Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2019-12-09
08:45
The Language of Vernacular Earthen Architecture
Bažík, Lenka
Cílem článku bylo specifikovat prvky jazyka lidové hliněné architektury na jižní Moravě pomocí analýzy a interpretace. Výzkum proběhl za účelem lepšího pochopení lidové hliněné architektury a možného dalšího používání prvků jazyka v současné architektonické tvorbě.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Contemporary Earthen Construction Technologies: Limitations and Perspectives in the Czech Republic
Neumayerová, Eva
Hliněný stavební materiál je v posledních letech znovuobjevován a zmiňován zvláště pro svou energetickou nenáročnost a zdravotní nezávadnost či možnost recyklace. V našich geografických podmínkách se používá v rekonstrukcích tradičních hliněných staveb i novostavbách. V tomto příspěvku jsou srovnávány stavební technologie uplatňované v soudobých hliněných konstrukcích v českém prostředí a analyzovány na základě jejich provádění a dostupnosti i složení materiálu. Jsou zkoumány jejich limity s cílem definovat nejvhodnější uplatnění konkrétních technologií a posoudit možnosti budoucího rozvoje konstrukcí z hliněného stavebního materiálu.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Ľudová architektúra ano inšpiračný zdroj: (Re)interpretácie znakov ľudovej architektúry v konceptoch rodinných domov (na Slovensku) v rokoch 2009–2019
Kasman, Peter ; Pohaničová, Jana
Kontext tradície a väzby na lokalitu môže byť pre slovenskú architektúru najlepšia cesta, ako sa odtrhnúť z globalizovaného prúdu Európy. V súčasnosti často skloňované pojmy ako udržateľnosť, ekológia či racionalita identifikujeme aj v dielach ľudovej architektúry. Tradičné princípy, lokálnosť a kultúrnu identitu si začínajú osvojovať súčasné špičky slovenskej architektúry. Vieme určiť mieru využiteľnosti tohto fenoménu v modernej architektúre na Slovensku a nadviazať tak na historickú hodnotu a odkaz pre budúce generácie?

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
The Dominant Types of Holiday Developments near Warsaw around 1900 with Reference to the Main Social Groups and Their Preferred Forms of Leisure
Bąk, Agnieszka
The summer resorts near Warsaw developed at the turn of the 19th and 20th centuries had varying characters, resulting mainly from the differing social and material status of their vacationers. Based on the research of leisure facilities from this period located in 31 towns and villages within a radius of 50 km of Warsaw, the dominant types of holiday developments have been identified (including functional and spatial solutions, elements of architectural styles and relationship with nature), with reference to the main social groups of Warsaw around 1900 and their preferred forms of leisure.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Dielo architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna
Ščepánová, Soňa
After the establishment of the First Czechoslovak republic, many Czech experts settled in Slovakia, including young architects Alois Balán and Jiří Grossmann. In Bratislava, they significantly contributed to the establishment of modern principles with their architectural works, dealt with the regulation of the city and also produced intensive publishing activity. After 1939 they were forced to return to Bohemia, where they continued with their activities. Architects are considered to be important actors of interwar architecture in Slovakia, however they are still not well known in Czech historiography, even though Alois Balán was active on the architectural scene in Moravia. The aim of this paper is to contribute to the complete picture of the phenomenon of Czech architects in Slovakia and to recall the importance of their work for both Slovak and Czech history of architecture.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Parameters of European Exhibition Centres
Štěpánková, Lenka
Veletržní a výstavní areály jsou zkoumány jako zcela svébytný typ městského prostoru ze tří různých perspektiv. Formální charakteristiky popisují jeho měřítko a skladbu hmot, funkční charakteristiky zachycují způsob využívání, provozní vztahy v rámci areálu a jeho vazby na okolí. Finanční charakteristiky vycházejí ze vztahu prostorových parametrů, jako je celková plocha, zastavěná plocha, výstavní plocha a plocha akcí. Výsledný komplexní popis představuje teoretický základ pro výzkum transformačních procesů, které jsou pro veletržní a výstavní areály typické.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
The Impacts of Collectivization on Municipalities in the Foothills of the Beskydy Mountains
Musálek, Filip
Obraz moravských a slezských vesnic v druhé polovině 20. století zásadně ovlivnila kolektivizace. Sociální a majetkové změny se propsaly do celkového obrazu obcí. V příspěvku jsou zpracovány změny ve struktuře obce Palkovice, nacházející se v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, s důrazem na pozici ovocných stromořadí, remízků a záhumenních cest, které definovaly obec v kontextu krajiny. Výsledkem kvalitativní analýzy historických map a dat je případová studie, jež pojmenovává příležitosti k obnově a rozvoji podobných sídel.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Transformation of Central Railway Stations: Record of Complex Knowledge
Čechová, Kateřina
Velké projekty transformace centrálních nádraží a přilehlých oblastí se vyznačují nesmírnou složitostí. Popis a analýza celého projektu i procesu v jejich komplexnosti jsou v době fragmentace expertních znalostí na jednu stranu složité, zároveň ale, zejména kvůli délce přípravy a realizace tohoto typu projektů v řádu několika desetiletí, naprosto zásadní pro udržení základní kontinuity příprav. Srozumitelné vyhodnocení zahraničních zkušeností z transformace nádraží King’s Cross v Londýně a hlavního nádraží ve Vídni – hlavní cíl mé disertační práce – by mohlo být cenným příspěvkem do domácí diskuse o transformaci území při velkých nádražích jak v Praze, tak v Brně.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Považská Bystrica: Mesto so zmazaným geniom loci a podnety k jeho regenerácii
Turošík, Marek
The 20th century was an era of massive urbanization and big projects that changed the landscape. These changes, in many cases, totally changed the image of the environment. One example of such change is the Slovak town of Považská Bystrica and its surroundings, the historical settlement and landscape structure of which was dramatically altered. Inhabitants of the town have still not adapted to the changed structure and therefore it is important to find and recreate places of connections to cutted threads that would once again anchor man in this landscape and man-made environment.

Úplný záznam
2019-12-09
08:45
Legislation and Public Space
Boušková, Linda
Legislativa má vliv na podobu měst, jejichž nedílnou součástí jsou i veřejná prostranství. Přestože jsou veřejná prostranství obecně známým pojmem, jejich definice je z hlediska české legislativy problematická. Článek rozebírá veřejné prostranství optikou platné české legislativy a upozorňuje na její rozpor s výkladem veřejného prostranství ve stavebním zákoně a zákoně o obcích. Ilustruje její výklad na příkladu urbanistických struktur města Brna a zamýšlí se nad jejími slabinami.

Úplný záznam