Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Otevření státem hrazených výdajů poslanců Velké Británie veřejnosti: Studie č. 1.156
Částek, Michal
Přehled přesných výdajů, které byly utraceny z položek, jež mohou poslanci vyčerpat v rámci stanoveného limitu svých náhrad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nejvyšší kontrolní instituce: Studie č. 1.157
Částek, Michal
Projednávání kontrolních zpráv nejvyšších kontrolních institucí v parlamentech vybraných zemí Evropské unie
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projednávání státního rozpočtu v parlamentech vybraných zemí Evropské unie: Studie 1.162
Částek, Michal ; Palán, Josef
Studie se věnuje postupu projednávání rozpočtu v parlamentech deseti vybraných zemí Evropské unie s  parlamentní formou vlády. Cílem práce je zejména ukázat, zda mohou poslanci či jiné zainteresované subjekty předkládat ve sledovaných národních parlamentech pozměňovací návrhy k navrhovanému vládnímu rozpočtu (k výši jeho výdajů a příjmů, popř. ke změně jeho struktury) v jednotlivých fázích jeho projednávání. U států, u kterých se nám podařilo získat údaje, je v závěru uveden počet schválených pozměňovacích návrhů v závěrečném hlasování o státním rozpočtu a procentuální vyjádření podílu peněžního vyjádření schválených pozměňovacích návrhů poslanců na HDP dané země. Ze studie můžeme vysledovat, že „britsko-skandinávský model“ schvalování rozpočtu se opírá o silné pravomoci exekutivy, poslanci tak disponují omezenými možnostmi pozměňovat vládní předlohy rozpočtu. Navíc poslanci koaličních stran plně respektují vládní návrh rozpočtu a během jeho projednávání v parlamentu již nepředkládají pozměňovací návrhy. Na druhé straně v zemích jako Belgie, Estonsko a Slovensko mají poslanci větší možnosti i vůli ovlivňovat výdajovou stránku rozpočtu při schvalování státního rozpočtu, o čemž svědčí i fakt, že při schvalování rozpočtu na rok 2005 v jednotlivých parlamentech se finanční vyjádření pozměňovacích návrhů podílelo více než jedním promile na jejich HDP. Ve většině sledovaných zemí mohou pozměňovací návrhy předkládat jak skupiny poslanců, strany či jednotliví poslanci, pouze ve Švédsku může předkládat pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu rozpočtu pouze skupina poslanců či politická strana, jednotliví poslanci pozměňovací návrhy podávat nemohou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projednávání národních lisabonských programů reforem v národních parlamentech vybraných členských zemí Evropské unie: Studie č. 1.176
Částek, Michal
Nově koncipovaný lisabonský proces schválený Evropskou radou v březnu 2005 je programem dlouhodobějšího hospodářsko-sociální směřování EU, které má pomoci Evropě reagovat na vnitřní (stárnoucí populace) i vnější (konkurence z USA, Asie, Jižní Ameriky) ekonomicko-sociální výzvy. Nové pojetí LS usiluje o zúžení počtu prioritních oblastí a o zlepšení samotného řízení, koordinace a hodnocení plnění cílů lisabonské agendy jak na úrovni EU tak na úrovni členských států. Členské státy na podzim roku 2005 předložily tříleté národní lisabonské programy reforem, které mají zajistit jejich politickou odpovědnost při plnění cílů LS a mají usnadnit hodnocení plnění reformních kroků realizovaných v jednotlivých členských státech Unie. Předložená studie se věnuje zapojení zákonodárných sborů (projednávání na plénu, zapojení výborů, předkládání pozměňovacích návrhů) do schvalování národních lisabonských programů reforem (NLPR) na roky 2005-2008 v jednotlivých členských státech Unie. Práce ukazuje, že ve většině sledovaných zemí nebyl NLPR na programu plenárního zasedání, výjimkou byly rakouská Národní rada, slovenská Národní rada a Senát Parlamentu ČR. Studie dále dokládá, že v některých zemích byl do projednávání národních lisabonských programů reforem zapojen pouze jeden výbor (např. Belgie, Francie, Polsko) a v jiných zemích byl tento strategický dokument projednáván ve více věcně příslušných výborech (např. Finsko, Slovinsko, Estonsko).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Činnost parlamentu v období výkonu předsednictví v Radě EU: Studie č. 1.173
