Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 7,430 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Compressibility evaluation of liquisolid powders containing varying amount of coating material
Nemcová, Lucia ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
7 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej technológie Kandidát: Lucia Nemcová Školiteľ: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti liquisolid práškov s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu Príprava systémov kvapalina v pevnej fáze spočíva v naviazaní liečiva v kvapalnej podobe na porézny materiál za vzniku suchého prášku s dobrými tokovými vlastnosťami. Táto výsledná formulácia má potom predpoklad k dosiahnutiu zvýšenej biologickej dostupnosti liečiv zle rozpustných vo vode. Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie tokových a viskoelastických vlastností liquisolid práškov a akostných parametrov následne vzniknutých tabliet s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu (Aerosilu® 200 a Aeroperlu® 300 Pharma), ktorých základ tvoril Neusilin® US2 ako nosič a makrogol 400 ako rozpúšťadlo. Zo získaných výsledkov je možné konštatovať, že liquisolid zmesi s obsahom Aeroperlu® 300 Pharma majú lepšie tokové vlastnosti a nižšie hodnoty energií lisovania, ktoré sa získali pomocou záznamu sila - dráha. Pri použití Aerosilu® 200 vykazovali tablety vyššiu mechanickú odolnosť. Ako najvýhodnejší pomer nosiča a obaľovacieho materiálu (R) sa pre zmes Neusilinu® US2, makrogolu 400 a Aerosilu® 200 javí hodnota 40, zatiaľ...
Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice
Janáková, Gabriela ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Dittrich, Milan (oponent)
1. ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Janáková Název rigorózní práce: Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice Konzultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Cílem této práce bylo formulovat pevné disperze určené k aplikaci na sliznice a pokožku ve formě tenkého filmu a studovat jejich disoluční vlastnosti. Pevné disperze byly tvořeny biodegradabilními kopolymery kyseliny mléčné a glykolové, větvenými na pentaerythriolu v koncentraci 3% (3P) nebo 5% (5P). Byly připraveny metodou tavení s přídavkem ethyl- salicylátu (ES) ve funkci proléčiva a plastifikátoru a s případnou inkorporací kyseliny salicylové. Jako disoluční médium byl použit fosfátový pufr pH 7,4. Teoretická část je zaměřena na biodegradabilní polymery a na pevné disperze. Rychlejší průběh liberace salicylátu byl pozorován u polyesteru s vyšší molární hmotnost, vyšším stupněm větvení a vyšší teplotu skelného přechodu. Vyšší obsah ethyl-salicylátu zpomalil liberaci salicylátu. Po inkorporaci 5 % kyseliny salicylové do polymeru plastifikovaného ethyl-salicylátem nedošlo k předpokládanému prodloužení liberce salicylátu. Pro prodlouženou liberaci salicylátu se jeví jako nejvhodnější pevné disperze připravené metodou tavení, tvořené polyesterem...
Development of new syntheses of condensed aromatic compounds
Kaiser, Reinhard Peter
Diserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti byla vyvinuta nová p tikroková syntéza SBFs, kde klí ovým krokem byla Rh-komplexy katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace symetricky i nesymetricky substituovaných diyn alkohol s alkyny. Optimalizací této reakce (katalyzátor, teplota, as, rozpoušt dlo atd.) byly nalezeny ideální podmínky pro p ípravu 1,2,3,4-substituovaných fluorenol (klí ové intermediáty) a jako nejefektivn jší se ukázal být Wilkinson v katalyzátor (RhCl(PPh3)3). Tyto r zn substituované fluorenoly byly následn ve dvou krocích p evedeny na 19 nových SBFs, u kterých byl zkoumán vliv substituentu (elektronakceptorní, elektrondonorní) v poloze 4 na jejich spektroskopické vlastnosti. Získaná data ukazují emisní maxima em v rozsahu 315 až 389 nm s excelentními kvantovými výt žky s (až 1). (ii) V druhé ásti byla tato nová metoda pro p ípravu SBFs aplikována na p ípravu DS-IFs. Rh-katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace triyndiol poskytla indeno[2,1- c]fluorendioly ve vysokých výt žcích. Tyto byly op t ve dvou krocích p evedeny na odpovídající DS-IFs. Celkem bylo p ipraveno 9 symetricky substituovaných DS-IFs (pozice 6 a 7) a...
Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů alifatických hydroxykyselin.
Křivková, Marie ; Dittrich, Milan (vedoucí práce) ; Šnejdrová, Eva (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Marie Křivková Název diplomové práce: Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů alifatických hydroxykyselin V teoretické části jsou charakterizované polyestery alifatických α- hydroxykyselin. Značná část je věnována zejména polyesteru PLGA, u kterého jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti, proces biodegradace a biodistribuce. Dále jsou uvedené příklady využití PLGA ve farmacii a v medicíně. Teoretická část popisuje také difúzní metodu pro přípravu nanočástic, která byla použita v části experimentální, a dále princip měření velikosti nanočástic a jejich povrchového náboje. Stěžejní část diplomové práce je založena na experimentu. Experiment je zaměřen na různé přístupy k formulaci nanočástic z alifatických polyesterových nosičů s různou konstitucí molekul. Použity byly polymery PLGA s lineární molekulou a polymery obsahující PLGA větvenou na tripentaerythritolu a na kyselině polyakrylové. Z těchto nosičů byly připraveny nanočástice difúzní metodou. Vodná vnější fáze byla modifikována cetrimidem použitým v různé koncentraci před dispergací a po dispergaci roztoku polymerů. Do nanočástic tvořících vnitřní dispergovanou fázi byl alternativně inkorporován...
Podoba souhlasu se zpracováním osobních údajů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Havlíčková, Klára ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy ochrany osobních údajů zakotvené jednak ve zrušené Směrnici 95/46/ES a zejména v nové právní úpravě nařízení GDPR. GDPR reaguje na rozvoj nových technologií, které v době přijetí Směrnice 95/46/ES neexistovaly (jedná se např. rozvoj sociálních sítí a cloudových úložišť) a dále na odlišnou úpravu ochrany osobních dat napříč členskými státy, kdy GDPR, jakožto nařízení, má zajistit jednotnou vysokou úroveň jejich ochrany. Úvodní část práce je věnována terminologickému a historickému úvodu do problematiky ochrany osobních údajů a nedostatkům zrušené směrnice, kdy za problematickou autorka, nad rámec uvedeného, v práci identifikovala zejména vymezení její územní působnosti. Dále se autorka v této části zabývá vybranými soudními rozhodnutími Lindqvist, Digital Rights Ireland, Schrems a Google Spain, v rámci kterých SDEU naznačil potřebu nové právní úpravy. Dále se práce zabývá novou koncepcí právní úpravy GDPR. Autorka se na tomto místě zabývá otázkou důvodnosti a nezbytnosti přijetí nové právní úpravy a zodpovězení otázky, za jakých podmínek lze IP adresu a soubory cookies považovat za osobní údaje podléhající právní úpravě GDPR. Ústředním tématem práce je institut souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně jeho aspektů dle GDPR, kdy GDPR základní...
Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb
Pokorná, Lucie ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb Tato rigorózní práce se zabývá předpoklady povinností k náhradě újmy na zdraví, které je nutné naplnit, aby bylo možné uplatnit nárok na náhradu újmy na zdraví a to s ohledem na specifika, která s sebou nese poskytování zdravotních služeb. V případě sporu je nejvíce problematické prokázat protiprávní jednání lékaře a příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a následnou škodou. Z tohoto důvodu je to společně s částí týkající se újmy na zdraví stěžejní body této práce. V této práci se nejdříve zaměřuji na občanskoprávní odpovědnosti v obecné rovině a na to navazuji problematikou občanskoprávní odpovědnosti s ohledem na poskytování zdravotních služeb. Nechybí zde ani kapitola věnující se přímo zdravotním službám a zakotvení této oblasti v právních předpisech. Další části jsou rozděleny podle jednotlivých předpokladů povinnosti k náhradě újmy na zdraví, a to na protiprávní jednání, újmu, příčinnou souvislost a zavinění. V každé části se snažím přiblížit předpoklad nejdříve v obecné rovině a následně s ohledem na jednotlivá specifika, která jsou spojena s poskytováním zdravotních služeb. Třetí část se věnuje prvnímu předpokladu, tedy protiprávnímu jednání. V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb se v této...
