Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Časosběrné filmy ve světovém kontextu
Slezáková, Šárka ; TŘEŠTÍKOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; RŮŽIČKOVÁ, Alice (oponent)
Ve své diplomové práci srovnávám nejvýznamnější časosběrné projekty. Jsou to Manželské etudy Heleny Třeštíkové, Up series režiséra Michaela Apteda a sérii snímků Děti z Golzowa od manželů Jungových. Vše doplňuji soupisem existujících a dohledatelných časosběrných projektů.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Čas a zvuk ve filmu
Richtr, Jan ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; REJHOLEC, Pavel (oponent)
Tématem této diplomové práce je vnímání času v audiovizuálním díle. Zvláštní pozornost je zde věnována zvukové složce audiovizuálního díla, z jejíž perspektivy je na fenomén času nahlíženo. Nejprve nás stručně seznamuje s tím, jak se vyvíjelo chápání času v rámci filozofického kontextu. Další část pak představuje film jako médium, které ze své formální podstaty přináší nové podněty, které dále rozvíjejí dosavadní přemýšlení o čase. Po tomto uvedení do problematiky se práce zaměřuje na způsob vnímání času v rámci samotného zvuku, potažmo hudební skladby. Vychází zde z poznatků psychoakustiky a především pak z teoretických úvah francouzského skladatele Gérarda Griseye, ke kterým se snaží nacházet paralely v kontextu zvukové dramaturgie filmového díla. Poslední část se věnuje časovým vztahům vzešlým ze vztahu filmového obrazu a zvuku. Snaží se zde problematizovat a následně zobecnit specifické formální vztahy v rámci audiovizuálního díla, mající vliv na subjektivní vnímání času.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Zvukové postupy inspirované filmy Nuri Bilge Ceylana
Chrudina, Matěj ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KUDLÁČ, Jakub (oponent)
Ve své bakalářské práci rozeberu filmy tureckého režiséra Nuri Bilge Ceylana z pohledu zvukové a hudební dramaturgie. Ceylan film vnímá a uvažuje nad ním komplexně, dokáže plně využívat zvukových možností, nebojí se experimentovat s diegetickou hudbou a používat netradiční hudební prvky. Jeho filmy jsem si vybral záměrně, protože přistupuji k problematice filmového zvuku podobným způsobem. Rozhodl jsem se tedy využít bohatství Ceylanovy filmografie a ilustrovat svůj přístup k filmovému zvuku pomocí příkladů z jeho reálné tvorby. Použiji snímky, které natočil v období od roku 1997 do roku 2014 a z každého vyberu nejzajímavější zvukové momenty. Mimo jiné také zdůrazním ty prvky, které Ceylanovy filmy sjednocují a formují jeho rukopis. Ve výsledku se však zaměřím na příklady, které vystupují z řady a dokazují, že by se na filmový zvuk nemělo nahlížet jen jako na podporu obrazové složky, ale ze všeho nejvíc jako na rovnocennou součást narativu, jež obsahuje nové informace, které pouze z obrazu nevyčteme.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Zvuková dramaturgie v současném americkém seriálu
Levý, Adam ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; HILČANSKÝ, Peter (oponent)
Studie zkoumá nové americké seriály, které svojí kvalitou a inteligencí vybočují nad standartní televizní tvorbu. Na příkladu konkrétního seriálu přibližuje práci se zvukem, jeho celkovou dramaturgii.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
When Colour Narrates: Colour as a Narrative Tool in Audio-visual Storytelling
Larsen, Morten ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; KLARICOVÁ, Kateřina (oponent)
This thesis explores the use of colour as a narrative tool within the realm of cinema. Even though colours have taken up a considerable role in the history of film, colour theory and colour aesthetic have not received reasonable attention in film studies compared to other fields. The thesis reflects upon why this might be the case based on the hypothesis by David Bachelor that a history long “chromophobia” has existed in the arts in the Western world. The paper then seeks to give an overview of relevant theory of colour that tries to shed light on the multiplex nature of colour itself, and in continuation to that, its ability to convey meaning within audio-visual story-telling. Finally, this paper shall investigate the selected works by three directors - Eric Rohmer, Rainer Werner Fassbinder and Alfred Hitchcock - that utilize colour narratively within their work but in various ways. It is the aim of this thesis that the analysis supported by theory shall prove the quality and unique property of colour in audio-visual storytelling.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Vývoj nočních záběrů
