Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze Nalezeno 4,302 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Organizace a dramaturgie předních festivalů jazzové hudby v ČR
Pohlreichová, Tereza ; BĚLOR, Roman (vedoucí práce) ; ŠTILEC, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku organizace a dramaturgie předních jazzových festivalů na území České republiky. V první kapitole je uvedena stručná historie vývoje jazzu na našem území, ve druhé pak přehled jazzových festivalů v České republice. Třetí kapitola pojednává o ekonomické situaci a především dramaturgickém vývoji tří známých českých festivalů v období posledních pěti let. Závěrečná kapitola je věnována významu festivalů pro českou jazzovou scénu, ať už z domácího nebo mezinárodního hlediska. Zdrojem jsou především materiály poskytnuté od vedení festivalů, na které je práce zaměřena, a dále rozhovory a korespondence s vedením festivalů a také aktivními jazzovými hudebníky.
Další vzdělávání pedagogů TO ZUŠ
Sikorová, Ivana ; LÖSSL, Jiří (vedoucí práce) ; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapování zájmu tanečních pedagogů o další vzdělávání formou dotazníkového průzkumu. Konkrétně se jedná o pedagogy tanečních oborů základních uměleckých škol (TO ZUŠ) působících ve Středočeském kraji a v Praze v letech 2014 - 2017. Odpovědi respondentů jsou shrnuty do dvou tematických okruhů, jeden představuje profil pedagoga, druhý pak zájem o další vzdělávání včetně informovanosti. Pro představu možností dalšího vzdělávání v letech 2014 - 2017 slouží souhrn seminářů a tanečních workshopů těchto vybraných pražských institucí - NIDV, NIPOS-ARTAMA, SE.S.TA a HAMU. Jasnější představu pak přináší popis a průběh dvou konkrétních vzdělávacích seminářů. Dále práce vymezuje požadavky na pedagoga TO ZUŠ a přestavuje Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV).
Žonglování jako dramatický jazyk
Blaha, Lukas ; JARCHOVSKÝ, Adam (vedoucí práce) ; CAPKO, Štefan (oponent)
Diplomová práce pojednává o žonglování a zejména jeho scénickém potenciálu pro divadelní tvorbu a komunikaci. Nejprve se budu zabývat historií žonglování od jeho počátků v tradičním cirkuse přes jeho vývoj v rámci nového cirkusu až do dnešní doby, a jeho současné pozici ve scénickém umění. Pro přesnější a konkrétnější výklad o novodobém žonglování a jeho směrech rozeberu a srovnám tvorbu tří současných žonglérských uskupení na evropské scéně.
Tanečník na volné noze v současném tanci v Praze
Rokoszová, Barbora ; MACHOVÁ, Daniela (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mezníky v kariéře tanečníka na volné noze v současném tanci v Praze. Hlavním záměrem této práce je poukázat na podmínky, ve kterých se v současné době tanečníci na volné noze nacházejí a jak se s nimi vypořádávají. V první části práce jsou stručně objasněna teoretická východiska, která se k dané problematice vztahují. Prostřednictvím analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů druhá část práce podává přehled o kariéře tanečníka na volné noze. Popisuje stěžejní témata, kterými jsou například kariéra tanečníka, legislativa a finanční oblast tanečníků na volné noze. Práce je obohacena citacemi respondentů, které prakticky potvrzují teorii na vybrané téma.
Referenčnosť a sebareflexivita v tvorbe Edgara Wrighta
Podmanický, Jakub ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; DORUŠKA, Tomáš (oponent)
Bakalárska práca sa zaoberá prvkami referenčnosti a sebareflexivity v tvorbe britského režiséra žánrových komédii Edgara Wrighta. Porovnávaním jeho amatérskych filmov, televíznej tvorby a celovečernej filmografie skúma, ako sa premenil Wrightov vzťah k citovaným predlohám a rozsah ich vplyvu na jeho diela. Následne práca analyzuje prostriedky sebareflexie Wrightovej tvorby a ich prejav na komunikácii s divákom.
