Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,580 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem...
Studium regulace NADP - malátdehydrogenasy (dekarboxylační) a vliv stresu na tento enzym
Doubnerová, Veronika
4. Závér l. Z listůtabiůal Nicotiana tabacum L. byla izolovrfura nefotosyntetická cýosolová isoforma NADP-dependentní matátdehydÍogenasy (oxaloacetát-dekarboxy|ační) (EC l.l.l.a.; NADP-ME) o výsledné specifické aktivitě 0,95 pm'ol.miďI.mgl, rolďivní molekulové hmotnosti jedné podjednotky tetameru - 67 0oo, pI 5,5 a pH optimu 7,| - 7,4. By|y stanoveny kinetické parametry tétoisoformy pro subshát L-malfu a NADP+ v pfftomnosti kofaktorů tutď-' u"1 co1 Ni1 stejně jako byly sledovríny záúslosti reakčnich rychlostí na koncentaci jednotlivých iontů. Závislost reakčnírychlosti na koncentraci Mn2* iontů byla signoi&írníse silnou pozitivní kooperďivitou a vysokou hodnotou Hillova koefi cientu 7,5. -10- 2. Mechanismus dvousubstnítové reakce katalyzované Njako uspořádaný sekverrční. IADP-ME z listů tabríku by| určen 3. Regulace NADP-ME isoÍbrmy purifikované z listů energeticky boha!Ími lát g|yko|ýZy. kami (cTP, ATP a ADP)' 4. Vlivem biotického s[ ke anýšení.kti"ity ;:;í;.TTH::,í::r"*@VY) došto vprůběhu infekce kmenem PVY1 tat *;;""',:Jfr".:,:":::l i kořenech N. fubacum L.' a to jak aktivity než ".*",,.u'1j";J;:il#'fiT kmen PVY. způsobil nixi ',"ys"ni #:,:;il";"1y'-;;#;;'"f, il.:'3T]"",;;1ňTť: 5. Transgenní rost|iny Nicotiana bbacuml. s vnesen.. z A viru bramboru a tt m u| ti fu nkčnío",,"ř" Jř:':...
Rekombinantní fragmenty protilátek
Král, Vlastimil
6. ZÁvĚn Cílem této disertace bylo rozvinout v tuzemských podmínkách technologii příprav1, rekombinantních fragmentů protilátek a ověřit ce|ý postup na několika modelových monok|onálních protilátkách potenciálně využite|ných v diagnostice a terapii. Pro čtyři protilátky' mAb TU-20, M75, MEM97 a F||,2'32' byly zkonstnrovány rekombinantní fragmenty v ruzných formátech (scFv fragmenty monovalentní i bivalentní' tzv. diabody; intrabod)' pro intracelulámí expresi) a pro .iejich hetero|ogní expresi byly použity vektory umožňrrjícíexpresi vE. coli (ve ťormě c1,toplasmatíckých inkluzí' periplasmatických irrktuzí a v rozpustné formě) a v hmyzích 52 buňkách (exprese glykosylovaných ťorem scFv Ířagmentťr do nrédia). V případě exprese proteinťl v nerozpustne formě byly vyvinuty rel|aturačnípostupy pÍo získáni aktivních forem scFv fragmenhi. By| testován vliv délkylinkeru .(GlyaSer)". (kde x je I až4)spojujicího varíabilní doménu lehkého a těŽkého řetězce na vznik ruzných muItirnerních forem scFv. Jako optinrátní pro vznik pouze lrronon|emího scFv fragmentu se ukiizala déIka 20 arninokyse|in. ScFv s linkerem 15 arninokyse|in dlouhýn je srněsí mono-, di. a trimernich forern scFv, .;ejichž zastoupeni je ávislé na koncentraci scFv v roztoku (se vzrustajíci koncentrací vzrůstá množstvínásobných forem scFv, hlavně dimeru)....

Rigorózní práce : Nalezeno 6,580 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.