Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2018-09-11
13:34
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Politické systémy a jejich výuka v občanské výchově na základní škole.
Rund, David ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na politické systémy a jejich výuku v občanské výchově na základní škole. V teoretické části práce je čtenář seznámen s historickým vývojem myšlenky demokracie od antického Řecka a Říma, přes rozvoj parlamentarismu ve Velké Británii až po rozšiřování politických práv v Evropě, která tvoří základ demokratických politických institucí, jež jsou v práci podrobněji rozebrány. Takto vymezené politické instituce jsou v druhé polovině teoretické části dány do protikladu k nedemokratickým systémům. V této části práce je představen vývoj těchto režimů a jejich teoretické vymezení vůči demokracii. Jednotlivé nedemokratické systémy jsou klasifikovány a představeny na příkladech existujících nebo zhroucených států. Praktická část diplomové práce se věnuje následně teoretickému vymezení výuky politických systémů v Rámcovém vzdělávacím programu, které se uskutečňuje v předmětu Výchova k občanství a v průřezovém tématu Výchova demokratického občana. Teoreticky nabyté znalosti jsou v druhé půli praktické části převedeny do návrhu čtyř vyučovacích bloků, ve kterých se žáci postupně seznamují s demokratickými institucemi na úrovni spolu, obce a státu. Vyučovací bloky jsou doplněny o řadu didaktických aktivit, jejichž prostřednictvím, se žáci seznamuj daným tématem na jednotlivých...

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Digitalizace práce ve výuce základů společenských věd na střední škole
Priščáková, Laura ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá odborným a didaktickým uchopením tématu digitalizace práce v hodinách základů společenských věd na středních školách. Cílem diplomové práce bylo na základě studia fenoménu digitalizace práce vytvořit vyučovací blok pro střední školy (gymnázia), který by měl pomoci studentům a studentkám k lepší orientaci ve světě práce. Zároveň je didaktické zpracování tématu koncipováno tak, aby ho bylo možné využít případnými zájemci z řad pedagogů. Práce představuje odborné pozadí připravované výuky, ve kterém jsou zohledněny klíčové pojmy, teorie, příslušná argumentace a obecně východiska přístupu autorky práce. V textu jsou transformována odborná témata do didakticky vhodné podoby pro vybraný stupeň střední školy gymnaziálního typu. Zkušební výuka se konkrétně skládá z vyučovacího bloku, který obsahuje několik lekcí, v nichž jsou tématizovány proměny trhu práce související s digitalizací a vývojem technologií. V jednotlivých vyučovacích lekcích se rozebírají on-line platformy umožňující sdílenou ekonomiku, jako jsou Uber nebo Airbnb, které mění pojetí práce v dnešní společnosti a udávají nové pracovní podmínky zaměstnanců. Odborné pozadí připravovaného vyučovacího bloku vymezuje hlavní pojmy a v jednotlivých kapitolách a podkapitolách poukazuje na historický kontext vývoje práce, dále...

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Velkostatek Konopiště v moderní době
Tichá, Barbora ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce Velkostatek Konopiště v moderní době analyzuje především právní spor mezi potomky rakouského následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, a Československou republikou. Již před uzavřením manželství v roce 1900 arcivévoda uznal sňatek s jeho budoucí chotí Žofií Chotkovou za nerovnorodý a v tzv. renunciační listině se vzdal veškerých nástupnických a dědických práv pro svoji manželku a potomky. Na základě této listiny pak vznikl nový rod, vyčleněný z rakouského arcidómu, nesoucí jméno z Hohenbergu. Jeho členkou byla právě manželka následníka trůnu společně se svými potomky. Po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky však zákonodárci vytvořili speciální zákon č. 354/1921 Sb., vycházející z ustanovení mírové smlouvy ze Saint- Germain z 10. září 1919, dle kterého budou majetky bývalé panovnické rodiny postoupeny Československé republice bez finanční náhrady. V poslední fázi projednávání znění zákona na půdě Poslanecké sněmovny Národního shromáždění vystoupil poslanec Theodor Bartošek, který využil protihabsburské nálady v československé společnosti a nechal do zákona vložit ustanovení, ve kterém zařadil potomky Františka Ferdinanda d'Este, Maxmiliána a Arnošta z Hohenbergu, mezi členy bývalé panovnické rodiny. Po analýze mezinárodní smlouvy ze Saint Germain, rozboru...

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Žena a tělo
Váňová, Kateřina ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
v češtině Tato diplomová práce je zaměřena na ženu a její tělo. Aby byla žena zdravá a spokojená, měla by být její duše s tělem v harmonii. Toho lze dosáhnout díky následování své vlastní cesty, harmonie s okolím, času na odpočinek, péči o duši. Dnešní společnost odděluje tělo od duše a duše není tak důležitá. Ale právě díky bloudění se můžeme vrátit k pravdě a sobě samým. Pečovat o svou duši lze různými způsoby: odpočinkem, meditací, pohybem, poslouchání své intuice. Při pohybu je duše s tělem v souladu. Každá žena má tělo po svých předcích a měla by si ho stále vážit.

