Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,866 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Překážky v práci na straně zaměstnance
Koubová, Petra ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Téma rigorózní práce: Překážky v práci na straně zaměstnance Autor: Mgr. Petra Koubová Abstrakt Tato rigorózní práce cílí na komplexní rozbor jednotlivých druhů překážek v práci na straně zaměstnance. Do tématu je vstupováno skrze obecné souvislosti s pracovněprávními vztahy, dále přes překážky v práci obecně a jejich systematiku. Z širokého spektra jednotlivých typů překážek je cíleno na ty, které mají pro zaměstnance osobní nebo rodinný charakter, zejména na dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zde je kromě jejich předmětu a účelu pojednáno, i co se oblasti finančního zabezpečení a dalších souvislostí týče. I další překážky v práci jsou rozebrány tak, aby bylo pochopeno, kam cílí a v čem spočívají. To vše v konkrétních souvislostech především zákoníku práce, ale i obecných právních zásad, dalších právních předpisů a judikatury soudů. Práce se rovněž dotýká problematiky slaďování profesního a rodinného života, nechybí odkazy do mezinárodní a zahraniční právní úpravy, právní úpravy na úrovni unijní legislativy a dále reflexe aktuálních legislativních změn a návrhů de lege ferenda. Práce je rozdělena do pěti tematických kapitol. Předchází jim úvodní shrnutí a na konci nalezneme závěr, který sumarizuje, o čem práce pojednává, hodnotí významné pasáže a sděluje k nim názory autorky....
Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu
Trnka, Filip ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
v českém jazyce Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu. Jejím obecným cílem je rozbor způsobů, jakými právní úprava reaguje (nebo by měla reagovat) na důsledky hlavních specifik vyplývajících z povahy státu jako subjektu práva pro vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů. Ve vztahu k tématu této práce jsou těmito specifiky zejména využívání diskutovaných subjektů k dosahování určitých cílů státu a vyšší intenzita problému oddělení vlastnictví od řízení (tzv. principal-agent problém). Práce ve svém úvodu definuje a popisuje zmíněná specifika, včetně důsledků, k nimž vedou. Na základě tohoto vymezení se pak ve vztahu k vytváření orgánů věnuje autor analýze možných variant právní úpravy tzv. nominačního procesu do statutárních a kontrolních orgánů, tedy procesu, jehož výstupem je určení osoby, která se následně na základě volby či jmenování stane členem příslušného orgánu akciové společnosti či státního podniku. Práce v této části rozebírá zejména i) existující řešení v podobě Vládního výboru pro personální nominace, ii) čtyři navrhované varianty právní úpravy, a iii) nejproblematičtější otázky s nominačním procesem související. Pokud jde o rozhodování...
Texture modeling applied to medical images
Remeš, Václav ; Haindl, Michal (vedoucí práce)
V práci jsou prezentovány nové deskriptivní mnoharozměrné markovské tex- turní modely aplikované na počítačem podporovanou diagnostiku rentgenových mamogramů. Tyto netriviální matematické modely, aplikovatelné též v široké oblasti modelování mnoharozměrných vzájemně korelovaných dat mimo mamo- grafii, umožňují, oproti standardním diskriminativním modelům, ideální vizuální ověření pomocí syntézy odpovídajících datových prostorů. Veškeré dosažené výsledky byly podrobeny rozsáhlým benchmarkům. Práce prezentuje dvě metody klasifikace hustoty prsní tkáně z rentgenových mamogramů. Obě metody byly testovány na databázích MIAS a INbreast s výsledky srovnatelnými s nejnovějšími špičkovými metodami. Dále je představeno několik metod pro zcela automatické zvýrazňování mamo- grafických textur. Tyto metody jsou založeny na deskriptivních texturních mod- elech vyvinutých v rámci této práce, které se automaticky adaptují na texturu analyzovaného rentgenového snímku, díky čemuž jsou univerzální pro libovolný druh textury bez potřeby ručního nastavování konkrétních parametrů. Výstupy metod zvýrazňují oblasti zájmu detekované jako texturní abnormality. Metody umožňují nastavit zvýraznění na...
