Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
15:26
Vývoj dramatična v německé opeře
Morozová, Tamara ; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna (vedoucí práce) ; VOTAVOVÁ, Yvona (oponent)
Hlavní myšlenkou této práce je přiblížit vývoj německé romantické opery se zaměřením na výrazný rozvoj jejího dramatična, jak po hudební, tak po textové a konečně interpretační stránce. Jména tří mužů, kteří dali světu německou operu, jsou nezpochybnitelná. Výběr z jejich děl (s přihlédnutím k tématu práce) už byl obtížnější a značně subjektivní. Vytvořili mnoho výrazných ženských typů, vybrala jsem z nich tedy pět hrdinek, které mi posloužily jako jednotlivé milníky při cestě dlouhé téměř celé jedno století. Poskytly mi tak vhodnou strukturu k mapování uměleckého zrání a vývoje nové, svébytné a zcela jedinečné operní formy

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Zvuková dramaturgie počítačových her
Oramus, Tomáš ; NEUBAUER, Petr (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Lubor (oponent)
Tato práce analyzuje možnosti zvukové dramaturgie u interaktivních děl - především počítačových her. Navazuje na bakalářskou práci "Tvorba zvukové složky počítačových her", která se zaměřovala se na technické aspekty tvorby zvukové složky. Zde je naopak kladen důraz možnosti kreativní práce se zvukem, jeho působení na diváka resp. hráče a také na možnosti, které oproti jiným médiím interaktivní tvorba nabízí.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Z doslechu, nebo na vlastní uši?
Lapčík, Radim ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; BAGDASAROV, Georgy (oponent)
Toto je popularizační práce v oblasti zvukové teorie. Zabývá se základními vzájemnými vztahy zvuku a obrazu, potažmo vztahem zvuku a obrazu k diegezi, kde srovnává práce českých a zahraničních teoretiků. Ačkoliv je primárně zaměřena na narativní dílo, zmíní i určitá specifika čtyř nejběžnějších seminarativních žánrů a dotkne se strukturních vztahů v nenarativních a interaktivních audiovizuálních dílech. Kromě vzájemných pozic zvuku, obrazu a diegeze tato práce stručně popisuje fenomén synkreze a význam synchronnosti, resp. asynchronnosti pro ovlivňování percepce času a prostoru v audiovizuálním díle. Materiály v přílohách doplňují text o související témata – kombinatorické okénko, vysvětlení třech plánů zvukové dramaturgie, užití zvuku jako znaku a překlad části textu Michela Chiona.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Wedding Films as an Emerging Genre
Sen, Tiyash ; ANGIOLILLO, Mary Carmel (vedoucí práce) ; GUNARATNA, Vidu (oponent)
Wedding traditions and customs vary greatly between cultures, ethnic groups, religions, countries, and social classes, which makes the wedding a diverse and unique experience from almost every point of view. The analysis of tehcniques and aesthetic styles, paying special attencion to color and other visual narrative elements, is ides to argue that wedding films should be considered a new genre, as a new and unique way of filmmaikng.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Tradice a současnost divadla na obrazovce České televize
Hocková, Alžběta ; ŠRÁMEK, Ondřej (vedoucí práce) ; Kašparovský, Roman (oponent)
Tato bakalářská práce mapuje tradici vysílání divadelních záznamů a přímých přenosů ve vysílání České televize z hlediska práce produkce. Nejprve shrnuje historii divadelního vysílání od počátku existence České televize, následně se soustředí především na vznik kanálu ČT art a první tři roky jeho existence. Podrobně rozebírá tuto problematiku na třech konkrétních případech.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
The role of Landscape Photography in establishment of National Parks
Aslanidou, Georgia ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
The first part of this paper examines the fundamental principles of landscape photography starting with the formation of landscape as a concept and a painting genre, up to landscape photography and its various identities as an art medium, a document, an imperialistic weapon, a tool of identification. The beginning of landscape photography is presented with special focus on mountain photography. The theme moves American West where the first National Park was born, an institution that can be both praised for bringing people closer to nature, and blamed for keeping people away from direct natural experience. Τhe second part analyses the case of Swiss photographer Frederic Boissonnas and his relationship with Mount Olympus. The reasons that brought him to Greece, the first ascent on the summit of the mountain in 1913, his other two expeditions in 1919 and 1927 and his promotion campaign for Mount Olympus National Park are researched. Finally Boissonnas' movements for the establishment of the Park are studied in order to understand the role his photographs played in preserving the natural and cultural landscape of the area.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
The Effects of Widescreen on the Aesthetic of the Film Image
Sassetti Correa, Lourenco ; PECÁK, Josef (vedoucí práce) ; ŠOFR, Jaromír (oponent)
The objective of this thesis is to explore in what way the implementation of widescreen technology affected the way films are made and perceived.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Současný australský film, filmový průmysl a možnosti spolupráce
Janáčková, Alžběta ; MATHÉ, Ivo (vedoucí práce) ; Vacková, Martina (oponent)
Ve své diplomové práci se budu věnovat situaci kolem současného australského filmu (od roku 2000), ať už se jedná o film určený do kinodistribuce či televizní film, přičemž se ale chci soustředit především na celovečerní filmy. Také mne zajímá stav filmového průmyslu a jaké jsou možnosti spolupráce mezi Austrálií a Českou republikou tak, aby byly získané informace využitelné českými producenty.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Psychologie vzájemné komunikace mezi členy nahrávacího týmu a interprety
Zvěřina, Josef ; STEJSKALOVÁ, Sylva (vedoucí práce) ; RYBÁŘ, Jaroslav (oponent)
Tento dokument se zabývá psychologií vzájemné komunikace mezi členy nahrávacího týmu a interprety. Zkoumá, jaké způsoby komunikace se používají při práci hudebního režiséra. Část dokumentu popisuje nahrávání koncertu. Popis slouží jako model pro budoucí komunikaci mezi hudebními režiséry a dalšími účastníky nahrávání – produkcí, nahrávacím týmem a interprety.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Preventivní péče o DOP želatinostříbrné pozitivy
Vokounová, Daniela ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
Práce řeší problematiku dlouhodobého uložení DOP želatinostříbrného pozitivu. První část práce je zaměřena na určení materiálového složení vycházející z popisu výrobního a zpracovatelského procesu. V druhé části práce jsou definovány faktory ovlivňující klimatické podmínky v depozitáři, popis a příčiny poškození DOP želatinostříbrného pozitivu a základní otázky problematiky preventivní péče. Práce je studií dobové technologické literatury DOP v rozsahu let 1880-1950, problematika preventivní péče je zpracována studií rešerše odborné tuzemské a zahraniční literatury, v rozmezí let 1970-2015. Zpracovávány byly knižní publikace, články v odborném periodiku, sborníky textů, grantové a výzkumné zprávy, směrnice a standardy. Výsledkem práce je uvedení podmínek pro dlouhodobé uložení DOP, aktuální doporučení pro dlouhodobé uložení DOP želatinostříbrných pozitivů porovnáním přístupů odborných institucí zaměřených na preventivní péči o fotografii

Úplný záznam