Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Nanovlákenné separátory pro lithium-iontové akumulátory
Pléha, David ; Novák, Vítězslav (vedoucí práce)
Použití nanovlákenných separátorů pro Li-ion akumulátory s sebou přináší řadu výhod. Oproti dnes používaným typům mají nanovlákenné separátory vyšší teplotní odolnost, vyšší iontovou vodivost a zvýšenou schopnost zvlhčení. Právě zvýšená vodivost je u nanovlákenných separátorů zajištěna díky pórovité struktuře a velké povrchové ploše kdy vlákna mohou působit jako účinné kanály pro vedení iontů. Amorfní charakter nanovláken umožňuje rychlý pohyb lithiových iontů skrze polymerní síť separátoru a dále poskytuje vyšší volný objem elektrolytu při vyšší teplotě. Další výhodou nanovlákenných separátorů vyrobených metodou elektrospiningu je vysoká pórovitost, dobrá chemická odolnost a vysoká teplotní stálost.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu interakcí hyaluronanu a koloidních systémů
Mondek, Jakub ; Táborský, Petr (oponent) ; Peter, Kapusta (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Cílem předložené dizertační práce bylo studium pokročilých fluorescenčních technik a jejich využití v problematice koloidních soustav, respektive systémů hyaluronan-tenzid a hydrogelových systémů založených na hyaluronanu. Časově-rozlišená fluorescence spolu se stacionární fluorescencí byly použity pro studium hyaluronanových systémů za účelem určení vlivu hydratace hyaluronanu na jeho interakce s (opačně nabitými) micelárními útvary pomocí fluorescenčních sond podstupujících deprotonaci v excitovaném stavu. Nejdříve byly diskutovány různé fluroescenční sondy podstupující deprotonaci v excitovaném stavu, z nichž byla vybrána jedna jako vhodný kandidát pro další experimenty. Na základě citlivosti deprotonace v excitovaném stavu vybrané fluorescenční sondy 1-naftolu byl určen vliv hyaluronanu na vnitřní prostředí micel a zároveň byla, na základě těchto experimentů, diskutována struktura hydratačního obalu hyaluronanu. Další část předložené dizertační práce se věnovala metodě fluorescenční časově-rozlišené korelační spektroskopie a vývoji metody nanoreologie. Pomocí vytvořeného skriptu v softwaru MATLAB byly převedeny získané korelační funkce na střední posun fluorescenčně značených částic. Nejprve bylo potvrzeno, že fluroescenční korelační spektroskopie může být použita pro mikroreologická měření, a to srovnáním s již známými metodami videomikroreologie a mikroreologie pomocí dynamického rozptylu světla. Následně byla vyvinuta metoda nanoreologie a bylo diskutováno její použití pro studium pasivní nanoreologie v hydrogelových systémech založených na hyaluronanu. Na základě diskutovaných experimentů byla optimalizována metoda mikroreologie, respektive nanoreologie pomocí fluroescenční korelační spektroskopie až k použitelnosti této metody pro studium gelů.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Příprava a charakterizace koloidů hyaluronanu s micelárními agregáty pro nanomedicínské aplikace.
Pilgrová, Tereza ; Burgert, Ladislav (oponent) ; Reháková, Milena (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na studium přípravy a charakterizaci koloidních systémů vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. Teoretická část práce se věnuje nosičovým systémům, popisu použitých materiálů a metodám charakterizace studovaných systémů, zejména fluorescenční spektroskopii, dynamickému rozptylu světla a turbidimetrii. Experimentální část je zaměřena na objasnění vyhodnocení naměřených dat. Výsledková část práce je rozdělena na dvě podsekce věnující se různému způsobu přípravy komplexů hyaluronan-tenzid. Indukované agregáty hyaluronanu se Septonexem jsou charakterizovány z hlediska jejich vzniku a stability, přičemž výsledky jsou porovnávány s již dříve studovaným tenzidem CTAB. V druhé části jsou pak diskutovány tzv. ovrstvené micely, jejich formace, vlastnosti a stabilita.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery
Burdíková, Jana ; Sedlařík, Vladimír (oponent) ; Bakoš, Dušan (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s amfifilními molekulami s vysokou biokompatibilitou. Metodou fluorescenční sondy byly zkoumány interakce mezi kationtovým lipidem 1,2-dipalmitoyl-3-trimetylamonium-propan (DPTAP), mezi směsí tohoto kationtového lipidu se zwiterionickým fosfolipidem, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholinem (DPPC), a hyaluronanem, a to jak nativním, tak i s hydrofobně modifiko¬vaným. Bylo zjištěno, že u směsi DPPC a DPTAP dochází k tvorbě agregátů nezávisle na poměru lipidů ve směsi, a že s hyaluonanem interagují jak agregáty vzniklé z DPTAP, tak ze směsi DPPC a DPTAP při specifickém poměru koncentrací DPTAP a hyaluronanu. Dále byly studovány fyzikální vlastnosti membrán při různém poměru DPPC a DPTAP ve směsi a vliv cholesterolu na některé z těchto vlastností. V neposlední řadě byly studovány také systémy neionogenní tenzid-DPPC, konkrétně velikost vznikajících agregátů, termodynamika solubilizace a interakce s nativním hyaluronanem.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Analysis of Iteratively Reconstructed CT Data: Novel Methods for Measuring Image Quality
Walek, Petr ; Jan, Jiří (vedoucí práce)
The collective dose from medical radiation has been sharply increasing as well as availability of CT scanners and increasing number of indicated pathologies. Hence, reduction of applied dose is a topical theme nowadays. A great progress has been made by introduction of novel iterative methods for reconstruction of image data from measured projections. A new interest and need for CT image quality measurement have been simultaneously reported. Quality of iteratively reconstructed data was so far quantitatively measured in phantom scans or in small regions of interest in real patient data. However, the character of iteratively reconstructed data suggest that those approaches are no longer sufficient and they need to be revised or replaced by a new ones. Design of novel CT image quality parameters which will respect specifics of iteratively reconstructed data and will be fully automatically computed directly from real patient data is the main objective of this thesis.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Modelování a analýza signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí
Kratochvíla, Jiří ; Jiřík, Radovan (vedoucí práce)
Práce ve své teoretické části popisuje perfúzní analýzu pomocí dynamického zobrazování s kontrastní látkou magnetickou rezonancí od akvizice dat až po stanovení odhadů perfúzních parametrů. Metoda je používána převážně v onkologii, kardiologii a neurologii. Práce se zaměřuje na kvantitativní stanovení odhadů perfúzních parametrů, konkrétně přispívá k řešení základního nedostatku této metody – korektnímu odhadu průběhu koncentrace kontrastní látky arteriálního vstupu analyzované oblasti (arteriální vstupní funkce). Z rešerše publikovaných prací a zaměření naší skupiny pak vychází formulace cílů dizertační práce. Zvoleným řešením je metoda slepé dekonvoluce. V praktické části je navržena nová metoda odhadu arteriální vstupní funkce slepou dekonvolucí. Metoda je navržena pro preklinické a klinické aplikace. Validace byla provedena na syntetických, preklinických a klinických datech. Dále byly analyzovány možnosti zvýšení časového intervalu vzorkování dat, které užití slepé dekonvoluce pro odhad AIF poskytuje. To může být využito pro zlepšení prostorového rozlišení, případně SNR. Pro snadnější rozšíření navržených metod do klinické a preklinické praxe byl vytvořen software na zpracování perfúzních dat

