Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2017-06-20
13:45
Hate speech throughout the continents
Fleček, Robin ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ondřejek, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Název práce: Nenávistné projevy napříč kontinenty Účelem této práce je představit a zhodnotit postoje a rozhodování Nejvyššího soudu USA a Evropského soudu pro lidská práva při posuzování nenávistných projevů. Práce definuje pojem nenávistných projevů neboli "hate speech" a uvádí principy, na jejichž základě zmíněné soudy omezují svobodu projevu. Na základě představení principů, na nichž je rozhodování soudů založeno, a jejich analýzy se autor snaží nastínit případné změny, které by mohly vést ke zvýšení ochrany proti nenávistným projevům. V práci jsou dále zkoumány historické a sociální důsledky, které ovlivňují judikaturu a rozhodování jak Nejvyššího soudu USA, tak Evropského soudu pro lidská práva, a shledává, že právě tyto důsledky vedly k vytvoření klíčových postojů, bez nichž by dnes spory týkající se nenávistných projevů byly těžko rozhodovány. Autor je však toho názoru, že se oba soudy mohou i nadále inspirovat historií a fungováním společnosti na cestě za lepší ochranou proti nenávistným projevům. Autor je přesvědčen, že by měl Nejvyšší soud USA omezit už tak vysokou ochranu svobody projevu garantovanou Prvním dodatkem Ústavy Spojených států amerických a aplikovat princip vážných hrozeb neboli "true threats" nejen na projevy, které zastrašují, ale i na ty, jež způsobují újmu - jak...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Trestné činy v dopravě související s užíváním návykových látek.
Hrušková, Marie ; Fidesová, Hana (vedoucí práce) ; Šejvl, Jaroslav (oponent)
BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Vysoká škola: Univerzita Karlova Fakulta: 1. lékařská fakulta Klinika Adiktologie Školní rok: 2016/2017 Autor: Bc. Marie Hrušková Vedoucí práce: Mgr. Hana Fidesová, PhD. Rok obhajoby: 2017 Počet stran: 102 Název diplomové práce: Trestné činy v dopravě související s užitím návykových látek Abstrakt Východiska: Doposud provedené výzkumy poukazují, že návykové látky v dopravě jsou závažným sociálním a bezpečnostním problémem. Studia přisuzují nejvýznamnější efektivitu pro řidiče chycené několikrát - opakovaně s koncentrací 1,5 g/Kg a vyšší, bohužel ale u vyšších koncentrací je vyšší riziko pravděpodobnosti závislosti, která je vzhledem k povahám rehabilitačních programů, kontraproduktivní, protože zvládnutí závislosti není cíl kurzu rehabilitačního programu (Ferguson et. all., 2001). Cíle práce: Cílem této práce je zmapovat problematiku trestných činů v dopravě, kdy pachatel je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit, který si přivodil požitím návykové látky a následná opatření při navrácení řidičského oprávnění v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015. Výzkumné otázky: a) Jaký je věk pachatelů v době spáchání trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost? b) Jaký je zdroj obživy (povolání) pachatelů v době spáchání trestného činu? c) Jaké pohlaví převažuje v páchání...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Zneužívání návykových látek jako kompenzace stresových faktorů při výkonu pomáhající profese
Markusová, Monika ; Popov, Petr (vedoucí práce) ; Randák, Dušan (oponent)
V posledních letech se stále více ukazuje, že pracovní zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků záchranné služby mohou představovat velmi významné rizikové faktory, které se z hlediska užívání psychoaktivních látek mohou snadno stát faktory spouštěcími. Problematika užívání návykových látek v prostředí zdravotnické záchranné služby je v našich podmínkách dosud oblastí málo prozkoumanou a z pochopitelných důvodů velmi citlivou. Náročné pracovní podmínky a působení chronického stresu u zdravotnických záchranářů, spojené s nedostatečnou podporou a péčí zaměstnávající organizace mají za následek vyčerpání a celkový distres, provázený rozvojem příznaků poruch psychického a fyzického zdraví. Tento stav může vést k užívání psychoaktivních látek jako negativní zvládací strategii. Práce je psána teoreticko-kazuistickou formou a poukazuje na souvislost mezi chronickým působením stresorů spojených s výkonem profese zdravotnického záchranáře a užíváním psychoaktivních látek jako prostředku k zvládání a kompenzaci následků pracovního stresu a vyčerpání. Na podrobně zpracované kazuistice lze sledovat vznik a vývoj závislostního chování v širším kontextu, zejména však ve vazbě na zvládání akutního i chronického stresu z pracovní zátěže. Práce poukazuje na důležitost osvojení a systematické realizace...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Problémy trestní odpovědnosti za činy spáchané pod vlivem návykové látky
Puš, Vojtěch ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek a konkrétně o trestném činu opilství podle ustanovení § 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a to s přihlédnutím k historickému vývoji tohoto trestného činu v českých zemích, jakož i teoretických přístupů k pojetí samotného trestného činu a jeho právně politických východisek. Trestný čin opilství je svým charakterem a konstrukcí atypickým trestným činem, přičemž tomu tak bylo v minulosti a je tomu tak i dnes. Tento trestný čin nemá ve zvláštní části trestního zákoníku obdoby, protože jeho obsah do jisté míry prolamuje jednu ze stěžejních zásad trestního práva - nullum crimen sine culpa, tedy zásadu trestní odpovědnosti za zavinění. Speciální charakter tohoto trestného činu se projevuje v jeho legislativně právní konstrukci, v nárocích teoretických požadavků a principů, na nichž je v právním státě založeno trestní právo a v neposlední řadě i spojení s problematikou rostoucí konzumace návykových látek. Všechny tyto atributy trestného činu opilství, jeho historický vývoj i aktuální pojetí popisuje tato diplomová práce. Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol, které se pro lepší orientaci v textu dělí do dílčích podkapitol. V první kapitole jsou popsány základní pojmy jako...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Zahraniční vlivy v ústavním právu
Léko, Kristián ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Kristián Léko: Zahraniční vlivy v ústavním právu Srovnávání v právu je jedním z hlavních trendů práva již od konce 20. století. Nejinak tomu je i v ústavním právu. Zahraniční zkušenosti jsou hojně využívány při tvorbě, změnách i výkladu ústav, a to jak v mnoha zemích světa, tak v České republice. Cílem práce bylo doložit tuto skutečnost na praktických příkladech a pokusit se o vytvoření smysluplné teoretické báze v českém jazyce, především po taxonomické a metodologické stránce. Práce je strukturována tak, že v prvních dvou kapitolách je vyložena historie a význam jak obecné právní komparatistiky, tak její ústavněprávní odnože coby jedné ze součástí "zvláštní části srovnávacího práva". Kapitoly 3 a 4 nabízejí vhled do metodologie právní komparatistiky a teoretické nastínění struktur, jak může zahraniční právo pronikat do národních právních řádů. A konečně kapitoly 5, 6 a 7 se pokoušejí na československé a české ústavní praxi najít příklady zahraničních vlivů, a to při tvorbě, změnách i interpretaci ústav.