Nejvýznamnější autoři klarinetových etud a instruktivní literatury
Pátek, Matěj ; HLAVÁČ, Jiří (vedoucí práce) ; VENYŠ, Irvin (oponent)
Ve své bakalářské práci se skrze představení a vzájemné porovnání šesti významných klarinetových instruktivních publikací a jejich autorů zaměřuji na obecnou problematiku nácviku a provedení klarinetových etud. První kapitola odpovídá na otázku, co je to etuda, a zamýšlí se také nad smyslem a podobou cvičení etud. Druhá kapitola ve stručnosti představuje jednotlivé autory (Cavallini, Jeanjean, Stark, Jettel, Zítek, Žebera) a pojednává o jejich vybraných dílech. Ve třetí kapitole pak dochází k vzájemnému porovnávání těchto děl na základě jednotlivých aspektů klarinetové hry a výukových cílů. Do značné míry subjektivní základ práce – výběr autorů a jejich děl – nachází objektivitu v analýze a následné komparativní metodě. Výstupy práce jsou zejména didaktické a informativní.
Mieczyslaw Karlowicz a jeho houslový koncert
Papež, Ondřej ; ŠTRAUS, Ivan (vedoucí práce) ; PAZDERA, Jindřich (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu „Mieczysław Karłowicz a jeho houslový koncert“. Metodou výzkumu je sběr a analýza informací z historických pramenů a notových vydání. V první kapitole popisuje život a dílo Mieczysława Karłowicze, věnuje se jeho hudební řeči a také jeho hudebně inspiračním zdrojům. Ve druhé kapitole se věnuje okolnostem vzniku a provozování Karłowiczova houslového koncertu, přináší také přehled notových vydání a vzniklých nahrávek. Následující třetí kapitola se zabývá formální a harmonickou analýzou houslového koncertu a je doprovázena četnými notovými ukázkami. Poslední čtvrtá kapitola uzavírá téma technickou analýzou obtížných míst sólového partu, které demonstruje na ukázkách z notových vydání I. Dubiské, G. Barinové a A. Cofalika.
Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47
Mori, Václav ; ČEPICKÝ, Leoš (vedoucí práce) ; Ježek, Štěpán (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku jeho jediného houslového koncertu, který vznikl hned ve dvou verzích, které jsou zde také porovnány.
Interpretační porovnání Brahmsova houslového koncertu D-dur
Bačovský, Tomáš ; MATOUŠEK, Bohuslav (vedoucí práce) ; ČEPICKÝ, Leoš (oponent)
V této bakalářské práci se pojednává především o muzikálních detailech Brahmsova houslového koncertu. Čtenáři má za úkol ukázat rozdílné náhledy na interpretaci tohoto díla a přiblíţit jejich tvorbu. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. Úvodní dvě jsou věnovány životopisům. V první se čtenář dočte o životě Brahmse v období vzniku koncertu a ve druhé zjistí něco o životě interpretů. Třetí kapitola přibližuje formální výstavbu díla a ve čtvrté se nachází hlavní náplň práce - porovnání vybraných nahrávek.
Fundraising, sponzorství a donátorství v britských kulturních institucích (srovnání s ČR)
Nguyenová, Duyen Monika ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; BĚLOR, Roman (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fundraisingem a jeho srovnáním ve vybraných britských a českých kulturních institucích. První část práce se věnuje východiskům jako je vymezení pojmu fundraising, jeho zásadám a segmentaci. Dále popisuje dárcovství a jeho daňovou úpravu v České republice a Spojeném království. V souvislosti se státním financováním je zde rozebrána problematika daňových asignací v kultuře. V druhé části je popsáno a srovnáváno financování a přístupy k dárcovství ve vybraných institucích (Royal Opera House, London Symphony Orchestra, Národní divadlo v Praze a Česká filharmonie).

Akademie múzických umění v Praze : Nalezeno 4,302 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.