Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2018-12-07
18:08
Modulárna priestorová štruktúra z plošného materiálu: Lucca 2018
Novák, Jakub
The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary Art, Lucca, Italy. I present the possibilities of use of carton industry products in an art project.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
The Typological Evolution of Residential Open Building in the 20th Century Czech Environment in the Context of European Projects
Struhařík, Daniel
Fordistický systém práce ve 20. století a nové stavební technologie započaly globalizaci a prefabrikaci. Cílem článku je analýza vybraných realizací otevřených budov. Prostřednictvím kolektivní případové studie vybraných staveb je provedena analýza zkoumaného jevu. V návaznosti na práci Le Corbusiera se v období první republiky na území Československa objevují principy otevřeného obytného domu. Jedná se o skeletové konstrukce s pásovými okny, které umožňují individuální změnu dispozice bez zásahu do nosné podstaty objektu. Na rozdíl od zemí západního bloku se tato typologie dále nerozvíjí. Odporuje totiž ideologické myšlence socializmu, která je založena na kolektivizmu a potírání individuality. Po revoluci v devadesátých letech již generace československých architektů na tyto prvorepublikové koncepty dále nenavazuje.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Design and Build: What Does Realisation of a Student Design Bring into Architectural Education?
Malošíková, Šárka
Design-build projekty představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém studenti své návrhy dovádí až k realizaci. Příklady tohoto přístupu najdeme na mnoha školách architektury. Rozsah, forma a cíle projektů se ale často liší. Příspěvek se zabývá hlavními tématy výuky design-build projektů v průběhu posledního století, zaměřuje se na přínosy a omezení tohoto přístupu, naznačuje případný přesah do výzkumné činnosti nebo možnosti užší spolupráce školy architektury s komunitou či skutečným klientem a zasazuje jej do sjednocujícího širšího teoretického rámce.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
The Trends in Structural Aspect of Work in Contemporary Architecture
Kuda, Daniel
Architektura se jako každý jiný obor vyvíjí, a protože architektonické dílo je syntézou vědy a umění, klíčovou roli v jejím vývoji hrají jak nové technologie, postupy a materiály, tak současné pojetí prostoru, ideálů krásy a ducha doby. U progresívních architektonických děl mnohdy záleží jen na citu architekta pro hmotné a nehmotné části návrhu a jeho schopnosti je harmonizovat. Při analýzách struktury a architektonického prostoru těchto staveb lze vysledovat určité směry, které se pak dále rozvíjejí, přičemž základní princip zůstává zachován. Tato práce se věnuje roštovým konstrukcím („gridshell“), jejichž nosný systém je na bázi dřeva. Na základě výsledků lze vyvodit určité základní rysy charakteristické pro daný materiál a následně predikovat budoucí vývoj a navrhnout nové prostorové a strukturální formy.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Indoor Microclimate of Buildings
Holopírková, Lucie
Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách, ať už se jedná o domov, či pracovní prostředí. Již při architektonickém návrhu budovy je možné mikroklima budovy značně ovlivnit vhodným výběrem použitých materiálů povrchů, způsobem větrání a také výběrem konstrukcí, které ovlivňují přirozené elektromagnetické pole Země. Iontové mikroklima může být indikátorem zdravého prostředí a mít zásadní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Sustainable Earthen Architecture
Bažík, Lenka
Trvale udržitelná architektura má splňovat kritéria environmentální, sociálně-kulturní a ekonomická. Tento článek zkoumá na základě analýzy a interpretace, do jaké míry hliněný stavební materiál naplňuje zmíněné kategorie. Nepálená hlína je materiál tradiční, šetrný k životnímu prostředí, recyklovatelný a má pozitivní vliv na zdraví člověka. Cílem článku je zhodnotit hliněný stavební materiál z hlediska trvale udržitelné architektury.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Traditionalism at Universities, Colleges and in Practice: Urbanism, Architecture, Sculpture, Ornament, Painting and Design
Adamec, Emil
