Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
14:40
Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications
Smilek, Jan ; Leuchter, Jan (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
This thesis deals with the development of an independent power source for modern low-power electronic applications. Since the traditional approach of powering small applications by means of primary or secondary batteries lowers the user comfort of using such a device due to the necessary periodical maintenance, the novel power source is using the energy harvesting approach. This approach means that the energy is scavenged from the ambience of the powered application and converted into electricity in order to satisfy the power requirements of the newest MEMS electrical devices. The target applications for the new energy harvesting device are seen in wearable and biomedical electronic devices. That places challenging requirements on the energy harvester, as it has to harvest sufficient energy from the ambience of human body, while fulfilling practical size and weight constraints. After the preliminary requirements setting and analyses of possible sources of energy a kinetic energy harvesting principle is selected to be employed. A series of measurements is then conducted to obtain and generalize the kinetic energy levels available in the human body during various activities. A novel design of kinetic energy harvester is then introduced and developed into the form of a functional prototype, on which the actual performance is evaluated. Aside from the actual new harvester design, the thesis introduces an original way of improving the power output of the inertial energy harvesters and provides statistical data and models for the human energy harvesting usability prediction.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné
Figalla, Silvestr ; Svěrák, Tomáš (oponent) ; Herink,, Tomáš (oponent) ; Petrůj, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na nové postupy přípravy derivátů kyseliny mléčné. Hlavním cílem bylo ověření proveditelností přípravy vysokomolekulárního polylaktidu s využitím ethyllaktátu jako prekurzoru syntézy laktidu. Část práce je věnována novému postupu přípravy samotného ethyllaktátu. Experimentální část práce je rozdělena podle dílčích kroků na cestě od kyseliny mléčné po vysokomolekulární polylaktid. Příprava bezvodého ethylesteru kyseliny mléčné (EtLA) byla řešena inovativní cestou s využitím alkoholýzy oligomerní kyseliny mléčné. K této metodě byl odvozen kinetický model pro izotermální alkoholýzu s ekvimolárním zastoupením reaktantů. Studována byla rovněž neizotermální alkoholýza za varu reakční směsi při atmosférickém tlaku. Nalezená metoda je svou koncepcí zcela odlišná od soudobé technologie přípravy ethyllaktátu. Získaný ethyllaktát byl oligomerován transesterifikací za odštěpení ethanolu na nízko- i vysokomolekulární oligomer za pomocí nově nalezených katalyzátorů vhodných pro dané reakční prostředí. K oligomeraci na nízkomolekulární oligomer vhodný pro přípravu laktidu (Mn 1000 g.mol-1) byl využit laktát cínatý. K experimentální polymeraci ethyllaktátu na produkt s molekulovou hmotností v desítkách kDa pak nově syntetizovaný tetraethyllaktoxyltitanát. K depolymeraci oligomeru na laktid byla optimalizována laboratorní metoda, přičemž byly nalezeny podmínky maximalizující výtěžek laktidu. Tyto podmínky jsou: teplota 225 °C, tlak 2 kPa, katalýza 0,05 mol% laktátu cínatého vůči laktátovým jednotkám v oligomeru. Připravený laktid byl rafinován do polymerní čistoty, destilací a následnou rekrystalizací z ethylacetátu a toluenu. Laktid byl dále využit k optimalizaci podmínek ROP polymerace. Byla optimalizována metoda přípravy vysokomolekulárního PLA prostřednictvím ROP polymerace laktidu. Optimalizací byla nalezena vhodná koncentrace katalyzátoru v kombinaci s polymerační teplotou a délkou polymerace. Jako katalytický systém byla využita ekvimolární směs 2-ethylhexanoátu cínatého a 1-dekanolu. Optimální podmínky ROP pro dosažení maximální molekulové hmotnosti při současném potlačení barevných změn polymeru jsou: koncentrace katalyzátoru 0,01 mol% vůči laktidu, polymerační teplota 160 °C a délka polymerace 4 h. Při těchto podmínkách byl připraven polymer o Mw =447 ± 7,8 kg.mol-1. Na optimalizovaném polymeračním systému byl experimentálně ověřen vliv přirozeně se vyskytujících kontaminantů laktidu a jejich vlivu na průběh a výsledek ROP polymerace. Účelem bylo posouzení vlivu kontaminace laktidu vodou a ethanolem jako přirozených kontaminantů laktidu při jeho přípravě z oligomerů kyseliny mléčné resp. ethyllaktátu. Výsledky jasně potvrzují řádově menší citlivost polymeračního systému na přítomnost ethanolu a jeho reakčních produktů s laktidem (ethyllaktát a jeho dimer) v porovnání s kontaminací vody. V případě přítomnosti vody je průběh a i výsledek polymerace co do konverze i dosažené molekulové hmotnosti negativně ovlivněn i při obsahu vody v řádu 0,001 %. Naopak přítomnost ethanolu má pozitivní vliv na konverzi laktidu i stabilizaci polydisperzita polymeru. K dosažení molekulových hmotností PLA obdobných s komerčně dostupnými produkty vyhoví i laktid s hmotnostním obsahem ethanolu v řádu desetin procenta. Tento rozdíl představuje výraznou výhodu v navržené technologii přípravy PLA z ethyllaktátu, zejména pro nižší nároky na purifikaci surového laktidu do polymerní čistoty.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí
Tauberová, Darina ; Dufek, Zdeněk (oponent) ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, že jako vhodný se jeví vytvořit zpožděný vícenásobný lineární regresní model, což bylo potvrzeno i verifikací tohoto modelu. Výsledný model díky jednoduchosti výpočtu bez nutného vlastnictví jakéhokoliv výpočetního programu je také vhodný pro užití v běžné praxi Expertů. Expert díky vytvořenému modelu je schopen predikovat vývoj nemovitostního trhu. Výsledek je vázaný na přesnost vstupních dat. Byly testovány veškeré předpoklady regresních modelů, optimální vysvětlující proměnné byly vybrány na základě zpětné hřebenové regrese. V disertační práci jsou vysvětleny veškeré vstupní údaje, metody, testy, postupy a podrobně vysvětlena tvorba modelu.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Marketingová komunikace
Smolíková, Barbora ; Valovičová, Lucie (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá online marketingovou komunikací společnosti Reinto. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro pochopení daného tématu. Ve druhé části je analyzován současný stav společnosti vzhledem k dané problematice a na základě těchto analýz je vypracován návrh na zlepšení online marketingové komunikace včetně rozpočtu, analýzy rizik, časového harmonogramu, matice zodpovědnosti a dalších doporučení.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Podnikatelský záměr - založení fitbox centra
Albrechtová, Monika ; Bobko, Marian (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na založení FitBox centra A&M a to v konkrétní lokalitě města Litovel. Na základě teoretických poznatků pramenů volně aplikovaných do praktické části bude zejména formou analýzy zjišťováno, jaký je současný stav trhu a reálné možnosti pro vybrané podnikání. Finanční plán bude jedním z hlavních pilířů pro samotné vytvoření návrhu business plánu.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Expansion of the Selected Company into a New Market
Bartošová, Markéta ; MSc, SEBASTIAN KUMMLE, (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is to evaluate the possibility of Citylife Nottingham expansion into a new market in London and to propose a suitable strategy for this expansion. The company has experience in Nottingham, Leeds, and Sheffield, where their concept is successful and popular with customers. However, there is definitely presumption for success, London differs greatly from these cities, especially by its market size. Thus, this crucial step of expansion into such a large and unknown market must be thoroughly prepared. In this work, internal and external analyses are presented and evaluated. Subsequently, there is introduced a new marketing mix together with the strategy of this expansion.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Project Proposal and Application of Project Management Methods for a Specific Event
Ontlová, Veronika ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This master´s thesis focuses on the practical use of project management methods for the proposal of the project Circuit Days. The thesis is first focused on the specification of the theoretical knowledge of the given issue, then follows the analysis of the current environment of the company. Based on these outputs and specifics, the proposed solution itself is created. The aim of this master's thesis is to create a detailed description and plan of the project, which serves principally to improve the project management in the company, as a project itself.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Podnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové služby
Stržinek, Daniel ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru v odvětví cateringových služeb. Předmětná práce sestává ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá strukturou podnikatelského plánu, potřebnými analýzami, zdroji financování a možnostmi právní formy podniku. Praktická část je založena na poznatcích z odborné literatury a zkušenostech z oboru. Závěr je tvořen uceleným výběrem jedné nejvhodnější varianty, která je sestavena na základě širokých možností v jednotlivých kapitolách.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Branding Development at Insurance Company
Taťáková, Zuzana ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
The presented diploma thesis is focused on the use of concepts and brand strategy for the development of the brand Pojišťovna České spořitelny a.s, Vienna Insurance Group. Based on the theory of marketing gurus Ko Floor, Kapferer, Keller, and concepts like brand identity and brand prism are used to analyse the brand's current branding strategy. At the same time, competitors and environment analyses are conducted in order to determine the brand's position on the market. On the basis of the results of the analyses, proposals for the development of the brand concept are determined.

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry
Šoukal, Michal ; Hoffmann, Přemysl (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Master’s thesis is focused on Branding Strategy of Virtika company for the Czech Market Entry. In order to achieve this target author reviewed literature sources which are focused on Ko Floor methodology of branding and Brand Prizm concept. In analytical part is analyzed environment of the Czech market, outerwear industry, key competitors, and brand perception of customers. These analyses helped the author to identify future brand positioning on the Czech market. Based on results of the analyses author made a proposal of the solution towards entry strategy and increasing competitiveness on the Czech market.

Úplný záznam