Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,945 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zásadní rozdíly při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. z pohledu praxe
Salmon, Jan ; Horáček, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá zejména změnami v právní úpravě zadávání veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. V této rigorózní práci se autor zabývá bližším rozborem odlišných aspektů zadávacího řízení z pohledu zadavatele, popřípadě administrátora veřejné zakázky, který je však konfrontován s názory podporujícími zájmy dodavatelů a zájmy občanů na efektivní a transparentní přerozdělování veřejných prostředků. V úvodu se práce zabývá legislativní konstrukcí nového zákona, jeho cíly a konfrontací těchto cílů s dostupnými fakty a statistickými údaji. Dále práce rozvádí a srovnává základní zásady, na kterých je nový zákon postaven. Práce se také krátce věnuje výjimkám nového zákona, tedy veřejným zakázkám malého rozsahu, zadávání právních služeb, úvěrů a tzv. in-house zadávání. Práce dále věnuje pozornost samotnému procesu zadávání a odlišnostem, které podstatně mění zadávací praxi. Nejdříve práce rozebírá novou úpravu tvorby zadávacích podmínek a procesy bezprostředně předcházejí. Práce dále chronologicky pokračuje změnami v posouzení a hodnocení nabídek, zejména rozebírá novinky týkající se hodnotících kriterií, procesu hodnocení nabídek a fakultatizací dříve obligatorních hodnotících komisí, kdy tématický okruh práce úzavírá institutem mimořádně...
Přírodniny v učení o přírodě
PETR, Jan
Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí analýzy videozáznamu třiceti vyučovacích hodin prvouky a přírodovědy provést sondu zjišťující aktuální stav využívání přírodnin nebo jejich zprostředkované prezentace ve vybraných tematických celcích. Práce má charakter případové studie, která sice nepostihuje statisticky významnější vzorek vyučovacích hodin nebo konkrétních učitelů, avšak umožňuje hlouběji poznat problematiku využívání přírodnin ve vybraných tématech, kde by se využití reálných přírodnin dalo očekávat nebo předpokládat.
Non-prescribed antibiotic use in some developing countries and its association with drug resistance
Belkina, Tatiana ; Kolář, Jozef (vedoucí práce) ; Špliňo, Miroslav (oponent) ; Tesař, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tatiana Belkina Školitel doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Název disertační práce Používání antibiotik bez lékařské preskripce v některých rozvojových zemích ve vztahu k lékové rezistenci Úvod a cíle: Celosvětový výskyt a šíření rezistentních mikroorganismů zůstává hlavní výzvou kontroly bakteriálních infekcí a důležitou příčinou selhávání farmakoterapie. Antibiotika bez lékařského předpisu jsou dostupná a stále více vyhledávaná ve společnostech s nižší úrovní antibiotické politiky. Proto byly připraveny 4 projekty: P1: Sledovat znalosti, přístupy a způsob, jakým jsou antibiotika používána ve třech asijských zemí a důvody, které vedou k samoléčbě antibiotiky. P2: Vliv samoléčby a dalších rizikových faktorů na oddálení stanovení diagnózy onemocněním tuberkulózou u nemocných v Uzbekistánu. P3: Zhodnotit význam potenciálních nezávislých rizikových faktorů pro samoléčbu - jako jsou znalosti o antibioticích, a dále vliv rasy, pohlaví a věku u respondentů ze Saudské Arábie. P4: Analýza přístupů veřejných lékárníků k užívání antibiotik a jejich vztah k samoléčbě. Metodika: P1: Průřezová studie zahrnovala 1200 dospělých respondentů - učitelů z velkých měst v Jemenu, Saudské Arábii a Uzbekistánu. Data...
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza ; Vytřísalová, Magda (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent) ; Tesař, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání...
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Backa, Jakub ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení Abstrakt I po sedmi letech od účinnosti zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se neustále objevují problémy při výkladu a aplikaci tohoto zákona. Tato práce má za cíl poskytnout detailní analýzu procesu zpeněžování majetku v insolvenci. Struktura práce chronologicky následuje proceduru při zpeněžování majetku v insolvenci. Na začátku autor rozebírá jednotlivé subjekty insolvenčního řízení, tj. insolvenční soud, insolvenčního správce a různé skupiny věřitelů. V dalších částech autor definuje pojem majetkové podstaty a analyzuje proces vyhledávání, soupisu, jakož i vylučování majetku ze soupisu majetkové podstaty. Autor se rovněž zabývá správou majetkové podstaty před jejím prodejem a nezapomíná ani na úpravu pokynů zajištěných věřitelů týkajících se správy majetkové podstaty. Následně nabízí autor popis postupu rozhodování o způsobu zpeněžení majetkové podstaty a analyzuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty - veřejnou dražbu, soudní prodej, prodej mimo dražbu a prodej v dražbě provedené exekutorem. Autor zároveň zdůrazňuje specifika zpeněžování majetku, který je předmětem zajištění. Na závěr autor rozebírá proces výplaty výtěžku zpeněžení, jakož...
