Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-11-08
17:04
[dac~] [part_render] [bang]
Kudlová, Adéla ; VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš (vedoucí práce) ; CÁB, Michal (oponent)
Práce se zabývá postavením open source softwaru v kulturním a uměleckém kontextu. Mapuje historii jeho vzniku a uvádí jej do souvislostí s nedílnými předchůdci ve světě fyzickém a digitálním. Práce popisuje open source hnutí v sociálním kontextu a snaží představit filosofické, umělecké a politické rozměry, které s sebou open source hnutí nese.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Tvůrčí a technická specifika vývoje filmů pro VR
Paľovský, Janek ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; Badač, Peter (oponent)
Tato práce se zabývá virtuální realitou jako novým médiem a jejím využitím v rámci kinematografie. Předmětem práce je historie, která předcházela vzniku virtuální reality, kterou známe dnes a lidskou fascinací a snahou o co největší imerzi v rámci audiovizuálních děl, zároveň zde zmiňuji etická rizika a obavy ze zneužití této technologie. Dále popisuji současný stav vývoje této technologie a postup v rámci jednotlivých procesů při tvorbě díla pro médium jako je VR. To následně přenáším v rámci case study na mnou realizovaný projekt. Na závěr rozebírám pět existujících filmů pro VR, na kterých chci demonstrovat předtím zmíněné možnosti této technologie.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Temporalita videohier
Sýkora, Andrej ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; Švelch, Jan (oponent)
Práca primárne pomocou analýzy a interpretácie vybraných diel skúma možnosti prežívania a vnímania času vo svete videohier. Sekundárne si vo svojich analýzach vypomáha existujúcim výskumom zo širokého spektra oblastí od samotných game studies až po sociálne aspekty nových médií. Každá kapitola prezentuje určitý temporálny fenomén, resp. rôzne temporálne fenomény. Snaží sa nájsť pohľad, akým v kontexte hráčskeho zážitku a interpretácie videohry môžeme vnímať unikátne efekty daného fenoménu, pokiaľ sme s ním konfrontovaní skrz videohru. Hlavnou otázkou práce sa tak stáva, či videohry ako médium prinášajú na pole debaty o temporalite nové, sebe-vlastné faktory, alebo len rozširujú tie už poznané z iných druhov médií.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Současná britská dramatika reflektující klimatické změny
Holá, Kateřina ; JOBERTOVÁ, Daniela (vedoucí práce) ; KYSELOVÁ, Eva (oponent)
Tato magisterská diplomová práce se zabývá jedním z trendů současné britské dramatiky – tzv. „climate change plays“ neboli dramatikou reflektující klimatické změny. V první části této práce se snažím stručně představit vývoj a kontext klimatické debaty od 70. let 20. století po současnost a pronikání problémů životního prostředí do různých uměleckých odvětví, především však anglofonní literatury. Další část se zabývá divadelní odpovědí a stručnou charakteristikou dramatiky, která v anglofonních zemích na toto téma během posledních 15 let vznikla. Jádrem této práce je rozbor čtyř her uvedených na předních britských jevištích poprvé mezi lety 2009 – 2011: The Contingency Plan Steva Waterse, Kacířka Richarda Beana, Zemětřesení v Londýně Mikea Bartletta a Plíce Duncana Macmillana. Rozbor se soustředí především na to, jakým způsobem autoři pracují s klimatickými změnami, na jejich podobná ideologická východiska a motivicko-tematické linie. V poslední kapitole se tato práce snaží tento společenský fenomén zhodnotit a zamyslet se nad problémy, které s sebou reflexe komplexního vědeckého problému, jakým měnící se klima bezesporu je, přináší.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
RuPaul's Drag Race
Milec, František ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; JANEČEK, Vít (oponent)
Relácia RuPaul’s Drag Race sa v priebehu ôsmich rokov svojej existencie pretransformovala z televízneho undergroundu na show, ktorá hýbe mediálnym svetom. RuPaul, jej hlavný porotca, minulý rok vyhral cenu Emmy a dopomohol tak v rámci súčasnej popkultúry ku akceptácii dragu, teda amerických travesti shows. Drag Race je síce označovaný ako reality show, ale z jej definície sa vymyká tým, ako má jeho zábava často radikálne politický charakter a ako divákovi poskytuje vhľad do queer histórie a kultúry. Jeho dopad vnímame aj v našom kultúrnom priestore v podobe oddaných fanúšikov alebo relácie Tvoja tvár má známy hlas, ktorej formát vzišiel z úspechu Drag Race. Práca sa bude zaoberať niekoľkými otázkami: * Aké špecifiká oproti eúropskym travesti shows má americký drag? * Ako sa menil jeho historický význam? Ako zapadá do siete súčasnej kultúry? * Prečo sa stal Drag Race globálnym fenoménom? * Ukazuje show všetko alebo sú iné druhy dragu, ktoré zámerne zanedbáva? * Je drag len zábavou? Aké môže mať iné funkcie? * Ako sa stavia Drag Race a potažmo drag samotný ku problematike genderu? * Prečo dostáva od LGBT komunity zmiešanú odozvu?

