Fakulty UK (VŠKP)

Fakulty UK (VŠKP) Nalezeno 103,133 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Tichý, Lukáš ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem práce bylo vypracovat kazuistiku pacienta s totální endoprotézou kolenního kloubu, vyhledat teoretické podklady pro danou diagnózu a uplatnit je v terapii. Metody: Práce je tvořena částí obecnou a speciální. Obecná část se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu, osteoartrózou a její léčbou, implantací totální endoprotézy kolenního kloubu jako chirurgického způsobu léčby osteoartrózy, rehabilitací po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu a vhodnými fyzioterapeutickými postupy během péče o pacienta po implantaci. Speciální část je vypracována formou kazuistiky pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Skládá se z anamnézy, vstupního kineziologického vyšetření, záznamů terapeutických jednotek, výstupního kineziologického vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Během terapií navržených dle podkladů z teoretické části práce došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Klíčová slova: Kolenní kloub, totální endoprotéza, osteoartróza, fyzioterapie, kazuistika.
Změny v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program
Štefánková, Gabriela ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Změna v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program. Cíle: Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního redukčního kurzu, který zahrnuje blok aerobního cvičení a kruhového tréninku a blok skupinové práce pod vedením lektora. Metody: Data budou sbírána formou dotazníku SF36. V první fázi projektu vyplní účastníce kurzu dotazník, který jim bude podán ještě před startem redukčního programu. Ve druhé části projektu účastníce vyplní ten stejný dotazník po absolvování kurzu. Následně budu tyto výsledky analyzovat a vyhodnotím úspěšnost programu. Metoda - dotazníkové šetření. Výsledky: Po absolvování tříměsíčního redukčního programu došlo k pozitivním změnám v oblasti kvality života. Účinnost vlivu tříměsíčního redukčního programu, vidíme především ve zlepšení psychické stránky jedince. Nedostatek této studie shledávám v malém souboru probandů, tudíž výsledky nelze zobecňovat. Klíčová slova: Obezita, pohybová aktivita, BMI, redukce hmotnosti, metody léčby obezity
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s poruchou rovnováhy a kognitivním deficitem
Sýkorová, Jitka ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hořejší, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch rovnováhy a kognitivních funkcí v kontextu oboru fyzioterapie. Narušení rovnováhy a kognitivní deficit patří mezi hlavní rizikové faktory výskytu pádů. Cílem bakalářské práce v její obecné části je s využitím odborné literatury zpracovat základní teoretická východiska dané problematiky a stručně nastínit význam a možnosti fyzioterapie u pacientů s poruchou rovnováhy a kognitivních funkcí. Ve speciální části bakalářské práce je uvedena podrobná kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s deficitem v oblasti rovnováhy a kognitivních funkcí následkem encefalopatie, jejímž cílem je propojení využití technik přínosných pro zlepšení rovnováhy i kognitivního výkonu pacienta. U pacienta bylo v závěru terapeutické intervence pozorováno zlepšení stability stoje a chůze, zlepšení koordinace a stereotypu pohybu, snížení únavnosti a rizika pádu a zlepšení kognitivního výkonu. Pro objektivizaci efektu terapie byly využity standardizované hodnotící metody: Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové, Bergova funkční škála rovnováhy, Montrealský kognitivní test pro orientační hodnocení kognitivních funkcí a Index dle Barthelové pro hodnocení závislosti pacienta ve výkonu ADL.
Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy
Kerdová, Terezie ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy Cíle: Cílem bakalářské práce bylo zkoumat vliv cvičení na tvar a funkci nohy u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy, a to konkrétně s deformitami hallux valgus a kladívkové prsty. Metody: V rámci kvalitativní studie byl s pomocí kazuistik zkoumán efekt 4týdenního zdravotně-tělovýchovného (ZTV) programu u 3 osob s ortopedickými vadami nohy. Jednalo se o 1 muže a 2 ženy (věk 17-24 let) s ortopedickými vadami nohou (hallux valgus, kladívkové prsty, vysoká noha), vzniklými u všech zhruba kolem 10. roku. Cvičení ZTV programu trvalo 28 dní, probíhalo každý den v délce 15 minut a zahrnovalo senzorická i motorická cvičení. Metodami sběru dat při vstupním a výstupním vyšetření byly hodnocení aspekcí, palpací, funkční testy a vyšetření podoskopem, které bylo zopakováno i po 2 měsících po dokončení ZTV programu. Průběžné změny zaznamenávali probandi do deníku včetně vizuální analogové škály (VAS). Výsledky: Po 28denní intervenci došlo u 2 ze 3 probandů při sledování na podoskopu ke zmírnění koncentrace tlaku do přednoží, a tedy ke zlepšení rozložení váhy po celé plosce chodidla. Po 2 měsících od intervence došlo opět ke zhoršení nálezu. Podle deníkových záznamů ZTV program ovlivnil vnímání bolesti na VAS....
Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9-10 let)
Cintler, Pavel ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9 - 10 let) Cíle: Cílem této diplomové práce bylo zjistit vzájemný vztah základních motorických dovedností a speciálních herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii starších přípravek (9 - 10 let). Metody: V této práci byla použita metoda pozorování - měření. Výzkumný soubor tvořilo 26 hráčů v kategoriích U10 a U11 (průměrný věk 10,4 ± 0,7 let) z fotbalového klubu SK Střešovice 1911. Úroveň základních motorických dovedností byla posouzena pomocí testové baterie TGMD-2. Úroveň speciálních herních dovedností ve fotbale byla zjištěna pomocí testů slalom, přihrávka v běhu a střelba na přesnost. Výsledky: Byl zjištěn signifikantní vztah (r = 0,48, p < 0,05) mezi úrovní základních motorických dovednostní a speciálních herních dovedností ve fotbale. Podle výsledků bylo zjištěno, že úroveň manipulačních dovedností (r = 0,53; p < 0,001) ovlivňuje specifické herní dovednosti významněji oproti dovednostem lokomočním (r = 0,40; p < 0,05). Díky testování motorické úrovně bylo zjištěno, že 61 % (n = 16) hráčů disponuje podprůměrnou úrovní základních motorických dovedností. Mezi sledovanými věkovými kategoriemi U10 a U11 nebyl zjištěn věcně významný rozdíl, a to jak v úrovni základních motorických...
Světelné křivky zákrytových dvojhvězd
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce)
Byla provedena fotometrická CCD pozorování deseti krátkoperiodických LMB (Low Mass Binaries) s dosud neurčenými parametry. Data byla získána pomocí dalekohledu s průměrem 65 cm v Ondřejově ve filtrech I, R a V v letech 2014 až 2016. Světelné křivky byly zpracovány pomocí programu PHOEBE. Získané hmotnosti a poloměry jednotlivých hvězd byly porovnány s teoretickou závislostí. Ukazuje se, že v dvojhvězdných krátkope- riodických systémech jsou poloměry hvězd v průměru o 4 % větší, než odpovídá modelům vývoje hvězd. 1
Ženy v rekatolizaci českých zemí
Jiřincová, Barbora ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Čornejová, Ivana (oponent) ; Knoz, Tomáš (oponent)
Předkládaná práce se věnuje ženám v procesu rekatolizace Čech a soustředí se především na první vlnu tohoto děje, tedy na období 1. poloviny 17. století. Autorka zjišťovala, zda a nakolik se ženská zkušenost v tomto procesu lišila od té mužské, o čemž mnohem více než vznikající legislativa a vytvářené normy svědčila praktická aplikace rekatolizačních nařízení. Pro výzkum byly využity především bohaté materiály související s působením rekatolizační komise a dalších úřadů zajišťujících konverzi obyvatel, či materiály jinak s rekatolizací související. K hodnocení výsledků restaurace katolicismu badatelka zkoumala prameny statistické povahy, přičemž vzhledem k jejich rozsahu se musela omezit na regionální sondu - oblast Boleslavska. Cíl práce představovaly především měšťanky a příslušnice nižší šlechty. Jeden z hlavních výsledků výzkumu představuje zjištění, že ženy byly orgány státní a církevní moci považovány za stejně důležité pro úspěch celého procesu jako muži, ačkoliv často pro nátlak na ně úřady volily jiné postupy, zdánlivě měkčí. Tato flexibilita je pro přístup katolické církve k ženám nejen v tomto období příznačná a předkládaná práce se v tomto závěru shoduje s pracemi zahraničními na podobná témata. Předkládaná zjištění také přispívají k poznání procesu rekatolizace českých zemí, především...
Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Királyi, Michal ; Strnad, Pavel (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Cíle: Cílem práce je věnovat se implementaci projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru ATVS OSP na FTVS UK, zkoumat současný stav implementace, zkušenosti studentů s projektovou výukou, jejich názor na projektovou výuku a vliv projektové výuky na studenty a jejich profesní, případně i osobní život. Dále prezentovat názory, nápady, zkušenosti, připomínky a perspektivu studentů praktikujícím pedagogům a odborné veřejnosti za účelem zlepšení přístupu k projektovým aktivitám ve výuce kmenových předmětů oboru ATVS OSP. Případně nastínit další možné výzkumy do budoucna, které by na tuto práci mohly navázat. Metody: Jedná se o teoretický kvalitativní výzkum fenomenologického pojetí. Pro dosažení cíle byla použita literární analýza, v níž jsou uvedena teoretická východiska ve vztahu k aplikovaným pohybovým aktivitám, pedagogice a filosofii a anketní šetření vlastní konstrukce obsahující 46 zavřených i otevřených otázek zaměřených na zkušenost, názor a postoj k projektovému vyučování u patnácti současných i bývalých studentů oboru ATVS OSP vybraných záměrným výběrem. Tento výzkumný vzorek tvořilo 12 žen a 3 muži. Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že výsledky...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace.
Malošíková, Andrea ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace. Cíle: Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o amputacích dolních končetin a dále zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné amputace dolní končetiny ve stehně. Metody: Bakalářská práce sestává ze dvou částí, části obecné a speciální. V obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky pojednávající o tématice amputací dolních končetin v souvislosti s onemocněním diabetes mellitus a se zaměřením na nadkolenní amputaci. Dále se obecná část věnuje fyzioterapii u amputací a protetice dolních končetin. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacienta s diagnózou jednostranné amputace v oblasti stehna. Je zde popsána anamnéza, vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé terapeutické jednotky, výstupní vyšetření a v závěru zhodnocení efektu terapií. Výsledky: Kazuistika pacienta byla zpracována během dvou týdnů na přelomu ledna a února 2019 v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Fyzioterapeutické postupy prováděné během terapií přispěly ke zlepšení stavu pacienta. Došlo k redukci otoku pahýlu, zvětšení rozsahu pohybu do extenze v P kyčelním kloubu, protažení zkrácených svalů, zvýšení svalové síly horních i dolních končetin, zlepšení postury ve stoji, zlepšení...
Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu
Babková, Karolína ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Malá, Michaela (oponent)
Název: Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu Cíle: Cílem diplomové práce bylo zkoumat vliv 12týdenního léčebně tělovýchovného programu na rozložení plantárního tlaku, svalovou sílu v plantární flexi, rozsah pohybu hlezenního kloubu a fyzickou zdatnost pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a syndromem diabetické nohy. Metody: Jednalo se o kvantitativní výzkum s prvky randomizované kontrolované studie. Pro výzkum bylo vybráno 10 diabetiků 2. typu se syndromem diabetické nohy. Probandi byli rozděleni do 2 skupin, v každé byli 4 muži a 1 žena ve věku 54 - 73 let. První skupina plnila LTV program, kontrolní skupina neměla žádnou pohybovou intervenci. Intervence probíhala 5 - 7x týdně a skládala se ze 2 typů tréninkových jednotek. Jedna obsahovala 11 cviků, druhá automobilizaci kloubů nohy a chůzi. Celková vyšetření byla celkem 2. Před započetím LTV programu a ihned po jeho 12týdenním plnění. U probandů byly zjišťovány základní antropometrické údaje - hmotnost, výška, obvod pasu/boků (pásová míra, váha), rozsah pohybu hlezenního kloubu (goniometr), svalová síla plantární flexe (dynamometr), rozložení zatížení nohy ve stoji (MobileMat) a fyzická zdatnost (Senior fitness test). Výsledky byly zpracovány do tabulky a statisticky vyhodnoceny. Výsledky: Po 12 týdnech došlo u...

Fakulty UK (VŠKP) : Nalezeno 103,133 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.