Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,837 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Local adaptation of the rare herb Aster amellus in fragmented landscape
Raabová, Jana
, Souhrn Cílem tétopráce bylo testovatkonlaétníhypotézyýkající se stanovištních rozdílů'lokální adaptacea'outbrednídepreseohroženérostliny suchých trávníků, hvězdnice cblunni (Aster amellus), Kapitola 1 se zabývala stanovištnímirozdL|ymezi diploidními a hexaploidními populacemil. amellusajejich úlohouv izolaci oboucýoýpů v Českérepublice.Pro futostudiijsem vybralatři diploidnía šesthexaploidníchpopulacíl. amellus,kterése lyskýovaly ve dvou ýpech stanovišt'(s malou a velkou produktivitou).Rozdíly v nice mezi oběmacýoýpy jsem zkoumalapomocíanalýzystanovištníchcharakÍeristik a zkšiŽenýchpřesazovacichpokusů.Potomjsem testovalavliv typu stanoviště,ploidní uroÝněa zdiojovépopu|acenaúspěšnostrostlinv pokusech. Lokality diploidnícha hexaploidrrichpopulacíse signifikantnělišily ve vegetacr a půdníchvlastnostech,avšakstanovištnípodmínkyobou cýotypů se takéz velké mírypřeknývaly.Diploidnírostliny kvetly signifikantněvícenežhexaploidnírostliny, cožnaznačujerozdi|y mezi oběma cýotypy. Avšak rostliny ze stanovišt's nízkou produktivitou kvet|y takésignifikantně vice neŽ rostliny ze stanovišťs vysokou produktivitou.Navíc největširozdí|yv pÍeživáru,velikosti rostlin a kveteníbyly patmémezijednotlivýmipopulacemi.To ukazuje,žecelkováúspěšnostl. amellusse lišilavícemezijednotlir"ýmipopulaceminežmezi oběmacytotypy. Více...
Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště
Bušek, Ondřej
Od počátku 20. století se drasticky proměnila struktura i hospodářské využití středoevropské krajiny. Došlo k homogenizaci krajinné mozaiky, intenzifikaci zemědělství, urbanizaci a k opouštění zemědělské půdy. Tyto změny se nutně podepsaly na složení ptačích společenstvech, přičemž jedním z nejvýraznějších projevů je populační úbytek ptáků otevřené krajiny. Z toho důvodu je nezbytné najít a podrobit výzkumu místa, která byla před těmito negativními vlivy ušetřena. Takovými místy mohou být vojenské výcvikové prostory (VVP), tzn. plochy určené k výcviku ozbrojených sil. Z výsledků několika dosavadních výzkumů vyplývá, že VVP mohou hostit pozoruhodně vysokou diverzitu a velký počet ochranářsky významných druhů ptáků. To může být způsobeno dvěma faktory. Prvním je uzavřenost VVP před jinými lidskými aktivitami kromě vojenských, díky které nebyly vystaveny výše uvedeným negativním vlivům. Druhým faktorem je samotný vojenský výcvik, jehož působením vzniká velice heterogenní mozaika různých biotopů umožňující koexistenci velkého počtu druhů s rozdílnými ekologickými nároky. Žádná studie však dosud neprovedla přímé srovnání ptačích společenstev ve VVP a v okolní krajině. Pouze pomocí takových dat je možné ocenit skutečnou hodnotu VVP pro ochranu ptáků a zamyslet se nad mechanismy, jež ji generují. To bylo...
The Child Soldiers in International Law
Kollerová, Alexandra ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Bayerová, Monika (oponent)
Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich...
Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu
Hájková, Michaela
Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. V posledních letech bylo testováno mnoho metod pro zlepšení klinické použitelnosti MSCs, ale přesný mechanismus pozorovaných efektů ještě nebyl popsán. V předkládané práci jsme se zaměřili na studium několika faktorů, které mohou terapeutickou úspěšnost MSCs významně ovlivnit. Nejprve jsme na myším modelu transplantace alogenní kůže analyzovali terapeutický efekt MSCs aplikovaných lokálně na nanovlákenných nosičích s inkorporovaným cyklosporinem A (CsA). Naše výsledky ukázaly, že aplikace MSCs a CsA směřuje M1/M2 polarizaci makrofágů směrem k regulačnímu fenotypu. Tato změna fenotypu je doprovázena sníženou produkcí oxidu dusnatého (NO) a interferonu  (IFN-) a zvýšenou produkcí IL-10 a může vést k potlačení lokální zánětlivé reakce. Dalším cílem předkládané studie bylo analyzovat efekt podání MSCs v kombinaci s imunosupresivními látkami s různým mechanismem účinku na rovnováhu mezi jednotlivými populacemi T lymfocytů. Ukázali jsme, že MSCs snižují nežádoucí účinky imunosupresivních látek a v kombinaci s těmito léky modulují aktivaci a apoptózu buněk. Tento kombinovaný přístup...
Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění.