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
O loutkách a neloutkách
Stárková, Jana ; NEZNAL, Vít (vedoucí práce) ; CÍSAŘ, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá pojem „loutka“ v současném divadle nepsychofyzického herectví. Vychází přitom předně z české divadelní teorie a pracuje hlavně s termíny jevištní postava, dramatická osoba a následně s pojmem integrovaný herecký komponent loutkového divadla. Pro tuto bakalářskou práci je zásadní dělení na figurativní a nefigurativní loutky podle definice prof. Jaroslava Etlíka. Výchozím podnětem ke vzniku této bakalářské práce byla účast na kolokviu při příležitosti přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem, článek z roku 1999 s názvem Hledání souvislostí: Co je to loutka? v časopise Loutkář a všeobecné nejasnosti kolem problematiky.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Mísení realistických a antiiluzivních postupů v současném divadle
Píza, Ludvík ; MUSILOVÁ, Martina (vedoucí práce) ; AUGUSTOVÁ, Zuzana (oponent)
V této bakalářské práci se pokouším charakterizovat některé z možných způsobů prolínání realistických a antiiluzivních prostředků v současném divadle, konkrétně na příkladech inscenací Mýcení Krystiana Lupy a Regulace intimity Jiřího Havelky. Obsáhlejší část práce sestává z analýzy románu Mýcení Thomase Bernharda a Lupovy jevištní adaptace. V obou případech se zaměřuji na celkovou kompozici děl, práci s časoprostorovými rovinami a princip zpřítomňování času. Cílem komparace je popsat základní shodné a rozdílné rysy románu a inscenační koncepce, jež je založena na performativním modelu. Druhou část práce tvoří analýza inscenace Regulace intimity, kde se primárně soustředím na koncept veřejné zpovědi. Zde si kladu za cíl poukázat na vědomou hru s dvěma protichůdnými principy, zachováním autentičnosti sdělení a divadelní konvencí, a na estetický prožitek, který diváku vědomí hry skýtá. V závěru se pokouším shrnout vybrané inscenační principy, jež poukazují na možnosti mísení realistických a antiiluzivních prvků, které se nemusejí striktně vylučovat, ale mohou se posilovat, koexistovat a organicky přecházet jedno do druhého.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Handa Gote Research & Development: Nová divadelní syntéza
Štrom, Jakub ; CÍSAŘ, Jan (vedoucí práce) ; NEZNAL, Vít (oponent)
V bakalářské práci Handa Gote Research & Development: Nová divadelní syntéza se zabývám způsobem, jakým divadelní skupina Handa Gote Research & Development pracuje s vybranými divadelními složkami, na základě čehož může vznikat divadelní syntéza nového druhu. V práci se zabývám auditivní, vizuální a textovou složkou díla Handa Gote. V samostatných kapitolách pak jednotlivé složky popisuji. Celý popis se zakládá na důkladné analýze viděných představení a záznamů. Této práci předchází krátký úvod, shrnující dějiny vnímání divadelní syntézy od idey Gesamtkunstwerku, přes významné české teatrology a estetiky Otakara Hostinského, Otakara Zicha a Jana Mukařovského, až po současnou teorii postdramatického divadla. V závěru práce pak shrnuji poznatky, k nimž jsem zkoumáním jednotlivých složek došel a pokouším se stanovit, v čem by nová divadelní syntéza v díle Handa Gote mohla spočívat.

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Gaspar Noe, autor zvrácené narace
Rezler, Luboš ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; ČENĚK, David (oponent)
Tato teoretická bakalářská práce má za cíl formálně a narativně analyzovat a tematicky interpretovat dva filmy režiséra Gaspara Noé. Zpočátku popisuje vývoj jeho díla včetně realizací krátkých filmů a videoklipů. Následně analyzuje tvorbu tohoto autora v rámci hnutí " New French Extremity". Dále si práce klade za cíl analyzovat filmy "Irreversible" 2002 a "Enter the Void" 2009. Zabývá se především hledáním specifických výrazových prostředků a jejich vývojem mezi dvěma zmíněnými tituly. Zároveň pátrá a vyhledává interpretační zdroje a strategie, které by mohli autorovo dílo rozšířit o možné souvislosti, inspirace či významy. Práce zkoumá stěžejní témata Noého filmů, mezi které patří vztah mezi sexualitou a násilím, posmrtný život, instinktivní chování jedince a podobně

Úplný záznam
2017-11-08
17:04
Divadlo a nová média
Haplová, Barbora ; KAPLICKÝ, Martin (vedoucí práce) ; ETLÍK, Jaroslav (oponent)
Magisterská práce Divadlo a nová média, nová média ve složkách/ komponentech divadelního díla se zabývá způsoby, jakými se novomediální technologie integrují do divadelního díla, a zkoumá tuto integraci na konkrétních případech. Zaměřuje se na typ divadelních představení, ve kterých nová média zásadně ovlivňují celkový tvar. První část práce je zaměřena na uchopení terminologie nových médií tak, aby s ní bylo možné dále pracovat v divadelním kontextu. Tato část čerpá především z Principů nových médií Lva Manoviche, Poznámek ke studiím nových médií Jakuba Macka a Remediace J. Davida Boltera a Richarda Grusina. Druhá část práce je zaměřena na divadelně teoretické uchopení složek/komponentů divadelního díla, jak ji nahlíží česká divadelní teorie. Výchozím bodem je Estetika dramatických umění Otakara Zicha, komentovaná především texty Člověk a předmět na divadle Jiřího Veltruského, Pohyb divadelního znaku Jindřicha Honzla a K dnešnímu stavu teorie divadla Jana Mukařovského. Poté je v teoretické části skrze komponenty divadelního díla, definovaných především v Termínech k dohodnutí Jaroslava Etlíka, nastíněna problematika integrace nových médií do těchto komponentů. S využitím teoretických poznatků se pak práce snaží analyzovat tři divadelní díla: NICK (Petra Tejnorová a kol.); Eleusis (Handa Gote Research & Development) a The Game (Almeida Theatre). Cílem této části práce je popsat konkrétní způsoby integrace nových médií do jednotlivých komponentů divadelních děl a ověřování předpokladu, že míra integrace se odvíjí od podílení se nových médií na celkovém významu díla. V závěru je zhodnocen tento pokus o „škálu integrace nových médií do divadelního díla“.

Úplný záznam