Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
14:47
Husserlova teorie poznání
Bárta, Tomáš ; Čapek, Jakub (vedoucí práce) ; Roreitner, Robert (oponent)
Hlavním cílem této práce je představit Husserlovu teorii poznání. Celá práce je uvedena interpretací Husserlovy myšlenky o selhání novověkých věd a jeho celospolečenských důsledcích. Následuje výklad specifikující problém poznání jako problém transcendence vědomí vůči poznávanému objektu. V rámci shrnutí Husserlovy kritiky vzniku a vývoje novověké vědy a filosofie je pozornost zaměřena na motivy dosvědčující nemožnost řešit problém poznání s využitím objektivistických, resp. naturalistických koncepcí. Husserlovou odpovědí na problém poznání je naproti tomu analýza konstituce předmětnosti na půdě transcendentálního vědomí. V závěrečné kapitole je nastíněna Patočkova kritika několika stěžejních pojmů Husserlovy fenomenologie.

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Volatility spillovers between crude oil and food commodities
Hrycej, Martin ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
V této práci se zabýváme šířením volatility mezi ropou a komoditními potravinami. Základní hypotéza stanovuje ropu jakožto výrobní faktor těchto komoditních potravin a naším cílem je kvantifikování odpovídajících ceonových efektů. Využíváme především metod vlnkové koherence a částečné vlnkové koherence, které poskytují hodnotný vhled do onoho spletence komodit, a to bez nutnosti jakýchkoliv přísných omezení a předpokladů, splňovaných našimi daty. Dále aplikujeme DCC-GARCH model, s cílem zachycení předpokládaného šíření volatility. Zároveň jsme provedli i několik jednoduchých analýz k porovnání, jmenovitě jsme otestovali tzv. Grangerovu kauzalitu a spočítali jsme Personův korelační koeficient. Náš vzorek dat, obsahující 10 komodit a dva indexy, pokrývá poslední dekádu, výrazně rozšiřujíc již existující literární kontext. Naše výsledky jsou povětšinou konzistentní se spjatou literaturou, a to především v rámci skupiny ropa-paliva a skupiny zahrnující potraviny. Výsledky v rámci primární otázky našeho výzkumu, zabývajícího se šířením volatility mezi ropou a potravinami, identifikují relativně silný vztah ropy jak se sójou, tak i s kukuřicí. Vztahy ropy s bavlnou a pšenicí respektive, jsou shledány býti komparativně slabší, a spojitosti mezi ropou a skotem jsou prakticky nulové. Hlavní přínosy této práce...

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Artificial Prediction Markets, Forecast Combinations and Classical Time Series
Lipán, Marek ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Ekonomičtí agenti se často dostávají do situací, kde mají k dispozici něko- lik odlišných předpovědí. Navzdory pěti dekádám zkoumání kombinací před- povědí, většina metod, která byla zatím představena, nedokáže v empirických aplikacích významně porážet kombinaci předpovědí s rovnoměrnými váhami. V této studii dáváme dohromady široké spektrum kombinací předpovědí a přezkoumáváme tyto zjištění ve dvou různých aplikacích předpovídání klasick- ých ekonomických časových řad. Tyto zahrnují mimo-výběrové kombinování předpovědí ECB Survey of Professional Forecasters a předpovědí realizované volatility logaritmických zisků futures na americké státní dluhopisy. Hod- notíme výkonnost umělých predikčních trhů, třídy metod ze strojového učení, která zatím nebyla aplikována na problém kombinování předpovědí ekonomick- ých časových řad. Dále navrhujeme novou jednoduchou metodu nazvanou Market for Kernels, která je navržená speciálně pro kombinování předpovědí časových řad. Zjistili jsme, že rovnoměrné váhy se dají významně porazit něko- lika kombinacemi předpovědí, které zahrnují Bates-Grangerovi metody a umělé predikční trhy v ECB Survey of Professional Forecasters aplikaci a skoro všemi zkoumanými kombinacemi předpovědí ve finanční aplikaci. Také jsme zjistili, že předpovědní výkonnost Market for Kernels v obou...

