Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin
Řimnáčová, Lucie ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Sýkora, David (oponent)
Předmětem této práce bylo studium reaktivity protických metabolitů s chlormravenčany a jejich využití v metabolomické GC-MS analýze biotekutin. Tento výzkum byl veden ve třech samostatných studiích a jeho výsledkem jsou tři nové, originální metody pro GC-MS stanovení protických nízkomolekulárních metabolitů v biologickém materiálu, především biotekutinách. První studie zkoumá objev rychlé derivatizace alicyklických hydroxylových skupin fluoralkylchlormravenčany (FCF) v bezvodém prostředí [1]. Působením FCF dochází k okamžité přeměně této hydroxylové skupiny na karbonát a tento krok lze snadno spojit s mikroextrakcí kapalina- kapalina (LLME) vznikajících derivátů do organické fáze. Reakce alicyklické hydroxy skupiny s FCF byla testována celkem na 12 klinicky významných steroidech a 4 tokoferolech. Byly popsány analytické vlastnosti zkoumaných analytů a metoda byla validována pro stanovení 6 diagnostických sterolů a 4 tokoferolů v lidském séru a plodové vodě. Nová metoda byla dále úspěšně použita k identifikaci a stanovení sterolů a tokoferolů ve tkáních hmyzu, ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) [2]. Druhá studie byla zaměřena na zkoumání reaktivity protických, zejména kyselých močových metabolitů s FCF, především s heptafluorbutylchlormravenčanem (HFBCF). Technikami GC-MS a LC- HRMS byly...
Analýza fosfolipidů metodou komprehenzivní plynové chromatografie
Šilhavecká, Simona ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Fosfolipidy jsou důležitou skupinou polárních lipidů tvořících hlavní složku buněčných membrán. Jejich zastoupení se může měnit v závislosti na mnoha faktorech okolního prostředí, ve kterém se buňka nachází. Stanovení membránových fosfolipidů je nepostradatelné v mnoha vědeckých, průmyslových a hospodářských odvětví. Cílem této práce bylo vyvinout separační metodu pro stanovení membránových fosfolipidů, pomocí které by bylo možné provést analýzu fosforylovaných částí fosfolipidů i mastných kyselin z jednoho vzorku. Pro stanovení byla zvolena komprehenzivní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC×GC-MS). Tato metoda umožňuje separaci celého vzorku na dvou sériově zapojených odlišných kolonách, mezi kterými je rozhraní nazvané modulátor. Součástí přípravy vzorku bylo rozštěpení vazby v molekule fosfolipidu pomocí enzymu fosfolipasa C, čímž došlo k uvolnění fosforylovaných polárních hlav. Tyto polární části bylo nutné před analýzou derivatizovat. Princip zvolené derivatizace spočíval v použití dvou různých silylačních činidel (hexamethyldisilazan a N,O-Bis(trimethylsilyl) trifluoracetamid) ve dvou krocích. Byly vybrány podmínky pro efektivní separaci silylderivátů fosforylovaných hlav pomocí GC×GC-MS využívající kryogenní modulátor. Jednotlivé silylderiváty byly identifikovány podle...
Příprava nových polymerních vláken pro headspace GC analýzy
Blechová, Karolína ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Štícha, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce byla příprava vláken s novou polymerní fází na bázi polycyklofosfazenů pro headspace mikroextrakci na pevné fázi s následnou separací na plynovém chromatografu. Na povrch platinových drátků byla pomocí elektrochemické polymerizace deponována vrstva poly(cyklofosfazen-benzochinonu). Charakteristika polymerní vrstvy byla ověřena pomocí infračervené spektroskopie. Nový polymerní materiál byl využit jako stacionární fáze pro headspace mikroextrakci na pevné fázi. Pro testování selektivity filmu byly zvoleny dva odlišné modelové roztoky, směs uhlovodíků v pentanu a alkoholů ve vodě. Bylo zjištěno, že testovaná směs uhlovodíků se na film extrahuje lépe, než modelová směs alkoholů. Extrakce vzorku se směsí alkoholů byla optimalizována pomocí experimentálního designu, který umožňuje určit faktory a jejich kombinace, které mají na zkoumanou odpověď nejvýznamnější vliv. Program Minitab 16 vyhodnotil konečná optima pro jednotlivé alkoholy i pro součet absolutních ploch píků celé směsi. Separace modelových látek byla provedena pomocí plynového chromatografu s plamenově ionizačním a hmotnostním detektorem. Klíčová slova elektrochemická polymerizace, poly(cyklofosfazen-benzochinonový) film, mikroextrakce na pevné fázi, plynová chromatografie
Enantioselektivní separace vybraných analytů v systémech superkritické fluidní chromatografie a vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Martínková, Monika ; Tesařová, Eva (vedoucí práce) ; Čabala, Radomír (oponent)