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Místo, kde žijeme jako téma občanské výchovy
Svobodová, Eliška ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionalistickým učivem na druhém stupni základní školy, konkrétně v předmětu Občanská výchova. Práce blíže seznamuje se současným a dřívějším kurikulárním zakotvením tématu Místo, kde žijeme. Současné kurikulum RVP ZV postrádá závazné výstupy, které by se tímto tématem explicitně zabývaly. Regionalistické učivo je podrobeno zkoumání z pohledu regionálistiky, regionálního vývoje a politiky. Práce také podrobně popisuje dělení a klasifikaci regionů a jejich paralelu s učivem. Z tohoto zkoumání vychází didaktický materiál, který tvoří 13 vyučovacích hodin, které na sebe navazují a v žácích podporují aktivní občanství a zapojování do regionální komunity.

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět
Kubelková, Kristýna ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce "Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět" se zabývá problematikou rozvoje historického myšlení dětí a využitím historického myšlení ve výuce, která se zaměřuje na období středověku na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje historickému vývoji a rozboru tematické oblasti Člověk a jeho svět, která je obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a porovnává ho s pojetím historických témat na prvním stupni vybraných zahraničních kurikul. Dále se teoretická část věnuje historickému myšlení a teoriím vývojové psychologie. Praktická část práce popisuje přípravu a realizaci tematického celku, který se zabývá obdobím Přemyslovců. Tematický celek si klade za cíl rozvoj kompetence historického myšlení. K jeho rozvoji slouží dílčí cíle, které se zaměřují na práci se zdroji, na různou interpretaci historických událostí, a také na prohloubení vztahu žáků k historii. V závěru praktické části je tematický celek zhodnocen. KLÍČOVÁ SLOVA historické myšlení, Člověk a jeho svět, zahraniční kurikula, tematický celek, Přemyslovci, mladší školní věk

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Moderní politické strany a jejich prezentzace prostřednictvím médii.
Naumenko, Iurii ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
V této práci budou zkoumány moderní politické strany a jejich mediální prezentace. Práce se zabývá vztahy mezi politickými stranami, podnikatelským sektorem a žurnalistikou. Autor se snaží odpovědět na otázku, co dělají politické strany, aby vytvořily v médiích pozitivní obraz sebe sama, zejména se týká médií veřejného servisu. Předmět svého bádání bude v práci zkoumán na základních principech textové analýzy s využitím lingvistické klasifikace ilustračních a perlokučních aktů. Práce se také zaměřuje na novinářskou etiku, nové teorie mediálních studií a nové typy politických stran, především liberální strany (podle Herberta Kitschelta) a obchodní politické strany, jak jsou definovány především Jonathanem Hopkinem a Caterinou Paolucciovou . Praktická část pojednává o politických stranách, které se zúčastnily voleb do Parlamentu České republiky uskutečněných v roce 2013 nebo v roce 2017. V práci jsou zkoumány pouze ty strany, které překročily volební klauzuli.

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Vývoj myšlenky československého státu v 19. a na počátku 20. století
Suchánek, Petr ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá myšlenkovým pozadím československé státnosti skrze náhled do národního obrození a díla T. G. Masaryka. Cílem je zjistit, jak vypadají její jednotlivé složky a sledovat jejich vývoj v čase mezi 19. a počátkem 20. století. K tomu je použito metod analýzy a komparace primárních textů autorů, kteří se tématem zabývali. Přínosem této práce je nazření na problém skrze optiku dobových dokumentů a hlavním zjištěním je nepevnost některých argumentů, na nichž idea československého státu stojí.

Úplný záznam
2018-09-11
13:34
Současná česká próza v interpretacích pro střední školy
Chalupský, Radek ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hausenblas, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá současnou českou prózou a její výukou na střední škole. Teoretické kapitoly práce se zaměřují na faktory ovlivňující výuku literatury na střední škole: psychologický a čtenářský profil adolescentního studenta, středoškolské prostředí pohledem učitelů a pohledem státního kurikula a vlastní návrh literárního semináře, jenž svou koncepcí v některých aspektech vyhovuje zažitému schématu a v jiných se ho snaží inovovat. Praktická část práce se zabývá didaktickou interpretací románu Miloše Urbana Hastrman a jejím využitím při tvorbě příprav na dvě výukové jednotky v duchu navržené koncepce literárního semináře. Ověření navrhovaných příprav je následně reflektováno a v závěru práce jsou nastíněny další možné proměny předkládaného konceptu i konkrétních příprav. Klíčová slova: současná česká literatura, literatura na střední škole, didaktická interpretace, didaktický potenciál textu

Úplný záznam