Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Programy pro původce domácího násilí
Kubešková, Veronika ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Předložená diplomová práce si klade za cíl představit podobu a efektivitu programů pro původce domácího násilí. Práce je rozdělena na dva stěžejní celky. Prvním celkem je literárně přehledová část a druhým je realizovaný výzkum vztahující se k předchozí te Literárně přehledová část shrnuje cíle programů a celkovou podobu (formu, průběh, využívané metody a techniky) programů. Nejvýznamnější pasáží je kapitola o efektivitě programů a posléze segment vypovídající o prvcích zvyšujících efektivitu daných programů. Na kapitolu o efektivitě programů totiž navazuje uskutečněný výzkum, který se zaměřuje především na subjektivní zhodnocení (vnímanou efektivitu) navštěvovaného programu ze strany absolventů. Empirická část je rozdělena do třech samostatných úseků: 1. vytvoření sítě původci domácího násilí, 2. tematická analýza vycházející ze závěrečných evaluačních dotazníků jednotlivých programů, 3. vyhodnocení rozhovorů absolventy programů. Klíčová slova Domácí násilí, původce násilí, program pro původce násilí, podoba programů, efektivita programů, prvky zvyšující efektivitu
Vybrané psychologické aspekty období dospívání a rané dospělosti u osob se získaným tělesným handicapem (se zaměřením na kvadruplegii a paraplegii)
Lindenthalová, Tereza ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty období dospívání a rané dospělosti u osob se získaným tělesným postižením se zaměřením na paraplegii a kvadruplegii. Psychologických aspektů, které se váží k získané míšní lézi u osob v období dospívání a rané dospělosti, je mnoho. Tato práce se zaměřuje pouze na některé z nich. Na základě studia zahraničních i českých výzkumů, studií a nejnovějších poznatků práce popisuje vybrané okruhy jako například: copingové strategie využívané mladými paraplegiky a kvadruplegiky, jejich životní spokojenost a vliv participace ve společnosti na celkovou adaptaci na poranění. Také jsou zmíněny bariéry, které stojí na cestě jedince s postižením za začleněním se do společnosti. Práce pojednává o postižení jako o náročné životní situaci, jako o výzvě. V praktické části se zabýváme návrhem výzkumu zaměřeného na dívky v období dospívání se získanou paraplegií a kvadruplegií. Předmětem zkoumání bude kvalita života těchto dívek ve vztahu k různým proměnným. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kritéria volby prvního sexuálního partnera v populaci dospívajících
Lexová, Eliška ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kritérii, která ovlivňují volbu prvního sexuálního partnera v období dospívání. Práce se zabývá sexualitou dospívajících a zahájením sexuálního života vzhledem k jejich psychosexuálnímu vývoji. Dále se práce věnuje otázce, co se podílí na vytváření sexuality v tomto období, jakým způsobem se na tom podílí původní rodina, sexuální výchova, média či vrstevníci. Taktéž práce rozebírá různé vlivné teorie výběru partnera, které s volbou prvního sexuálního partnera mohou souviset. Empirická část se zaměřuje na návrh výzkumného projektu, který se formou rozhovorů zaměřuje na to, jaká jsou konkrétní kritéria, podle kterých dospívající volí svého prvního sexuálního partnera. Také se zabývá různými okolnostmi sexuálního debutu, které nám pomohou ucelit náhled na celou problematiku. Klíčová slova adolescence, sexualita, sexuální debut, kritéria volby
Deprese a posttraumatická stresová porucha jako důsledek domácího násilí
Pšák, Adam ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Trojanová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá současným fenoménem domácího násilí. V první části seznamuje čtenáře s jeho specifiky, charakteristickým průběhem a vlastními formami, tedy způsoby, kterými se násilí v partnerském vztahu může projevovat. Práce poukazuje na různorodost domácího násilí ve svých projevech, seznamuje čtenáře s takzvaným "cyklem domácího násilí", díky kterému je samotné domácí násilí velmi dobře definovatelné. Jedním z cílů práce je vymezit pojmy "posttraumatická stresová porucha" a "deprese" právě v kontextu domácího násilí, ale i poukázat na vlastní projevy a symptomy těchto poruch. Posledním úkolem literárně přehledové části je nabídnout vybrané možnosti terapeutické práce s oběťmi domácího násilí v podobě krátké intervence, kapitola seznamuje čtenáře s vybranými přístupy, které se v práci s oběťmi domácího násilí mohou využívat a na základě výzkumů jsou považovány za efektivní. V druhé části práce je navržen výzkum, který porovnává oběti domácího násilí a oběti párového násilí. Jeho cílem je pokus o nalezení potenciálních hrozeb v podobě posttraumatické stresové poruchy a depresí právě u obětí domácího násilí a osob, které ukončili konfliktní vztah.
Resilience u dětí vystavených domácímu násilí a její posilování v rámci vybraných terapeutických přístupů
Heřmánková, Zlata ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Trojanová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice dětí vystavených domácímu násilí. Literárně přehledová část práce stručně seznamuje čtenáře s fenoménem domácího násilí, jeho typy a možným průběhem. Poté se zabývá dětmi vystavenými domácímu násilí, zmiňuje především formy vystavení násilí a jeho možné důsledky. Následně se věnuje resilienci a jejím specifikům u dětí vystavených domácímu násilí. Dále popisuje vybrané terapeutické přístupy využívané při práci s těmito dětmi. Důraz v nich klade na posilování resilience. Podrobněji se věnuje praxi v České republice. V empirické části práce je navržen kvantitativní výzkum týkající se posilování resilience v rámci terapie u dětí zasažených domácím násilím. Klíčová slova domácí násilí, děti, resilience, terapie
Vybrané psychologické aspekty rasismu
Medková, Emilie ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vybranými psychologickými aspekty rasismu. V úvodu definuji základní pojmy problematiky a ve stručnosti představuji širší kontext problematiky. Těžiště práce je věnováno psychologickým formám rasismu, tedy rasistickým postojům, stereotypům a předsudkům a jejich měření. Důležitá je také část věnující se možným psychologickým kořenům rasismu a psychologickým teoriím, které rasismus vysvětlují. Další kapitola je věnována specifikům období adolescence v kontextu rasismu. Výzkumná část představuje explicitní a implicitní měření postojů dospívajících k etnickým či národnostním menšinám, které hrají v tuzemsku výraznější roli. Výzkumu se účastnilo 404 studentů středních škol. Kromě výsledků jednotlivých částí výzkumu je přínosná také vzájemná korelace metod a srovnání s předchozími studiemi, které naznačuje složitost problematiky.
