Original title: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Problematika kalů z čistíren odpadních vod
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie
Document type: Progress reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Kaly z komunálních ČOV jsou samostatnou složkou biologicky rozložitelných odpadů. Podle současného vývoje a trendu v přípravě předpisů v EU a jejich implementaci v ČR vyvstává jednoznačná potřeba komplexního přístupu a společného řešení s ostatními biologicky rozložitelnými odpady. Nezbytným vstupem pro řešení je soustavné získávání aktuálních údajů a informací o množství a složení kalů, o stavu kalového hospodářství významných producentů kalu v členění za republiku a v jednotlivých regionech a o způsobu nakládání s kaly ve vazbě na jejich složení. Na základě analýz získaných dat je třeba zajistit zpracování podkladů pro kaly z čistíren odpadních vod řešící podpory úpravy kalů včetně jejich hygienizace, použití upravených kalů na zemědělské půdě a jiné způsoby využití kalů v současnosti i do výhledu.
Keywords: biodegradable waste; EC regulation; legal regulations; sewage sludge; sludge management; hospodářství kalové; kal čistírenský; kalové hospodářství; odpady rozložitelné biologicky; právní předpisy; předpis ES; předpisy právní
Project no.: MZP0002071102 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LDV3F

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120070


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share