Tradicionalismus spojuje urbanismus, architekturu, sochařství, ornament, malířství a design v jeden celek. Podle statistik veřejnost upřednostňuje tradiční architekturu a urbanismus. Navrhovanými řešeními jsou tradiční navrhování, počítačová technologie, vědecký přístup v teorii, ornament v architektuře nebo odstupňovaná měřítka v urbanismu. Vitruvius, Palladio, Camillo Sitte, Léon Krier, Roger Scruton nebo Nikos A. Salingaros, středověká města a císařský nebo Nový urbanismus nabízejí udržitelnost a kvalitní design. Tradicionalismus v památkové péči představuje alternativu Benátské charty nebo Aténské charty. Akreditované školy architektury, umění a designu budou požádány, aby odpověděly na to, zda se tradicionalismus vyučuje v jejich institucích. Workshopy a vyučovaný předmět tradicionalismus pro studenty mohou nabídnout otevření samostatného oboru, mezioborovou spolupráci a výměnu mezi školami. Udržování místních tradic je důležité pro lidskou existenci, kulturní vyspělost a zdravý způsob života.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Terraformation of Mars
Gabriel, Michael
Osídlení Marsu je pro lidstvo existenčně důležitý úkol, a ve stejné míře důležitý i ve smyslu poznání, je prvím krokem člověka mimo náš planetární systém. Celá problematika osídlení Marsu se skládá z mnoha problémů již vyřešených, řešitelných a zatím neznámých. Jak v jednotlivých problémech, tak v celém plánu osídlení, existuje nepřeberné množství řešení, ale dají se shrnout do tří hlavních skupin úkolů: dostat lidi na Mars, udržet se na Marsu na živu, udělat z Marsu planetu obyvatelnou pro člověka. Třetí ze tří hlavních skupin úkolů je nejzajímavější, časově nejnáročnější, ale, i když se to nezdá, principiálně nejjednodušší. V principu tohoto úkolu jde o to, ohřát Mars, čímž se odstartuje řetězec procesů, které povedou k obnovení husté atmosféry, dále je třeba přidat život, pokud tam už není, a ten se během následujících 100 000 let (±10 %) postará o dýchatelnou atmosféru pro člověka. S ohříváním planety má lidstvo čerstvé zkušenosti a zatím se zdá, že to umí velmi dobře. Zbývají otázky k vážné diskuzi: Jestli do tohoto procesu zasahovat. Když zasahovat, tak jak? Urychlit, tento proces? Jak ho provázat s lidskou přítomností? V této práci předpokládám, že jsme se rozhodli pro kolonizaci Marsu a jeho teraformaci. Cílem této práce bylo navrhnout autonomní systém, který bude založený na místních zdrojích a minimálně závislý na importu ze Země. Tento systém bude založen na existujících, nebo v blízké době vyvinutelných technologiích. V porovnání s konkurenčními postupy by měl být šetrný k prostředí, slučitelný se souběžnou kolonizací a méně závislý na zásobování ze Země.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
The Impact of Fortifications on the Formation and Development of Our Cities
Zíka, Vratislav
Založení naprosté většiny našich měst úzce souvisí s rozsahem a podobou jejich opevnění. Po několik staletí tak byly městské hradby určující silou v urbanismu a u mnoha měst je jejich vliv patrný a platný dodnes. Příspěvek shrne klíčové principy vývoje urbanistických struktur ve vztahu k městským fortifikacím a nastíní možná ponaučení z nich plynoucí, která by mohla být aplikovatelná i při současném plánování měst. Plošné omezení rozvoje měst hradbami v minulosti vedlo ke kvalitativnímu rozvoji zástavby uvnitř ohrazeného území. Důležitou roli zde hrála především privilegia podporující ekonomiku uvnitř hradeb, podobná opatření by tedy i dnes mohla být využita k rozvoji vybraných území současných měst.

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Spatial Features of Exhibition Grounds in the Czech Republic
Štěpánková, Lenka
Průzkum provedený u pěti nejvýznamnějších výstavních areálů v České republice mapuje jejich prostorovou strukturu, způsob zapojení do urbánní struktury a charakter hranic. Zjištěné charakteristiky, jako je využitelnost a míra zastavěnosti, dává do souvislostí s jejich převažující funkční náplní a historickým vývojem. Porovnáváno je také vlastnictví a status území v územněplánovací dokumentaci. Jako vstupní informace jsou v maximální možné míře využívána volně dostupná otevřená data, aby bylo možné výsledky využít také k porovnání s výstavními a veletržními areály v dalších evropských městech.

Úplný záznam