Možnosti intervence nezletilých pachatelů násilné trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody
Faberová, Karolína ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Bakalářská práce se věnuje zmapování intervenčních programů určených pro nezletilé odsouzené za násilnou trestnou činnost, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. V rámci první, literárně-přehledové části práce, jsou předloženy psychosociální kontexty vývojového období adolescence se zaměřením na rizikové faktory na straně rodiny a vrstevnické skupiny. Dále se zabýváme rizikovým chováním v adolescenci, jako jsou projevy agrese a delikventního, či kriminálního jednání. Pak předkládáme vybrané intervenční a terapeutické programy, které kladou důraz na sociální interakci, zvládání impulzivní a agresivních projevů, ale také odpovědnosti za své chování a trestný čin. Tato část bakalářské práce současně nastiňuje rizikové aspekty, které můžeme podchytit vhodnou intervencí. V souvislosti s tím je navrženo výzkumné šetření, které se zaměřuje na změnu chování a rozvoj sociálních dovedností, jako výsledek intervenčního programu určeného nezletilým pachatelům násilné trestné činnosti.
Možnosti práce s nezletilými pachateli trestné činnosti mimo výkon trestu odnětí svobody
Růžičková, Linda ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Trojanová, Hana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o možnostech práce s nezletilými pachateli trestné činnosti mimo výkon trestu odnětí svobody. Literárně přehledová část si klade za cíl shrnout aktuální poznatky z dané problematiky. Je zde nastíněna současná situace kriminality mladistvých ve společnosti i v oblasti právních úprav. Zmapovány jsou také možnosti konkrétního umístění a problematika odlišnosti potřeb v porovnání s běžnou populací mladistvých. Jádrem práce je část, která pojednává o současných možnostech toho, jakým způsobem lze s dětmi pracovat tak, aby docházelo k co nejeefektivnější nápravě ve smyslu úspěšné resocializace a minimalizace recidivy. Práce obsahuje také návrh výzkumného šetření, který tématicky navazuje na literárně přehledovou část. Jedná se o kvantitativní výzkum, který si klade za cíl zkoumat působení intervencí na jednu z charakteristik jedince, která je důležitá v procesu řízení chování, a to na locus of control. Klíčová slova: intervence nezletilých pachatelů, ústavní výchova, ochranná výchova, recidiva nezletilých pachatelů, locus of control
Frustrační tolerance u adolescentů se závislostní problematikou
Plachá, Jana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem reagují dospívající, kteří užívají návykové látky, na běžnou životní zátěž a zda se jejich odpovědi liší od běžné populace vrstevníků. K tomuto účelu byla použita česká verze Rosenzweigova obrázkového frustračního testu (C-W). Teoretická část shrnuje poznatky o frustraci a možných projevech reakcí na ni. Kromě toho zasazuje tento fenomén do terminologického a teoretického rámce. Též se zabývá etapou dospívání z pohledu možných zátěžových situací a předkládá případné způsoby odpovědí adolescentů na tyto okolnosti. Nakonec popisuje možné příčiny a projevy závislosti u dospívajících. Záměrem praktické části je předložit, jakou podobu mají odpovědi 40 dospívajících uživatelů psychoaktivních látek na běžné frustrující situace ve srovnání s běžnou vrstevnickou populací. Konkrétně bylo šetření zaměřeno na směr agrese, typ agrese a superego vzorec I, tedy reakci na nařčení či obvinění. Získané výsledky šetření z hlediska směru agrese ukazují, že dospívající užívající drogy viní z frustrující situace nejčastěji okolí nebo od něj očekávají řešení. Častěji volí sebeobviňující způsob reakce, než aby se snažili přes frustraci přenést nebo se agresi vyhnout. Z pohledu typu agrese se zkoumaná skupina nejvíce orientuje na obranu sebe nebo svého chování. Častěji u...
Aktuální vztah s matkou a vzpomínky na matku z dětství a dospívání u mladistvých odsouzených chlapců
Miechová, Michaela ; Čáp, David (oponent) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Cílem této rigorózní práce bylo zjistit, jak mladiství odsouzení aktuálně vnímají svůj vztah s matkou a jaké vzpomínky na matku se jim vybavují. Teoretická část pojednává o psychologických aspektech vztahu matka-dítě. Přibližuje charakteristiku problémového chování adolescentů a v neposlední řadě se zabývá problematikou autobiografické paměti a utvářením vzpomínek. Empirická část si pak klade za cíl najít možné společné znaky mezi aktuálním emocionálním vnímáním svého vztahu k matce a emocionálním laděním vzpomínek na ní. O to se pokouší prostřednictvím především kvantitativní studie odpovědí 50 mladistvých odsouzených z Věznice Heřmanice. Klíčová slova: vztah matky s dítětem, problémové chování, mladiství odsouzení, autobiografická paměť, vzpomínky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čáp, D.
1 Čáp, Dalibor
3 Čáp, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.