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Foreign direct investment spillovers and tax havens
Ehrlich, Matěj ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
V posledních dekádách vzrostla schopnost nadnárodních korporací využívat daňové ráje a snižovat tak svoji daňovou zátěz, případně skrývat svou skutečnou identitu. Jedním z dopadů těchto praktik je zkreslení (nadhodnocení) oficiálních statistik přímých zahraničních in- vestic, což nevyhnutelně ovliňuje i výzkum zabývající se zahraničními investicemi. Tato práce je jednou z prvních, která výše zmíněné zkres- lení explicitně zahrnuje do své analýzy, když zkoumá následné efekty přímých zahraničních investic na produktivitu domácích firem, a to zvlášt' pro investice přicházející z daňových rájů a zvlášt' pro investice z ostatních zemí. Hlavním poznatkem práce je, že tyto efekty jsou sta- tisticky významně nižší u investic z daňových rájů.

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Vztah iluzorního a skutečného u Henri Bergsona
Hollmannová, Barbora ; Švec, Ondřej (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent)
Bergson ve svých spisech kritizuje vědecké pojetí času jako diskontinuální a homogenní následnosti. Vědecké metody tak podle Bergsona nevedou k autentickému poznání skutečnosti, která je ve své podstatě kontinuální a heterogenní. Čím více svět objektivizujeme a pojmově členíme, tím více se vzdalujeme od toho, abychom ho skutečně poznali. Příčinou této distance či zkreslení je přitom intelekt, který operuje s lineárním pojetím času a slouží praktickému jednání. Pracuje tak s přeludem času, který vytváří sice užitečné, avšak minimálně do jisté míry iluzorní poznání. Otázkou, na kterou tato práce bude chtít odpovědět, je, jakým způsobem se u Bergsona stýká intelektualita s realitou - a tedy co vůbec umožňuje kontakt naší praktické orientace se skutečností. Je to, v čem se orientujeme, a co případně i vědecky popisujeme, skutečnost sama, či její přelud? A čím se naše konkrétní jednání dotýká skutečnosti?

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Drivers of financial de-dollarisation in CCA region.
Zviadadze, Ana ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Po rozpuštění Sovětského svazu čelí řada post-sovětských zemí vysoké úrovni finanční dolarizace. Cílem této diplomové práce je odhadnout determinanty de-dolarizace vkladů a úvěrů pomocí autoregresního modelu panelových vektorů. Studie se týká pěti zemí Kavkazu a Střední Asie v období 2006: 1 až 2017: 1. Naše zjištění naznačují, že de-dolarizace vkladů je způsobena poklesem hodnoty směnného kurzu. Na druhé straně pokles dolarizace vkladů přispívá k de-dolarizaci úvěrů. Zjistili jsme také, že účinná politika směřující k makroekonomické stabilitě společně s rozvojem finančního systému mohou přispět ke snížení úrovně finanční dolarizace. Klíčová slova Panelová vektorová autoregrese, země CCA, Finanční dollarizace. E-mail autora azviadadze@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie
Franc, Jakub ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá institutem dočasného vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb mezi členskými státy Evropské unie. Má za cíl podrobně zmapovat a analyzovat právní úpravu dané problematiky a upozornit na nejasnosti, které se v praxi při realizaci vyslání vyskytují. V první části se práce věnuje primárnímu právu Evropské unie a s ním související judikatuře Soudního dvora Evropské unie, kdy je zdůrazněna vazba na vnitřní trh a na volný pohyb služeb. Druhá část se věnuje podrobné analýze směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která představuje základní úpravu vysílání pracovníků na evropské úrovni. Následuje třetí část věnovaná později přijaté směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která si klade za cíl zabránit podvodným praktikám a zajistit lepší informovanost týkající se pracovněprávních podmínek, které mají být aplikovány na vyslané pracovníky. Část čtvrtá se věnuje návrhu na revizi směrnice 96/71/ES a podrobnému popisu změn, které jsou aktuálně na půdě institucí Evropské unie projednávány. Protože se jedná o vztahy s mezinárodním prvkem, je část pátá věnována podrobné analýze norem mezinárodního práva soukromého. To...

