Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,194 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokušení svatého Antonína. Motiv novodobé a moderní tvorby mezi textem a obrazem.
Hekrdlová, Alice ; Wittlich, Petr (oponent) ; Rakušanová, Marie (oponent)
Diplomová práce zkoumá Pokušení svatého Antonína v poslední čtvrtině 19. století ve Francii a v Belgii. Na rozboru vybraných děl ukazuje variabilitu jeho ikonografie a zároveň obsahovou komplexnost, v níž se odráží dobový vztah k náboženství, historii, vědě, exotismu, erotice a dalším oblastem, s nimiž je konfrontován člověk žijící v epoše velkých změn. Důraz je kladen na význam románu Pokušení svatého Antonína od Gustava Flauberta a jeho roli inspiračního zdroje pro výtvarné umění, v obecnější rovině je řešena také problematika vztahu textu a obrazu. Stať o umění fin de siècle se opírá o přehled celkového vývoje Pokušení svatého Antonína v literatuře i výtvarném umění a o historické, společenské a náboženské souvislosti, v jejichž kontextu se postava svatého Antonína postupně stala trvalou součástí francouzské kultury.
Vliv evropské tradice na kulturu Hispánské Ameriky v esejích A. Reyese a P. Henríqueze Ureñi
Lukešová, Alice ; Poláková, Dora (oponent) ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (oponent)
Diplomová práce se soustředí na téma proměny evropské tradice na půdě mnohokulturní Hispanoameriky, jak je reflektována v esejích Alfonse Reyese a Pedra Herníqueze Ureñi. První část je věnována teorii eseje a dále utopii jako způsobu myšlení, nikoliv literárnímu žánru. Podává základní přehled o životě autorů a jejich spolupráci ve spolku Ateneo de la Juventud. Druhá část se zabývá vybranými esejemi, přičemž jednotlivá témata rozčleňuje do tří okruhů. První okruh se věnuje specifickému způsobu kolonizace španělské Ameriky a postoji, jejž nově vzniklé státy k tomuto dědictví zaujaly. Druhý okruh si všímá propojení kultury hispanoamerických zemí s evropskou tradicí; vlivu, proměny a nových forem, jež evropská kultura nabývá v Hispánské Americe; zabývá se otázkou vztahu k evropskému kulturnímu dědictví (napodobovat či tvořit?); vytvářením osobité kultury; universalismem a syntézou kultur. Třetí okruh je směřován do budoucnosti. Vyzdvihuje význam kultury, v jejímž rámci je pociťována největší sounáležitost mezi jednotlivými zeměmi a potřebu obnovení humanitních oborů ve školství. Závěr práce prokazuje vyspělost americké kultury, jež není pouhým imitátorem kultury evropské, ale západní civilizaci obohacuje novými originálními prvky. Svou budoucnost chce Amerika dále stavět na utopii, ne však již jen v...
"I přišli k nám tito soldáti..." Město Slaný za třicetileté války optikou pramenů městské kanceláře.
Kmochová, Romana ; Čornejová, Ivana (oponent) ; Ďurčanský, Marek (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny
Přidalová, Ivana
Od roku 1989 prošlo Česko řadou změn. Stále významnější součástí české společnosti jsou osoby s cizím státním občanstvím, jež se stěhují nejčastěji do Prahy. Hlavní město je cílem ekonomických migrantů, ale též cizinců, kteří zde hledají nový domov. Cílem diplomové práce je poznat prostorové vzorce stěhování obyvatelstva v Praze v letech 1992-2011 a vysvětlit geografické podmíněnosti migračních pohybů. První část práce diskutuje teoretické přístupy zabývající se mobilitou, zejména migrací a rezidenční mobilitou. Další kapitola představuje vývoj migrace obyvatelstva v Praze a shrnuje základní poznatky o nejpočetnějších skupinách cizinců žijících v hlavním městě. Na základě dat z registrů migrace jsou identifikovány obecné trendy ve stěhování obyvatel mezi lokalitami podle převažujícího typu zástavby, následně je analyzována migrační aktivita obyvatel Prahy podle státního občanství. Případová studie urbanistického obvodu Nové Butovice-západ v závěrečné části práce pomocí triangulace výzkumných metod ověřuje reliabilitu statistických dat o počtu a pohybu cizinců v Praze a analyzuje vliv imigrace ruských občanů na proměnu sociálního prostředí zájmové lokality.
Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
Matěková, Radka ; Surynková, Petra (vedoucí práce)
Práce se zabývá průměty ploch v rovnoběžném či středovém promítání a algoritmizací jejich tvorby. Poskytuje přehled o diferenciální geometrii ploch. Vysvětluje základní pojmy, dává návod ke hledání parametrických vyjádření několika typů ploch. Věnuje se základům promítání, pojednává o promítání rovnoběžném a středovém. Ukazuje výpočet průmětu plochy v daném promítání, ve speciálních případech uvádí výpočty obrysu plochy. Obsahuje programovou dokumentaci k implementovaným algoritmům. Programy slouží k zobrazování objektů v zadaných promítáních. Použití středového promítání je demonstrováno na anaglyfech. Výstupem práce jsou rovněž programy umožňující tvorbu anaglyfů. Přílohou práce jsou 3D brýle (red cyan) a CD, na němž lze najít diplomovou práci a složku mfiles, v níž jsou uloženy navržené programy. Práce je určena všem zájemcům o problematiku zobrazování ploch a je využitelná ve výuce deskriptivní geometrie či matematiky na střední i vysoké škole.
Theoretical Investigation of Mechanisms of Chemical Reactions Taking Place in Microporous Materials
Položij, Miroslav
Pomocí výpočetních metod byly zkoumány mechanismy tří chemických reakcí: Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce katalyzované organokovovým materiálem (tzv. "metal- organic framework") Cu3BTC2 a intramolekulární cyklizace nesaturovaných alkoholů katalyzovaná zeolitem H-ZSM-5. Bylo zjištěno, že reakční mechanismus všech tří reakcí je ovlivňován vysokou koncentrací aktivních míst v použitých katalyzátorech. Vysoká koncentrace adsorpčních míst dovoluje interakci reakčních intermediátů s více aktivními místy zároveň. V případě Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce dochází ke snížení aktivačních bariér v důsledku interakce reakčních intermediátů se dvěma katalyticky aktivními místy současně. Opačný efekt byl nalezen pro cyklizaci alkoholů v zeolitu, pro kterou bylo zjištěno, že současná interakce s dvěma aktivními místy zvedne aktivační bariéru reakce a zároveň omezí difúzi uvnitř zeolitu. Studie reakčního mechanismu Knoevenagelovy reakce odhalila (doposud nepopsanou) dynamickou tvorbu defektů v mříži organokovového materiálu. Tento defekt následně katalyzuje Knoevenagelovu reakci. Oba nově popsané efekty nabízí interpretaci dalších vlastností mikroporézních katalyzátorů s vysokou koncentrací aktivních míst.
Ověření psychometrických charakteristik české verze RBANS
Brodská, Veronika ; Krámská, Lenka (oponent) ; Kulišťák, Petr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá českou verzí původně americké neuropsychologické baterie RBANS (angl. Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status). Cíle práce jsou dva: ověření stability v čase české verze testu a posouzení ekvivalence alternativních verzí testu, formy A a B. Teoretická část se věnuje neuropsychologické diagnostice a jejím metodám, dále představuje neuropsychologickou baterii RBANS, popisuje testovou metodu, testový materiál a organizaci škály a připomíná využití RBANS v klinické praxi prostřednictvím celé řady zahraničních studií. Praktická část vyhodnocuje data získaná opakovanou administrací metody souboru 46 zdravých dobrovolníků ve věku od 20 do 77 let. Časový interval retestu byl 1 měsíc. Stabilita v čase byla hodnocena koeficientem stability a ekvivalence forem A a B byla hodnocena koeficientem ekvivalence. Dále byly hodnoceny možné korelace s dosaženým vzděláním a věkem. Zjištěné koeficienty stability byly u celkového skóru 0,75 a 0,71 a u indexových skórů se pohybovaly od 0,43 do 0,85. Koeficienty ekvivalence byly u celkového skóru 0,72 a 0,71 a u indexových skórů se pohybovaly od 0,43 do 0,87. Efekt zácviku byl prokázán u celkového skóru a u indexových skórů Bezprostřední paměť, Pozornost a Oddálené vybavení. Ve výsledcích nebyly nalezeny dostatečně významné...
