Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-05-02
16:49
Analýza akčních potenciálů srdečního svalu
Vopálka, Roman ; Tyšler,, Milan (oponent) ; Šimurda, Jiří (oponent) ; Jan, Jiří (vedoucí práce)
Fibrilace síní (FS) je nejčastější klinicky významnou arytmií. Její výskyt v dospělé populaci se dříve udával 0,4%, dnes se uvádí spíše 0,95%. V průmyslových zemích populace nemocných s ischemickou chorobou srdeční narůstá, s pokroky v terapii těchto nemocných se zvyšuje počet jedinců se srdečním selháním. Očekává se tedy i nárůst fibrilace síní, která je u takových nemocných častá. Poměrně častý je současný výskyt s flutterem síní, makroreentry síňovou arytmií. Obě arytmie se mohou u téhož nemocného střídat či přecházet jedna v druhou. Snaha o medikamentózní terapii nebyla v minulosti příliš úspěšná. Stále se hledají nové preparáty, které by ovlivnily jen síňovou svalovinu, bez vlivu na komorový myokard, které by neměly vedlejší účinky a nebyly proarytmogenní. Zároveň se hledají způsoby nefarmakologické léčby. Tyto nefarmakologické postupy v současné době dominují, protože farmaka selhávají a mají nepravidelný efekt. Do kategorie nefarmakologické léčby zařazujeme kardiostimulační metody a ablační techniky. V souladu s tím však nebyly dostatečně sofistikované prostředky, jak hodnotit výskyt arytmií po ablačních výkonech. Vývoj v kvalitní detekci, zpracování a vyhodnocení srdeční aktivity se ubírá směrem k dlouhodobé monitoraci srdečních signálů pomocí implantabilního srdečního monitoru. Do klinické praxe byl uveden nejnovější model implantabilního srdečního monitoru především určený pro diagnostiku síňových arytmií. Uvedený implantát má obchodní označení REVEALŽ XT firmy MEDTRONIC. Disertační práce komplexně zpracovává problematiku implantabilních srdečních monitorů nejnovější generace specielně zaměřených na diagnostiku síňových arytmií. Shrnuje data, která byla shromážděna jako součást dvou celoevropských multicentrických studií XPECT a VISIT. V práci analyzuji data, která vznikla na pracovišti akutní kardiologie nemocnice Na Homolce. Soubor dat nabízí komplexní pohled na možnosti subkutálních srdečních monitorů od fáze předimplantační až po jednoroční sledování detekčních vlastností a klasifikací srdečních arytmií s velkým důrazem na analýzu síňových tachyarytmií. Na základě takto analyzovaných dat lze učinit následující závěr. Implantabilní srdeční monitor REVEALŽ XT je vhodný ke klinickým aplikacím dlouhodobé monitorace srdečního rytmu, jak v oblasti komorových, tak i síňových arytmií.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Ekonomické chování podnikatelských subjektů při využití SCM
Vašková, Petra ; Urbánek, Jiří (oponent) ; Sodomka, Petr (oponent) ; Stehlík, Antonín (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a výběr dodavatelů pro zakázku. Dále se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů, tvorbou a jejich řízením pomocí SCM – Supply Chain Management a problematikou hodnocení SCM – Supply Chain Managament. Téma disertační práce je velice aktuální, protože na výběru a hodnocení dodavatelů závisí nákup a náklady spojené s nákupem. Dobré řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů může firmám ušetřit čas a další náklady. Při zpracování disertační práce bylo vycházeno nejen z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury českých i zahraničních autorů, ale i z provedených výzkumných šetření. Primární výzkum byl realizován kvantitativním výzkumem a to dotazníkovým šetřením. Výsledky získané primárním šetřením byly vyhodnoceny s využitím aplikace Microsoft Office Excel a UNISTAT ® Statistical Package Version 5.6.06 Light. Při zpracování disertační práce byly získané výsledky použity k vymezení nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hodnocení dodavatelů a hodnocení SCM ve firmách a údajů o nákupu ve firmách. Kromě toho, výsledky získané z vyhodnocení dotazníkového šetření umožnily verifikovat stanovené hypotézy disertační práce. Dílčím výstupem disertační práce je návrh metodiky hodnocení nových a stávajících dodavatelů firmy včetně stanovení vah jednotlivých hodnotících kritérií. Pro běžné hodnocení dodavatelů je stanovena frekvence jejich hodnocení podle důležitosti dodávaného materiálu. Dále je tu metodicky popsáno jak hodnotit dodavatele v čase při běžném hodnocení dodavatelů a jak při výběru dodavatele na zakázku. Další dílčí výstup je návrh metodiky hodnocení úrovně SCM. V závěru disertační práce je věnována pozornost shrnutí získaných poznatků, diskuzi předpokladů pro implementaci navržené metodiky do podnikové praxe a možnostem další vědecké práce v pojednávané oblasti.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Detektor bublin v krvi
Foltýn, Vojtěch ; Sekora, Jiří (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá různými způsoby očisty krve se zaměřením na hemodialýzu. Popisuje technické řešení dialyzačního monitoru i průtokové schéma krve a dialyzátu. V práci jsou popsána různá řešení detekce bublin v krvi a jejich výhody a nevýhody. Na základě nejvhodnější metody detekce je navržen detektor bublin. Práce v praktické části obsahuje návrh detektoru pro venózní set o průměru 20 mm. Zařízení pro detekci bublin umožňuje po připojení ke krevní pumpě přerušit její činnost. Výstup práce jsou výkresová schémata, návrh tištěného spoje i grafy z realizace obvodů.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Vizualizace povrchu tkání z objemových OCT dat
Kostiha, Marek ; Lamoš, Martin (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Zobrazení povrchu je pro člověka téměř samozřejmostí. Využívá jasového rozdílu jednotlivých objektů a povrchu objektů. Použití v informatice je ovšem výrazně složitější. Moderní výpočetní technika se stále nedokáže svým výpočetním výkonem vyrovnat lidskému mozku. V dosažitelném maximálním rozlišení se ovšem lidské oko technice vyrovnat nedokáže. Přestože informatika a další technické obory jsou výrazně zatíženy šumem, který je zapotřebí potlačovat a některé technologie jsou velmi náročné, v mnoha směrech překonala možnosti člověka a stala se nepostradatelným pomocníkem.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Řídicí systém pro laserovou herní zbraň
Svozil, Martin ; Kubíček, Michal (oponent) ; Šebesta, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro lasertag. Návrh je řešen ve spo- lupráci s dalšími spolupracovníky na projektu. Tato práce je zaměřena na zbraňovou jednotku a její součásti. Celý systém bude realizován pomocí mikrokontroléru, který následovně ovládá celé zařízení i jeho komponenty. Práce by měla být realizována a odzkoušena až v bakalářské práci

