Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biological soil crusts of cold deserts of W Himalaya
ČAPKOVÁ, Kateřina
Proposed thesis is focused on the role of soil microbial crusts in the extreme environmental conditions of high-elevation cold desert of W Himalaya. Despite the importance of microbial soil crusts in arid soils, the biodiversity of their microbial communities, their role and function are still unclear. Our knowledge about functioning of these outlying ecosystems in this part of the world is still very insufficient in general. The area of Ladakh is perfect place for studying the microbial soil crust arid climate and extreme elevation aroud 6000 m a.s.l. represents unique condition for well-developed soil crusts communities. The whole region is unaffected by human activities or plant invasions, so we can study soil crusts in pristine natural condition. Our investigations is focused on soil microbial community of BSCc in Ladakh region. It combines range of aspects connected with BSCs such as taxonomical composition, changes of diversity and activity in relation to environmental condition. The thesis is the first compilation of studies concerned on microbial communities in area of Ladakh and one of the first work investigating the ecophysiology of BCSs in cold desert.
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
Acyclic nucleoside phosphonates with expanded purine bases
Čapková, Kateřina ; Holý, Antonín (vedoucí práce) ; Černý, Miloslav (oponent) ; Kefurt, Karel (oponent) ; Hocek, Michal (oponent)
Univerzita Karlova Příro dovědecká fakulta Katedra organické a jaderné chemie Akademie věd Ceské Republiky Ústav organické chemie a biochemie S tirrltrffi[n Acyklické nukleo sidfo sfon áty rozšířenoupurinovou bazí Kateřina Čapková Shrnutí disertačnípráce Praha 2006 -tt ai-''- ffi-'.--.-/ /{ía' s Acyklické nukleosid fosfonáty předstalují velice zajimavou skupinu nukleotidových analogů s protivirovými, cýostatickj.rni a antiprotozoá|ními účinky.Jsou aktivní nejen proti širokému spektru DNA viru (herpesviry, poxviry, adenoviry, papillomaviry), ale i proti retrovirům (virus hepatitidy B, HIV). Nejvýznamnějšími představiteli celé skupiny jsou PMEA (adefovir, v klinické praxi ve formě adefovir dipivoxil), schválený pro léčbuhepatitidy B (HepseraTM), dále (fi).PMPA (teno-Qvir. v klinické praxi jako tenofovir disoproxil fumarát), schválený pro léčbuAIDS (Viread.'u') a (S)-HPMPC (cidofovir),-schválený pro léčbucýomegalovirové retinitidy u imunosuprimovaných pacientů (VistideTM). 1 V rámci hledání nových potenciálních virostatik a cýostatik bylo mým úkolem připravit série několika nových typůmodifikovaných acyklických nukleosid fosfonátů, konkrétně s tricyklickou bazi odvozenou od původnípurinové baze. Tricyk|ické baze23 ;so., zajímavé předevšímkvůli své fluorescencí,která umoŽňuje snadnou detekci a sledování osudu...
Samuel Hugo Bergmann a jeho činnost v kulturně-sionistickém spolku Brit Šalom
Kašeová, Karolina ; Boušek, Daniel (vedoucí práce) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Cílem práce je představit osobnost Samuela H. Bergmanna jako reprezentanta kulturního sionismu a zkoumat vlivy a osobnosti, které formovaly jeho náhled na židovskou národnostní otázku na začátku 20. století. Těmito vlivy je zejména míněno myšlenkové prostředí střední a západní Evropy, přínos akulturace, vzájemné poznávání kultur a myšlenkový vliv osobností Acḥad Ha ama a artina Bubera. V první řadě se práce zaměří na osobnost Bergmanna jakožto člena studentského sionistického spolku Bar Kochba, který působil v Praze. Druhá část práce se věnuje spolku Brit Šalom, který působil v mandátní Palestině mezi lety 1925- 1933. V této části práce bude představen Brit Šalom, jakožto kulturně sionistického hnutí. Dále se budeme věnovat osobnosti Bergmanna a jeho aktivitám v tomto spolku, včetně jeho snah posílit pozici a ideje kulturního sionismu v rámci opozičních sionistických hnutí. Pramennou základnou práce budou v tomto kontextu především Bergmannovy hebrejsky psané články (studie, eseje) publikované v měsíčníku Še ifotejnu, který spolek Brit Šalom vydával v letech 1927-1933, a sborník Bergmannových esejů s názvem - ol. Práce je doplněna překladem jednoho z Bergmannových článků, které publikoval v Še ifotejnu, fotografií titulní strany tohoto měsíčníku a soupisem stanov spolku Brit Šalom publikovaném v...
