Ústav experimentální botaniky

Ústav experimentální botaniky Nalezeno 113 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování
Pištěková, I. ; Boček, S. ; Vaňková, Radomíra ; Drahošová, H. ; Odstrčilová, L. ; Salaš, P. ; Sasková, H.
V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných přípravků a biofungicidů na výnos jednotlivých odrůd. Součástí je hodnocení zdravotního stavu a plodových znaků odrůd. Za sledované období je zaznamenán výnosový potenciál odrůd, odolnost k chorobám a jsou vybrány nejvhodnější odrůdy a technologické postupy pro ekologické pěstování jahod. Metodika pro praxi, je uceleným návodem pro pěstování jahod v ekologických pěstitelských systémech.
Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin
Maršík, Petr ; Kinderman, Pavel ; Vaněk, Tomáš
Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, které z použitých dřevin se vyznačují vyšší schopností extrahovat z ovzduší škodlivé substance typu PAH a které by tedy měly být při volbě vegetačního pokryvu preferovány.
Fytoremediace vzduchu - plány a realita
Vaněk, Tomáš ; Maršík, Petr ; Soudek, Petr
Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při výběru vhodných rostlin je nezbytné věnovat pozornost jak jejich sorpčním schopnostem, tak i jejich schopnosti přežít v kontaminovaných lokalitách, kde jsou navíc vystaveny dalším stresům, jako je nedostatek vláhy a zasolení.
Produkce polyklonálních protilátek proti rekombinantnímu proteinu X viru bramboru
Čeřovská, Noemi ; Plchová, Helena ; Moravec, Tomáš ; Filigarová, Marie ; Dědič, P.
Gen kódující obalový protein (CP) X viru bramboru (PVX) byl klónován v expresním vektoru pMPM-4AΩ . PVX CP byl exprimován v Escherichia coli a byl použit pro produkci králičích polyklonálních protilátek.Získaná antiséra a protilátky byly testovány na přítomnost PVX v hostitelských rostlinách Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR 1 a N. benthamiana a v různých kultivarech přírodního hostitele Solanum tuberosum Protilátky byly specifické pro PVX a použitelné pro detekci širokého spektra izolátů PVX při použití metody IPTA ELISA a Western blotu.
Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici
Grigová, Vendula ; Šašek, M. ; Věchet, L. ; Burketová, Lenka
Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na aktivaci obranných mechanismů rostliny stimulací metabolických i strukturních změn v rostlině. K indukci rezistence se využívá mnoho látek chemické a biologické povahy. Tato práce se zabývá účinkem těchto induktorů použitých v patosystému pšenice (Triticum aestivum L.) – padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici). Účinky induktorů byly analyzovány pomocí genové exprese markerových genů a pomocí zjišťování vlivu induktorů na infekční struktury padlí. Bylo zjištěno, že dochází k slabé expresi genů WCI5 (gen indukovaný chemickými látkami) a WCK1 (gen kódující MAP kinasu). Testy klíčivosti prokázaly, že postřik BTH (benzothiadiazol) a extraktem z dubové kůry inhibují klíčivost konidií padlí na pšenici.
Studium obranných mechanismů cukrovky podílejících se na rezistenci proti patogenům a škůdcům
Grigová, Vendula ; Burketová, Lenka
Rostliny jsou schopny se proti napadení patogenů bránit vlastními obrannými mechanismy, které zahrnují jak konstitutivní, tak indukované strukturální, ale především biochemické změny. Důležitým obranným mechanismem je systémově získaná rezistence (SAR). Cílem bylo využít již dosažených výsledků a porovnat obranné reakce cukrovky proti původci rizománie (BNYVV) a jeho přenašeči Polymyxa betae s reakcí na napadení háďátkem řepným a s reakcí na ošetření chemickými a biologickými induktory rezistence. Bylo prokázáno, že se v rámci obranných mechanismů cukrovky po napadení patogenem a škůdcem a po ošetření induktorem BTH indukuje stejné spektrum hydrolytických PR-proteinů (bazická -1,3-glukanasa II.třídy: Glu2, bazická chitinasa IV.třídy: Ch4, kyselá chitinasa III.třídy: SE2, bazická chitinasa II.třídy: Ch2), síla indukce však závisí na konkrétním agens. Zvýšená akumulace glukanasy byla imunohistologicky detekována v pletivech cukrovky jak po infekci patogenem/škůdcem, tak i po ošetření induktorem BTH.
Brambor s transgenem pro fúzní protein SPI2::GFP
Navrátil, Oldřich ; Kludkiewicz, Barbara ; Vinokurov, Konstantin ; Horáčková, V. ; Sehnal, František
Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v determinaci biologických procesů. Obecným cílem výzkumného centra je využít možností, které poskytují funkční genomika a proteomika, k získání nových poznatků a šlechtitelského materiálu v oblastech zvyšování kvality produktů plodinám vlastních, zlepšování agronomických parametrů a změny specifických vlastností zemědělských plodin významných jak v České republice, tak v oblasti celé střední Evropy. Výzkum bude zaměřen na zvyšování (i) kvality zrna pšenice a ječmene, semen hrachu a hlíz bramboru, (ii) rezistence bramboru a hrachu vůči škůdcům a chorobám a (iii) příjmu těžkých kovů a rezistence k nim u lnu pro fytoremediační procesy.

Ústav experimentální botaniky : Nalezeno 113 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.