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Ochrana soukromí v cloudu
Chernikau, Ivan ; Smékal, David (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce byla popsána problematika ochrany soukromí dat uložených v cloudech, které v současnosti uživatele často využívají. Některé z popsaných problémů mohou být vyřešené pomocí homomorfního šifrování, dělení dat nebo vyhledávatelného šifrování. Výše uvedené techniky byly popsány a porovnány z pohledu bezpečnosti, efektivity a ochrany soukromí. Následně byla zvolena technika dělení dat a byla implementována knihovna v programovacím jazyce C. Výkonnost implementace byla porovnána s výkonností AES šifrování/dešifrování. Takže byla navržena a implementována aplikace realizující bezpečné ukládání uživatelských dat do cloudu. Aplikace využívá implementovanou metodu data splitting a aplikaci CloudCross. Navržená aplikace umožňuje práci jak přes konzolové (CLI), tak grafické rozhraní (GUI). GUI rozšiřuje možnosti CLI o registraci aplikace do cloudu a automatickou detekci typu použitého cloudu. Ukládání a nahrávání souborů do/z cloudu je zcela transparentní a nezatěžuje tak uživatele technickými detaily implementace techniky rozdělení dat.

Úplný záznam
2018-01-02
14:24
Měření experimentální sítě PlanetLab
Andrašov, Ivan ; Polešáková, Zuzana (oponent) ; Komosný, Dan (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré projekty bežiace pod touto sieťou. Ďalej sú v teoretickej časti popísane merané prenosové parametre a to Ping, odozva na SSH a odozva na SCP. Praktická časť práce sa zaoberá reálnym riešením problematiky merania týchto parametrov kde je v príslušných podkapitolách rozobrané riešenie konkrétneho parametru spolu so zdrojovým kódom.

Úplný záznam
2018-01-02
14:24
Automatizace sledování stavu výrobních technologií
Molent, Michal ; Číka, Petr (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem automatizovaného dohledu nad chodem výrobních technologií od počátečního sběru a zpracování informací, až po prezentaci výsledků v intranetu společnosti, jejich archivaci a spolupráci s OS Helios. V první části je návrh teoreticky popsán s možnostmi pokročilého řešení dané problematiky. Druhá část se zabývá prvotním návrhem řešení. Část třetí je zaměřena na realizaci prototypového provedení automatizovaného dohledu pro využití v průmyslovém prostředí. Čtvrtá část je zaměřená na testování celého systému zavedeného v dvou výrobních halách D a E.

Úplný záznam
2018-01-02
14:24
Optické přepínání a sdružování provozů
Foldyna, Petr ; Havliš, Ondřej (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. V druhé části jsou popsány mate- matické modely daných problematik a jsou realizovány simulace za použití GLPK. Z výsledků simulace jsou vyvedeny závěry a je vyzdvihnut reálný přínos použitých metod.

Úplný záznam