Sociální poznávání pomocí koní
Pfannová, Adéla ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Komárková, Martina (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
k diplomové práci Sociální poznávání pomocí koní Adéla Pfannová LS 2017 Sociální poznávání je oblast psychologie, která zkoumá to, jak lidé vnímají druhé, sebe sama, vztahy, události a jiná působení - tedy své sociální okolí. Zlepšování dovedností, které se sociálního poznávání týkají, je přínosné pro různé oblasti života člověka, i pro společnost. Může docházet například k rozvoji prosociálního chování jedince, dovedností spolupráce, snížení agresivity nebo ke snížení stereotypizace ostatních. Tyto schopnosti je možné cvičit také za pomoci aktivit s koňmi, což předkládám v této práci. Na základě inspirace přístupu přirozené komunikace s koněm či vědeckého směru Equitation Science je možné snažit se o porozumění koňské perspektivě, která je zásadně odlišná od té lidské. Koně jsou sociální zvířata, jsou také velmi citliví na signály okolí a jsou rychlí v odpovědích na ně. Díky tomu, že přirozeně žijí v hierarchii stáda, se snaží vyjasňovat vzájemné sociální pozice i s člověkem. To nutí člověka k uvědomění jeho momentálního umístění v hierarchii a k případné komunikaci o jeho změně. Kůň na člověka působí komplexně a může proto ovlivnit všechny oblasti jeho osobnosti, které popisuji jako bio-psychosociálně-spirituální. Koňské pozitivní vlivy na člověka je možné užívat k terapii a léčbě v oboru...
Židovští umělci v období Výmarské republiky. Na příkladu malířů působících na berlínských uměleckých školách.
Pekárková, Eliška ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá formami židovské identity na příkladu šesti výtvarných umělců a umělkyň, kteří v období Výmarské republiky působili na dvou berlínských uměleckých školách. V úvodní kapitole je stručně charakterizován vývoj německých židovských dějin od poloviny 18. století po období Výmarské republiky. Následující dvě kapitoly jsou věnovány rodinnému zázemí umělců a postavení žen-umělkyň. Další kapitola pojednává o uměleckých školách, jejich vzniku, organizaci a vlivu, který na umělce mohly mít. Závěrečná část se zaměřuje na reflexi židovství v tvorbě umělců, analyzuje jednotlivá díla, srovnává je a klade si za cíl postihnout, jakým způsobem se umělci stavěli ke svému židovství, a to v širším společenském kontextu. Pramennou základnu tvoří samotná obrazová tvorba umělců, v některých případech jejich literární tvorba, memoárová literatura a korespondence. Klíčová slova: Židé, židovství,Výmarská republika, umění, umělecké školy
Pojetí náboženství v textech významných českožidovských myslitelů
Junová, Magdalena ; Lyčka, Milan (vedoucí práce) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá pojetím náboženství v textech přívrženců českožidovského hnutí v období první republiky. Na základě analýzy literárních, teoretických i žurnalistických textů z této doby se pokouší rekonstruovat obraz náboženství, který vstřebávali čtenáři českožidovských periodik, kalendářů, ale i knih významných českožidovských autorů. Tento obraz je právě tak pestrý jako žánrová směs textů, které jej utvářejí. Zahrnuje v sobě hloubavé úvahy o náboženství jako takovém, nostalgické i humorné literární výjevy z náboženského života, či pojednávání palčivých politických a kulturních aspektů náboženské otázky. Celým korpusem zkoumaných textů se line snaha o nalezení ideálního tvaru náboženství, spojená především s analýzou judaismu a křesťanství. S důležitou výjimkou Richarda Federa se