Název: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin tundrové oblasti Krkonošský národní park
Autoři: Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Chrtek, Jindřich ; Vaněk, Jan
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Úkoly řešené v roce 2003 v rámci subprojektu 5: Monitoring populací ohrožených druhů, zachycení současného stavu populací, přesné lokalizování, mikromapy; Kultivace vybraných bezprostředně ohrožených druhů; U vybraných druhů založení stálých ploch a sledování změn prostorového uspořádání populace, ontogetického vývoje jedinců, generativního a vegetativního rozmnožování populace; U vybraných druhů studium některých parametrů generativního rozmnožování a genetické struktury populací metodou analýzy isoenzymů; V některých případech nezbytná taxonomická revize krkonošských populací a srovnání s materiálem z jiných území; Studium introgrese - analýza hybridních rojů.
Klíčová slova: druhy ohrožené rostlinné; ekosystém travní; genetika; hydropedologie; Krkonoše; modelování; monitorování; profil půdní; režim vodní; tundra; vzorkování; endangered plant species; genetics; grassland ecosystem; hydropedology; Krkonoše Mts.; modelling; monitoring; sampling; soil profile; tundra; water regime
Číslo projektu: VaV/610/3/00

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007850B

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126314


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet