Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 7,160 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptives among final year pharmacy students
Pavlíková, Veronika ; Malá, Kateřina (vedoucí práce) ; Pokladníková, Jitka (oponent)
Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant diplomovej práce: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HA) patrí medzi celosvetovo rozšírenú antikoncepčnú metódu, užívanú v širokej vekovej skladbe žien. Na základe zdravotného stavu, životného štýlu, preferencie užívateľky alebo neantikoncepčných výhod je možné vybrať z rozsiahleho spektra líšiaceho sa aplikačnou formou a zložením. Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť postoje k liečbe a znalosti o HA u študentov posledného ročníka farmácie na základe absolvovanej 6-mesačnej povinnej odbornej praxe v lekárni a znalostiam získaným v priebehu štúdia. Metodika: V rámci prierezového dotazníkového on-line šetrenia boli oslovení študenti farmaceutických fakúlt v Českej republike a na Slovensku, ktorí už mali absolvovanú 6-mesačnú odbornú prax alebo práve praxovali. Prieskum prebiehal od januára do marca 2017. Dotazník obsahoval 33 otázok, ktoré boli členené...
Hodnocení svalové výdrže u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity
Pospíšilová, Markéta ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Cílem této práce je porovnat svalovou výdrž u skupiny osob s rozdílnou fyzickou aktivitou. Pro tuto diplomovou práci jsme vybrali 24 osob, konkrétně 14 žen a 10 mužů ve věku 21-27 let a rozdělili jsme je do dvou skupin podle množství denní vydané energie na aktivní a neaktivní jedince. Protože se při fyzické aktivitě mění i poměr jednotlivých složek těla, bylo součástí této práce i antropometrické měření, kde jsme zjišťovali složení těla měřených objektů metodou bioimpedance, jejich váhu a výšku. Měřené objekty jsme také podrobili spirometrii. Poté jsme pomocí myometru a síly stisku paže zkoušeli svalovou výdrž na vybraných svalových skupinách v polovině naměřené maximální sily. Zjistili jsme významné rozdíly ve svalové výdrži různých svalových skupin. U některých svalových skupin jsme prokázali významně vyšší hodnoty svalové výdrže (měřené jako čas testu výdrže a plocha pod křivkou závislosti svalové síly na čase) u skupiny osob s vyšším denním energetickým výdejem. Podařilo se nám prokázat významnou asociaci svalové výdrže s energetického výdejem a parametry složení těla i spirometrickými parametry.
Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje
Lepšová, Nikol ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: sociální a klinické farmacie Autor: Nikol Švorcová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje Úvod: Ekonomika lékáren v České republice je vzhledem k masivnímu růstu řetězců (reálných i virtuálních) stále diskutovanější téma. Během několika let došlo v tomto oboru k mnoha změnám. Byly předmětem četných diskusí a změnily lékárenský trh a jeho charakter. Vznikly velké řetězce, které počty svých lékáren stále navyšují. V odpovědi na tuto situaci začaly vznikat tzv. virtuální řetězce, které mnohým soukromníkům, kteří podnikají v této oblasti, pomáhají udržet konkurenceschopnost. V období let 2008 až 2015 ovlivňovaly ekonomiku lékáren regulační poplatky. Největším problémem posledního roku je zavírání lékáren v menších obcích, čímž dochází ke snižování dostupnosti lékárenské péče. Konkurenceschopnost a rovné podmínky na trhu chce malým nezávislým lékárnám zajistit také Ministerstvo zdravotnictví či Česká lékárnická komora. Cíle: Cílem práce je posoudit finanční hospodaření vybraných lékáren Královéhradeckého kraje. K tomu budou využity metody finanční analýzy založené na výpočtu poměrových ukazatelů. Údaje potřebné pro výpočty jsou dostupné ve formě hrubých dat z...
Kvalita života studentů farmacie
Horáková, Karolína ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
1 ABSTRAKT KVALITA ŽIVOTA STUDENTŮ FARMACIE Student: Karolína Horáková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Na Kalifornské univerzitě autoři zjistili, že kvalita života pro první tři ročníky byla nižší v porovnání se stejně starou americkou populací. Ve studii z Univerzity z Arkansasu bylo zjištěno, že ve škále duševního zdraví měli nejlepší výsledky studenti čtvrtého ročníku ve srovnání s ročníkem prvním až třetím. Cíl: Zjistit kvalitu života studentů druhého ročníku naší fakulty. V rámci prvního cíle byly stanoveny hypotézy. Muži a ženy nemají stejnou kvalitu života, studenti nebudou spokojeni se svým volným časem, budou mít málo času na koníčky, přátele, studenti farmacie budou vykazovat horší výsledky než pražská populace 18-29 let. Současně bylo cílem srovnat výsledky Bernského dotazníku a zkrácené verze dotazníku Světové zdravotnické organizace pro měření kvality života a dotazníku Subjektivní kvality života. Metodika: Sběr dat probíhal během roku 2011. Dotazníky vyplnili studenti druhého ročníky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Jedná se o průřezové dotazníkové šetření. Byl využit Bernský dotazník subjektivní pohody, dotazník Subjektivní kvality života a...
Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava
Černý, Tomáš ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava Abstrakt ČERNÝ Tomáš: Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava, rigorózní práce; Univerzita Karlova, Právnická fakulta; pověřený akademický pracovník: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; 2018, počet stran 183. Rigorózní práce se pokouší potvrdit nebo vyvrátit hypotézu autora, že dochází nejenom ke sbližování národních legislativ zabývajících se problematikou regulace a dohledu v pojišťovnictví jako významném odvětví ekonomiky, ale obecně v dohledu nad finančními trhy jako celkem, a to také mimo rámec integrace a harmonizace EU. Na základě provedeného přezkumu, jehož výsledky jsou inkorporovány do této práce, totiž nelze než konstatovat, že předmět a způsob dohledu je v jednotlivých srovnávaných zemích velmi podobný, a to i přes různorodost podoby jednotlivých dohledových institucí, ať již co do samostatného institucionálního rámce orgánu dohledu v rámci centrální banky či jako samostatně etablovaného úřadu. V prvních dvou kapitolách je osvětlen význam jednotlivých pojmů a terminologie nezbytné k vlastnímu uchopení problematiky pojišťovnictví a jeho dohledu. Objasněna je tak zejména některá terminologie z oblasti pojišťovnictví a jeho dohledu, vlastní institucionální rámec v pojišťovnictví, s provedenou analýzou cílů, náplně a důvodů regulace v pojišťovnictví,...
Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění
Švédová, Monika ; Zimčíková, Eva (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění Autor: Monika Švédová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Meningokokové onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis je celosvětovým problémem a je známé pro svůj epidemický potenciál. V Evropě tuto chorobu způsobují nejčastěji sérotypy B a C. Cílem bylo zmapovat výskyt a ostatní epidemiologické aspekty týkající se invazivního meningokokového onemocnění v České republice v letech 2007 - 2016 se zaměřením na sérotyp B, shrnout dostupné vakcíny proti invazivnímu meningokokovému onemocnění. Dále si práce kladla za cíl analýzu spotřeby vakcíny Bexsero v ČR spolu s hodnocením hlášení nežádoucích účinků po očkování. Metodika: Pro zmapování epidemiologických aspektů týkajících se IMO byla použita data ze Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie z let 2007 - 2016. Spotřeba vakcíny byla zanalyzována na základě údajů z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Spotřeba vakcíny je vyjádřena v počtu balení. Data o hlášených NÚ byla získána z Centrální databáze nežádoucích účinků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Výsledky: Za období 2007 - 2016 se výskyt meningokokového onemocnění sérotypu B...
Daňové souvislosti smrti fyzické osoby
Zouzalová, Hana ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA DAŇOVÉ SOUVISLOSTI SMRTI FYZICKÉ OSOBY Abstrakt Cílem této práce je poskytnout podrobný rozbor daňových dopadů smrti fyzické osoby, identifikovat problematická místa právní úpravy a navrhnout jejich změny. Téma bude rozebráno v širších souvislostech. V úvodních kapitolách je zařazeno pojednání o nejdůležitějších pojmech a principech dědického práva upravených v novém občanském zákoníku a také pojednání o základních postupech v řízení o pozůstalosti. V roce 2014 došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k velkým změnám i v této oblasti. Byly zavedeny nové pojmy a instituty, přijat byl nový zákon upravující řízení o pozůstalosti, změnou prošel i rozsah povinnosti dědiců k úhradě dluhů zůstavitele. Nejdůležitější změnou v oblasti daňového práva bylo zavedení tzv. fikce prodloužení života zůstavitele až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, kdy je dědicovi resp. dědicům potvrzeno nabytí dědictví a získávají tak postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Daňové povinnosti zůstavitele až do skončení řízení o pozůstalosti vykonává osoba spravující pozůstalost, která má stejná práva a povinnosti jako zemřelý daňový subjekt a daňovou povinnost zůstavitele plní vlastním jménem na účet pozůstalosti. Hlavní část práce tvoří rozbor daňových zákonů. Základním...
Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity
Patková, Anna ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Havel, Eduard (oponent) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity Úvod a cíl: Nepřímá kalorimetrie je zlatým standardem pro stanovování energetického výdeje (EE). Ten je v současné době považován za nejlepší ukazatel energetických potřeb jedince - a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Ačkoliv se polytrauma a gravidita mohou na první pohled zdát jako dva fyziologicky naprosto odlišné stavy, z metabolického hlediska jsou si do jisté míry podobné. Jak u polytraumatu, tak v pozdní fázi těhotenství dochází vlivem katabolizmu ke zvyšování energetického výdeje a objevuje se inzulinová rezistence. Nejen těmito společnými znaky se tyto dvě skupiny odlišují od zdravých jedinců a netěhotných žen. Cílem této disertační práce bylo popsat metabolizmus polytraumatizovaných pacientů a zdravých gravidních žen společně s faktory, které ho ovlivňují. Kromě energetického výdeje se tato práce věnuje respiračnímu kvocientu (RQ; v případě polytraumatu navíc ve vztahu k nepřímým prognostickým markerům), který charakterizuje míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. U gravidních žen byla práce...
Hodnocení intervencí klinického farmaceuta na oddělení nemocnice
Veličková, Zuzana ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Malá, Kateřina (oponent)
HODNOCENÍ INTERVENCÍ KLINICKÉHO FARMACEUTA NA ODDĚLENÍ NEMOCNICE Autor: Zuzana Veličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakulta sociální a klinické farmacie ÚVOD Lékový problém (DRP) je jev nebo situace zahrnující farmakoterapii, kdy dochází ke skutečnému nebo potenciálnímu zásahu do požadovaného výsledku terapie.i Problematikou managementu DRP se zabývá farmaceutická péče, která má za cíl výskyt DRP minimalizovat. CÍL Popis a analýza nejčastěji se vyskytujících lékových problémů na vybraném oddělení nemocnice, které byly odhaleny při revizích farmakoterapie klinickým farmaceutem. METODIKA Studie byla provedena v únoru 2017 v Nemocnici Šumperk, a to na ošetřovatelském úseku interního oddělení. Data byla čerpána ze zdravotnické dokumentace. Byly zaznamenávány základní charakteristiky pacientů (věk, pohlaví), diagnózy, užívané léčivé přípravky, vybrané laboratorní hodnoty, lékové problémy a jejich hodnocení. DRPs byly identifikovány během revizí farmakoterapie klinickým farmaceutem. Popis a hodnocení DRPs zahrnovalo management, přijetí navrhované intervence klinického farmaceuta, hodnocení klinické závažnosti a finanční benefit provedených intervencí. DRPs byly klasifikovány na podkladě Pharmaceutical Care Network...
Kvalita poskytovaných informací u nejprodávanějších doplňků stravy v České republice na internetu
Baudischová, Lenka ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
KVALITA POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ U NEJPRODÁVANĚJŠÍCH DOPLŇKŮ STRAVY V ČESKÉ REPUBLICE NA INTERNETU Student: Lenka Baudischová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D Školitel specialista: Ing. Katka Kvízová KSKF, Faf v Hradci Králové, UK v Praze, Česká republika ÚVOD: Doplňky stravy se v posledních letech stávají součástí každodenní stravy značné části populace všech evropských zemí. Podle průzkumu z roku 2015 internetových nákupů prostřednictvím volně prodejných léků a potravinových doplňků lidí nakupuje více než dvě pětiny internetové populace ve věku 15-59. Internet je často používán spotřebiteli jako zdroj informací. Pokud lidé nakupují doplňky stravy na internetu, veškeré informace které dostanou, jsou z webových stránek. CÍL: Posouzení kvality informací u nejprodávanějších doplňků stravy uváděných na internetu z hlediska regulatorního a klinického pohledu. METODIKA: Hledali jsme na internetu pomocí 3 nejčastěji používaných vyhledávačů v České republice - Seznam, Google a Centrum počínaje červencem 2015 do listopadu roku 2015. Identifikovali jsme 100 nejprodávanějších doplňků stravy za rok 2014 dle databáze IMS Health. Poskytované informace byly hodnoceny dle klinického hlediska a regulačního hlediska. VÝSLEDKY: Sto devadesát jedna webových portálů bylo vyhodnoceno, z nichž...

Rigorózní práce : Nalezeno 7,160 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.