Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 3,146 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK - reflexe a rozvoj
Kolář, Karel ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce)
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) je mimoškolní fyzikální vzdělávací aktivitou, kterou organizují vysokoškoláci pro středoškoláky. FYKOS je pořádán Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Jeho hlavními cíli jsou: popularizovat fyziku, vzdělávat středoškoláky, propagovat studium na MFF UK a vytvářet sociální vazby mezi řešiteli (a organizátory). Tato práce je prvním uceleným textem o fungování FYKOSu a první systematickou zpětnou vazbou účastníků a organizátorů k jeho působení. V první části práce jsou popsány jednotlivé aktivity FYKOSu (korespondenční část, soustředění, FYKOSí Fyziklání a další). Druhá kapitola je analýzou statistických dat o řešitelích FYKOSu. Další kapitoly jsou pak věnovány sběru a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, která byla získána formou interview, elektronického a emailového dotazníku. Zvýšená pozornost byla věnována studijnímu a profesnímu vývoji bývalých účastníků. Získané poznatky pak vedly k návrhu možných vylepšení v organizaci FYKOSu, které jsou uvedeny v poslední části práce. Mezi respondenty průzkumu byly zjištěno, že více než polovina bývalých řešitelů se rozhodla nastoupit ke studiu na MFF UK. Z respondentů, kteří uvedli své zaměstnání, pracuje zhruba třetina bývalých účastníků v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a čtvrtina z nich...
Konfigurace faktorů ovlivňující vznik závislosti u mladistvých
Brotánková, Tereza
Tato práce pojednává o problematice mladistvých lidí, kteří mají problémy s drogami, kterým bylo soudem nařízené předběžné opatření nebo ústavní výchova. Cílem práce je zachycení konfigurace faktorů, které vedly k abúzu drog u šesti mladistvých. Dále poukazuje na možnosti a rizika intervence ze strany státních úřadů a institucí v případě výskytu poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji dítěte. Z metodologického hlediska se jedná o kvalitativní přístup, přičemž metodami získání dat bylo interview, práce s dokumenty a pozorování. Data byla analyzována prostřednictvím deskriptivního přístupu, metodou vytváření trsů a metodou vyhledávání a vyznačování vztahů. Interpretace dat probíhala ve třech fázích. První fáze postupovala od sebraných dat k vynoření základních kategorií a subkategorií analýzy, ve druhé fázi byl zachycen celek životních zkušeností mladistvých ve formě případových studií a ve třetí fázi byly případové studie diskutovány s existujícími "profily" závislých jedinců na drogách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Norská klavírní hudba
Konopa, Ondřej
Diplomová práce "Norská klavírní tvorba" si klade za cíl zmapování významné části norské hudební kultury, vytvoření přehledu o této tématice a její prezentaci pro co nejširší veřejnost. Znalosti veřejnosti o norském prvku evropského kulturního dědictví jsou v porovnání se znalostmi o jiných národních kulturách značně chudé a neúplné. Toto platí nejen v České republice, ale i ve většině evropských států. Důvodem může být jazyková i geografická bariéra v přístupu k informacím o problematice. Práce "Norská klavírní tvorba" chce využít možností a znalostí jeho řešitelů, zmapovat norskou klavírní tvorbu, zanalyzovat možnosti jejího využití v pedagogické i koncertní praxi a rozšířit českým a zahraničním zájemcům znalosti o evropské hudební kultuře s akcentem na možnosti praktického využití těchto znalostí.
Homeostáza člověka z pohledu kybernetiky a modelování vybraných témat ve výuce
Lapeš, Jakub
Předmětem diplomové práce je kybernetický pohled na některé fyziologické děje probíhající v lidském organismu, které udržují stálost jeho vnitřního prostředí. Cílem je propojení biologické a kybernetické tématiky s možností uplatnění ve výuce na gymnáziích. Jsou zde probírány základy kybernetických metod a postupů, charakteristika živých soustav, vybrané fyziologické regulace lidského organismu, principy modelování a simulace biologických systémů, některé další mezipředmětové vztahy a vybrané didaktické aspekty řešené problematiky. Výsledkem pak je vytvoření názorného mezioborového vztahu (s příslušnou výukovou aplikací), mezi biologickými a technickými vědami, a návrh jeho možného začlenění do výuky na středních školách gymnaziálního typu. Jedním z východisek pro diplomovou práci jsou poznatky z vlastní pedagogické praxe.