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Didaktika tělesné výchovy na 1.stupni základní školy
Červenková, Pavla ; Engelthalerová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na řídící a organizační činnosti učitelů v tělovýchovném procesu na 1. stupni základních škol. Za úkol má zjistit, jaké didaktické styly a zásady využívají učitelé v hodinách tělesné výchovy, zda dodržují doporučenou strukturu vyučovací jednotky a jestli je vyučovací jednotka efektivní z hlediska využití vyučovacího času. KLÍČOVÁ SLOVA Tělesná výchovy, didaktické styly, didaktické zásady, vyučovací jednotka, efektivita hodiny, 1. stupeň základní škol

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Chyby ve vyjadřování uživatelů Facebooku
Spáčilová, Marie ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Palkosková, Olga (oponent)
Diplomová práce se zabývá písemnou formou komunikace uživatelů sociální sítě Facebook a členů blíže určených skupin. Jejím cílem bylo zmapovat chybovost v psaném projevu z hlediska vybraných jevů pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického. Dále se pak zaměřuje na nerespektování pravidel typografických. Zmíněnou problematiku jsme řešila analýzou vložených statusů a komentářů členů blíže určených skupin Facebooku. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že velké množství autorů textů chybuje v základních pravopisných jevech, které jsou vyučovány na 1. stupni základní školy. Další důležité zjištění je takové, že mnoho uživatelů zastává názor, že dodržování pravopisných pravidel na sociální síti Facebook není důležité a jako prioritní považují obsah svého sdělení.

