Original title: Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů‚ návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí)
Authors: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Neruda, Jindřich ; Ulrich, Radomír ; Ševelová, Lenka ; Špičáková, Hana ; Schneider, Jiří ; Kozumplíková, Alice ; Kotásková, Pavla ; Kupec, Petr ; Synková, Jana ; Hrůza, Petr ; Vyskot, Ilja
Document type: Final reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Stěžejním úkolem pro obnovení rovnováhy a revitalizaci území lesních ekosystémů je posouzení míry narušení sekundární hydrickou a lesní dopravní sítí a ekosystémová optimalizace vodního režimu, parametrizace cestních komunikací v synergii s vysokou polyfunkční efektivitou účinností lesních ekosystémů a jejich celospolečenských funkcí. Řešení projektu bylo věcně diferencováno mezi nositelem a spolunositelem projektu. Dílčí závěrečná zpráva dokumentuje rezultáty cílů ve zpracovatelské kompetenci spolunositele, Ústavu tvorby a ochrany krajiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Specifikace cílů a adekvátních vědeckých metodických postupů byla směrována do reprezentativních modelových území, která tvoří záměrově charakteristická povodí Hučinky a Lesního potoka o rozloze cca 6 km čtverečních. Metodické postupy řešení jsou vyděleny do samostatných tvůrčích celků, specifikovaných pro hydriku území, lesní dopravní síť a celospolečenské funkce lesa. Návrhová část projektu podává věcná doporučení.
Keywords: anthropogenic activity; erosion control; flood control; forest ecosystem; forest function; forest road; forest stand; groundwater; landscape function; NP Šumava Mts.; remote sensing; revitalisation; revitalization; surface water; water course; water erosion; water regime; cesta lesní; ekosystém lesní; eroze vodní; funkce krajiny; funkce lesa; NP Šumava; ochrana protierozní; ochrana před povodněmi; ochrana půdy proti erozi; porost lesní; protipovodňová ochrana; revitalizace; režim vodní; tok vodní; voda podzemní; voda povrchová; vodní eroze; činnost antropogenní
Project no.: SM/2/25/04 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LEXZ8

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119812


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share