Sborové dílo Jana Hanuše: jeho hudební a společenské souvislosti
Novotný, Vít
Shrňme nyní ve vztahu ke stanoveným cílům práce poznatky zjištěné v předchozích kapitolách. Jak se tedy celoživotně vyvíjel vztah mezi hudebními i nehudebními charakteristikami sborového díla Jana Hanuše, jeho dílem ostatním a jeho životními osudy? Jakým vývojem prošel jeho hudebně vyjadřovací jazyk v oblasti tvorby pro sbory a jaké textové předlohy pro svá sborová díla si Hanuš v různých etapách vybíral? Co lze považovat za charakteristické rysy zralého Hanušova sborového rukopisu? Jaké jsou vlastnosti Hanušovy sborové tvorby, které jeho dílo prostupují a jsou patrné ve všech skladbách bez ohledu na jejich dobu vzniku? V čem jsou jeho sbory výjimečné a v čem lze naopak vidět jejich nedostatky? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Příbuzenské vztahy členů Zelenohorské jednoty
Nohová, Ivana
Jako téma rigorózní práce jsem si zvolila "Příbuzenské vztahy členů Zelenohorské jednoty", která se ustavila 28. listopadu 1465 na Zelené Hoře u Nepomuku. Touto problematikou jsem se zabývala již ve své diplomové práci, kterou jsem obhájila na katedře dějepisu a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v květnu 2006. Tato práce je rozšířená o nové poznatky získané z dalších pramenů a literatury a některé údaje jsou změněny na základě nově objevených skutečností. Panský odboj, zastřený pod rouškou náboženského boje, proti kališnickému králi Jiřímu z Poděbrad trval až do jeho smrti v březnu 1471. Poděbradovou smrtí se ale situace v Českém království neuklidnila. Novému králi Vladislavu Jagellonskému se katolické panstvo podřídilo až v letech 1478 - 1479 po uzavření dohod mezi Matyášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským. Mě ovšem nezajímalo pouze období aktivního odboje katolického panstva proti králi, ale i léta předcházející a zároveň následující, kdy docházelo k uzavírání sňatků mezi členy rodů participujících na vzniku Zelenohorské jednoty. Dá se říci, že jsem se snažila postihnout celé 15. století. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Výukové multimediální technologie a jejich využití ve výchovně-vzdělávacím procesu na středních policejních školách
Zlámal, Jiří
Modern teaching in terms of creative work based on information used in mutual interaction between teachers and students requires intensive searching, finding and introducing rational forms, methods and didactic procedures and their implementation at schools. The process also requires creating adequate pedagogical environment. Andragogy and lifelong learning are priorities not only of the state education policy but also in training police officers and civilian employees within the Ministry of Interior. The high level of output experience and creation of the attitudes of the trainees are the backbone of the upcoming reform of the education program of the professional training of the police novices focused on professional and competent service. Learning for life, declared in materials of international institutions to be the essentials of the 21st century information society, brought into practice by means of behavioural, cognitive and, above all, constructive concept of training and education requires intensive work aimed at changing the existing paradigms of instructive execution of formal and informal education in accordance with Comenius' idea that " pupils should enjoy learning, being encouraged by their parents, school and the method." Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Letadla nad Mladou Boleslaví
Reichelová, Anežka
Diplomová práce sestává ze čtyř hlavních kapitol. První, jak již je patrné z jejího názvu "Prameny", se zabývá stěžejními zdroji této práce, jejich obsažností a zhodnocením jejich objektivity. Druhá kapitola, nazvaná "V posledním jednání válečného dramatu", zasazuje celou událost do historického rámce. Pro její zpracování jsem použila především sekundární odbornou literaturu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pupil with handicap as seen by his classmates
Holúbková, Kristína ; Kucharská, Anna (oponent)
Nová forma inkluzívneho vzdelávania kladie dôraz na sociálně kontakty a vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi. Předpokládáme existenciu určitých bariér, ktoré prirodzenému navazovaniu kontaktov v školskom prostředí bránia. V o výskume identifikujeme překážky, na ktoré poukazujú žiaci samotní. Hlavným výskumným zámerom práce je odhalit' rôzne odtiene vnímania přítomnosti žiaka s postihnutím očami jeho spolužiakov na 2. stupni ZŠ. Nosnou témou je vnímanie rozdielov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Didaktické možnosti hypermediálního prostředí ve vzdělání
Fryč, Jindřich ; Leipert, Jiří (oponent)
Cílem rigorózní práce je popsat vývojové trendy technických didaktických prostředků využívaných ve vzdělávání s důrazem na období po roce 1990, posoudit didaktické předpoklady hypermédií, resp. možnosti jejich aplikace ve výchovně vzdělávacím procesu. Práce se cíleně rovněž věnuje posouzení vlivu médií a mediálního prostředí na vzdělávání. Rigorózní práce sleduje vývoj technických didaktických prostředků od nejstaršího období až po informační a komunikační technologie, které představují klíčový didaktický prostředek ve vyučování pro 21. století a jsou potřebnou bází pro využití hypermédií ve vzdělávání. Proto je v práci také věnována pozornost aspektům zavádění informačních a komunikačních technologií do škol stejně jako psychologickým a pedagogickým aspektům vzdělávání v hypermediálním prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Rigorózní práce : Nalezeno 3,146 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.