Částek, Michal ; Medková, Eva ; Němec, Jan ; Pecháček, Štěpán
Hlavním cílem studie je představit způsob zapojení čtyř národních parlamentů do projednávání agendy Evropské unie a jejich participace na přípravách a realizaci předsednictví dotyčných zemí v Radě EU. Práce si také klade za cíl poukázat na možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů Evropské unie a také na rostoucí možnosti parlamentní diplomacie a zapojování parlamentů do mezinárodněpolitických otázek. Pro naši studii jsme vybrali čtyři země, resp. národní parlamenty (Finsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko), které vykonávaly předsednictví v posledních letech (popř. se na předsednictví aktivně připravují - Finsko). S výjimkou Itálie se jedná o členské státy se srovnatelnou velikostí s ČR a zkušenosti jejich národních parlamentů poskytují vhodnou inspiraci pro zapojení českého parlamentu do předsednictví v Radě EU. Poslední část studie se věnuje současnému zapojení Parlamentu České republiky, s důrazem na Poslaneckou sněmovnu, do projednávání agendy Evropské unie a možnostem zapojení českého parlamentu do předsednictví ČR v EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Proces sestavování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích: Srovnávací studie č. 1.184
Částek, Michal
Předložená komparativní studie se věnuje postupu při sestavování a schvalování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích. Studie byla zpracována na základě odpovědí národních parlamentů na otázky, které položil Parlamentní institut prostřednictvím databázového systému ECPRD, tak na základě dostupných internetových pramenů a odborné literatury. Studie nastiňuje možné důsledky vyplývající jak z případného neschválení státních závěrečných účtů tak z pochybení státních orgánů při hospodaření s veřejnými prostředky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příprava Slovenska na přijetí eura - strategie, konvergence, očekávané dopady
Ondová, Michaela ; Částek, Michal (vedoucí práce) ; Řehořová, Veronika (oponent)
Bakalárska práca pojednáva o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Od samých začiatkov ako bol vstup SR do Európskej únie a z toho vyplývajúcich podnetov pre menovú politiku až po samotné prijatie eura. Práca rozoberá jednotlivé etapy ? od určenia stratégie, harmonogramu a ďalej samotnú konvergenciu a pripravenosť ekonomiky a republiky zaviesť spoločnú európsku menu. Od konvergencie prechádza k analýze očakávaných a predpokladaných dopadov zo zavedenia eura na Slovensku.
Postavení Švýcarska vůči Evropské unii
Kubíčková, Dagmar ; Částek, Michal (vedoucí práce)
Úkolem této bakalářské práce je popsat vývoj bilaterálních vztahů mezi Švýcarskem a Evropské unie od poválečného období až do současnosti. Práce se zároveň zabývá postavením Švýcarska vůči Evropskému hospodářskému prostoru a Evropskému sdružení volného obchodu. Jádrem vztahů mezi Švýcarskem a Evropskou unií jsou bilaterální dohody - všechny důležité jsou v práci popsány. Dalším cílem je analýza procesních náležitostí bilaterálních smluv. Na konci jsou nastíněny možné budoucí perspektivy vývoje bilaterálních vztahů a shrnuty výhody i nevýhody potenciálního členství Švýcarska v Evropské unii.
Mobilita pracovních sil v EU po zapojení střední a východní Evropy do vnitřního trhu EU
Vomastková, Lucie ; Karpová, Eva (vedoucí práce) ; Částek, Michal (oponent)
Popis geografické pracovní mobility se zaměřením na období od vstupu deseti nových členských států do EU v roce 2004 do roku 2007. Kromě popisu hlavních proudů pracovních sil (tedy rozdělení oblasti na vysílající a hostitelské země) či důvodů využívání pracovní mobility občany EU je v práci uvedena typizace ?pracovně-mobilního Evropana ?, tedy charakteristika skupiny, která k pracovní mobilitě nejvíce tíhne, dále jaké zásady a pravidla tuto skupinu v mobilitě podporují a jaké jsou jejich hlavní překážky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Částek, Marek
1 Částek, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.