Monografie

Monografie Nalezeno 47 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti využití metod dálkového průzkumu a prostorových analýz pro řešení krizových situací
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace představuje přehled systémů dálkového průzkumu Země, jejichž data jsou obecně využitelná pro hodnocení environmentální bezpečnosti ČR a to napříč všemi environmentálními složkami. Uvedeno je rovněž, jakým způsobem dochází ke kalibraci a převodu získaných relativních dat na data absolutních hodnot.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aplikace modelů v oblasti životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace seznamuje s komplexním modelem GAINS (the Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies), který byl vyvinut Mezinárodním institutem pro aplikovanou systémovou analýzu (IIASA). Model GAINS představuje v oblasti ochrany ovzduší jeden z nejpokročilejších komplexních modelových nástrojů, schopných modelovat celý cyklus DPSIR (hnací síla – tlak – stav – dopady – reakce). Navíc zohledňuje aktuální trend integrovaného přístupu k ochraně ovzduší a zmírňování dopadů změny klimatu. Publikace na praktických ukázkách demonstruje možnosti systematického využití tohoto modelu v ČR, např. i v rámci procesu návrhu národních emisních stropů. Publikace byla zpracována autorským kolektivem CENIA v rámci projektu VaV (výzkum a vývoj): SP/4h1/147/08.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aplikace modelu GAINS v České republice
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace informuje o současném stavu modelování v hlavních složkách životního prostředí a zároveň se zaměřuje na problematiku modelování obecně. Je představen i návrh „dobré modelovací praxe“, tj. zásad, jejichž uplatnění se předpokládá při užívání matematických modelů. Účelem publikace je vyloučit přijímání nesprávných rozhodnutí na základě užití chybných (neadekvátních) modelů, resp. špatných dat,či chybné interpretace výsledků modelování. V rámci každé kapitoly týkající se sledované oblasti životního prostředí se autoři zaměřují na klasifikaci a metodické zázemí modelů či modelovacích technik, včetně přehledu jejich praktického využití v zahraničí a zejména v ČR. Jsou uvedeny modely nejen převzaté ze zahraničí, ale i vytvořené v ČR. Publikace vznikla v rámci projektu VaV (výzkum a vývoj): SP/4h1/147/08.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metody dálkového průzkumu v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (příklady využití metod dálkového průzkumu Země pro řešení environmentální problematiky v České republice)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace obsahuje postupy interpretace informací ze srovnání aktuální a historické ortofotomapy, postupy interpretace satelitních spektrálních dat a příklady verifikovaných lokalizací a identifikací objektů a příklady statistického hodnocení zjišťování jevů v prostředí GIS.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
REACH - příčiny a důsledky
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Cílem publikace je poskytnout informace o vzniku evropské chemické politiky, jejím legislativním rámci a účasti národních i nadnárodních institucí na jejím vzniku. Podrobně jsou zmíněny aktivity národního informačního centra (Helpdesk REACH) a jeho spolupráce s ostatními informačními centry členských států a s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Zvláštní pozornost je věnována předběžné registraci a vlastní registraci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace představuje návod pro vydání environmentálního tvrzení, které je jedním z nástrojů environmentálního značení. Má být pomůckou pro jeho snadnější pochopení a použití v rámci organizace a zároveň má pomoci spotřebitelům zorientovat se v záplavě informací a zelené reklamy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace se zabývá postupem zpracování scénářů a výhledů životního prostředí a jejich funkcí v politickém procesu. Jedná se o výstup twinningového projektu CZ06/IB/EN/06-TL „Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre“. Publikace je určena těm, kteří zpracovávají strategicky orientované zprávy o stavu životního prostředí, poskytují podklady pro rozhodovací procesy, ale i pro širší veřejnost se zájmem o životní prostředí. Kromě definice základních pojmů, klasifikace scénářů a jednotlivých kroků jejich tvorby je v publikaci popsáno i využití metod strategického plánování, se zaměřením zejména na cost-benefit analýzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čistší produkce v zemědělství: Cesta k vyšší konkurenceschopnosti a ekonomicky výhodnému plnění legislativních požadavků v oblasti zemědělské prvovýroby
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace se věnuje metodám čistší produkce a jejich využití v zemědělství. Svou koncepcí a obsahem, který zahrnuje i případové studie, představuje návod na zefektivnění zemědělské produkce a snížení negativních dopadů zemědělské prvovýroby na životní prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příručka hodnocení životního prostředí (Přístupy, prostředky a postupy)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace, která vznikla v rámci twinningového projektu CZ05/IB/EN/03-TL „Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre“, popisuje hodnocení životního prostředí jako nástroj podporující tvorbu a realizaci environmentálních koncepcí a strategií. Zabývá se klasifikačními systémy indikátorů životního prostředí, vlastnostmi indikátorů, které jsou rozhodující pro jejich využití, a funkcemi indikátorů v jednotlivých částech přípravy a realizace strategických dokumentů. Pozornost je věnována metodice jednotlivých kroků hodnocení (ex-ante, ex-post) a integraci environmentálních aspektů do sektorových politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čistší produkce (Příručka pro podniky a veřejnou správu)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s metodikou čistší produkce jako nástrojem k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích dopadů vybraných činností. Záměrem bylo rovněž vytvoření praktického manuálu pro aplikaci metod čistší produkce v praxi, doplněného o zajímavé případové studie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Monografie : Nalezeno 47 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.