Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úprava azylového práva po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
Čauševič, Azra ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent)
Resumé Cílem této práce je rozbor azylového práva Evropské unie s důrazem na změny, které přinesla Lisabonská smlouva. Práce popisuje vývoj azylového práva EU, budování Společného evropského azylového systému (CAES) a změny, které zavedla Lisabonská smlouva v porovnání s dřívější úpravou. Text se také zabývá právem na azyl, které je jako fundamentální právo zakotveno v Listině základních práv EU. Diplomová práce je rozdělena do 7 kapitol. V první části práce sleduji historický vývoj azylového práva Evropské unie a počátky jeho harmonizace až do přijetí Amsterdamské smlouvy. Druhá kapitola je věnována procesu výstavby CAES, který se již před více než 10 lety stal hlavní prioritou azylové politiky EU, a který má za cíl sjednotit azylová práva členských států a zajistit tak jednotné uplatňování nejen mezinárodních, ale i evropských právních předpisů z této oblasti. Nedávné rozsáhlé změny ve struktuře a fungování Evropské unie, které přinesl vstup Lisabonské smlouvy v platnost, jsou obecně nastíněny v kapitole třetí této práce. Podrobnějšímu popisu změn zejména ve fungování orgánů Unie se práce věnuje v následující kapitole, která je rozdělena do sekcí podle orgánů. Zde je ve stručnosti popsána každý orgán z obecného hlediska a v navazující podkapitole je blíže rozebrán vztah daného orgánu k azylovému právu a...

Viz též: podobná jména autorů
1 Čauševič, Amra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.