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Postupy programu RWCT ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ
Tůmová, Dana ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce "Postupy programu RWCT ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni základní školy" pojednává o využití metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka v pátém ročníku základní školy. Cílem práce je prozkoumat, jaké možnosti dává využívání postupů programu RWCT ve výuce českému jazyku na 1. stupni základní školy. Jedním z klíčových cílů je sestavení uceleného materiálu pro výuku českého jazyka v pátém ročníku základní školy, jež je založen na metodách kritického myšlení, díky nimž si žáci osvojují nové učivo, ale také rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Sborník demonstruje použitelnost metod kritického myšlení ve vyučování na konkrétních příkladech. Na základě reflexí posuzuji možnosti, které dává program RWCT výuce českému jazyku v pátém ročníku základní školy. Klíčová slova Učitel v primární škole, současné pojetí výuky, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, program RWCT, kritické myšlení, model E - U - R, metody kritického myšlení, český jazyk a literatura.

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Pragmatická analýza profilu uživatelů internetových seznamek
Široká, Pavlína ; Chejnová, Pavla (vedoucí práce) ; Hirschová, Milada (oponent)
Diplomová práce se zabývá pragmatickou analýzou profilu uživatelů internetové seznamky v České republice. Hlavním cílem této práce je interpretovat způsob, jakým se prezentují uživatelé online seznamovacího serveru. Uživatelské profily jsou interpretovány z hlediska komunikační situace, komunikačních strategií, rozdílů mezi mužskými a ženskými profily a rozdílů mezi profily odlišných věkových kategorií. Interpretace dat probíhala na základě stylistické a pragmatické analýzy jednotlivých uživatelských profilů internetové seznamky a na základě procentuálního podílu zjištěných dat. Teoretická část práce vymezuje výzkumy z oblasti internetových seznamek, dále již existující teorie a výzkumy internetového prostředí týkající se vzniku internetových seznamek, genderových stereotypů v internetovém seznamování, sebeprezentace online a výběru partnera. Součástí teoretické části je navíc shrnutí vlastního krátkého průzkumu o seznamovacích serverech, kterým bylo mezi určitou skupinou lidí zjišťováno, jaké mají postoje k internetovým seznamkám. Dále je teoretická část věnována pragmatickým zkoumáním, které jsou základem pragmatické analýzy. Základem praktické části byla stylistická analýza textové části uživatelských profilů a pragmatická analýza textové i obrazové části uživatelských profilů a následné...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
The Enforcement of EU Competition Law and Its Compliance with The Right to Fair Trial
Bartoš, Vojtěch ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Kunertová, Tereza (oponent)
Vymáhání soutěžního práva EU Evropskou Komisí a jeho soulad s právem na spravedlivý proces - Abstrakt: Evropská Unie je společenství založené na společných hodnotách a úctě k základním právům. Jedním z nejdůležitějších základních práv, které je zároveň nástrojem pro ochranu všech dalších práv, je právo na spravedlivý proces. To platí také v poměrně technické oblasti soutěžního práva EU. V soutěžněprávních řízeních ukládá Evropská Komise sankce, které jsou svou povahou trestního charakteru. Z toho plyne povinnost, že takováto sankce musí být uložena nebo aspoň přezkoumána soudem disponujícím plnou jurisdikcí. To je doktrína vyvinutá Evropským soudem pro lidská práva v rámci čl. 6 Úmluvy, která je hluboce zakořeněná v judikatuře tohoto soudu již po desetiletí. V minulosti byl SDEU kritizován za to, že plnou jurisdikcí nedisponoval nebo ji odmítal vykonávat a tím pádem byly narušovány standardy ochrany spravedlivého procesu. Ačkoliv ESD vzal zmiňovanou judikaturu ESLP za svou a akceptoval, že rozhodování Komise může mít trestněprávní charakter, často spíše odmítal provádět plný přezkum těch částí rozhodnutí Komise, ve kterých posuzovala faktické a odborné otázky a rozhodovala o tom, jestli samotná soutěžněprávní pravidla byla či nebyla porušena. Tato práce ukazuje vývoj judikatury od velmi formálního přezkumu...

Úplný záznam