Monografie

Monografie Nalezeno 39 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příručka hodnocení životního prostředí (Přístupy, prostředky a postupy)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace, která vznikla v rámci twinningového projektu CZ05/IB/EN/03-TL „Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre“, popisuje hodnocení životního prostředí jako nástroj podporující tvorbu a realizaci environmentálních koncepcí a strategií. Zabývá se klasifikačními systémy indikátorů životního prostředí, vlastnostmi indikátorů, které jsou rozhodující pro jejich využití, a funkcemi indikátorů v jednotlivých částech přípravy a realizace strategických dokumentů. Pozornost je věnována metodice jednotlivých kroků hodnocení (ex-ante, ex-post) a integraci environmentálních aspektů do sektorových politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čistší produkce (Příručka pro podniky a veřejnou správu)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s metodikou čistší produkce jako nástrojem k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích dopadů vybraných činností. Záměrem bylo rovněž vytvoření praktického manuálu pro aplikaci metod čistší produkce v praxi, doplněného o zajímavé případové studie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace si klade za cíl definovat životní situace a potřeby lidské společnosti, jejichž řešení, resp. naplnění může být dosaženo prostřednictvím environmentálně šetrných technologií. Hlavním účelem publikace je zaměřit se na technologie a postupy, které byly vyvinuty nebo jsou vyráběny či užívány prostřednictvím ryze českého know-how a které představují velký přínos pro ochranu životního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Cílem publikace je představit problematiku a zmapovat aktuální situaci technologií přátelských k životnímu prostředí v ČR. Vychází z definic pojmů ekoinovace a environmentální technologie, vybírá odvětví, u nichž lze v ČR očekávat vysoký potenciál ekoinovativnosti a využívání environmentálně šetrných technologií, s uvedením konkrétního případu úspěšné aplikace dané technologie v praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace je věnována vlivu domácností na životní prostředí. Přehlednou a laické veřejnosti srozumitelnou formou s bohatým využitím grafiky prezentuje, jakým způsobem domácnosti ovlivňují stav životního prostředí, a dává náměty k tomu, jakým způsobem lze vliv domácností na životní prostředí snížit.Pozornost je rovněž věnována zdravotním důsledkům kontaminace životního prostředí. Publikace obsahuje pět tematicky zaměřených kapitol zabývajících se zásadními aspekty interakce mezi domácnostmi a životním prostředím – hospodařením s energií, hospodařením s vodou, dopravou, zajištěním potravin a nakládáním s odpady. Tyto kapitoly jsou doplněny rámcovou kapitolou o ekologické stopě, která integruje všechny aspekty vlivu domácností do jednoho kompozitního ukazatele.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace informuje o životním prostředí ČR a o faktorech, které ho ovlivňují. V srozumitelné a přehledné formě s častým využitím grafických prvků publikace zpřístupňuje závěry Zprávy o životním prostředí ČR. Strukturu publikace tvoří pět kapitol pojednávajících o zásadních aspektech životního prostředí ČR – silniční dopravě, kvalitě ovzduší, energetické náročnosti, odpadovém hospodářství a rozvoji měst. V každé kapitole jsou informace poskytnuty v širších hospodářských souvislostech se zdůrazněním specifik ČR a v mezinárodním kontextu. Je pojednáno o stavu a vývoji antropogenních vlivů na životní prostředí, dále o tom, jak se tyto zátěže promítají do ukazatelů stavu životního prostředí, jaká rizika pro lidské zdraví a ekosystémy jsou s tím spojena, a závěrem i o opatřeních na ochranu životního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace pojednává o vývoji hospodářství České republiky od „sametové revoluce“ do roku 2007 a o jeho vlivech na životní prostředí. Popisuje turbulentní období 90. let 20. století, během kterého docházelo ke zlepšování kvality vod, ovzduší, dále např. k zahájení sanací starých ekologických zátěží. Tento vývoj umožnily rozsáhlé společenské a ekonomické změny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Životní prostředí v České republice 1989–2004
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace hodnotí vývoj životního prostředí na území České republiky během porevolučních patnácti let a poukazuje na zásadní změnu stavu životního prostředí během tohoto období. Pro pochopení výchozího stavu na konci 80. let 20. století bylo nicméně nezbytné zařadit sledovanou problematiku do širších historických souvislostí.
Plný text: nusl-361663_2 - Stáhnout plný textPDF; nusl-361663_4 - Stáhnout plný textPDF
anglická verze: nusl-361663_6 - Stáhnout plný textPDF
Kroniky obcí
Hromádka, Tomáš
Publikace je souborem prověřených námětů, typů a rad, kterými se obce, resp. jejich kronikáři, mohou a nemusí řídit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mobbing – nebezpečný fenomén naší doby
kolektiv autorů
Publikace se zaměřuje na šikanu v práci, tzv. mobbing. Tento jev úzce souvisí s bezpečností práce - pod vlivem mobbingu dochází u oběti k mnoha změnám, které mohou mít za následek zvýšenou míru selhání, chyb či úrazů. Obrana jednotlivce je složitá, proto by měli pomoci kolegové. Ti však zůstávají pasivní. Důvodem je ve většině případů strach a nechuť přivodit si svým zásahem potíže. Ignorace a tolerance mobbingu však plyne i z nedostatku informací o tomto jevu. Cílem publikace je poukázat na nebezpečnost mobbingu, přispět k větší informovanosti a rozkrýt, jak se projevuje, koho se týká a jak se mu bránit. Jinak budou schopní lidé dále odcházet ze zaměstnání, které je baví jenom proto, aby se zbavili nepříjemných pocitů a osvobodili se od nekalých praktik mobbera.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Monografie : Nalezeno 39 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.