of multidrug resistance
Menelaou, Pavlina ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Pávek, Petr (oponent)
Diplomová práce Pavlina Menelaou: Pharmacotherapy of breast cancer: Novel approaches, overcoming of multidrug resistance. ABSTRAKT Nádor prsu vzniká z nekontrolovaného růstu abnormálních prsních buněk. Nejčastěji nádor zahrnuje žlázové prsní buňky mlékovodů nebo lalůčků. Nejběžnějším příznakem prsního nádoru jsou nová bulka či otok. Dalšími možnými příznaky mohou být zčervenání, svědění, výtok z bradavky a další. Některými rizikovými faktory pro vznik prsního nádoru mohou být alkohol, obezita, perorální hormonální antikoncepce, ozáření, pohlaví, věk, dědičné a genetické faktory, estrogenové a progesteronové receptory. Prsní nádor může být léčen chirurgicky, včetně amputace prsu, operací lymfatických žláz a lumpektomií, ozařováním nebo chemoterapií. Nové metody léčby zahrnují hormonální terapii s použitím selektivních modulátorů estrogenového receptoru, jako jsou tamoxifen, raloxifen, aromatázové inhibitory jako anastrozol a letrozol. Jednou ze slibných terapií je imunoterapie s použitím interferonů a ostatních cytokinů, dendritických buněk a vakcín. Jiný nový přístup je představován cílenou terapií, který využívá monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz a další slibné přístupy. Genová terapie, která je použita pro opravu specifických molekulárních defektů, jež přispívají ke vzniku a progresi prsního...
Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Hiršová, Petra ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent) ; Slanař, Ondřej (oponent)
Souhrn Vliv epigallokatechingalátu na tvorbu žluče Epigallokatechingalát (EGCG), významný katechin zeleného čaje, působil příznivě u řady experimentálních modelů poškození jater. Jeho efekt na tvorbu žluče a jaterní metabolismus cholesterolu však nebyl dosud zcela objasněn. V předkládané disertační práci byl studován účinek EGCG na tvorbu žluče a homeostázu žlučových kyselin a cholesterolu jak u zdravých potkanů tak u potkanů s intrahepatální cholestázou navozenou podáváním ethinylestradiolu. Podávání EGCG potkanům vedlo ke snížení toku žluče o 23 %. Paracelulární permeabilita a biliární exkrece žlučových kyselin nebyla ovlivněna, zatímco biliární exkrece glutathionu po podáváni EGCG byla snížena významně (o 70 %). Stejně tak významné bylo snížení exprese proteinu Mrp2, hlavního transportéru pro glutathion. EGCG výrazně zvýšil biliární exkreci cholesterolu a fosfolipidů. Tyto změny těsně korelovaly se zvýšenou expresí Abcg5/8 (ATP-binding cassette transporter G5/8) a Sr-B1 (scavenger receptor class B type 1) a se sníženou expresí acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (Acat2). EGCG u potkanů rovněž zvýšil plazmatické koncentrace žlučových kyselin. Zatímco exprese hlavních jaterních transportérů žlučových kyselin se nezměnila, exprese Cyp7a1, klíčového enzymu v syntéze žlučových kyselin, byla po podávání EGCG...
Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII-ABCB1 buněk
Repeľová, Beáta ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Beáta Repeľová Školiteľ: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Názov diplomovej práce: Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII - ABCB1 buněk Tenofovir disoproxil fumarát (TDF), esterové proliečivo tenofoviru, sa radí medzi najvyužívanejšie komponenty kombinovanej antiretrovírusovej terapie. Typické je jeho široké uplatnenie a dobrá tolerovateľnosť pacientmi. Medzi faktory obmedzujúce biodostupnosť po orálnom podaní a distribúciu TDF, patrí liekový efluxný transportér P-glykoproteín (P-gp), ktorého je substrátom. Množstvo antiretrovírusových liečiv je známymi substrátmi, či inhibítormi P-gp, z čoho sa dá predpokladať vznik liekových interakcií na úrovni transmembránového transportu. Cieľom tejto práce bolo popísať vplyv súčasne podaných antiretrovírusových látok na transmembránový transport TDF cez monovrstu buniek MDCKII pomocou obojsmerného transportu a koncentračného ekvilibria. Vyhodnotením experimentov sme potvrdili, že TDF je substrátom P-gp. Po celú dobu trvania experimentov sme zaznamenávali vysoké hodnoty efluxného pomeru vyjadrujúceho transmembránový transport TDF cez monovrstvu parentných buniek, čo naznačovalo zapojenie...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ČEČKOVÁ, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.