Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:49
Spánková hygiena u studentů základních, středních škol a pracujících
Žáková, Veronika ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
V teoretické části diplomové práce jsou rozebírány vlivy spánku na zdraví lidí. Nedostatek spánku s sebou nese prokazatelné dopady na fyzické i psychické zdraví lidí. Lidé podléhají vlivům současné doby, jenž zhoršují kvalitu spánku. Tyto vlivy nepůsobí pouze na dospělé jedince, ale již na děti a dospívající. Zlepšit kvalitu spánku můžeme dodržováním pravidel spánkové hygieny. V dnešní době jsou tato pravidla častokrát porušována. Hlavním problémem je nevědomost. Cílem praktické části diplomové práce bylo porovnat spokojenost s kvalitou spánku mezi skupinami studentů II. stupně základních škol, studentů středních škol a dospělých pracujících osob. Dále bylo zjišťováno, zda byli respondenti ve školách seznamováni se spánkovou hygienou a zda ji dodržují. Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejméně spokojenou skupinou s kvalitou spánku jsou dospělí pracující osoby. Více než polovina respondentů nebyla ve školách seznámena se spánkovou hygienou. Bylo potvrzeno, že více než dvě třetiny respondentů nedodržují pravidla spánkové hygieny. V závěru diplomové práce se nachází výukový materiál o spánkové problematice pro 8. ročník základních škol, který by mohl být brán jako návrh kapitoly do učebnic přírodopisu, neboť v současné době v učebnicích přírodopisu není spánková problematika ani...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Measuring the Effect of the Timing of First Birth on Mothers' Wages in the Czech Republic
Hummelová, Magdalena ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Špolcová, Dominika (oponent)
Measuring the Effect of the Timing of First Birth on Mothers' Wages in the Czech Republic Magdalena Hummelová 31. prosince 2018 Abstrakt Tato práce se zabývá vlivem načasování prvního dítěte na dlouhodobé mzdy žen. Po vzoru studie publikované Herr (2016), odhadujeme vliv na mzdy pozorované v okénku 15 až 20 let od vstupu na trh práce pomocí načasování v podobě ženiny zkušenosti na trhu práce. Díky tomu můžeme vytvořit dva různé modely pro skupinu matek mající dítě při vstupu na trh práce and skupinu matek, které vstupují na trh práce bezdětné. Pro první skupinu není shledán žádný signifikantní efekt načasování dítěte na mzdu. Efekt pro druhou skupinu se liší v závislosti na partnerovi. Odložení prvního dítěte o 1 rok znamená pro ženu mající partnera jednoprocentní pokles ve mzdě. Tento překvapivý výsledek s největší pravděpodobností souvisí s českým trendem v dlouhých rodičovských dovolených. Efekt načasování pro ženy bez partnera je nesignifikatní, nicméně pozitivní. Při porovnávání výsledků pro ženy žijící v Praze a mimo Prahu, žádný signi- fikatní rozdíl v efektech není.

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Čističky odpadních vod s využitím ve výuce na II. stupni základní školy na Benešovsku
Brabcová, Věra ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Cílem diplomové práce, která je rozdělena na dvě části, je shrnout problematiku čištění odpadních vod pro účely výuky. V teoretické části lze najít zajímavosti z historie, počátky kanalizace v Českých zemích, pojednání o splaškových, městských i průmyslových odpadních vodách. V práci jsou popsány odpadní vody, jejich složení a vysvětlen pojem kanalizace. Nejrozsáhlejší kapitolou je oddíl o čistírně odpadních vod. Zabývá se typem čistíren, procesy čištění a vody i legislativou. Čtenáři získají informace městu Benešov, průmyslových podnicích, o odkanalizování Benešova i čistírně odpadních vod v tomto městě. Nedílnou součástí práce je i problematika čistíren odpadních vod pro rodinné domy a alternativní způsob čištění odpadních vod v kořenových čistírnách. Empirická část dotazníkovou formou zjišťuje vztah školních zařízení k čistírnám odpadních vod a hlavně využití pracovních listů. Je zde navržen pracovní list pro žáky II. stupně ZŠ popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií, který byl pilotně ověřen na Základní škole Benešov, Dukelská 1818. Praktická část obsahuje také návrh exkurze do čistírny v Benešově. Smyslem práce je zpracovat problematiku čištění vody, která by mohla sloužit pedagogům jako příručka k výuce žáků a to tak, aby vedoucí exkurzí dokázali odpovědět na otázky svých žáků a věděli,...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