Suicidium v penitenciární praxi
Dohnal, Petr ; Boukalová, Hedvika (oponent) ; Loneková, Katarína (oponent)
This rigorous work deals with important phenomenon which is known by humankind from time out of mind. It is the phenomenon of suicide, intensified in this case by the fact that it happens behind bars among convicted people who are imprisoned or held in custody. These people find themselves in completely different living conditions than they were used to. Hardly anybody can put up with it completely and that is the reason why frustration occurs which leads to aggression, apathy and others. In critical situations it can lead to self-harming, attempted suicide or even successful suicide. The aim of this rigorous work is thus explanation of causes of suicidal acting of accused and imprisoned people. The work deals with complex view of suicide rate among Czech convicts in the Czech prison system. It is focused on basic terms of suicide, its solutions, theory of aggression and own issues of suicide in penitentiary practice. Basic fundaments of this rigorous work are epistemological solutions arranged as follows: terminological, philosophical, religious, historical and psychological. It continues in theory of aggression finished by automutilation. The core of the work lies in the analysis of suicidal behavior of convicted people in penitentiary practice and their comparison from 2012 to 2015, except for...
Podmínky přijetí nevlastního otce dítětem a život ve složené rodině očima dětí a nevlastních otců
Matoušková, Kateřina ; Šulová, Lenka (oponent) ; Mertin, Václav (oponent)
Předkládaná práce se zabývá tematikou složených rodin, nevlastního otcovství a zkušeností dětí a nevlastních otců ve složených rodinách. Práce měla tři hlavní cíle: a) zjistit, nakolik děti ze složených rodin přijímají svého nevlastního otce za člena nejbližší rodiny, b) zmapovat výchovné styly ve složených rodinách a zjistit, zda má výchovný styl a případně další faktory vliv na přijetí nevlastního otce, a c) zmapovat kvalitativně život ve složené rodině z pohledu dětí i nevlastních otců. Na základě provedeného výzkumu je možné konstatovat, že děti ze složených rodin akceptují svého nevlastního otce, s nímž žijí v jedné domácnosti, v převážné většině jako součást své rodiny, a to i v "ideálním světě", tj. pokud zobrazují svou rodinu tak, jak by si ji ideálně přály. Důležitým faktorem v celkovém přijetí nevlastního otce dítětem je vztah, který dítě vnímá ze strany nevlastního otce i ze strany matky a celkové emoční klima v rodině. Nevlastní otcové jsou dětmi akceptováni nejčastěji tehdy, pokud dítě vnímá oba své rezidentní rodiče jako vřelé. Dále přijetí podporuje vřelý vztah nevlastního otce samotného k dítěti a také jeho slabé řízení (tj. méně požadavků a více volnosti ze strany nevlastního otce). Roli hrají i situační faktory. Děti častěji přijímají nevlastního otce, pokud u nich uběhla delší...
Aktuální vztah s matkou a vzpomínky na matku z dětství a dospívání u mladistvých odsouzených chlapců
Miechová, Michaela ; Čáp, David (oponent) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Cílem této rigorózní práce bylo zjistit, jak mladiství odsouzení aktuálně vnímají svůj vztah s matkou a jaké vzpomínky na matku se jim vybavují. Teoretická část pojednává o psychologických aspektech vztahu matka-dítě. Přibližuje charakteristiku problémového chování adolescentů a v neposlední řadě se zabývá problematikou autobiografické paměti a utvářením vzpomínek. Empirická část si pak klade za cíl najít možné společné znaky mezi aktuálním emocionálním vnímáním svého vztahu k matce a emocionálním laděním vzpomínek na ní. O to se pokouší prostřednictvím především kvantitativní studie odpovědí 50 mladistvých odsouzených z Věznice Heřmanice. Klíčová slova: vztah matky s dítětem, problémové chování, mladiství odsouzení, autobiografická paměť, vzpomínky.

Rigorózní práce : Nalezeno 6,194 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.