Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2017-04-28
14:22
Kryptoměny a budoucnost finančních trhů
Škapa, Jan ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, zaměřuje se především na jejich nejvýznamnějšího představitele (Bitcoin) a snaží se odhadnout vliv na budoucnost finančních trhů z multioborového hlediska.

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
CIRKULACE
Bartošová, Zuzana ; Vlasák, Robert (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce Cirkulace se snaží řešit problematiku stále se opakujících cyklů. Vytvořila jsem světelný objekt organického tvaru z trubice, po které světlo cirkuluje. Tento objekt vychází z úvahy o lidských stále se opakujících dějích a pochodech, ať už se týkají lidského těla a mysli, přírody nebo společnosti. Objekt se opírá o daný prostor galerie (brněnské Galerie OFF/FORMAT) a snaží se jej celý obsáhnout. Linii procházející galerijním prostorem je možné vnímat jako vytyčenou trasu nebo cestu, může ale také připomenout pohyb bez jasného cíle, "motání se" v kruhu. Cyklus, který je všudypřítomný, je pak individuálním příspěvkem k celku a může být prezentován jako průběh nepravidelné křivky plné dramatických zvratů, vzepětí a pádů. Světelný proud, který stále dokola kopíruje organický tvar trubky, reprezentuje nekonečný tok informací. Cirkulace se snaží poukázat na bezvýchodnost opakování se v našem životě; problém neřeší, je spíše konstatování.

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
SKLADACÍ MESTSKÝ BATOH
Štechová, Eva ; Lidmila, Jan (oponent) ; Čapkovičová, Marcela (vedoucí práce)
Od prvotného nápadu, cez rešerš a porovnávanie s batohmi s rozkladacou funkciou (tele, usárna) a s batohmi spojenými s urban a streetwear módou som sa dopracovala k návrhu, ktorý okrem praktického funkčného dizajnu otvára otázky osobného priestoru vs. verejného priestoru, pracuje s otázkou životného štýlu ako východiskového bodu marketingu a apeluje na mladých ľudí, ktorí trávia čas v mestskom verejnom priestore a svojim spôsobom ho okupujú. Technické parametre batohu vychádzajú z jeho funkčných potrieb, no pôvodná myšlienka vznikla z potrieb novodobého mladého nomáda objavujúceho verejný priestor.

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
VIZUÁLNÍ IDENTITA PRO DESIGNÉRKU ŠPERKŮ
Bierská, Tereza ; Homola, Ondřej (oponent) ; Drgová, Žaneta (vedoucí práce)
Vizuální styl pro dvojici designérek a jejich značku Palma de Alma. Navrh strategie propagace a vhodné prezentace pro začínající kreativní studio. Výsledný výstup práce zahrnuje fotografické filtry určené na objektivy pro digitální zrcadlovku a také smartphone. Filtry vytvářejí deformaci obrazu, která je způsobena broušeným sklem a tvoří tak celkovou vizuální podobu značky. Dále práce zahrnuje logotyp, vizitky a webové stránky prezentující výrobky designérek.

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
ASFALT JE KAPALINA
Prokop, Tomáš ; Novotný, Jaromír (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Instalace se tematicky váže na moji dlouhodobě řešenou problematiku, která souvisí s osamocením, rozdělením, odloučením. Důraz kladu především na akt fyzické blízkosti, která se zdánlivě jeví jako dotek či kontakt. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Právě tato blízkost rozehrává vnitřní napětí. Jak je patrné, instalace je založena na jednoduchých principech vycházejících z vlastností daného materiálu. Ve své podstatě se jedná o dva bloky asfaltu, které samovolně působí na tabulové sklo. Sklo má v tomto případě význam pomyslné dělící roviny, která zabraňuje fyzickému kontaktu. Skleněná překážka tedy neumožňuje splynutí dvou asfaltových bloků. Navzdory těkavému charakteru, asfalt bude stékat. Instalace vychází z lidského měřítka, neboť bloky asfaltu mají lidskou proporci. Těmto blokům přisuzuji status bytostí, které touží po dotknutí se, avšak neúspěšně. Prolnutí je nemožné.