Frkal, Tomáš ; MACÁK, Jiří (vedoucí práce) ; WEISER, Antonín (oponent)
Práce se zabývá historickým vývojem nočních záběrů, které je z velké míry ovlivněno technologickými možnostmi. Mimo digitální revoluci s citlivějšími kamerami a příchodem nových světelných zdrojů, zde hrají roli módní vlny. Noční záběry jsou specifické v náročnosti realizace a akceptovatenosti diváka. Práce se věnuje mimo technologické aspekty také nočním stylům, jež se měnily v rámci desetiletí. Výzkum vychází od fyziologie lidského zraku přes realizaci nočních záběrů až po predikci budoucnosti.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Výrazové prostředky filmu noir a jejich využití v dalším vývoji světové kinematografie
Pospíšil, Petr ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; MACÁK, Jiří (oponent)
Tato práce popisuje původ vzniku žánru film-noir, historické souvislosti éry klasického noiru a zároveň vlivy jeho filmových předchůdců, s důrazem na tradici německého expresionismu. Jednotlivé aspekty tvořící charakteristický look filmu noir jsou detailně rozebrány, popsány a doplněny ukázkami v podobě snímků z filmů, kde byly využity. Následně jsou stručně shrnuty důvody a okolnosti konce toho klasického období. V druhé části práce se věnuji využívání těchto noirových aspektů v pozdějších filmech až do současnosti. Text je opět doplněn praktickými ukázkami použití těchto prvků.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Vplyv hudby na emocionálne a kognitívne vnímanie diváka a jej využitie vo filmovej narácií
Marinová, Viera ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; EKRT, Viktor (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na vplyv hudby na emocionálne a kognitívne vnímanie človeka. Predovšetkým sa sústredí na filmovú hudbu a jej funkciu vo filme. Pomocou kognitívnej vedy hľadá odpovede na to, ako môže hudba vo filme ovplyvňovať naše emócie a ďalšie kognitívne procesy ako empatiu, chápanie významu, prepojenie súvislostí, pamäť atď. Táto práca nie je ani tak návodom, ako by sa mala hudba vo filme správne používať, ako skôr návodom na pochopenie filmového diváka. Každopádne však potvrdzuje, že hudba je veľmi funkčným nástrojom filmovej reči.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Vnitřní logika filmového jazyka
Tichovský, Martin ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; SMUTNÝ, Vladimír (oponent)
Anotace Diplomová práce Vnitřní logika filmového jazyka se zabývá vedením diváka obrazovými znaky. Film je zde uvažován jako způsob komunikace. Text prozkoumává procesy a vztahy na ose autor- dílo-divák, nabízí terminologický aparát a ve filosofickém duchu se snaží rozpracovávat základní otázky týkající se díla jako tvořivého záměru. Práce by měla dospět k cíli v okamžiku, kdy čtenář- kameraman dokáže zahlédnout vedle technické podstaty filmu i jeho organické struktury. Vstoupí-li autor svým uvažováním do sféry komunikačního procesu, může filmové dílo „ožít“ v dialogu: směrovat myšlenkové cesty diváka, provokovat jeho intelektuální schopnosti, oživovat jeho zkušenosti a vzdorovat jeho očekávání.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Súčasné tendencie tvorby hudobného dokumentu na Slovensku
Maletzová, Soňa ; RŮŽIČKOVÁ, Alice (vedoucí práce) ; GOGOLA, Jan (oponent)
Táto práca je zameraná na fenomén súčasných hudobných dokumentov zo slovenskej scény. Práca skúma štyri výrazné filmy, ktoré vznikli za posledných desať rokov. Analýze sú podrobené filmy Para nad riekou, Nespoznaný, Juro a Hrana. Práca sa zaoberá ich obsahovou i formálnou stránkou, ako aj okolnosťami ich vzniku, ich sociálno-kultúrnym kontextom a dopadom.

Úplný záznam