Zraková paměť jako determinant rozvoje komunikačních kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením
Kotvová, Miroslava
ZRAKOVÁ PAMĚŤ JAKO DETERMINANT ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ A KOMPETENCÍ K UČENÍ U ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM ABSTRAKT Předložená práce se zabývá zrakovým vnímáním, zejména pak zrakovou pamětí a s ní související pozorností u dětí a žáků se sluchovým postižením, které představuje z teoretického hlediska nejdůležitější kompenzační smysl pro tuto skupinu osob. Stěžejní část práce představuje prezentaci výsledků výzkumného šetření zaměřeného na sledování úrovně zrakové paměti a pozornosti u dětí a žáků se sluchovým postižením ve věkové kategorii 6 - 8 let a jejich komparace s výsledky získanými u skupiny slyšících dětí a žáků stejného věkového rozmezí. Byly zvoleny čtyři subtesty zaměřené na aktuální stav zrakové paměti a pozornosti, jež jsou součástí dvou standardizovaných testů. Následná analýza získaných dat sloužila k ověření hypotéz o vlivu kompenzačního mechanismu při zpracování zrakových vjemů u osob se sluchovým postižením na úrovni centrální nervové soustavy. Dále jsou zpracována a komentována data získaná prostřednictvím dotazníků určených pro pedagogy, které sledují hodnocení komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u testovaných probandů. Cílem výzkumu je ověřit, zda skupina dětí a žáků se sluchovým postižením vykazuje oproti skupině slyšících vrstevníků lepší výsledky týkající se zrakové...
Konflikt práva na informace a ochrany soukromí
Hodina, Martin ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Konflikt práva na informace a ochrany soukromí - Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zaměřuje na potenciální konflikt a vzájemnou interakci práva na informace a ochrany soukromí dotčených osob při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V přístupu a argumentaci autora se kloubí pozice úřední osoby povinného subjektu, jakož i nadřízeného (odvolacího) orgánu, a to díky jeho působení na pozici právníka Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Není pochyb o tom, že právo na informace je nezbytností každé moderní společnosti, resp. moderního státu. Právo na informace poskytuje každé osobě, nikoli jen občanovi, efektivní nástroj, kterým se může dobrat obecných informací širokého spektra v působnosti veřejného sektoru. Tento nástroj je v současné době velmi účinný a zajišťuje spolu s jinými instrumenty vyšší míru transparentnosti veřejného sektoru. Stinnou stránkou tohoto nástroje je negativní dopad na dotčené osoby, které mohou být dotčeny na svých právech, zejm. právu na soukromí. Tento dopad je zvláště patrný ve vztahu k problematice příjemců veřejných prostředků. Rigorózní práce je členěna do tří částí. Teoretický výklad úvodní části je věnován především lidskoprávním aspektům dané problematiky. Tento výklad a jeho...
Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci
Vraštil, Jan ; Vokrouhlický, David (vedoucí práce)
Souvislosti: V minulosti byly ve vnější části hlavního pásu objeveny asteroidy, jejichž rotační osy jsou téměř rovnoběžné. Působením YORP efektu se z původně náhodných směrů postupně stáčely, až se zachytily ve spi-orbitální rezonanci s frekvencí s_6. Cíl: Ve vnitřní části hlavního pásu je kinematika orbitálního pohybu značně složitější, což je způsobeno hlavně blízkostí vlastní frekvence s a rezonanční frekvence s_6. Přesto ukážeme, že i v těchto částech se mohou nacházet asteroidy ve spin-orbitální rezonanci - asteroid 20 Massalia. Metodika: Ke studiu pohybu orbitálního pohybu jsme použili integrátor SWIFT. Vývoj rotační jsme zkoumali za pomoci programu, který je popsán v kapitole 3, a jeho výpis je součástí dodatků. K určení směru rotační osy a tvaru asteroidů jsme použili metodu inverze světelných křivek. Výsledky: Asteroidy ve vnitřní části hlavního pásu, které mají nízký vlastní sklon I, se mohou (při vhodně orientované rotační ose) dlouhodobě udržet ve spin-orbitální rezonanci se sekulární frekvencí s_6. Naopak pro asteroidy s vysokými sklony je zachycení velmi obtížné, ne-li nemožné.
Terorismus a jeho trestněprávní aspekty
Kořínek, Štěpán ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Shrnutí Rigorózní práce nese název Terorismus a jeho trestněprávní aspekty. Dílo je rozčleněno do čtyřech kapitol, každá věnující se fenoménu terorismu z trochu jiného hlediska. První kapitola se věnuje základním východiskům terorismu, čímž vlastně je jakousi vstupní branou do zkoumané problematiky. Obsahem této kapitoly je i historický exkurz k formování univerzálních teoreticko-doktrinálních definic terorismu. Po definování terorismu se dostáváme k jeho dílčím znakům, příčinám a samozřejmě i důsledkům teroristického počínání. Opomenutou nezůstává ani vykonstruovaná klasifikace terorismu, vlastně provedení jeho typologie. Druhá kapitola se nese v duchu trestněprávní kodifikace terorismu na úrovni vnitrostátní právní úpravy České republiky a Slovenské republiky. V rámci této kapitola je proto představena platná právní úprava trestního práva vymezující trestný čin teroristického útoku a terorizmu. K tomu je představena i související trestná činnost jakkoli se vážící k terorismu jako kybernetická kriminalita, ekonomická kriminalita a násilná kriminalita. Zejména pak oblast kybernetické kriminality představuje novum z hlediska trestní jurisprudence. Následně je pozornost přenesena na selektované trestněprávní nástroje boje proti terorismu jako evropský zatýkací rozkaz, teroristickou vazbu a jiné. Samozřejmě...
Two-dimensional model of dissociative recombination
Hvizdoš, Dávid ; Houfek, Karel (vedoucí práce)
Účelem této práce je zkonstruovat numericky řešitelný kvantovo mechanický model popisující dynamiku nepřímého mechanismu disociativní rekombinace molekulárního kationtu příchozím elek- tronem. Řešení tohoto modelu je provedeno pomocí kombinace metod konečných prvků, diskrétní reprezentace proměnné a vnějšího komplexního škálování. Konkrétně se to potom aplikuje na řešení disociativní rekombinace a vibrační excitace H+ 2 příchozím elektronem. Výsledky mohou být použity na testování přesnosti aproximativních metod a programy lze rozšířit aby zahrnuly i další diatomiká.

Rigorózní práce : Nalezeno 6,945 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.