jedná o autory, kteří k náboženské otázce přistupují jako poučení laikové a zkoumají ji s ohledem na "zdravý rozum" a humanistické ideály, přičemž tradiční judaismus spojují spíše s nostalgickým vzpomínáním na zašlé časy. Z materiálu tak vyvstává obraz ideálního, všelidského náboženství, které kromě bezprostředního a přirozeného vztahu člověka s Bohem v sobě zahrnuje hlavně důraz na neutuchající lidskost, vnímanou jako náboženskou hodnotu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnávací kineziologická analýza opačného sedu v hipoterapii u dvou plemen koní
Čapková, Kateřina ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Název: Vliv plemene a tempa jeho kroku na timing svalů v hipoterapii Cíle: Cílem práce je v tématicky se seznámit s problematikou hiporehabilitace a hipoterapie. Dále pak zjistit, zda plemeno koně a tempo jeho kroku má vliv na timing svalů v hipoterapi v pozici opačného sedu s oporou o předloktí a s oporou o dlaně. Zároveň předpokládáme, že ze zvolených svalových skupin je možné usoudit, zda v poloze opačného sedu dochází k diferenciaci. To by opodstatnilo provádění hipoterapie u dětí neschopných samostatného sedu a u dětí v již raném věku. Metody: Diplomová práce má charakter intraindividuální případové studie. Skládá se z části obecné, která obsahuje shrnutí problematiky hiporehabilitace a hipoterapie. V části druhé je intraindividuálně řešen timing svalů na dvou plemenech koní při rychlém a pomalém tempu. Jako hipoterapeutická pozice byl zvolen opačný sed s oporou o lokty a s oporou o dlaně. K hodnocení bylo využito komplexní fyzioterapeutické vyšetření fyzioterapeutem a výstupy z přenosného SEMG přístroje ME6000. Výsledky: Timing svalů byl rozdílný u vybraných plemen koní, také při rozdílném tempu kroku koně. Diferenciace byla potvrzena, pouze však na koni Slezský Norik, v poloze opačného sedu s oporou o lokty, v rychlejším tempu. Klíčová slova: hiporehabilitace, hipoterapie, opačný sed,...
Židovská menšina v Československu období normalizace
Geussová, Hana ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Cílem práce je rekonstruovat život a postavení židovské menšiny v Československu v letech 1968-1989. Práce se zaměřuje na vnější projevy, tzn. realizaci kulturního a náboženského života, vnitřní organizaci komunity, míru účasti příslušníků židovské menšiny na akcích organizovaných orgány židovské reprezentace, a s tím související stupeň kontroly kolektivu i jednotlivců orgány státní moci a jejich zásahy do vnitřních záležitostí komunity. První část vymezuje sledovanou skupinu a určuje její složení a početnost. Následuje popis vývoje židovské komunity od konce války do roku 1968. Hlavní část práce sestává z charakteristiky vztahu židovské komunity a orgánů státní moci a vztahů existujících uvnitř židovské komunity. Soustředí se na popis úlohy orgánů židovské reprezentace ve vztahu k židovské menšině jako celku a dále na popis činností, které židovská komunita ve sledovaném období vyvíjela - na ty se detailněji zaměřují následující část. Jedná se o aktivity v kulturní a sociální oblasti a rovněž o aktivity spojené s židovským náboženstvím. Samostatná kapitola o židovských mládežnických skupinách je věnována práci s mladými lidmi. Kromě popisu činností se práce rovněž snaží vysvětlit význam jejich existence pro československou židovskou menšinu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 ČAPKOVÁ, Kateřina
1 ČAPKOVÁ, Klára
2 ČAPKOVÁ, Kristýna
2 Čapková, Kristýna
2 Čapková, Květoslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.