(CZ) Pro studium separací vybraných 24 analytů byla použita chirální stacionární fáze na bázi celulosy derivatizované tris(3,5-dimetylfenylkarbamátem). Enantioseparace byly realizovány ve dvou systémech, a to v systému vysokoúčinné kapalinové chromatografie a superkritické fluidní chromatografie. Hlavní proměnnou bylo složení mobilní fáze. Testováno bylo pět různých aditiv (izopropylamin, diethylamin, triethylamin, kyselina trifluoroctová, kombinace izopropylaminu a kyseliny trifluoroctové) a jejich vliv na enantioseparaci, v systému superkritické fluidní chromatografie také vliv dvou různých modifikátorů (methanol, propan-2-ol) v kombinaci s těmito aditivy. Cílem práce bylo nalézt složení mobilní fáze vhodné pro separaci vybraných analytů a porovnat separace v rámci různých mobilních fází a obou separačních systémů. Dle předpokladů se ukázalo, že systém superkritické fluidní chromatografie poskytuje poněkud lepší výsledky- lepší rozdělení v kratším čase, ale bylo možné najít dobré separační podmínky pro některé analyty též v systému vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Výsledek nebyl zcela jednoznačný. Klíčová slova (CZ) Chiralita, enantiomery, enantioselektivní separace, chirální stacionární fáze, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, superkritická fluidní chromatografie.
Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v kapalinové a plynové chromatografii
Jirkal, Štěpán ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Sýkora, David (oponent)
(CZ) Solvatační model (LSER) byl použit ke studiu retenčního chování látek v kapalinové a plynové chromatografii. V první kapitole byl studován popis retence 21 látek solvatačním modelem na reverzní stacionární fázi, v širokém rozmezí složení mobilní fáze methanol- voda a acetonitril-voda. Retence aromatických sloučenin byla obecně lépe popsána solvatačním modelem, než alifatických sloučenin. Byl sledován vliv jednotlivých analytů, použitých pro formulaci LSER modelu, na celkovou schopnost popisu retence modelem. Odlišných výsledků v odhadu retence bylo dosaženo použitím regresního souboru látek obsahujícím pouze sloučeniny aromatické, nebo naopak jen alifatické. Rozdílné výsledky také poskytoval solvatační model formulovaný pouze z kyslíkatých derivátů, nebo naopak dusíkatých derivátů organických látek. Druhá kapitola práce, tematicky zaměřená na plynovou chromatografii, se zabývala popisem retence 152 izomerů C5-C8 alkenů LSER modelem. Solvatační deskriptor L alkenů byl získán odhadovými metodami Havelec-Ševčík (HS) a Platts-Butina (PB), deskriptor E byl přímo vypočten podle jeho definice. Na základě použitých metod k odhadu deskriptorů byly sestaveny dva modely k popisu retence alkenů, model HS a model PB. Byla zjištěna vyšší chyba odhadu retence pro cis izomery alkenů, počítané modelem HS. Po...
Studium kinetiky trypsinového štěpení peptidů a chirálních separací biologicky aktivních látek metodou HPLC
Šlechtová, Tereza ; Tesařová, Eva (vedoucí práce) ; Čabala, Radomír (oponent) ; Mikšík, Ivan (oponent)
Dizertační práce se skládá ze dvou tematických částí; první část se zabývá charakterizací trypsinu, enzymu využívaného v proteomickém výzkumu k identifikaci proteinových sekvencí, a rychlostí trypsinového štěpení peptidů. Druhá část je zaměřena na chirální separace biologicky aktivních látek. V první části projektu byla studována kinetika štěpení syntetických peptidů trypsinema vyvinuta metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro detekci těchto peptidů a jejich fragmentů. Za použití enzymové reakce v roztoku a metody HPLC byly stanoveny relativní rychlostní konstanty štěpné reakce problematických sekvenčních motivů. Bylo objasněno, které aminokyseliny v okolí štěpného místa zpomalují enzymovou reakci a v jaké poloze vůči štěpnému místu je jejich vliv největší. Dále bylo zjištěno, že trypsin je schopen nízké exopeptidázové aktivity, především při štěpení na konci peptidového řetězce. Dále byly zjištěny a porovnány účinnosti tří chromatografických kolon s imobilizovaným trypsinem. Imobilizace na pevný nosič se využívá pro zvýšení množství enzymu účastnícího se katalytické reakce a pro zajištění lepší opakovatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků. Účinnost kolony syntetizované na University of North Carolina at Chapel Hill byla porovnána s účinností dvou komerčně dostupných kolon. Jako...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.