Metodiky

Metodiky Nalezeno 591 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana ; Bartáková, Pavla ; Broženská, Michaela ; Kumar, Jiban
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obhospodařování travních porostů ve vztahu k agro-environmentálním opatřením: Otázky a odpovědi
Gaisler, Jan ; Pavlů, Vilém ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Lenka
Metodika zjednodušeně interpretuje výsledky výzkumu projektu „Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů“ pro potřeby orgánů ochrany přírody. Vychází z výsledků dlouhodobých pokusů s různými způsoby managementu. V praktické části obsahuje důležité informace pro přípravu některých agro-environmentálních opatření. Metodika je určena zejména pracovníkům činným v ochraně přírody, dále je využitelná pro studenty a pedagogické pracovníky středních a vysokých škol zabývajících se ochranou přírody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika průzkumu filigránů na rukopisných hudebninách k určení jejich datace
Šedivá, Eliška,
Cíle této metodiky jsou následující: 1) představit zcela první pokus o systematickou evidenci filigránů v hudebních pramenech a nabídnout návod k jejímu využití v muzikologickém výzkumu a hudebním knihovnictví, 2) popsat metodu popisu a snímání obrazové reprezentace filigránu, 3) navrhnout pracovní postup pro vytváření katalogů filigránů (databází či tištěných obrazových katalogů).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stanovení ELOS (enzymaticky rozpustné organické hmoty) v píci s využitím tuzemských celuláz z Trichoderma reesei: uplatněná certifikovaná metodika
Míka, Václav ; Kohoutek, Alois ; Pozdíšek, Jan ; Němcová, Petra
Stravitelnost organické hmoty (OMD) se považuje za jeden ze základních ukazatelů kvality píce. K jejímu stanovení se v pícninářském výzkumu, šlechtění a v zemědělské praxi také v podmínkách ČR využívají především metody in vitro, využívající čisté celulolytické a proteolytické enzymy, s výhodou na přístroji ANKOM Daisy Incubator, a vyjádřené např. jako ELOS. Metodika je zaměřena na (1) optimální postup stanovení s ohledem na jeho přesnost (tj. co nejvyšší stupeň shody predikovaných hodnot s hodnotami metody kontrolní) a opakovatelnost (tj. shodu predikovaných hodnot při opakování stanovení) a (2) využití této exaktní a expeditivní metody pro účely sériového hodnocení s upozorněním na limity jejího nasazení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě: uplatněná certifikovaná metodika pro praxi
Mikulka, Jan ; Štrobach, Jan ; Andr, Jiří ; Burešová, Věra
Biologie, ekologie, reprodukční schopnosti a metody regulace vybraných invazních plevelů na zemědělské půdě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu: metodika pro praxi
Honzík, Roman ; Bjelková, Marie ; Muňoz, Jaime ; Váňa, Vojtěch
Základním cílem metodiky je předložit uživatelům z řad zemědělců, zemědělských poradců, provozovatelů bioplynových stanic a všem zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o pěstování a využití pro výrobu bioplynu konopí setého – Cannabis sativa L. Doposud nebyla zpracována komplexní metodika popisující možnosti pěstování a využití této plodiny k produkci bioplynu. V úvodu metodiky je popsána základní botanická charakteristika rostliny a jsou specifikovány půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště. Dále metodika popisuje technologické postupy pro zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu rostlin, sklizeň za účelem konzervace silážováním a následné produkce bioplynu. Na závěr poskytuje přehled výnosového potenciálu biomasy a výtěžnosti metanu včetně podrobného ekonomického hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pěstování chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L. pro výrobu bioplynu: metodika pro praxi
Usťak, Sergej ; Strašil, Zdeněk ; Váňa, Vojtěch ; Honzík, Roman
Základním cílem metodiky je předložit uživatelům z řad zemědělců, zemědělských poradců, provozovatelů bioplynových stanic a všem ostatním zájemcům základní informace o pěstování a využití pro výrobu bioplynu perspektivní netradiční plodiny – chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L. Doposud komplexní metodika popisující možnosti pěstování a využití této plodiny pro bioplyn zpracována nebyla. V úvodu metodika poskytuje základní botanickou charakteristiku rostliny a specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště. Dále metodika popisuje ve formě příručky pro pěstitele technologické postupy pro zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu rostlin, sklizeň za účelem konzervace senážováním a následné produkce bioplynu. Na závěr dává přehled výnosového potenciálu biomasy a výtěžnosti metanu včetně podrobného ekonomického hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin: certifikovaná metodika
Kocourek, František ; Falta, Vladan ; Stará, Jitka ; Holý, Kamil ; Horská, Tereza ; Vávra, Radek
Metodika je určena pěstitelům ovoce, zejména těm, kteří ovoce pěstují v systému integrované produkce ovoce. Zpracovány jsou informace a doporučení umožňující minimalizovat rizika pesticidů na necílové organismy, zejména na přirozené nepřátele škůdců a minimalizovat rizika pesticidů pro zdraví člověka. Metodika je využitelná pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014 i při konvenční ochraně ovoce. Výběr prostředků ochrany proti škodlivým organismům je založen na zhodnocení ochranné lhůty účinné látky a na zohlednění vedlejších účinků této látky na necílové organismy. Pro každou účinnou látku přípravků na ochranu povolených v ČR do jádrovin jsou uvedeny údaje o degradaci reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle těchto údajů lze stanovovat akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci jádrovin. K účinným látkám jsou k dispozici údaje o vedlejších účincích na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové organismy. Podle těchto poznatků bude možné zařadit účinnou látku přípravku do zeleného, žlutého a červeného seznamu pesticidů pro systém integrované produkce ovoce. V závěru jsou nastíněny možnosti ochrany prostřednictvím biologických a biotechnických metod, které mohou pomoci řešit situace, kde běžné chemické prostředky v daných režimech pěstování není možné požít a nebo je jejich výběr velmi omezený.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodický postup odběru vzorků hnojiv, rostlin a půdy pro stanovení rizikových prvků v agroekosystémech a dalších parametrů půdní úrodnosti: uplatněná certifikovaná metodika
Kunzová, Eva ; Menšík, Ladislav ; Hejcman, Michal ; Dostál, Jiří
Metodika přináší nejnovější poznatky o způsobech odběrů vzorků statkových, organických a organominerálních hnojiv, vzorků rostlinného materiálu a půdy pro stanovení obsahů rizikových prvků. Součástí metodiky je popis dostupných laboratorních metod pro stanovení obsahu sušiny, pH, obsahů základních živin a rizikových prvků ve vzorcích (statkových, organických a organominerálních hnojiv, rostlinného materiálu a půdy) a je popisem základních metod pro charakteristiku kvality půdní organické hmoty (POH) a je přehledem limitních hodnot rizikových prvků v hnojivech, substrátech a v půdách zakotvených v legislativních předpisech ČR. Uplatnění metodiky bude u subjektů hospodařících na orné půdě, trvalých travních porostech, konvenčním i ekologickém zemědělství, ve službách a v obchodní sféře pro zemědělství, v akreditovaných laboratořích, u zemědělských poradců i v poradenském systému MZe ČR apod. Předložené poznatky rovněž využijí pracovníci státní správy, studenti a pedagogové středních i vysokých škol, aj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Metodiky : Nalezeno 591 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.