International Regimes against Trafficking in Human Beings: European Experience
Prixová, Barbora ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Tento výzkum zkoumá kauzální faktory, které ovlivňují způsob stanovení politických cílů a nástrojů mezinárodních organizací v oblasti obchodu s lidmi. Sledováním vývoje politik proti obchodování s lidmi v Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ukazuje práce dopad specifických faktorů na změny fungování mezinárodních organizací. Tímto způsobem odhaluje model predikující vliv faktorů, které udávají směr politiky mezinárodních organizacích. Práce zkoumá a testuje teoretické předpoklady tří teorií o mezinárodních institucích: realismu, historického institucionalismu a neoliberálního institucionalismu. Předpoklady příslušných teorií, nabízející kontrastní pohledy na fungování mezinárodních organizací, jsou klíčové pro formulaci odpovídajících nezávislých proměnných. Jelikož závislá proměnná je charakterizována jako měnící se design institucí, podrobná analýza vývoje politik daných institucí v rámci jednoho desetiletí rozkrývá kauzální vztahy mezi závislou a nezávislými proměnnými. S pomocí analýzy případové studie odhaluje práce viditelné vzorce, které ukazují, do jaké míry jsou jednotlivé nezávislé proměnné odpovědné za pozorované změny. Studie tak zároveň demonstruje, který z teoretických předpokladů je nejblíže pochopení vlivu mezinárodních organizací na tvorbu politik v...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Lobbing: ekonomické a právní aspekty
Čech, Dino ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Charvátová, Dagmar (oponent)
Lobbing: ekonomické a právní aspekty Abstrakt Cílem této práce je vymezení lobbingu jako legitimní součásti demokratických procesů a návrh doporučení pro regulaci lobbingu v České republice. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza regulace lobbingu v USA, EU a sousedních státech. Zaměření je také na analýzu pokusů regulace v České republice s ohledem na vliv nevládních organizací. První kapitola se věnuje komparaci rozličných definicí lobbingu, které ukazují hlavní aspekty a podobnosti napříč definicemi. Obsahuje nepostradatelné definice lobbingu jako činnosti a jeho hlavních aktérů - lobbistů a adresátů lobbingu. Druhá kapitola se věnuje srovnání zákonné regulace a samoregulace s vyhodnocením jejich kladů a záporů. Rozdíl mezi lobbingem a korupcí jako často zaměňovanými pojmy je ohniskem třetí kapitoly. Následující tři kapitoly se věnují historické a právní analýze lobbingu na území Spojených států amerických, Evropské unie a sousedních států. Regulace lobbingu v USA v jeho institucionální podobě si prošla nejdelší historií. Regulace lobbingu v EU je ukázkou odlišné terminologie, která se používá při komunikaci s Evropským parlamentem a Evropskou Komisí. Sousední státy byly vybrány vzhledem ke kulturní blízkosti uvnitř regionu. Sedmá kapitola se věnuje analýze pokusů regulace lobbingu v České...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
The Perception of Women in Terrorist Organizations: A Comparative Study of the Islamic state and Al Qaeda
Antonínová, Aneta ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Cílem této magisterské práce je prozkoumat roli žen v Islámském státě a Al-Káidě a určit, které okolnosti jsou schopny vysvětlit rozdíly v jejich vnímání žen. I když se terorismus stal předmětem zkoumání mnoha vědců z oblasti mezinárodních vztahů, množství pozornosti věnované ženám jakožto pachatelkám teroristického násilí je výrazně menší. Obě studované teroristické organizace sdílejí radikální interpretaci Islámu, a to vede k tomu, že se shodují v mnoha názorech ohledně postavení žen, ať už ve společnosti obecně nebo přímo v jejich působení v džihádu. Na druhou stranu si je možné všimnout určitých rozdílů, zvláště co se týká aktivnějšího působení žen v bojových nebo sebevražedných operacích. Pokud jde o metodologii, komparativní případová studie byla vybrána jako nejlepší možná metoda k vysvětlení těchto rozdílů. Výsledná analýza ukázala, že rozhodujícím faktorem ovlivňujícím přijetí žen v bojových rolích v případě Islámského státu je zhoršující se bezpečnostní kontext, který ohrožuje přežití teroristické organizace. Na druhou stranu, relativně silná bezpečnostní pozice Al-Káidy nenutí teroristickou organizaci ke změně postojů ohledně žen. Klíčová slova Terorismus, role žen, Islámský stát, Al-Káida

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Strategický plán spolku Vraťme dětem pohyb z.s.