Hornová, Michaela
Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění Správné fungování střevní bariéry je esenciální pro udržení rovnováhy vnitřního prostředí organismu a zároveň plní funkci mechanické izolace před průnikem makromolekulárních substancí a mikrobů ze zevního prostředí. Poškozená sliznice střeva tedy dostatečně nebrání průchodu infekčních mikroorganismů, antigenů ze stravy, bakterií, virů a xenobiotik do subepiteliálních vrstev střeva jako to zvládá zdravá slizniční bariéra. Nadměrná interakce mezi pohlcenými antigeny z lumen střeva a imunitním systémem může vést k imunologicky mediovanému poškození organismu. Porušená bariéra střeva hraje významnou roli v patogenezi zánětlivých a autoimunitních onemocnění, kterými jsou například idiopatické střevní záněty, diabetes, celiakie nebo revmatiodní artritida. Cílem práce bylo zavést metody pro měření střevní propustnosti, které vypovídají o poškozené bariéře střeva. Měřením střevní propustnosti pomocí podávání 4,4 kDa FITC- dextranu jsme stanovili míru poškození způsobenou indomethacinem (nesteroidní antiflogistikum), alkoholem a bakteriálním LPS. Dále jsme hodnotili změny v kvantitativní expresi genů pro proteiny těsných spojů, IL-6 a iNOS u myší po intraperitoneálním podání LPS, který vyvolal septický šokový stav. Dalším cílem bylo zjistit...
Strategie kooperativního učení ve výuce na vysoké škole
Holá, Jana ; Valenta, Josef (oponent) ; Švandová, Martina (oponent)
Tématem této práce je využívání kooperativních strategií ve výuce na vysoké škole. Tato práce se na základě metody porovnávání popisuje, jak probíhá výuka teoretického a praktického předmětu na vysoké škole a pokouší se zjistit, je-li vůbec možné implementovat kooperativní strategie do vysokoškolské výuky obou předmětů, a z těchto zjištění se pokouší o konkrétní doporučení do budoucna. Teoretická část práce se zaměřuje na tři oblasti. Nejprve se stručně věnuje popisu historie výzkumu skupin a jejich využití pro socializaci a učení, soustředí se hlavně na důležité mezníky v historii kooperativního učení ve 20. století, které nejvíce ovlivnily využití strategií kooperativního učení ve výuce. Dále shrnuje výsledky vybraných výzkumů z hlediska kooperativního učení prováděných na VŠ a závěrem se zabývá postavením kooperativního učení na vysoké škole v zahraničí, konkrétně v USA, v Evropě, v Rusku a také v České republice. Empirická část začíná definováním výzkumné otázky, která zní: Jak probíhá výuka teoretického a praktického předmětu na vysoké škole a co se přesně z hlediska kooperativních strategií ve výuce děje, proč se tak děje a zda existuje prostor pro případnou změnu ve vyučovacím procesu? Práce zjišťuje, zda a jak se od sebe liší výuka teoretického a praktického předmětu na vysoké škole, jak je...
Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie
Mraček, David ; Králová, Jana (oponent) ; Semrádová, Ilona (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu
Kraft, Jiří ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Vávrová, Věra (oponent)
Název: Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu Cíle: Cílem práce je posoudit možnost propojení koncepce motocyklového sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní (motocyklů) a navrhnout manažersko-marketingovou koncepci tuzemského výrobce motocyklů pro tento vybraný segment, aby se jím ovlivňovaný sport úspěšně rozvíjel. Tento kombinovaný funkčně objektový cíl v sobě zahrnuje jak funkční stránku: posouzení možnosti propojení koncepce sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní, tak stránku objektovou: navrhnout manažersko-marketingovou koncepci tuzemského výrobce motocyklů pro vybraný segment. Metody: V práci jsou využity jak obecně vědní metody, tak specifické metody používané v ekonomických vědách. Z empirických metod je použit v rámci prováděné studie experiment a dotazníkový průzkum s užitím abdukce, jako zástupce skupiny teoretických, resp. logických metod. Z explanačních metod jsou v práci aplikovány analýza, syntéza a abstrakce; kvantitativní data byla využita pro dedukci možných kauzálních vztahů, indukce napomohla formulaci závěrů relevantních pro cíl práce. Významnou metodou práce je rovněž komparace, zejména komparace v čase, ale také analogie a specifikace směřující k vymezení místa motocyklového sportu v...
Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety.
Stehlíková, Tereza ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Blažíčková, Kateřina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Kandidát: Tereza Stehlíková Název diplomové práce: Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety Cíl práce: Cílem práce bylo sledovat změny v expresi eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety v porovnání s kontrolní skupinou myší, jež byla krmena standardní dietou. Metoda: Pro experiment byly použity samice myší kmene C57BL/6J. Polovina byla krmena po dobu 3 měsíců vysokotukovou dietou s obsahem 1,25 % cholesterolu 40 % tuku, druhá polovina, která sloužila jako kontrolní, byla po celou dobu krmena běžnou stravou. Imunohistochemická detekce byla provedena pomocí nepřímé trojstupňové metody avidin- biotin komplexu. Výsledky: Exprese eNOS byla výrazná a dobře pozorovatelná na cévním endotelu, avšak bez rozdílu mezi kontrolní a experimentální skupinou. ICAM-1 exprese byla také detekována pouze na cévním endotelu v aortě, ale nebyl zde prokázán signifikantní rozdíl v expresi ICAM-1 mezi oběma skupina. Závěr: Podávání vysokotukové diety s obsahem 1,25 % cholesterolu a 40 % tuku po dobu 3 měsíců nemělo vliv na expresi eNOS a ICAM-1 v aortě myší. Výsledky této práce tedy naznačují, že použití těchto myší a tohoto...

Rigorózní práce : Nalezeno 6,837 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.