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Aktivní a autonomní přístup k péči o zdraví, hledání ideálního pojištěnce
Macháček, Vít ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Autor práce formuluje teoretická východiska, pomocí kterých upozorňuje na problematiku systému zdravotní péče. Zdůrazňuje roli jednotlivce a popisuje mechanismus, jakým je možné přirozeně a svobodně zasáhnut do problematiky systému zdravotního pojištění. Klíčovou roli v tomto mechanismu má zdravotní pojišťovny, která má potenciál moderovat vztah pojištěnce se zdravotním systémem pomocí segmentace svých pojištěnců a produktové orientace. K samotné segmentaci má přispět konstrukce "ideálního pojištěnce". Konstrukce je postavena na aktivním a autonomním přístupu pojištěnce, tyto kvality jsou v představené teorii velmi ceněné a předpokládá se, že tento přístup je z hlediska prevence žádoucí. Autor vytvořil nástroj, pomocí kterého lze tento konstrukt měřit. Nástroj v podobě dotazníku je redukován tak, aby obsahoval co nejmenší počet položek a bylo možné ho použít v praxi. Právě použitelnost v praxi je hlavním cílem při tvorbě nástroje.

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Srovnání vybraných soukromoprávních aspektů české a německé právní úpravy zprostředkování zaměstnání
Pizur, Marek ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tröster, Petr (oponent)
161 Srovnání vybraných soukromoprávních aspektů české a německé právní úpravy zprostředkování zaměstnání Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty právní úpravy regulující zprostředkování zaměstnání soukromoprávními subjekty, jež jsou nazývány agenturami práce. Pozornost je věnována zejména úpravě zprostředkování zaměstnání v základní formě, tj. úpravě recruitmentu, a zprostředkování zaměstnání formou agenturního zaměstnávání. Stranou pozornosti jsou ponechány jiné poradenské a informační služby. Úprava těchto forem zprostředkování je zkoumána v českém i německém právním řádu. Tato diplomová práce je zaměřena na právní vztahy vznikající při výkonu činnosti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, a to jak při sbližování nabídek s žádostmi o zaměstnání, tedy vztahů mezi agenturou práce jako zprostředkovatelem, zájemcem o zaměstnání a zájemcem o pracovní sílu, tak při agenturním zaměstnávání, tedy vztahů mezi agenturou práce jako zprostředkovatelem-zaměstnavatelem, agenturním zaměstnancem a uživatelem. Tyto vztahy jsou zkoumány společně s veřejnoprávními předpoklady působení soukromoprávních agentur práce na trhu práce a s požadavky spojenými s výkonem činnosti zprostředkování zaměstnání, jež dokreslují právní prostředí, ve kterém se agentury práce pohybují. Část první této diplomové práce...

Úplný záznam
2018-11-15
14:47
Obraz médií v britské televizní politické fikci
Nitra, Vojtěch ; Hladík, Radim (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent) ; Zezulková, Markéta (oponent)
NITRA, Vojtěch. Obraz médií v britské televizní politické fikci. Praha, 2018. 75 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Radim Hladík, PhD. Abstrakt Diplomová práce se zabývá obrazem médií ve vybraných dílech populární kultury. Konkrétně v televizní tvorbě, kde hlavní roli hrají politici, resp. odehrává se v politické sféře a v prostředí státní byrokracie. Další z podmínek je aby se jednalo o příběhy fiktivní a z původní produkce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Výběrem diplomant dospěl k seriálům Yes, Minister; Yes, Prime Minister; The New Statesman, trilogii tvořící seriály House of Cards, To Play The King a The Final Cut; a seriálu The Thick of It. Výzkum sleduje jednotlivé seriály se zaměřením na výzkumné téma. Po představení zkoumaného materiálu se zaměřuje na jednotlivé postavy a jejich vztah k médiím, případně jestli se jedná přímo o zástupce mediálních profesí. V závěru pak hledá v dílech vzory zobrazování novinářů v populární kultuře a shrnuje roli žurnalistiky v dějích seriálů a vztah mediální a politické sféry, jak je zobrazen ve sledovaném materiálu.

Úplný záznam