Original title: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Eutrofizace a dynamika nutrientů. Dílčí část: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami - model SWIM
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Document type: Final reports
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor).
Keywords: anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river basin; environmental burden; groundwater; hydrology; Jizera river; mathematical modelling; pollutants; sampling; toxic substance; water ecosystem; water pollution; water quality; water resources; ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Jizera; látka toxická; látky znečišťující; modelování matematické; povodí Labe; vliv antropogenní; voda podzemní; vzorkování; zdroje vodní; znečištění vody; zátěž ekologická; Česká republika
Project no.: SP/2e7/229/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S04JU

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125600


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share