Příspěvky z konference

Příspěvky z konference Nalezeno 22,477 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Quality of Public Spaces Data Evaluation
Kilnarová, Pavla
Způsob zobrazení vyhodnocovaných dat z průzkumu k hodnocení kvality veřejných prostranství může ovlivnit interpretaci závěru. V současné době probíhá sběr dat dvěma základními způsoby – z veřejně dostupných databází a pozorováním in situ. Tento článek popisuje metodiku prezentace a vyhodnocování dat pořízených za tímto účelem. Přínos předložené metodiky je demonstrován na případové studii zkoumaného Jakubského náměstí ve městě Brně, včetně stanovení okrajových podmínek jednotlivých zobrazovacích metod.
The Impact of Public and Developer's Interest on Sustainable Urban Development
Ježková, Tereza
Rozvoj současných měst je souběžně ovlivňován veřejnými a podnikatelskými zájmy a závisí především na ochotě těchto subjektů najít společný cíl, kterého chtějí dosáhnout. Na případových studiích je porovnáváním priorit, chování a rozporů možné vysledovat, jak se změní kvalita veřejného prostoru a života obyvatel, množství pracovních příležitostí a ekologické a hygienické podmínky v případě, že bude realizován záměr developera, a v případě, že bude v maximální míře hájen veřejný zájem, a jaký je pohled ze strany města, který je reflektován v územním plánu. Záměrem je odhalit, zda k žádoucímu rozvoji lokality či města přispívá veřejnost, ÚP, či naopak developer, případně všichni.
Elasticity as a Determining Factor for the Natural Regeneration of the Settlement Structure
Jenčková, Barbora
Probíhající proměna sídel a krajiny sleduje proměnu životního sty- DOI: 10.13164/PHD.FA2017.2 lu, vztahu člověka ke krajině. Mizí vztah k půdě jako zdroji obživy, mění se postoj obyvatel k podobě sídel. Zástavba se extenzivně rozpíná, mění se měřítko a formy osídlení, do struktury se vepsaly novotvary bez vztahu k území. Ztrácí se vzájemné vazby v území, obsahující vlastnosti živých struktur. Vývoj sídel ve vztahu ke krajině zaznamenal ve sledovaném období minimálně dvě problematické fáze – proměnu pozemkové struktury v poválečném období a období posledních přibližně 25 let, kdy se objevuje výrazná suburbanizace. Na podobě krajiny a osídlení se podepisuje způsob územního plánování. Je proto nezbytné zdůrazňovat vytváření vzájemných vazeb, uchování krajiny jako nenahraditelné hodnoty. Je pravděpodobné, že tradiční model osídlení disponuje takovou strukturou vazeb, která poskytuje dostatečnou elasticitu vzhledem ke změnám podmínek. Tato hypotéza bude ověřena analýzou funkčnosti struktury osídlení - případová studie se zaměřuje na oblast Židlochovicka, avšak výsledky je třeba srovnat s příklady jiných sídel v obdobném kulturním okruhu.
Open Data Potential in the Realm of Urban Planning
Horáková, Eva
Otevřená data jsou data sbíraná veřejnými institucemi, která jsou volně dostupná na internetu a distribuována v počítačově čitelném formátu. To umožňuje a zjednodušuje jejich další využití třetími stranami. Tato veřejná data je možné dále zpracovávat pro nejrůznější aplikace zjednodušující veřejnou participaci a orientaci ve městě. Jaká města se již k otevřeným datům připojila a která data nejčastěji otvírají? Tento příspěvek podá přehled o situaci stavu využívání otevřených dat u českých a slovenských měst.