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Generování kalibrů
Procházka, Matěj ; Číp, Pavel (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Porozumění významu kalibrace a navržení generátoru kalibrů. Popis jednotlivých kalibrů a jejich použití. Kalibrace frekvence pomocí frekvenčních kalibrů a pravost barvy pomocí barevných kalibrů. Stanovení rozlišovací schopnosti pomocí Faucaultových měrek nebo Siemensovy hvězdy.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech
Jezerčák, Martin ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Brančík, Lubomír (vedoucí práce)
Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť menič napätia 12 V / 230 V pre použitie v automobiloch. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Skladá sa celkovo z troch kapitol. V prvej kapitole som rozpracoval menič napätia, jeho rozdelenie, rozdelenie podľa funkcií, použitie a jeho jednotlivé pripojenia. Návrhom meniča s integrovaným obvodom IR2153 sa zaoberám v druhej kapitole. V tretej kapitole som spracoval namerané hodnoty a znázornili grafické závislosti vyrobeného a kúpeného meniča.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Inteligentní řízení modelu vlakového kolejiště
Prokš, Jiří ; Hégr, Ondřej (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem prvků řízeného modelu vlakového kolejiště. V první části je práce zaměřena na principy datové komunikace. Vysvětluje, co to komunikace je a jak probíhá. Praktická část se zaměřuje na návrh komunikace, ve které je informace přenášena prostřednictvím infračerveného záření. Popisuje funkční částí systému a jejich návrh, mezi něž patří zejména: řídící část, příjem a vysílání řídícího signálu, spínací prvky a h-můstek. Při návrhu jsou zohledněny parametry prvků určených pro modely železnic, které jsou dostupné na trhu. Na konci práce jsou shrnuty parametry výsledného návrhu, jeho použití, výhody a nevýhody.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Electromagnetic actuator of simple objects
Kolek, Andrej ; Drexler, Petr (oponent) ; Hadinec, Michal (vedoucí práce)
The main objective of this work is to study the principles of the movement of very small bodies using electromagnetic forces. The first part is acquainted with the theory of electromagnetismand the second part will focus on the already functioning device, called coil gun. In detail in this work id dissambled design, construction and subsquent results of the measurement of this divice.

Úplný záznam
2018-05-02
16:49
Výškoměr pro RC modely letadel
Kotulek, Milan ; Štohanzl, Milan (oponent) ; Prokopec, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci zařízení pro záznam letové polohy RC modelu. K tomu bylo využito tlakové čidlo, paměť a to vše řízené mikrokontrolérem ATmega16. Data průběhu letu se budou stahovat pomocí rozhraní USB do počítače.

Úplný záznam