Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,266 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní aspekty asistované reprodukce
Thalerová, Nicol ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Reprodukční medicína v současnosti představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících léčebných oborů. Historickým mezníkem rozvoje léčebných metod v oblasti asistované reprodukce bylo právě narození Louise Joy Brown jako prvního dítěte počatého mimotělním oplodněním, čili in vitro. V souvislosti s technologickým pokrokem v léčbě sterility se rozvinuly diskuze ohledně etické přípustnosti těchto metod. Na aktuální stav medicíny a dostupných technologií byla nutná odpovídající reakce platného práva. Vznikla tak potřeba právně regulovat tento obor, ať už se jedná o zakotvení paternitní domněnky, pokud jde o určení otcovství k dítěti počatému pomocí umělého oplodnění, tak také úpravu základních podmínek přístupu k metodám asistované reprodukce. Původně byla právní úprava umělého oplodnění zakotvena pouze v prováděcím právním předpise Ministerstva zdravotnictví, jelikož se na reprodukční technologie nahlíželo jako na oblast zcela novou. Dnes je oblast asistované reprodukce komplexně upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce a zaměřuje se na kontroverzní metody a postupy, spočívající ve výběru pohlaví potomka (tzv. laboratorní sexting), dárcovství gamet, dárcovskou anonymitou, právní úpravu náhradního mateřství, jelikož...
Způsoby skončení pracovního poměru
Kašparová, Hana ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Brádlerová, Libuše (oponent)
Práce na téma "Způsoby skončení pracovního poměru" uceleně rozebírá právní úpravu skončení pracovněprávního vztahu a zaměřuje se také na samotný vývoj tohoto institutu či na související mezinárodněprávní dokumenty a další podstatné náležitosti zpracovávané problematiky, a to včetně případných návrhů postupů de lege ferenda.
Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Dušková, Jana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem práce je analýza vývoje dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a posouzení, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje výklad pojmu rodičovství, právní úpravu i praktickou realizaci některých institutů s rodičovstvím souvisejících. Práce se zaměřuje především na vývoj interpretace pojmu "rodina" a "rodičovství", určování rodičovství, právo rodičem být, právo rodičem se nestát a právo dítěte znát svůj původ, přičemž pozornost je věnována institutům do značné míry kontroverzním jako je surogátní mateřství, baby-boxy, asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství nebo utajené a anonymní porody. U všech témat je krom relevantních rozsudků vnitrostátních soudů citována i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, přičemž je analyzováno, zda a do jaké míry se tyto judikatury shodují, jakým způsobem jsou postoje Evropského soudu pro lidská práva reflektovány ve vnitrostátním právu, případně je naznačeno, jakým směrem by se česká právní úprava rodičovství mohla vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva v budoucnu ubírat. Poslední část práce je věnována případovým studiím, na nichž je demonstrováno, kdy v minulosti došlo ke změně českého právního řádu právě v důsledku rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Práce vede k závěru, že...
Frequency analysis of precipitation amounts
Rulfová, Zuzana ; Kyselý, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá studiem charakteristik průměrných a extrémních srážek v pozorovaných datech a regionálních klimatických modelech s ohledem na jejich konvekční a vrstevnatý původ. Na základě informací o stavu počasí a typu oblačnosti z dat SYNOP byl navržen a otestován algoritmus na rozlišení srážek na převážně konvekční a vrstevnaté. Časové řady 6-hodinových úhrnů konvekčních a vrstevnatých srážek pro oblast České republiky z let 1982-2010 byly použity pro analýzu základních klimatologických charakteristik srážek, včetně extrémů, a pro validaci regionálních klimatických modelů pocházejících z projektu ENSEMBLES. Budoucí změny konvekčních a vrstevnatých srážek ve střední Evropě (v České republice) byly analyzovány na základě regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX. V poslední části práce je zaveden nový statistický model pro analýzu extrémů srážek, který využívá informaci o původu extrémů, tedy zda se jedná o srážky z konvekční nebo vrstevnaté oblačnosti. Do budoucna lze očekávat nárůst konvekčních a vrstevnatých srážek ve všech sezónách kromě léta, kdy podle simulací klimatických modelů...
Pěstounská péče
Suchoňová, Veronika ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče v České republice s detailnějším zaměřením na pěstounskou péči. Pěstounská péče hraje spolu s osvojením klíčovou roli v otázce umisťování dětí do náhradních rodin. Samotný obsah práce vzniká v přelomovém období, kdy vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, které ve velké míře pozměnily dosavadní právní náhled na zmíněnou problematiku. Pěstounská péče představuje, celo- republikový fenomén, který nabývá čím dál větší důležitosti. Nedostatečné prostory k umisťování dětské populace do dětských domovů či jiných ústavních zařízení, vyžadují neustálé vytváření a zdokonalování podmínek nejen pro samotné děti, nýbrž i budoucí osoby pěstounů. Práce je proto určena především budoucím pěstounům a měla by poukázat na přínosy, ale i značnou časovou, psychickou a ekonomickou náročnost nezbytnou k řádnému výkonu pěstounské péče.
Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie
Hřebenová, Martina ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
1 Resumé Právní institut manželství a s ním spjaté majetkové vztahy mezi manžely snad více než jiné právní oblasti podléhá sociálním změnám a náladám ve společnosti, které určují další vývoj a směřování této pro život významné oblasti práva. Problematika manželských majetkových vztahů je v současné době pro právní laiky komplikovaná, veřejnost nejenže nemá dostatečné právní povědomí o variantách, výhodách a nevýhodách jednotlivých smluvních modifikací manželského majetkového práva, kterých je z daného důvodu využíváno pomálu, často se lze ale setkat i s tím, že manželé či snoubenci nemají představu ani o tom, co vůbec je obsahem základního a subsidiárního zákonného manželského režimu, tedy společného jmění manželů, což může mít následně významný dopad na jejich životy. Cílem předkládané rigorózní práce bylo zhodnocení, zda soudobá tuzemská právní úprava modifikací společného jmění manželů obstojí ve srovnání se španělskou právní úpravou obsaženou v Código Civil, zákoníku s dlouholetou tradicí, a v čem je případně možné nacházet inspiraci pro úvahy de lege ferenda. Předkládaná práce sestává ze sedmi kapitol, které jsou dále z důvodu větší přehlednosti systematicky členěny do dalších podkapitol. Úvodní kapitola práce je věnována historickému vývoji moderní právní úpravy manželského majetkového práva, který...
Právní úprava nakládání s komunálním majetkem
Chmelík, Václav ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Resumé Hospodaření a nakládání s komunálním majetkem představuje ekonomický základ územní samosprávy. Právo majetek vlastnit a s tímto majetkem hospodařit a nakládat představuje vůbec jedno z nejdůležitějších oprávnění, které je územním samosprávným celkům svěřeno. Nakládání s komunálním majetkem je speciálně regulováno. Podstatou této regulace je povinnost dodržovat zvláštní povinnosti, které spočívají jednak v požadavku na hodnocení majetkových dispozic z hlediska jejich kladného přínosu pro územní samosprávný celek a jednak v dodržování zvláštních procedurálních postupů, které platným právním dispozicím s komunálním majetkem musí předcházet. Cílem rigorózní práce na téma "Právní úprava nakládání s komunálním majetkem" bylo podrobně se zaměřit na stěžejní aspekty nakládání s komunálním majetkem a poukázat na problémy současné právní úpravy. Rigorózní práce je rozčleněna celkem do pěti základních částí. V první části je věnována pozornost ústavnímu a zákonnému vymezení územních samosprávných celků především jako subjektů vlastnického práva. Druhá část se zabývá specifickými povinnostmi, které územní samosprávné celky musejí při hospodaření s komunálním majetkem dodržovat. Jedná se např. o povinnost nakládat s majetkem účelně a hospodárně nebo povinnost při úplatném převodu majetku zdůvodnit odchylku od...
Vývoj právní úpravy příspěvku na péči
Pechan, Lubomír ; Zemanová, Jana (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce jsem se rozhodl zvolit oblast vývoje právní úpravy sociálního zabezpečení osob, které jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu natolik funkčně postiženy, že se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. Mojí snahou bude sledovat vývoj právních norem dávkového zabezpečení bezmocných osob od počátku, který se datuje krátce po vzniku samostatného Československa, až do současnosti, tedy po dobu téměř sta let. Jako cíl jsem si stanovil vytvořit nejen ucelený a komplexní popis samotného vývoje právní úpravy zvýšení důchodu pro bezmocnost, v současnosti transformovaného do příspěvku na péči, ale rovněž zhodnotit důsledky jednotlivých etap tohoto vývoje a jejich vlivu na současný stav právní úpravy této problematiky. Domnívám se, že nejen pro mne, ale i pro případné čtenáře této práce, může být velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se právní úprava dávek sociální péče podmíněných bezmocností, resp. závislostí na péči, vyvinula z kusého, velmi stručného segmentu práva sociálního zabezpečení, chápaného po dlouhá desetiletí jako jistý přívažek práva důchodového zabezpečení, ve svébytnou a vysoce sofistikovanou část práva sociálního zabezpečení. Z předkládané práce by měly být patrné impulsy a příčiny vzniku významných právních norem a jejich novelizací, ať již se jedná...
Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Caletka, Lumír ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Vývoj advokacie v Československu 1918-1989 Práce popisovala a analyzovala historický vývoj advokacie na území Československa v letech 1918 až 1989. Zohlednila i předchozí dějinné období, tedy počátky advokacie v římském právu, advokacii na našem území do roku 1848 a pro Československo velmi důležitou dějinnou fázi let 1848 až 1918, kdy vznikly základní právní předpisy, které samostatné Československo nejdříve v nezměněné podobě převzalo a teprve postupem času upravovalo. Spolu s právem římské říše bylo právo Rakouska-Uherska zcela zásadní pro tvorbu základních kamenů dnešní moderní advokacie. Práce navíc obsahovala i kapitoly, jež obsahovaly vymezení základních a souvisejících pojmů, které se k advokacii vztahují, a v neposlední řadě i popis současné právní úpravy advokacie. Základ práce představoval historický úsek od vzniku samostatného Československa, přes druhou Česko-Slovenskou republiku, Protektorát Čechy a Morava, krátké období po osvobození a komunistický režim od roku 1948 až po revoluční rok 1989, jenž pro českou advokacii představoval návrat k demokratickým kořenům a prvorepublikovým tradicím samosprávy. První Československá republika znamenala pro advokacii velmi klidné a stabilní období, které však brzy vystřídaly válečné útrapy. Poválečná doba a období totality bylo z hlediska advokacie velmi...

Rigorózní práce : Nalezeno 6,266 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.