Natural GPU-friendly dynamic animation of human hair
Kmoch, Petr ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Váša, Libor (oponent)
Přirozený vzhled vlasů je jedním z klíčových aspektů realističnosti virtuálních lidských postav, protože obličej a hlava přirozeně přitahují lidský pohled. V po- hyblivých scénách je realistické chování vlasů důležité stejně jako vzhled. Pro ani- maci vlasů se často používají fyzikální principy a dynamická simulace, protože jiné tradiční metody animace-jako animace pomocí kostry nebo snímání pohybu- se na vlasy aplikují obtížně. Dynamická animace vlasů je otevřený problém bez známého nejlepšího řešení. Důvodem jsou velmi specifické mechanické vlastnosti vlasů spolu s tím, jak velké množství vlasů se na hlavě nachází. Realistická a přitom rychlá animace vlasů je proto náročný úkol. V této práci se zaměřujeme na metody dynamické animace vlasů, které mohou pracovat v reálém čase nebo alespoň interaktivně a při tom si zachovat fyzikální věrnost. Na základě výzkumu a analýzy vlastností vlasů z oblasti kosmetického průmyslu jsme navrhli novou metodu dynamické animace vlasů, která poskytuje realističtější výsledky než obdobné existující metody a přitom nabízí lepší výkon i stabilitu. Naši metodu jsme aplikovali na dva různé přístupy k animaci vlasů, abychom dokázali její nezávislost...
Liberácia kyseliny listovej z mikrovlákien na báze kyseliny hyaluronovej
Köszegy, Erik ; Dittrich, Milan (oponent)
1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Erik Koszegy Konzultant: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o. Názov rigoróznej práce: Liberácia kyseliny listovej z mikrovlákien na báze kyseliny hyaluronovej V tejto experimentálnej práci boli použité mikrovlákna z natívneho hyaluronanu, ktoré boli povrstvené kyselinou listovou s využitím metódy "dipcoating". Kyselina listová bola v odstupňovaných koncentráciách pridávaná do povrstvovacej zmesi, založenej na báze hydrofobizovanej kyseliny hyaluronovej. Boli skúmané reologické vlastnosti týchto záterových zmesí a ich adhézia na povrch vlákien, aby bolo možné pripraviť vlákna s čo možno najviac homogénnou vrstvou aktívnej látky. Uvoľňovanie kyseliny listovej (1-3%) z mikrovlákien do simulovanej krvnej plazmy bolo sledované v časových intervaloch 0,5 až 168 hodín (7 dní) pri teplote 37řC. Bez ohľadu na koncentráciu kyseliny listovej vo vlákne, minimálne 90% účinnej látky vo vlákne sa uvoľnilo do 24 hodín. Napriek použitiu hydrofobizovaného derivátu kyseliny hyaluronovej, uvoľňovanie aktívnej látky bolo veľmi náhle s uvoľnením 40 - 80% celkového množstva vo vlákne sa uvoľnilo v priebehu prvých 30 minút. Bez ohľadu na koncentráciu kyseliny listovej vo...
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace
Stehlík, Petr ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají v současném informačním věku vysokou hodnotu. Účelem a cílem této práce je detailní analýza dvou nejvýznamnějších režimů jejich právní ochrany - autorskoprávní a patentové ochrany. Těmto dvěma tématům se přitom postupně věnuji nejdříve v kontextu práva Spojených států amerických (USA) a posléze ve vztahu k právu České republiky. V kapitolách o autorskoprávní ochraně se konkrétně věnuji jednotlivým aspektům počítačového programu, jako je zdrojový a strojový kód, grafické uživatelské rozhraní, struktura a funkce počítačového programu, a tomu, zda a za jakých podmínek jsou tyto aspekty počítačového programu chráněny. Následně se podmínkám ochrany softwaru věnuji v souvislosti s patenty. Co se týče práva USA, tak nejzásadnějším pramenem práva jsou pochopitelně rozhodnutí tamních soudů, ve kterých je podoba a podmínky ať už autorskoprávní či patentové ochrany počítačových programů detailně rozebírána. V kapitolách týkajících se ochrany počítačových programů v České republice (konkrétně v souvislosti s autorskoprávními aspekty tohoto tématu) z velké části vycházím z právních předpisů Evropské unie (EU) a...
