Original title: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Mobilizace antropogenních polutantů v nenasycené zóně a jejich vliv na kontaminaci vodních zdrojů s využitím stabilních izotopů
Authors: Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Doušová, Barbora ; Bruthans, Jiří ; Lněničková, Zdena ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František
Document type: Progress reports
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Cílem úkolu je stanovení rychlosti a rozsahu transportu infiltrujicích srážek a rozpuštěných polutantů v nenasycené zóně kvartérních sedimentů (kvartérní terasy Káraný), odvození obecných vztahů mezi srážkami a vstupem kontaminace v daném prostředí a návrh opatření pro snížení kontaminace ve stávajících vodních zdrojích. V oblasti Lité a Dědiny jde o identifikaci zdrojů eutrofizace a jejich vliv na následné znečištění zdrojů podzemních vod v oblasti a stanovení dynamiky přenosu polutantů ze zemědělské činnosti do povrchových toků a následně do dalších zdrojů. Zpráva se zabývá kvantifikací transportu infiltrace a rozpuštěných polutantů do podzemních a povrchových vod v oblasti Káraného, Tatců a Zelenče.
Keywords: agricultural effect; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river; Elbe river basin; Elbe river region; hydrology; land; model; precipitation; run-off; sampling; soil; water ecosystem; water quality; water resources; ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Labe; model; odtok; Polabí; povodí Labe; půda; srážky; vliv antropogenní; vliv zemědělství; vzorkování; zdroje vodní; Česká republika
Project no.: SP/2e7/229/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N8O3N

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118982


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2017-02-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share