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
BUNKERKUNST
Bělica, Ondřej ; Jetelová, Magdaléna (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Bunker Kunst je experimentální a co-workingovou platformou, zkoumající potenciál a současnou roli formálních hranic, postarmádní krajiny a československého opevnění vybudovaného před druhou světovou válkou. Snahou je resuscitace poválečných oblastí, ve kterých se v hlavních rolích představuje více než deset tisíc betonových bunkrů. Tato monumentální mementa své doby se postupně proměňují ve svobodné ostrovy, v ohniska rekultivace vykořeněného pohraniční. Smrtící hraniční linie se nyní stává svobodným prostorem. Jedná se o sérii teoretických, ateliérových a site-specific projektů a happeningů. Projektu se doposud zúčastnilo více než 40 dobrovolníků, studentů a odborníků. Ať žije svoboda!

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
BEZ NÁZVU
Ambrůz, Kryštof ; Mazanec,, Martin (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.

Úplný záznam
2017-04-28
14:22

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Proměny reflexe krajiny v českém umění a její nové koncepty v posledních padesáti letech se zaměřením na fotografii
Dlabáčková, Barbora ; Dadejík, Ondřej (oponent) ; Stibral, Karel (vedoucí práce)
Naše práce obsahuje deskripci vývoje umělecké reflexe krajiny od antických počátků, kdy se do výtvarného umění dostávaly nejprve přírodní prvky, přes renesanci, kdy krajina poprvé zaujme umělce jako celek. Později se krajina ustavuje jako samostatný náměť a dokonce i jako žánr výtvarného umění. První velký zlom reflexe krajiny přichází v období romantismu, kdy se do podvědomí dostávají i tabuizovaná témata, nejvýznamněji hory. Ve 20. století dochází k útlumu krajinomalby, naopak nastává éra fotografie krajiny, která se vyvíjí postupně se zdokonalováním techniky. Tradiční česká krajina pochází od malířů krajinářů 19. století, jedná se o horizontální a vertikální linie polí a luk složené do mozaiky. Tento tradiční model již není v dnešní době platný, krajina se výrazně proměnila, naplnila se doly, skládkami či továrnami. Díky procesu artealizace můžeme i tyto nové krajiny, v realitě bez estetické hodnoty, vnímat s libostí. Přesvědčují nás o tom fotografie Sudka, Koudelky, Holomíčka i Spurného. Nacházíme v nich koncepty nové krajiny, metakrajiny, prakrajiny, mlčící krajiny apod., tedy i teoreticky si uvědomujeme , že je třeba krajinu redefinovat.

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
České společenské zpěvníky jako kulturní fenomén druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století: pohled na problematiku společenských zpěvníků na základě vytvořené počítačové databáze rozsáhlého souboru nově dostupných pramenů
Svobodová, Věra ; Sochorová, Ludmila (oponent) ; Tyllner, Lubomír (vedoucí práce)
Podkladem této práce je katalog eských spole enských zp vník , který autorka zpracovala ve form po íta ové databáze pro odd lení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV R. Na základ analýzy t chto zp vník a s p ihlédnutím k výsledk m p edchozích výzkum celé ady badatel (E. Meliš, B. Václavek, R. Smetana, M. O adlík, J. Plavec, V. Pletka, V. Karbusický, J. Kotek ad.) je podán nejprve výklad vzniku a rozvoje eského spole enského zp vu v první polovin 19. století, v etn charakteristiky jeho klí ových osobností (A. J. Puchmajer, J. J. Ryba, V. J. Tomášek, V. Hanka, F. M. Kníže, A. Jelen, J. K. Chmelenský, F. Škroup, F. L. elakovský, F. J. Vacek Kamenický, J. K. Tyl, V. J. Picek a K. Havlí ek Borovský) a publikací (mj. V nec ze zp v vlastenských, 1835-39, 1843-44). Následuje p ehled stoleté tradice fenoménu eských spole enských zp vník (1848-1948); zd razn n je zejména zakladatelský význam Spole enského zp vníku eského J. B. Pichla (1851) za pozd jší hudební spolupráce J. L. Zvona e (1863). V poslední kapitole se autorka podrobn zabývá principy po íta ového katalogu zp vník a také možnostmi jeho budoucího využití p i zpracování dalších zp vníkových okruh (školní, d lnické, folklorní zp vníky atd.). P ehledné shrnutí nejd ležit jších údaj z katalogu p edstavuje aktualizovaný soupis spole enských zp vník , p...

Úplný záznam