Accelerating structure search in small-molecule databases
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Hoksza, David (oponent)
Vyhledávání podstruktur je jednou z nejcennějších schopností databází malých molekul. Dostupné databáze typicky poskytují akceptovatelně rychlé zpracování uživatelských dotazů, ale nejsou dostatečně škálovatelné s ve- likostí uložených dat. V této práci je popsána nová open-source databáze Sachem, která implementuje novoý způsob vyhledávání podstruktur využí- vající nově sestavené otisky chemických molekul uložené v invertovaných databázových indexech. Rychlost vyhledávání v této databázi byla měřena na datových sadách obsahujících desítky milionů molekul. Porovnání výkon- nosti s jinými dostupnými databázemi potvrdilo zlepšení v celkové rychlosti hledání, možností škálování výkonnosti i v efektivitě prosívání dat. Práce dále popisuje aplikaci databáze Sachem, službu založenou na dotazovacím jazyku SPARQL, která rozšiřuje existující sémantické datové služby o možnost zahrnout v dotazech i chemicky relevantní strukturní a podobnostní podmínky. Výsledek nabízí nové, jednodušší možnosti dotazování v dostupných heterogenních da- tových zdrojích. 1
Paleogeographic development of the Cenozoic river systems in the central and northern Bohemia and its link to climatic changes and neotectonics
Štor, Tomáš
Cílem disertační práce bylo přinést podrobnější informace o vytváření říčních systémů ve středních a severních Čechách na příkladu vývoje řeky Ploučnice a Vltavy. Studované říční systémy mají velmi komplexní vývoj, proto byl zvolen multidisciplinární přístup k tématu založený na studiu geologie, sedimentologie, geomorfologie, geochemie a použití datovacích metod kosmogenních radionuklidů 10Be a 26Al, opticky stimulované luminiscence a radiokarbonového datování. Výsledky datovacích metod ukazují na možnost výrazně většího stáří doby vzniku říčních teras, než vyplývá z předchozích výzkumů. Při fluviálním vývoji řeky Ploučnice docházelo ve vyšších terasových akumulacích (36-29 m nad řekou) ke změně říčního stylu z divočící řeky s vysokou energií proudu do široce meandrujícího toku. Ve středních terasových akumulacích (22-14 m nad řekou) docházelo v divočící řece k postupnému snižování stupně divočení a v terasových akumulacích nejníže nad řekou (13-5 m) byla zjištěna opět divočící řeka, která postupně přecházela do široce meandrujícího toku 5 m nad dnešním povrchem nivy. Během výzkumu byly pomocí metody kosmogenních radionuklidů, datovány říční sedimenty ve třech rozdílných výškách nad řekou (34, 29 a 14 m) a další tři byly datovány metodou opticky stimulované luminiscence (19, 12 a 6 m). Časové...
Analýza senzoricky a toxikologicky významných látek v pivu
Vrzal, Tomáš
Jednou z nejvýznamnějších skupin toxikologicky významných látek v pivu jsou N-nitrosaminy. V této práci byla pozornost zaměřena zejména na netěkavé nitroso sloučeniny, jejichž koncentrace v pivu, chemická struktura a biologický účinek nejsou dosud známy. Z důvodu nedostatku znalostí o této skupině látek byla vyvinuta metoda pro jejich citlivou detekci prostřednictvím chemiluminiscenčního detektoru po plynově chromatografické separaci. Tato metoda zároveň umožňuje klasifikovat detekované nitroso sloučeniny do různých skupin (N-nitroso, C-nitroso a kombinace C-nitroso a nitro) a odlišit je od interferencí. Metoda využívá záznamu pyrolyzních profilů jednotlivých chromatografických píků, které jsou zpracovány pomocí diskriminační analýzy. Metoda byla vyvíjena za účelem nalezení a strukturní identifikace těchto dosud neznámých látek. Její aplikace na uměle nitrosovaný vzorek piva spolu s plynově chromatografickou analýzou s tandemovou hmotnostní detekcí vedl k strukturní identifikaci několika zástupců nitroso sloučenin. Senzoricky aktivní látky v této práci zastupují karbonylové sloučeniny a mastné kyseliny. Karbonylové sloučeniny - furfural a hydroxymethylfurfural - byly využity při vývoji mobilní, jednoduché, rychlé a objektivní metody pro in situ stanovení intenzity staré chuti piva, která je odrazem...
Reorganizace a její význam v českém insolvenčním právu
Marian, Daniel ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Předmětem této práce je reorganizace jakožto způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka podle Insolvenčního zákona. Práce analyzuje současnou právní úpravu reorganizace, hodnotí dosavadní empirické výzkumy a představuje výsledky vlastního empirického pozorování reorganizací povolených v letech 2014 až 2017. Práce se snaží odpovědět, zda reorganizace představuje vskutku sanační postup a zda jí lze považovat za základní způsob řešení úpadku vedle konkursu, jak původně zákonodárce při přijímání Insolvenčního zákona zamýšlel. Dále je zkoumáno, zda tzv. Revizní novela má pozitivní vliv na reorganizace. V neposlední řadě se tato práce věnuje reorganizaci z pohledu de lege ferenda a jejímu postavení v českém insolvenčním právu. Předně tato práce ukazuje, že reorganizace není čistě sanačním postupem, nýbrž může mít i likvidační účinky. Označení reorganizace za sanační způsob řešení úpadku je proto nepřesné. Dále je prokázáno, že Revizní novela Insolvenčního zákona nemá významný pozitivní efekt na praktické fungování reorganizací, přestože představuje bezesporu posun vpřed. Empirické výzkumy také prokazují, že reorganizace nedosáhla postavení základního způsobu řešení úpadku a její význam pro české insolvenční právo je pouze minimální. Práce je členěna do pěti kapitol. Po krátkém úvodu, který...

Rigorózní práce : Nalezeno 7,430 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.