Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší
Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Dočekal, Bohumil ; Čapka, Lukáš ; Křůmal, Kamil ; Coufalík, Pavel ; Moravec, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Vrlíková, Lucie ; Smutná, Tereza ; Dumková, J. ; Hampl, A. ; Fictum, P.
Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, biochemickými, histologickými a elektron mikroskopickými analýzami.
Stanovení dikarboxylových kyselin v ovzduší pomocí aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel
Dikarboxylové kyseliny (DCAs) jsou důležitou součástí ve vodě rozpustných aerosolových sloučenin. Aerosolové částice jsou kvantitativně vzorkovány pomocí kontinuálního vzorkovače CGU-ACTJU do deinizované vody a následně analyzovány pomocí iontové chromatografie.
Stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v městském aerosolu
Coufalík, Pavel ; Čmelík, Richard ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel
Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v aerosolu pomocí LC-MS s využitím přímého vzorkování aerosolu do vody.
Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je kontinuálně odsáván a v něm obsažené vodou rozpustné sloučeniny online analyzovány pomocí iontové chromatografie.
Zvýšení účinnosti kontinuálního aerosolového vzorkovače
Mikuška, Pavel ; Čapka, Lukáš ; Večeřa, Zbyněk
Příspěvek se zabývá zvýšením účinnosti záchytu ACTJU vzorkovače i pro částice menší než 300 nm. Použitím tzv. „růstové trubky“ (RT), která je umístěna před vzorkovačem, vzroste velikost částic na několik µm a zvětšené částice jsou pak snadno kvantitativně zachyceny v ACTJU vzorkovači.
Determination of dicarboxylic acids in atmospheric aerosols using ion chromatography with on-line connected preconcentration unit
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
A method for the fast and sensitive detection of dicarboxylic acids in atmospheric\naerosols was optimized. The method is based on the online sampling and subsequent\nanalysis with ion chromatography. The system was applied to the determination of\nDCAs in urban aerosols in Brno. The method was verified using a laboratory generated\nstandard aerosol of DCAs. A sampling of aerosol particles on parallel filter was used\nas a reference method.
Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách
Čapka, Lukáš ; Opatřilová, Radka (oponent) ; Márová, Ivana (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
V posledních letech se z hlediska environmentální analýzy stala na celém světě velmi po-pulární otázka průniku reziduí léčiv do složek životního prostředí. Tyto kontaminanty patří mezi biologicky aktivní látky, odlišující se svými fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi, vykazující vysoký sklon k bioakumulaci. Do životního prostředí pronikají zejména se stále zvyšující se spotřebou, případně také nesprávnými postupy při jejich likvidaci. Mezi nejčastěji využívaná farmaka patří léky proti bolesti – analgetika a z této skupiny tzv. nesteroidní protizánětlivé látky. Důvodem jejich často nadměrného užívání je jejich snadná dostupnost. Z této velmi obsáhlé skupiny látek byla pro monitoring vybrána léčiva diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, kyselina salicylová, naproxen a paracetamol, jelikož jsou jako účinné látky obsažené v nejvíce používaných preparátech. Sledovanou matricí byla odpadní voda ze dvou čistíren odpadních vod (ČOV), odebíraná na přítoku a odtoku, aby mohly být porovnány nejenom rozdílné koncentrace cílových analytů, ale zejména zjištěna účinnost jejich odstranění, a to v závislosti na použitých technologiích čištění. Pro extrakci sledovaných kontaminantů byla využita extrakce pevnou fází (SPE) a jako analytická koncovka kapilární zónová elektroforéza (CZE) s detekcí diodovým polem (DAD). V rámci experimentu byla identifikována a následně kvantifikována všechna sledovaná analgetika, a to jak na přítoku, tak i odtoku ČOV; bylo potvrzeno, že se tyto polutanty dostávají do povrchových vod i do dalších složek životního prostředí.
Využití spektrofotometrie pro stanovení reziduí léčiv ve vodách
Čapka, Lukáš ; Čáslavský, Josef (oponent) ; Zlámalová Gargošová, Helena (vedoucí práce)
Rezidua léčiv jako biologicky aktivní látky jsou schopna rušit některé čistící procesy v ČOV. Běžné provozní laboratoře ČOV i úpraven vod jsou vybaveny spektrofotometry pracujícími v oblasti UV a VIS. Proto bylo hlavním cílem práce vypracovat metodický postup na bázi spektrofotometrie, a to ve viditelné oblasti, který by umožnil detekci a stanovení vybraných léčiv.
System for fast analysis of explosives in the enviromnemt
Čapka, Lukáš ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Šesták, Jozef ; Kahle, Vladislav
Detection of explosives is the subject of many investigations by law enforcement agents and forensic scientist. The identification and discrimination of evidence taken from crime scenes is a common practice in forensic investigations. The higher demands on simple and fast determination of hazard materials or strange objects are required in connection with worldwide often repeated terrorist activities.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čapka, Ladislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.