Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení hydroxykyselin včetně jejich nízko- a vysokomolekulárních derivátů
Lysáková, Klára ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení hydroxykyselin a jejich nízko- a vysokomolekulárních polymerů. Teoretická část pojednává o jejich vlastnostech, výrobě a využití. Polymery těchto látek jsou hojně využívané jako biodegradabilní plasty a jako vstřebatelné šicí materiály. Experimentální část je zaměřena na stanovení celkového složení a dále pak složení a množství nečistot vybraných vzorků ethyllaktátu, laktidů a polylaktidu. Analýza probíhala pomocí plynové chromatografie (GC) a pomocí tandemových technik, ve kterých bylo využito spojení plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (GC/MS), popřípadě ještě spojení Head-Space GC/MS analýzy.
Detailní charakterizace pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie
Žvaková, Veronika ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat složení pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Při procesu pyrolýzy dochází k dekompozici složitých organických látek obsažených v pyrolyzovaném materiálu za vysokých teplot bez přístupu kyslíku. Složky par a aerosolů vznikající při pyrolýze, jež jsou schopny při snížení teploty zkondenzovat, vytvoří viskózní kapalinu, tzv. pyrolýzní olej, který je komplexní směsí velkého množství látek. V rámci práce byly analyzovány vzorky z mikrovlnné pyrolýzy dřevní štěpky a kalu z ČOV Modřice v Brně, které poskytla společnost Bionic Laboratories. Vzorky byly separovány na frakce pomocí sloupcové chromatografie na aktivovaném silikagelu. Jednotlivé frakce byly následně analyzovány pomocí plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí a také pomocí kompletní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí s analyzátorem doby letu. Látky, jež byly v pyrolýzním oleji identifikovány, můžeme rozdělit do těchto základních skupin: alkany, alkeny, aromatické uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, estery, karboxylové kyseliny a heterocykly.
Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin
Stávková, Markéta ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí GCxGC/TOF-MS. Ke studiu povrchové struktury listu pomocí SEM, byl zvolen vzorek listu meduňky lékařské. Snímky byly pořízeny před a po extrakčním procesu.
Occurrence of Antibiotics in the Environment
Seifrtová, Marcela ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Čáslavský, Josef (oponent) ; Montenegro, Maria da Conceiçãro Branco (oponent)
7 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Marcela Seifrtová Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Prof. Angelina Pena, Ph.D. Název disertační práce: Výskyt antibiotik v životním prostředí Výskyt léčiv a jejich metabolitů v životním prostředí je v posledních letech ve zvýšeném zájmu veřejnosti. Léčiva jsou látky určené mít speciální biologický účinek v organismu. Díky jejich fyzikálně-chemickým a biologickým vlastnostem mohou mít po uvolnění do životního prostředí důležitý vliv na lidské zdraví a na ekosystém. Léčiva nejsou považována za perzistentní látky z hlediska jejich poločasu, ale jsou neustále uvolňována do životního prostředí díky používání v humánní a veterinární medicíně. To má za následek dlouhodobou expozici pro vodní ekosystém. V současné době jsou léčiva považovány za velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a je prováděn rozsáhlý výzkum týkající se jejich výskytu, osudu a efektů na životní prostředí a různé druhy organismů. Antibiotika jsou velmi významná skupina léčiv široce využívaná v humánní a veterinární medicíně k léčení různých druhů infekcí. Hlavní problém výskytu antibiotik v životním prostředí je spojen s rozvojem antibiotické rezistence. Předkládaná disertační práce je hlavně zaměřena na vývoj a...
Posouzení vhodnosti PET drtě firmy PETKA CZ, a.s. pro výrobu granulátu k potravinářským účelům
Kabelíková, Lucie ; Kučerík, Jiří (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá recyklací polyethylentereftalátu a jeho následným zpracováním do podoby regranulátu splňujícího parametry vyžadované pro potravinářské využití. Je uveden stručný popis technologie recyklace, hodnocení jakosti PET vloček a druhy kontaminace vstupního materiálu. Dále je diskutována legislativa týkající se recyklace pro potravinářské účely a jsou popsány technologie regranulace. Byla potvrzena vhodnost těchto technologií pro zpracování konkrétních vzorků vloček. V experimentální části jsou porovnávány rozdíly vzorků regranulátu pomocí DSC a FT-IR. Bylo zjištěno, že mezi vzorky kvality pro potravinářské využití nejsou zásadní rozdíly. Byly provedeny testy na 200 kusů PET lahví (lahev, etiketa), na jejichž základě byl vstupní materiál rozdělen do 16 skupin. Byly definovány skupiny, které jsou nevhodné k recyklaci danou technologií. Dále byly zkoumány kontaminanty finálního produktu. Bylo určeno jejich přibližné složení a byla nalezena souvislost mezi etiketami lahví na vstupu a nečistotami na výstupu. Byly navrhnuty vhodná řešení ke snížení této kontaminace.
