Monografie

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
12:36
Příručka hodnocení životního prostředí (Přístupy, prostředky a postupy)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace, která vznikla v rámci twinningového projektu CZ05/IB/EN/03-TL „StrengtheningofEnvironmentalInformationAssessment and Establishment ofanEnvironmentalAssessment Centre“, popisuje hodnocení životního prostředí jako nástroj podporující tvorbu a realizaci environmentálních koncepcí a strategií. Zabývá se klasifikačními systémy indikátorů životního prostředí, vlastnostmi indikátorů, které jsou rozhodující pro jejich využití, a funkcemi indikátorů v jednotlivých částech přípravy a realizace strategických dokumentů. Pozornost je věnována metodice jednotlivých kroků hodnocení (ex-ante, ex-post) a integraci environmentálních aspektů do sektorových politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-18
12:11
Čistší produkce (Příručka pro podniky a veřejnou správu)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s metodikou čistší produkce jako nástrojem k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích odpadních toků. Příručka byla vypracována ve spolupráci s Centrem čistší produkce v Brně, které má dlouholeté zkušenosti v praktických projektech čistší produkce. Záměrem autorů bylo vytvoření praktického manuálu pro aplikaci metodiky čistší produkce, doplněného o zajímavé případové studie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-07-26
08:57
Kroniky obcí
Hromádka, Tomáš
Publikace je souborem prověřených námětů, typů a rad, kterými se obce, resp. jejich kronikáři, mohou a nemusí řídit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-27
20:03
Mobbing – nebezpečný fenomén naší doby
kolektiv autorů
Publikace se zaměřuje na šikanu v práci, tzv. mobbing. Tento jev úzce souvisí s bezpečností práce - pod vlivem mobbingu dochází u oběti k mnoha změnám, které mohou mít za následek zvýšenou míru selhání, chyb či úrazů. Obrana jednotlivce je složitá, proto by měli pomoci kolegové. Ti však zůstávají pasivní. Důvodem je ve většině případů strach a nechuť přivodit si svým zásahem potíže. Ignorace a tolerance mobbingu však plyne i z nedostatku informací o tomto jevu. Cílem publikace je poukázat na nebezpečnost mobbingu, přispět k větší informovanosti a rozkrýt, jak se projevuje, koho se týká a jak se mu bránit. Jinak budou schopní lidé dále odcházet ze zaměstnání, které je baví jenom proto, aby se zbavili nepříjemných pocitů a osvobodili se od nekalých praktik mobbera.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-27
19:33
Prevence a zvládání stresu
kolektiv autorů
Publikace se věnuje stresu, a to zejména tomu pracovnímu. Ten vzniká v momentě, kdy pracovní nároky a prostředí nejsou v rovnováze s pracovníkovými schopnostmi a ostatními individuálními vlastnostmi. Aby jedinec obstál vůči nárokům prostředí, musí disponovat určitými vlastnostmi, které mu umožňují adekvátní reakce a fungování. Jde tedy o vztah mezi požadavky kladenými na organismus jeho prostředím, a vlastnostmi, jimiž je vybaven k jejich zvládání. Kapacita těchto vlastností rozhoduje o tom, proč někdo v daném prostředí obstojí a jiný v témž prostředí neobstojí.

Úplný záznam
2015-05-13
10:27

Úplný záznam
2015-02-25
18:05
Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries
Görögh, Edith ; Kędzierska, Edyta ; Kavalchuk, Natalia ; Stepniak, Jolanta ; Dzivak, Jozef ; Kožuch, Andrej ; Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
Publikace představuje projekt „Rozšířená vědecká komunikace: Národní iniciativy v řízení výzkumných dat v zemích Visegrádské čtyřky“. Hlavním cílem projektu byl průzkum stavu řízení výzkumných dat, obsahu repozitářů, politiky služeb a archivace dat na vysokých školách a výzkumných ústavech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2012-09-07
11:57
Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007
Česká národní banka
Sborník vznikl k příležitosti desátého výročí zavedení cílování inflace. Sborník vyhodnocuje plěnění inflačních cílů a faktorů, které způsobyly odchylky inflace od cílů v jednotlivých fázích cílování inflace. Příspěvky ve sborníku jsou rozšířené a oponované třemi renomovanými experty pro oblast české měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2012-09-05
16:03
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.

Úplný záznam
2012-09-05
16:03
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Průvodce odpadovým hospodářstvím pro malé a střední podniky
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Úkolem průvodce je informovat malé a střední podnikatele, jak se mají chovat, aby se nedostali do sporu se státní správou při řešení svých odpadových problémů. Průvodce je rozdělen do částí: Poslání, Úvod, Pojmy a definice, Obecné povinnosti, Hlavní povinnosti původců, Další povinnosti, Nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, Zpětný odběr některých výrobků, Odpadová evidence, Plány odpadového hospodářství, Pokuty ukládané za nedostatky v souvislosti s nakládáním s odpady, Význam vodního práva, O starých ekologických zátěžích, Dobrovolné nástroje v odpadovém, hospodářství, Orgány státní správy v odpadovém hospodářství, správní řád, Judikatura a Slovo na závěr.

Úplný záznam