CENIA

Nejnovější přírůstky:
2020-07-08
15:12
Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 podle ISOH
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) obsahuje data o produkci a nakládání s odpady od původců a oprávněných osob. Vlastníkem a zřizovatelem ISOH je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Článek obsahuje informace o produkci a nakládání s nebezpečnými, ostatními a komunálními odpady za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-07-08
12:19
Negotiating municipalities-industrial factory wastewater treatment coalition project: an economic laboratory experiment
Šauer, Petr ; Kolínský, Ondřej ; Prášek, Jan
It is often the case that municipalities and industrial plants treat their wastewater separately bringing the municipalities wastewater to be treated at the industrial wastewater treatment plant and reused by the plant creates potential for social costs saving for both the municipalities and the private firm. In an economic laboratory experiment we demonstrate that such voluntary agreement could be achieved even despite the presence of information asymmetry. This follows our previous research on win-win voluntary agreements and the role of information asymmetry. The biggest challenge remaining to be addressed is the distribution of the extra cake, which in our results is mostly seized by the private firm.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-07-02
15:31
Hodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady za rok 2015 a 2016
Šlégrová, Helena
Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2015 a 2016. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, distiributoři a pověření zástupci výrobců elektrických a elektronických zařízení, a to buď sami nebo prostřednictvím kolektivního systému. Podklady pro hodnocení evidence toku elektroodpadů použité v článku byly vzaty z roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Cílem článku je zhodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady ve stanovených letech vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, která stanovuje minimální úrovně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadů. Z uvedených výsledků vyplývá, že se České republice v roce 2015 a 2016 podařilo splnit stanovené pořadavky EU na minimální úroveň využití vyřazených elektrozařízení a úroveň jejich recyklace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-07-02
14:44
Biologicky rozložitelné komunální odpady (katalogové číslo odpadu 20 02 01)
Čermáková, Eva
Cílem tohoto článku je zhodnocení vývoje produkce biologicky rozložitelného odpadu (katalogové číslo 20 02 01) a způsobu jeho sběru od roku 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-06-22
15:25
Informační systémy odpadového hospodářství: Registr zařízení a spisů a Seznam dopravců odpadů
Trnobranský, Jan ; Buda Šepeľová, Gabriela
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s informačním systémem odpadového hospodářství určeným k evidenci údajů o zařízeních s názvem Registr zařízení a spisů, který vznikl na základě § 72 odst. 1 písm. j) bodu 2 a 3 zákona o odpadech, a dále se systémem s názvem Seznam dopravců odpadů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-06-22
15:11
Hodnocení zpětného odběru vybraných výrobků v České republice v roce 2016
Zapletálková, Petra ; Buda Šepeľová, Gabriela
Článek hodnotí plnění cílů zpětného odběru výrobků v České republice, které stanovuje národní a evropská legislativa.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-06-22
13:42
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018, v pořadí již dvacátá devátá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. V publikaci čtenář nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-06-22
13:34
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017, v pořadí již dvacátá osmá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. V publikaci čtenář nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-06-17
16:24
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-06-17
13:06
Private subject in wastewater treatment regional coalition project: the case of chemical industry factory
Prášek, Jan ; Šauer, Petr
This paper presents a case study covering the solution to treatment of municipal wastewater originating from small villages located close to each other in a protected landscape area. A high environmental efficiency of treatment is required. Two scenarios of the technical solution are compared. In the first scenario, separate wastewater treatment plants will be built and operated in each of the villages. In the second one, sewerage networks will be built in each village and wastewater will be collected and treated in a wastewater treatment plant of a chemical factory located down the stream; the factory is planning to reconstruct and modernise its wastewater treatment plant. Analyses have shown that the second scenario is environmentally beneficial – ensuring high water quality in watercourses in the protected area, using purified water for industrial purposes primarily, and replenish the water balance and flows in dry periods. The second scenario also appears to be beneficial from a socio-economic point of view. Cost savings, appearing mostly at the side of the factory, creates space for negotiation and an agreement between these entities. The factory image will also improve if implementing the second scenario.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam