Statistické zprávy

Nejnovější přírůstky:
2017-07-24
12:04
Kultura České republiky v číslech 2008: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-25
10:47
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2016
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Ekonomika ČR navázala v 1. čtvrtletí 2016 na úspěšný vývoj vloni, když HDP1 i hrubá přidaná hodnota stouply v meziročním srovnání shodně o 3,0 %. Tempa růstu obou ukazatelů nicméně oslabila (z +4,3 % v roce 2015 u HDP a +3,7 % v případě hrubé přidané hodnoty), neboť se v nich začala projevovat vysoká srovnávací základna 1. čtvrtletí 2015 a pokles investic sektoru vládních institucí související s ukončováním čerpání z evropských fondů v programovém období 2007–2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-25
10:39
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Šíření informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) mělo v poslední dekádě dramatický dopad nejen na ekonomiku, výrobní prostředky a služby, ale výrazně se podepsalo i na společenském životě a životních způsobech většiny skupin obyvatelstva. Ve snaze sledovat stav a vývoj těchto jevů, provádí Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem pravidelné výběrové šetření zaměřené na informační a komunikační technologie v domácnostech a u obyvatelstva.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-25
10:32
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Z ekonomického a sociálního pohledu vyžaduje zdravotnictví stále více zdrojů, které čerpá cestou složitých přerozdělovacích vztahů. Konečně s rozvojem globalizace a s ní souvisejících integračních tendencí se zvýrazňuje potřeba sdílení informací o zdravotnictví a poskytování zdravotní péče v mezinárodním měřítku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-25
10:27
Výsledky účtu kultury - 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Centrum informací a statistik kultury
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-25
10:09
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016
Oddělení zpracování výsledků voleb ; Český statistický úřad
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, proběhly v termínu 7. a 8. října 2016 volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-24
11:45
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-24
11:29
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či dlouhodobých trendů vývoje a doplněného o mezinárodní srovnání, především se zeměmi Evropské unie. Pokud nejsou v určitých zvolených tématech údaje předchozího roku k dispozici, končí časové řady a jejich hodnocení rokem, za který jsou data naposledy dostupná.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-24
11:23
Stavebnictví v regionech České republiky - 2005 - 2015
Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ; Český statistický úřad
Vývoj indexu stavební produkce (ISP), který publikuje Český statistický úřad, je aproximován vývojem stavebních prací ZSV (základní stavební výroba). Stavební práce jsou práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-24
11:15
Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2016
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracována formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam