Original title: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin tundrové oblasti Krkonošský národní park
Authors: Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Chrtek, Jindřich ; Vaněk, Jan
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Úkoly řešené v roce 2003 v rámci subprojektu 5: Monitoring populací ohrožených druhů, zachycení současného stavu populací, přesné lokalizování, mikromapy; Kultivace vybraných bezprostředně ohrožených druhů; U vybraných druhů založení stálých ploch a sledování změn prostorového uspořádání populace, ontogetického vývoje jedinců, generativního a vegetativního rozmnožování populace; U vybraných druhů studium některých parametrů generativního rozmnožování a genetické struktury populací metodou analýzy isoenzymů; V některých případech nezbytná taxonomická revize krkonošských populací a srovnání s materiálem z jiných území; Studium introgrese - analýza hybridních rojů.
Keywords: endangered plant species; genetics; grassland ecosystem; hydropedology; Krkonoše Mts.; modelling; monitoring; sampling; soil profile; tundra; water regime; druhy ohrožené rostlinné; ekosystém travní; genetika; hydropedologie; Krkonoše; modelování; monitorování; profil půdní; režim vodní; tundra; vzorkování
Project no.: VaV/610/3/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007850B

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126314


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share