Látky terpenické povahy v rostlinách máty a jejich ovlivnění elicitací
Jančová, Nikola ; Čáslavský, Josef (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem terpenických látek obsažených v rostlinách máty. Terpenické látky jsou těkavé nízkomolekulární sloučeniny složené z několika isoprenových jednotek, které dávají rostlinám jejich typickou vůni a vyznačují se baktericidními a insekticidními účinky. Díky těmto účinkům je možné jejich využití jako botanické pesticidy, které nejsou toxické a nedochází ke vzniku rezistentních organismů. Každá rostlina však obsahuje velmi malé množství těchto látek, a proto se jejich množství zvyšuje za pomoci elicitorů. Elicitory aktivují v rostlině obranné mechanismy vedoucí ke zvýšené odolnosti a produkci sekundárních metabolitů. K identifikaci a kvantifikaci analytů byla použita metoda plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
Kapalné výpusti 14C v českých jaderných elektrárnách a odhad jejich radiologických dopadů
Chvátalová, Barbora ; Kotlík, Josef (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením aktivity 14C v kapalných výpustech z českých jaderných elektráren a jejím radiologickým dopadem na jejich okolí. V práci je shrnuta problematika kapalné výpusti 14C z několika jaderných elektráren ve světě, s nimiž jsou české jaderné elektrárny porovnány. Práce obsahuje popis kanalizační trasy kapalné výpusti od kontrolních nádrží až po výpust jak pro jadernou elektrárnu Dukovany tak pro jadernou elektrárnu Temelín. V práci jsou uvedeny naměřené hodnoty hmotnostních aktivit 14C v kapalných výpustech jaderných elektráren Dukovany a Temelín.Tato práce popisuje postup výpočtu ozáření reprezentativní osoby v důsledku kapalné výpusti 14C z jaderné elektrárny do vodotečí a uvádí vypočítané hodnoty ročního úvazku efektivní dávky pro jednotlivé věkové kategorie reprezentativních osob.
Fyzikálně-chemické aspekty ekologických teplonosných kapalin
Skolil, Jan ; Kráčmar, Stanislav (oponent) ; Vávrová, Milada (oponent) ; Čorňák, Štefan (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce rozvíjí složení nemrznoucích teplosměnných kapalin mimo tradiční jednodruhové glykoly vyráběné z propenu a ethenu. Na základě posouzení zejména fyzikálních vlastností zvažuje použití progresivních nemrznoucích látek glycerinu a propan 1,3-diolu a jejich směsí s klasickými glykoly, které nemají významné negativní účinky na životní prostředí a jsou v posledních letech vyráběny z obnovitelných surovin. Vzhledem k nutnosti volby určitého kompromisu mezi vlivy na jednotlivé teplosměnné vlastnosti, cenu, rozpustnost a podobně jsou zde stanoveny fyzikální vlastnosti vybraných směsí a synergický vliv jednotlivých složek, včetně receptur s glykoly: ethan-1,2-diolu a propan-1,2-diolu. U zkoumaných formulací byla kromě teplonosných vlastností posouzena i antikorozní ochrana běžných směsí inhibitorů koroze. Výsledkem celé práce je návrh několika nejperspektivnějších formulací směsi vícesytných alkoholů z hlediska jejich vlastností umožňujících přenos tepla, přijatelné náklady a hlavně omezení vlivu jejich použití zejména v teplosměnných systémech na zdraví člověka a životní prostředí. Znalosti fyzikálních vlastností vodných roztoků směsí vícesytných alkoholů též pomohou k perspektivnějšímu využití recyklátu získávaného z plánované regenerační linky na glykoly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čáslavský, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.