Výzkumné zprávy

Výzkumné zprávy Nalezeno 7,033 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017
Soukalová, Kateřina ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel ; Děd, Vilém ; De Moraes, K. R. ; Jůza, Tomáš ; Souza, Allan T.
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Boborová, K. ; Michalička, P. ; Zemanová, Z. ; Kočvara, Luboš ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. QJ1620240 v roce 2018
Blabolil, Petr ; Kubečka, Jan
Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného plůdku bolena dravého.
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2018
Jůza, Tomáš
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt.
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2017
Peterka, Jiří
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.
SMV-2018-19: Systém pro analýzu EKG
Plešinger, Filip ; Jurák, Pavel ; Halámek, Josef ; Viščor, Ivo
Předmětem smluvního výzkumu je vývoj algoritmů pro automatické zpracování EKG z jednosvodových EKG holterů. Jmenovitě se jedná o:\n- vývoj algoritmu pro detekci QRS komplexů s důrazem na odolnost vůči rušení\n- vývoj algoritmu pro analýzu arytmií na základě RR intervalů a dalších ukazatelů. Algoritmus využívá strojové učení (neuronovou síť). Vstupem jsou informace o QRS komplexech a další deskriptory extrahované z EKG signálu; výstupem je kategorie hodnoceného EKG bloku (fibrilace síní, AV-blok, nekvalitní signál, supraventrikulární extrasystoly, komorové extrasystoly, sinusový rytmus, supraventrikulární tachykardie a komorová tachykardie)\n- implementaci algoritmů jako software pro .NET platformu v jazyce C#; cílová aplikace je optimalizována pro použití na vícevláknových počítačích (předpokládán výpočetní server zhotovitele).
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Hartman, Miloslav
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
SMV-2018-05: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan ; Horáček, Miroslav ; Meluzín, Petr ; Chlumská, Jana ; Král, Stanislav ; Kolařík, Vladimír ; Krátký, Stanislav ; Knápek, Alexandr
Vývoj přesných reliéfních struktur v křemíku určených pro testování zobrazování v rastrovacích elektronových mikroskopech (REM). Pro přípravu preparátů byly využity mikro litografické techniky opracování křemíku. Byly vyvinuty přípravky pro technologické operace depozice a rezistu a pro operace leptání. Optimalizace bylo dosaženo i v oblasti transferu reliéfní struktury do křemíkové podložky při anizotropním leptání, díky modifikacím leptací aparatury. Pro kontrolu a vyhodnocení jakosti čipů mezi jednotlivými technologickými operacemi byly vyvinuty standardizované postupy.
SMV-2018-07: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel
Vývoj různých druhů beam splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45° a depozice jejich funkčních vzorků.
SMV-2018-06: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování
Oulehla, Jindřich ; Pokorný, Pavel
Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů.

Výzkumné zprávy : Nalezeno 7,033 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.