Informovaný souhlas (srovnávací studie)
Franta, Jakub ; Elischer, David (oponent)
Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common law, zaměřené na základní otázky dané problematiky. Práce je členěna na šest částí. První z nich se věnuje poučení a souhlasu s léčbou v pojetí paternalistického a partnerského modelu vztahu lékaře a pacienta. Druhá část práce poskytuje přehled relevantních českých i kanadských právních pramenů a zároveň jsou touto cestou představeny klíčové milníky ve vývoji informovaného souhlasu v obou zemích. Třetí část práce rozebírá pojem informovaného souhlasu. Ve čtvrté části práce je pozornost zaměřena na poučení - na jeho obsah a rozsah, formu a další související aspekty. Pátá část práce se zabývá samotným souhlasem - jeho náležitostmi, odvoláním souhlasu a také odmítnutím souhlas poskytnout. Konečně šestá část práce se věnuje specifické úpravě vážící se k nezletilým pacientům. Lze jednoznačně konstatovat, že v základních rysech informovaného souhlasu se zkoumané právní úpravy spíše shodují. Rozdíly jsou patrné až při rozboru detailních aspektů a často se jedná o otázky techničtějšího rázu (např. stanovení okruhu osob informovaných namísto či vedle pacienta). Výjimečně je ale možné nalézt...
Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami
Lněničková, Kateřina ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Anzenbacherová, Eva (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ VYBRANÝMI PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI V posledních desetiletích významně stoupl zájem o různé doplňky stravy, které obsahují léčivé byliny, rostlinné extrakty či izolované účinné látky. Jejich spotřeba celosvětově roste, a protože jsou obecně považovány za bezpečné, jsou mnohdy konzumovány v nepřiměřeně velkých dávkách. Po vstupu do organismu jsou tyto látky, stejně jako jiná xenobiotika, modifikovány především prostřednictvím biotransformačních enzymů a současně mohou tyto enzymy ovlivňovat. Případná modulace aktivity (indukce nebo inhibice) biotransformačních enzymů může významně ovlivnit farmakokinetiku současně podávaných léčiv. Pro bezpečné užívání přírodních látek je tedy nezbytná znalost jejich možného působení na biotransformační enzymy. Cílem předkládané disertační práce bylo studovat účinky extraktů vybraných rostlin a jejich obsahových látek s biologickým účinkem na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů. Zaměřili jsme se na studium účinků extraktů a obsahových látek z brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon, Ericaceae), zeleného čaje...
Anthelmintic and other xenobiotic biotransformation in helminths and its contribution to resistance development
Prchal, Lukáš ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Hrdý, Ivan (oponent) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lukáš Prchal Školitel prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence Parazitičtí helminti jako jsou tasemnice, motolice nebo oblí červi představují hrozbu pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata. Způsobují jim značné zdravotní problémy a chovatelům působí ekonomické ztráty kvůli poklesu produkce a nákladům na léčbu. Léčba veterinárními anthelmintiky je základní metodou boje proti helmintózám. Ovšem dlouhodobé používání anthelmintik vedlo k vývoji lékové rezistence helmintů. Největším problémem je pak rostoucí výskyt multirezistentních kmenů u řady druhů helmintů. Výzkum mechanismů lékové rezistence helmintů se tak stal velmi aktuálním směrem vědeckého výzkumu. Zvýšená biotransformace anthelmintik, urychlení jejich transportu z těl helmintů či kontakt nižších vývojových stádií helmintů s anthelmintiky v životním prostředí jsou jedny z možných mechanismů přispívajících ke snížení účinnosti farmakoterapie a k rozvoji rezistence. Předložená disertační práce se zaměřuje na studium těchto mechanismů u tří druhů helmintů. Při analýzách léčiv a jejich metabolitů bylo využíváno vysoce...
Seskviterpeny v protinádorové terapii
Ambrož, Martin ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Hodek, Petr (oponent) ; Souček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Martin Ambrož Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název disertační práce: Seskviterpeny v protinádorové terapii. Nedílnou součástí léčby onkologických onemocnění je chemoterapie. V současnosti se ukazuje jako výhodnější kombinovaná terapie, složená z více druhů protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravděpodobnost rozvoje rezistence, zároveň umožňuje podávat nižší jednotlivé dávky a tím předcházet rozvoji nežádoucích účinků spojených s působením proti jiným tkáním. Nově zkoumanými složkami kombinované terapie jsou i přírodní látky, konkrétně seskviterpeny. Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica rubra, MEO) a vybraných seskviterpenů v kombinované protinádorové terapii. Zaměřili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpenů zvýšit účinnost klasických cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných interakcí seskviterpenů s léčivy, které by mohly být způsobené modulačními účinky seskviterpenů na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experimentům jsme využili řadu buněčných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných hepatocytů i in vivo modely zdravých i tumorizovaných...

Rigorózní práce : Nalezeno 6,866 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.