Závěrečné zprávy z projektu

Závěrečné zprávy z projektu Nalezeno 813 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alternativní metoda pro stanovení akutní toxicity chemických látek a odhad akutní toxicity jejich směsí
Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav organických syntéz, Centrum ekologie, toxikologie a analytiky, Pardubice-Rybitví ; Tichý, Miloň
Úkolem projektu bylo zjistit, zda údaje o akutní toxicitě, měřené v testech na obratlovcích, lze odhadnout výpočtem z údajů o akutní toxicitě, získaných na nižších organismech, případně z fyzikálně-chemických vlastností chemikálií.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha
Cílem práce je zevrubné posouzení alternativních zdrojů energie nejen s ohledem na jejich ekologické dopady, ale také na jejich dopady na celou společnost. Projekt obsahuje: Posouzení ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS; Vzorce chování člověka – nároky na energii současné a budoucí společnosti, pokud bude probíhat vývoj jako „business as usual“; adaptace člověka na proměnné životní podmínky; Zhodnocení potřeby energie pro neplýtvavý, leč kvalitní život; cesty ke snížení energetické náročnosti, potenciál úspor (proces dematerializace); Politická strategie a priority – jak dosáhnout udržitelné hladiny spotřeby energie v ČR v dlouhodobém měřítku; Synergie a antagonismy jednotlivých obnovitelných a alternativních zdrojů energie - dopady ve vztahu k udržitelnému rozvoji; Globální rozdělení energetických zdrojů a nejlepší cesta pro ČR v získávání energie ve střednědobém měřítku; Energetické a jiné krize (přizpůsobení energetického systému krizím; krize, přežití a zaměstnanost; adaptace člověka na krize).
Výzkum a analýza podmínek a administrativních bariér připojování obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny k rozvodným sítím v ČR
EkoWATT, Praha ; Beitler, Leonard ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Beranovský, Jiří ; Srdečný, Karel ; Nenička, Tomáš
Předmětem projektu je výzkum a analýza podmínek současné a připravované legislativy, vyhlášek a podmínek jednotlivých rozvodných závodů z hlediska administrativních bariér rozšiřování obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny. Podařilo se identifikovat 14 administrativních bariér týkajících se výroby elektřiny z některého z obnovitelných zdrojů. Teoretickou analýzu doplňuje 5 případových studií.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Dynamika současných tundrových ekosystémů Krkonoš v závislosti na environmentálních změnách
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Kociánová, Milena ; Vaněk, Jan
Úkoly řešené v letech 2000 - 2004 v rámci subprojektu 3: Sledování fenologie a některých kvantitativních parametrů vybraných rostlinných druhů v závislosti na změnách mikroklimatu; Studium kompetičních vztahů vybraných travních dominant krkonošské tundry; Srovnávací studie syngeneze smilkových luk svazu Nardo-Caricion rigidae Nordhagen 1936 v Krkonoších a Skandinávii; Studium vývoje reprodukce porostů kleče v různých podmínkách prostředí, studium struktury a vývoje původních populací kleče horské s diversifikovanou prostorovou a věkovou strukturou; Dynamika klečových porostů - parametry prostorového modelu; Multidisciplinární zhodnocení periglaciálních jevů krkonošské tundry; Dynamika vývoje a diversifikace komplexu rašelinišť a návazných ekosystémů.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků: Část 3: Metodický pokyn pro "Hodnocení možností vzniku kumulativních a synergických jevů okresním úřadem podle § 20 písmeno f) zákona č. 353/1999 Sb."
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Metodika se skládá ze tří částí: část 1 Metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů, část 2 Návod na použití metodologie skládající se z praktického návodu na použití metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů, kterou uvádí část 1 a část 3 Technická příloha mající za úkol pomoci s použitím metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů. V Technické příloze je rovněž uveden seznam nebezpečných látek s jejich kódy nebezpečnosti a ilustrativní příklad na použití metodiky.
Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR
Správa ochrany přírody, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Hort, Libor
Standardizace základní terminologie související s klíčovými koncepčními rozhodnutími při managementu lesních rezervací, stanovení kritéria pro posuzování přirozenosti lesních porostů a kritérií pro ponechávání přirozených lesů samovolnému vývoji podle typů stanovišť. Doplnění a standardizace metodiky podrobného výzkumu dynamiky vývoje přirozených lesů a zpracování metodiky a pracovních postupů pro monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji. Šetření za účelem vylišení konkrétních lokalit přirozených lesů v České republice se současným podrobným šetřením přírodních poměrů na těchto lokalitách. Stabilizace a doplnění sítě trvalých ploch pro výzkum dynamiky vývoje přirozených lesů. Vytvoření a stabilizace sítě trvalých ploch pro provádění monitoringu vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji včetně provozního ověření sběru a zpracování dat formou pilotního projektu na lokalitách s různými přírodními podmínkami a různým porostním typem. Navržení systému centrální správy dat a převedení požadovaných údajů do databáze evropských lesních rezervací EFI - přímá návaznost na projekt VaV/610/1/99-1.2.
Zmapování a zhodnocení geodynamických jevů na území Národního parku České Švýcarsko
IG Ateliér s.r.o., Hřensko
Práce provedené v rámci tohoto projektu byly spojené s terénním vyhledáváním nestabilních skalních objektů, či jiných projevů nestabilit území, jako je např. eroze. Zjištěné nestabilní skalní útvary byly dokumentovány, jejich pozice byly vyznačeny v příslušné mapě a na vybraných skalních objektech bylo zahájeno bezpečnostní kontrolní sledování. Všechny výstupy spojené s řešením projektu byly v závěrečné fázi převedeny do digitální podoby dle požadavků Správy národního parku.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Návrh metodiky posuzování vlivu energetických toků na životní prostředí
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Účelem této části projektu je navrhnout metodiku posuzování stavu životního prostředí a predikce jeho vývoje na principu hodnocení energetických toků v daných systémech. V první části se popisuje navržená metodika analýzy energetických toků, ve druhé části je pak tato metodika demonstrována na případové studii. Případová studie: Vliv energetických procesů v ČR na životní prostředí v roce 1996.

Závěrečné zprávy z projektu : Nalezeno 813 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.