Characterization and tribological testing of a carbon-based nanolayer prepared by ion beam assisted deposition
Horažďovský, T. ; Kovač, J. ; Drbohlav, Ivo
Carbon-based nanolayers have been attracting much attention due to their excellent low-friction properties, their high hardness and their good wear resistance. In this work we present the results of material research aimed at reducing the friction of the functional surfaces of titanium implants, and thus extending their lifetime to reoperation. An analysis of the chemical composition showed that the modified surface is composed of a carbon-based nanolayer, a mixed interface, and a nitrogen-enriched sublayer. Raman spectroscopy showed the DLC character of the carbon-based nanolayer with sp2 rich bonds. A TiN compound was detected by X-ray diffraction in the modified surface area.\n
Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně
Krám, Pavel ; Veselovský, F. ; Čuřík, Jan ; Myška, Oldřich
Příspěvek se zabývá hydrologií a hydrochemií povodí Na zeleném zalesněném smrkovým lesem rostoucím na podloží, tvořeném kambizemí na amfibolitu. Toto povodí se vyznačuje díky bazickému (zásaditému) podloží poměrně příznivými hydrochemickými poměry pro terestrickou a akvatickou biotu. Povodí se vyznačuje efektivní neutralizací kyselé atmosférické depozice do smrkového ekosystému a to hlavně díky chemickému zvětrávání dvoumocných bazických kationtů, vápníku a hořčíku. Roční průměrný srážkový úhrn do povodí Na zeleném byl za sledované pětileté období 790 mm a průměrný povrchový odtok v posledních dvou letech byl 193 mm. Odtok se pohyboval ve sledovaných letech mezi 24 a 27 % ročních srážkových vstupů do povodí. V povodí se akumuluje jen méně než 20 % celkového dusíku ze srážek na volné ploše. Zhruba 36% dusíku povodí opouští povrchovým odtokem, zhruba z poloviny ve formě dusičnanů a z poloviny ve formě rozpuštěného organického dusíku.
Pokročilé metody laserového svařování
Mrňa, Libor ; Horník, Petr ; Šebestová, Hana
V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V první řadě jde o laserové svařování využívající skenovací techniky. Základem je laserová hlava obsahující systém dvou vychylovacích zrcadel řízených počítačem doplněných speciální optikou. Díky tomu lze laserovým paprskem velice rychle přebíhat v dané ploše. Svařování s touto hlavou se nazývá skenerové svařování. V provedených experimentech byla demonstrována jednak významná časová úspora při využití této metody oproti svařování běžnou svařovací hlavou vedenou robotem, ale také jistá omezení daná výstupní optiku s F-theta objektivem. \nDruhou metodou, opět využívající vychylování laserového svazku zrcadly je svařování s rozmítaným svazkem. U této metody dochází kromě posuvné rychlosti k mikropohybu laserového svazku podél svařované trajektorie. Řízením parametrů mikropohybu můžeme měnit jak šířku závaru, tak i mikrostrukturu svaru, jak je opět předvedeno v rámci několika experimentů. \n
Deterministicky aperiodické obrazové zařízení
Horáček, Miroslav ; Meluzín, Petr ; Krátký, Stanislav ; Knápek, Alexandr ; Mika, Filip ; Chlumská, Jana ; Matějka, František ; Král, Stanislav ; Brunn, Ondřej ; Giričová, D. ; Kopal, Jaroslav ; Kolařík, Vladimír
Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický základ je doplněn numerickou analýzou a prezentací realizované matrice a jejích replik.
Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech
Ježek, Jan ; Pilát, Zdeněk ; Šmatlo, Filip ; Zemánek, Pavel
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních sedmi letech začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které využívají mikrofluidních kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o průměru od jednotek po desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky, nemísitelné s nosnou kapalinou, slouží jako kapalné mikrokontejnery, obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné reagencie. Pomocí speciálních mikrofluidních technik lze, např. fúzovat kapénky s různým obsahem (řízené spouštění chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace reaktantů v kapénce (koncentrační gradienty), třídit kapénky podle obsahu (vytváření nových kmenů buněk), apod.
Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AV ČR
Jelínek, Josef ; Mikel, Břetislav
Optické vláknové senzory se uplatňují ve stále více průmyslových oblastech. Po obrovském rozvoji optovláknových senzorů využívajících Braggovy mřížky se začínají stále více prosazovat i senzory využívající Ramanův nebo Brillouinův rozptyl a také optovláknové senzory s mikrostrukturními vlákny. Různé typy optovláknových senzorů se v současnosti využívají v mnoha oblastech průmyslu od telekomunikačního, automobilového, leteckého, ropného až po systémy v jaderných elektrárnách a jiných kritických infrastrukturách.

Příspěvky z konference : Nalezeno 22,477 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.