Rodová, Veronika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: Strategický plán spolku Vraťme dětem pohyb, z. s. CÍLE: Diplomová práce se zabývá managementem neziskové sportovní organizace typu spolek, respektive jeho dlouhodobým plánováním. Cílem práce je charakterizovat organizaci Vraťme dětem pohyb, z. s., a její produkty. Dále provést strategickou situační analýzu prostředí předmětné organizace. Na základě zjištěných informací určit prioritní strategické cíle a oblasti, které budou následně řešeny v návrhu strategického plánu spolku, a to včetně doporučení na jeho implementaci. METODY: Práce je řešena jako aplikovaný výzkum. Pro účely práce bude využita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Konkrétními metodami tohoto smíšeného výzkumu jsou pozorování, interview, dotazování, analýza textů a dokumentů, SWOT analýza, analýza PORTER a PEST a další dílčí analýzy. Design výzkumu včetně výzkumných otázek, které dávají práci rámec, jsou uvedeny v příslušné kapitole. VÝSLEDKY: V rámci strategické situační analýzy bylo analyzováno vnitřního i vnějšího prostředí předmětné organizace a vypracovaná souhrnná SWOT analýza. Následně byl vytvořen návrh strategického plánu spolku Vraťme dětem pohyb, z. s., na období září 2018 až září 2021. Vymezeny byly tyto strategické oblasti: 1) založení a vznik spolku; 2) propagace a zvýšení povědomí;...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
The limits of the EU's political conditionality approach in Western Balkans
Křiklánová, Michaela ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Cílem práce je odkrýt vztah mezi strategiemi rozšiřování Evropské unie a procesem demokratizace v zemích západního Balkánu za pomoci zkoumání vlivu strategií EU na změny úrovně demokracie ve dvou konkrétních případech: Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko. Efekt nástroje politické kondicionality byl po dobu více než jedné dekády omezen nedostatečným důrazem na demokratické reformy a vyzdvihováním bezpečnostních zájmů, které byly často upřednostněny před cíli, které přímo souvisí s reformami posilujícími úroveň demokracie v daných zemích. Na základě teorie konfliktních cílů práce demonstruje, že nedávno uplatněná strategie EU, jež řadí jednotlivé cíle do vhodné posloupnosti, přičemž cíle související s demokratickým přechodem jsou upřednostněny před bezpečnostními zájmy, je efektivnější v navozování demokratických změn. Následně byly definovány nutné a postačující podmínky pro úspěšnou strategii posloupnosti: silný důraz na demokratické cíle s jasně vytyčenou časovou perspektivou a odpovídající kroky mezinárodních aktérů.

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Význam výživy v léčbě a prevenci kardiovaskulárního onemocnění a hodnocení stravovacích zvyklostí u pacientů s infarktem myokardu
Jakešová, Andrea ; Tůmová, Eva (vedoucí práce) ; Šišková, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úlohou výživy vprevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o kardiovaskulárních onemocněních, jejich výskytu, rizikových faktorech a významu výživy v jejich prevenci a léčbě. V teoretické části je podrobně popsán efekt příjmu sacharidů, vlákniny, glykemického indexu potravin, příjmu tuků a jejich složení, minerálních látek, alkoholu akávy. Dále je popsán význam výživy vpřípadě, kdy se kardiovaskulární onemocnění či jejich komplikace již rozvinou. Výzkumná část je věnována průzkumu stravovacích zvyklostí pacientů, kteří již prodělali akutní infarkt myokardu. Cílem výzkumné části je zjistit, zda pacienti dodržují aktuální doporučení pro prevenci a léčbu KVO, případně v jakých bodech se skutečné stravování těchto pacientů liší od doporučení. Sběr dat byl realizován pomocí dotazníku, který byl vyplňován během rozhovoru s vybranými pacienty. Získaná data byla zaznamenána formou grafů. Informace byly získány od 65 pacientů. Zjistila jsem, že pacienti hospitalizováni pro akutní infarkt myokardu nemají dostatek znalostí pro sestavení vyváženého jídelníčku, nebo výživová doporučení porušují vědomě. Problematický je zejména výběr tuků, nevyvážené složení jídelníčku, častá konzumace příliš tučných a sladkých potravin a také...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Violent Non-State Actors: The Case of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
Skladanová, Nikola ; Makariusová, Radana (vedoucí práce) ; Daniel, Jan (oponent)
Diplomová práca sa venuje štúdiu témy násilných neštátnych aktérov so sústredením na prípad al-Kájdy na Arabskom polostrove (AQAP) v Jemene. Cieľom práce je celistvá a hĺbková analýza tejto skupiny cez optiku teórií o násilných neštátnych aktéroch v medzinárodných vzťahoch. Analýza postavenia skupiny je skúmaná pomocou rámcu ARI od Ersela Aydinliho, ktorý upresňuje tri hlavné analytické kategórie pre štúdium násilných neštátnych aktérov - autonómiu, reprezentáciu a vplyv skúmanej organizácie. Diplomová práca rozširuje poznatky o skupine AQAP v globálnych, regionálnych a lokálnych súvislostiach a jej pôsobení počas občianskej vojny v Jemene čím prispieva k rastúcej literatúre o násilných neštátnych aktéroch. Práca ponúka podrobný rozbor o vývoji a postavení skúmanej skupiny a zároveň tieto poznatky zasadzuje do širšieho historického kontextu vývoja extrémizmu a džihádizmu v Jemene. Skúma vznik, postupnú evolúciu a pôsobenie al-Kájdy v Jemene od 90. rokov 20. Storočia, cez vznik al-Kájdy na Arabskom polostrove až po súčasnosť s úmyslom hlbšie porozumieť štruktúram, cieľom, stratégii a fungovaniu skúmanej organizácie AQAP.

Úplný záznam